BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 22 sierpnia 2017r.

SGiT.271.2.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

 

Gmina Stawiski uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez firmę: PNOL Sp. z o.o. w Łomży, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się kryterium ceny (80%) oraz kryterium doświadczenie (20%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18 sierpnia 2017r. do godz. 9:00 wpłynęły 4 (cztery) ważne oferty złożone przez:

 

Oferta Nr 1.

OBSŁUGA INWESTYCJI – PIOTR HOROSZ, ul. Marii Konopnickiej 62 B, 16-100 Sokółka

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 6 900,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 1 587,00 zł, cena brutto w kwocie: 8 487,00 zł, (brutto słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem zł 00/100).

  • Kryterium cena (C) – 38,26 pkt.
  • Kryterium doświadczenie (D) – 3 inwestycje: 20,00 pkt

P = C+D= 38,26 pkt +20,00 pkt = 58,26 pkt

 

Oferta Nr 2.

USŁUGI INŻYNIERSKIE Kamil Szymborski, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 6 500,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 1 495,00 zł, cena brutto w kwocie: 7 995,00 zł, (brutto słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

  • Kryterium cena (C) – 40,62 pkt.
  • Kryterium doświadczenie (D) – 2 inwestycje: 20,00 pkt

P = C+D= 40,62 pkt +20,00 pkt = 60,62 pkt

 

Oferta Nr 3.

PNOL Sp. z o.o. w Łomży, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01, 18-400 Łomża

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 3 300,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 759,00 zł, cena brutto w kwocie: 4 059,00 zł, (brutto słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć zł 00/100).

  • Kryterium cena (C) – 80,00 pkt.
  • Kryterium doświadczenie (D) – 4 inwestycje: 20,00 pkt

P = C+D= 80,00 pkt +20,00 pkt = 100,00 pkt

 

Oferta Nr 4.

Przedsiębiorstwo – Usługowo Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 14 400,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 3 312,00 zł, cena brutto w kwocie: 17 712,00 zł, (brutto słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście zł 00/100).

  • Kryterium cena (C) – 18,33 pkt.
  • Kryterium doświadczenie (D) – więcej niż 2 inwestycje: 20,00 pkt

P = C+D= 18,33 pkt +20,00 pkt = 38,33 pkt

 

Mając zatem na uwadze, że Oferta Nr 3 spełniała warunki udziału w postępowaniu, otrzymała najwyższą liczbę punktów oraz była zgodna z zapisami zapytania ofertowego należało wybrać ofertę firmy: PNOL Sp. z o.o. w Łomży, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01, 18-400 Łomża

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 sie 2017 10:42
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2017 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2151 razy