BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

Stawiski, dnia 10 kwietnia 2017r.

DRG.271.2.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

     Gmina Stawiski uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez firmę: STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka.

UZASADNIENIE

     Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

      Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się kryterium ceny (100 %) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.

     Do upływu terminu składania ofert, tj. do 06 kwietnia 2017r. do godz. 10:00 wpłynęły trzy ważne oferty złożone przez:

Oferta Nr 1:

Geobet Sp. z o.o., Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 36 500,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 8 395,00 zł, cena brutto w kwocie: 44 895,00 zł, (brutto słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Kryterium oceny: cena - 29,59%.

Oferta Nr 2:

USŁUGI INŻYNIERSKIE Kamil Szymborski, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 17 000,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 3 910,00 zł, cena brutto w kwocie: 20 910,00 zł, (brutto słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100). Kryterium oceny: cena - 63,53%.

Oferta Nr 3:

STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 10 800,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 2 484,00 zł, cena brutto w kwocie: 13 284,00 zł, (brutto słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złotych 00/100), Kryterium oceny - cena 100,00%.

     Mając zatem na uwadze, że Oferta Nr 3 spełniała warunki udziału w postępowaniu i była zgodna z zapisami zapytania ofertowego należało wybrać ofertę firmy: STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 15:39
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 15:45
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2286 razy