BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Burmistrz Stawisk zawiadamia, że w dniu 02 lutego 2010r. została zawarta umowa Nr WDA-RPPD.02.01.02-20-079/08-00 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” nr WND-RPP.02.01.02-20-079/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej o długości 1,3km, kanalizacji deszczowej o długości 1,10km, oraz zieleńce i chodniki. Termin wykonania robót 10 maj 2010r.

Wartość projektu 1 779 904,73 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. OŚ Priorytetowa II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego. Poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa – 744987,97PLN.

Realizacja: 2009-2010

                                                                                       Burmistrz Stawisk

                                                                                     Marek Waszkiewicz