BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

dot.: „Przebudowy drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowa - Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Stawiski, dnia 05 września 2017r.

SGiT.271.3.2017

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

     Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do 8 października 2017r.

     Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem wadium na przedłożony okres związania ofertą.

     Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2017r. do godz. 10.00 na adres Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

     Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp.

     Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.stawiski.pl.

     W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 15:43
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 15:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3523 razy