BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 28 kwietnia 2017r.

DRG.271.1.2017

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

     Gmina Stawiski uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę : STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka.

UZASADNIENIE

     Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

     Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się kryterium ceny (100 %) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.

     Do upływu terminu składania ofert, tj. do 06 kwietnia 2017r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez:

STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka

Oferowane warunki:
Cena netto w kwocie: 53 000,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 12 190,00 zł, cena brutto w kwocie: 65 190,00 zł, (brutto słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), Kryterium oceny- cena 100,00%.

     Mając zatem na uwadze, że Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i była zgodna z zapisami zapytania ofertowego należało wybrać ofertę firmy: STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 09:09
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 12:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1857 razy