BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 17 lip 2024 15:59
(dot. wydania postanowienia Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.10.2023 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski")

Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno

czwartek, 11 lip 2024 11:44
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 130 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na płynne odchody zwierzęce o poj. maks. 1700 m3 na działce Nr geod. 168/2 położonej w miejscowości Zaskrodzie gm. Kolno)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 4 lip 2024 15:59
(dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 85 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności maks. 1000 m3 na działkach o nr geodezyjnych 56/1 i 57 położonych w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 27 cze 2024 12:54
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 90 DJP (łącznie w gospodarstwie do 138 DJP) w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3000 m3 na działkach o nr geodezyjnych 341, 467, 466 położonych we wsi Wilczewo, obręb Wilczewo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

czwartek, 27 cze 2024 12:40
(o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski - etap 1” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stawiski na okres 3 lat

czwartek, 27 cze 2024 09:38

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 24 cze 2024 16:04
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.7.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 21 000 sztuk kur niosek wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewidencyjnych 92 i 93/3 obręb Jurzec Włościański, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

środa, 19 cze 2024 16:21
(o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zatwierdzeniu przejęcia nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 18 cze 2024 16:03
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 70 DJP – w celu zwiększenia obsady w gospodarstwie do 96 DJP, w systemie chowu wolnostanowiskowego, na działce o nr ewidencyjnym 96, położonej we wsi Barzykowo, obręb Barzykowo, gmina Stawiski, powiat kolneński)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 18 cze 2024 16:00
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.6.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa biogazowni rolniczej z możliwością produkcji biometanu i skraplania biometanu do bioLNG" na działkach o nr ewidencyjnych 92/1 i 92/2 obręb Karwowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

OGŁOSZENIE

piątek, 14 cze 2024 14:03
(dot. powołania przez Wojewodę Podlaskiego komisji ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 5 cze 2024 14:23
(dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 85 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności maks. 1000 m3, na działkach o nr geod. 56/1 i 57 położonych w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2023 rok

piątek, 31 maj 2024 20:34

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 29 maj 2024 16:01
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią oraz siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia na części działki nr 67/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, gmina Stawiski)

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 27 maj 2024 14:00
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 21 000 sztuk kur niosek wraz z obiektami towarzyszącymi, na działkach o nr ewidencyjnych 93/3 i 92 obręb Jurzec Włościański, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 27 maj 2024 13:55
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.24.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 55,4 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 700 m3 na działce nr geod. 59/2 położonej w miejscowości Zabiele, obręb Zabiele, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 21 maj 2024 16:08
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.2.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 208 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 7500 m3 na działkach o nr geod. 48/1 i 48/2 położonych we wsi Karwowo, obręb Karwowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

wtorek, 21 maj 2024 14:16
(o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku

wtorek, 14 maj 2024 15:29
(dot. złożenia depozytu sądowego)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 13 maj 2024 14:47
(dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej z możliwością produkcji biometanu i skraplania biometanu do bioLNG" na działkach o nr geod. 92/1 i 92/2 położonych w miejscowości Karwowo, obręb Karwowo, gm. Stawiski, woj. podlaskie)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

czwartek, 9 maj 2024 15:41
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.5.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku i zwiru "Jurzec Włościański III" na działkach o nr ewidencyjnych 301, 302/2 i 303/2 w obrębie Jurzec Włościański, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

środa, 8 maj 2024 13:57
(o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B” oraz zatwierdzeniu przejęcia nieruchomości w całości pod drogę)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 30 kwi 2024 16:56
(dot. wydania decyzji z 19 kwietnia 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.41.2023.MS.4, utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 7 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.10.2023.KW, odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni wiatrowej FW Przytuły wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 30 kwi 2024 16:26
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki nr 935/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawiski)

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STAWISKI ZA 2023 ROK

wtorek, 30 kwi 2024 16:24

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 30 kwi 2024 16:21
(dot. wszczęcia, na wniosek Gminy Stawiski, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią oraz siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia na terenie obejmującym część działki o nr 67/2 położonym w obrębie Chmielewo, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 26 kwi 2024 16:00
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 21 000 sztuk kur niosek wraz z obiektami towarzyszącymi, na działkach o nr ewid. 93/3 i 92 obręb Jurzec Włościański, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 23 kwi 2024 14:43
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 55,4 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 700 m3 na działce nr geod. 59/2 położonej w miejscowości Zabiele, obręb Zabiele, gmina Stawiski.)

