BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 04 października 2017r.

SGiT.271.3.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowe relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Gmina Stawiski uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowe relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez firmę: PNOL Sp. z o.o. w Łomży, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowe relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się kryterium ceny (80%) oraz kryterium doświadczenie (20%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18 sierpnia 2017r. do godz. 9:00 wpłynęła 1 (jedna) ważna oferta złożona przez:

Oferta Nr 1.
PNOL Sp. z o.o. w Łomży, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01, 18-400 Łomża
Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 19 100,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 4 393,00 zł, cena brutto w kwocie: 23 493,00 zł, (brutto słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy zł 00/100).

  • Kryterium cena (C) – 80,00 pkt.
  • Kryterium doświadczenie (D) – 4 inwestycje: 20,00 pkt
    P = C+D= 80,00 pkt +20,00 pkt = 100,00 pkt

Mając zatem na uwadze, że Oferta Nr 1 spełniała warunki udziału w postępowaniu, otrzymała najwyższą liczbę punktów oraz była zgodna z zapisami zapytania ofertowego należało wybrać ofertę firmy: PNOL Sp. z o.o. w Łomży, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01, 18-400 Łomża

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 paź 2017 13:33
Data opublikowania: środa, 4 paź 2017 13:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1763 razy