Konsultacje społeczne ws. miejscowych planów dla fragmentów obrębów Lisy, Ramoty oraz Romany

wtorek, 23 kwi 2024 11:15

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 19 kwi 2024 17:55
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku świetlicy wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne, parkingiem dla samochodów osobowych, przyłączem i siecią wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wiatą śmietnikową na częściach działek nr 56/1, 161/3, 162/2 położonych w miejscowości Michny, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 19 kwi 2024 15:45
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 208 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 7500 m3 na działkach o nr geod. 48/1 i 48/2 położonych we wsi Karwowo, obręb Karwowo, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 17 kwi 2024 13:04
(w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację rowu przydrożnego, likwidację starych i wykonanie nowych przepustów pod koroną drogi oraz na likwidację starego i wykonanie nowego przepustu pod zjazdem, zlokalizowanych na działkach nr geod.: 171, 108/2, 118/1, 118/2, 179, 178, 99/2, 99/3, 164, 106, 103/3, 45/2, 46/1, 64/2 obr. Dzięgiele, gm. Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 16 kwi 2024 16:15
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej z możliwością produkcji biometanu i skraplania biometanu do bioLNG" na działkach o nr geod. 92/1 i 92/2 położonych w miejscowości Karwowo, obręb Karwowo, gm. Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 15 kwi 2024 15:13
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Stawiski)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

piątek, 5 kwi 2024 15:27
(o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 5 kwi 2024 09:04
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczne na terenie obejmującym działki lub części działek o nr 923/1, 924/1, 926/1, 928/1, 929/3, 929/4, 930/1, 931/1, 932/1, 933/1, 934/1, 935/1, 938/42 położonym w obrębie ewidencyjnym Stawiski gmina Stawiski, na terenie obejmującym działki lub części działek o nr 67/2, 131/1 położonym w obrębie ewidencyjnym Chmielewo gmina Stawiski oraz na terenie obejmującym działki lub części działek o nr 34/1, 36/3, 37/3, 38/1, 39/1, 40/8 położonym w obrębie ewidencyjnym Kuczyny gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 5 kwi 2024 09:01
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach lub częściach działek nr 8/1, 939, 940/23, 940/25, 940/27, 940/29, 942/2, 943/1, 943/10, 944/2, 944/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawiski oraz na działkach lub częściach działek nr 67/1, 68/1, 68/2, 130/1, 130/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

środa, 3 kwi 2024 16:09
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B" oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 3 kwi 2024 14:18
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 55,4 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 700 m3 na działce nr geod. 59 położonej w miejscowości Zabiele, obręb Zabiele, gmina Stawiski, ze względu na zaistniałe nowe okoliczności w sprawie)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

środa, 3 kwi 2024 10:55
(o wydaniu decyzji nr GB.6740.8.6.2024 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski" oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 2 kwi 2024 15:35
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku i żwiru "Jurzec Włościański III" na działkach o nr ewidencyjnych 301, 302/2 i 303/3 w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 28 mar 2024 09:35
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym część działki o nr 935/3 położonym w obrębie Stawiski, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 25 mar 2024 21:47
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne, parkingiem dla samochodów osobowych, przyłączem i siecią wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wiatą śmietnikową na częściach działek nr 56/1, 161/3, 162/2 położonych w miejscowości Michny, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

wtorek, 19 mar 2024 09:17
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski" oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 12 mar 2024 15:31
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku i żwiru "Jurzec Włościański III" na działkach o numerach 301, 302/2 i 303/3, w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gminie Stawiski, powiecie kolneńskim, województwie podlaskim)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 11 mar 2024 14:49
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.41.2023.MS.2)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

piątek, 8 mar 2024 14:45
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.1.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 100 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1200 m3, na działkach nr geod. 14 i 15 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki 2, obręb Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

czwartek, 7 mar 2024 12:47
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.25.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa: budynku biurowego, budynku hali magazynowej, budynku warsztatu samochodowego z myjnią, budynku magazynowego, budynku gospodarczego, budynku stróżówki, budynku stacji transformatorowej, budynku pompowni przeciwpożarowej, zbiornika zapasu wody na cele przeciwpożarowe, agregatu prądotwórczego, stacji paliw płynnych z podziemnymi zbiornikami magazynowymi paliw płynnych, wiaty stacji paliw, trzech wiat śmietnikowych, wiaty rowerowej, sześć wiat doków, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych, miejsca do składowania materiałów palnych zadaszonego wiatą, carportu, murów oporowych, ekranu reklamowego, ogrodzenia wraz z niezbędna infrastrukturą (studni na wodę do celów socjalno-bytowych, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem i z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, przyłącza kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem, instalacji energii elektrycznej oświetlenia terenu, zasilania budynków i terenowych urządzeń technologicznych, kanalizacji kablowej, instalacji fotowoltaicznej, stacji ładowania samochodów elektrycznych)" na działkach nr ew. 938/49, 938/58 obręb ewidencyjny 0005 Stawiski w miejscowości Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 6 mar 2024 13:29
(o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 70 DJP – w celu zwiększenia obsady w gospodarstwie do 96 DJP, w systemie chowu wolnostanowiskowego, na działce nr 96 położonej we wsi Barzykowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

wtorek, 5 mar 2024 13:06
(dot. wydania decyzji nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa części ul. Cedrowskiej w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. kanalizacją deszczową, kablowa linią SN-15 kV i oświetleniem ulicznym oraz demontaż napowietrznej linii SN-15 kV" oraz zatwierdził przejęcie nieruchomości w całości pod drogę)

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 4 mar 2024 15:46

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 4 mar 2024 15:42
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 55,4 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 700 m3 na działce nr geod. 59 położonej w miejscowości Zabiele, obręb Zabiele, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 1 mar 2024 14:20
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczne na terenie obejmującym działki lub części działek o nr 923/1, 924/1, 926/1, 928/1, 929/3, 929/4, 930/1, 931/1, 932/1, 933/1, 934/1, 935/1, 938/42 położonym w obrębie ewidencyjnym Stawiski gmina Stawiski, na terenie obejmującym działki lub części działek o nr 67/2, 131/1 położonym w obrębie ewidencyjnym Chmielewo gmina Stawiski oraz na terenie obejmującym działki lub części działek o nr 34/1, 36/3, 37/3, 38/1, 39/1, 40/8 położonym w obrębie ewidencyjnym Kuczyny gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 1 mar 2024 14:19
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach lub częściach działek nr 8/1, 939, 940/23, 940/25, 940/27, 940/29, 942/2, 943/1, 943/10, 944/2, 944/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawiski oraz na działkach lub częściach działek nr 67/1, 68/1, 68/2, 130/1, 130/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 26 lut 2024 15:18
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.3.2024 umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej z możliwością produkcji biometanu i skraplania biometanu do bioLNG" na działkach o nr ewidencyjnych 92/1 i 92/2 obręb ewidencyjny Karwowo, gmina Stawiski, powiat kolneński)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 14 lut 2024 15:33
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa: budynku biurowego, budynku hali magazynowej, budynku warsztatu samochodowego z myjnią, budynku magazynowego, budynku gospodarczego, budynku stróżówki, budynku stacji transformatorowej, budynku pompowni przeciwpożarowej, zbiornika zapasu wody na cele przeciwpożarowe, agregatu prądotwórczego, stacji paliw płynnych z podziemnymi zbiornikami magazynowymi paliw płynnych, wiaty stacji paliw, trzech wiat śmietnikowych, wiaty rowerowej, sześć wiat doków, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych, miejsca do składowania materiałów palnych zadaszonego wiatą, carportu, murów oporowych, ekranu reklamowego, ogrodzenia wraz z niezbędną infrastrukturą (studni na wodę do celów socjalno-bytowych, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem i z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, przyłącza kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem, instalacji energii elektrycznej oświetlenia terenu, zasilania budynków i terenowych urządzeń technologicznych, kanalizacji kablowej, instalacji fotowoltaicznej, stacji ładowania samochodów elektrycznych) na działkach nr ew. 938/49, 938/58 obręb ewidencyjny 0005 Stawiski w miejscowości Stawiski", gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 14 lut 2024 15:30
(dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie 212 DJP do obsady docelowej 299 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności V=2000 m3 na działce o nr geodezyjnym 38 położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski)

Ogłoszenie Nr 2/2024 o naborze wniosków o udzielenie dotacji na zabytki

wtorek, 13 lut 2024 16:29

Unieważnienie Ogłoszenia nr 1/2024 o naborze wniosków o udzielenie dotacji na zabytki

wtorek, 13 lut 2024 16:20

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 13 lut 2024 14:47
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej z możliwością produkcji biometanu i skraplania biometanu do bioLNG" na działkach o nr geod. 92/1 i 92/2 położonych w miejscowości Karwowo, gm. Stawiski)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

poniedziałek, 12 lut 2024 10:21
(o wydaniu postanowienia z dnia 8 grudnia 2023 r., znak: DLI-I.7620.23.2020.DM.(DLI-IX) odmawiającego wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2019 r., znak: DLI-III.4620.13.2018.NT.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: DLI.3.6620.24.2017.KS.14 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2017 r., znak: Ab-IV.747.2.1.2017.AM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, DN700, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego – powiaty: kolneński i grajewski, uzupełnioną postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 r., znak: AB-IV.747.2.1.2017.AM)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

czwartek, 8 lut 2024 15:09
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.19.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Budziski – Korzeniste - Poryte")

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 7 lut 2024 14:48
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.14.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie 212 DJP do obsady docelowej 299 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności V=2000 m3 na działce o nr geodezyjnym 38 położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 7 lut 2024 14:43
(dot. decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na części działki nr 36/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Karwowo, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 6 lut 2024 15:11
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 100 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1200 m3 na działkach o nr ewidencyjnych 14 i 15 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, obręb Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 5 lut 2024 15:42
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 208 DJP w systemie chowu bezściółkowego i ściółkowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności 7500 m3 na działkach o nr geod. 48/1 i 48/2 położonych we wsi Karwowo, obręb Karwowo, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

wtorek, 30 sty 2024 13:40
(o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa części ul. Cedrowskiej w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. kanalizacją deszczową, kablowa linią SN-15 kV i oświetleniem ulicznym oraz demontaż napowietrznej linii SN-15 kV” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 25 sty 2024 16:15
o terminach spotkań otwartych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 24 sty 2024 18:27
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.20.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Stawiski – Tafiły – Dzięgiele”.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 16 sty 2024 16:05
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 100 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o poj. do 1200 m3 na działkach o nr geod. 14 i 15 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, obręb Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Nr 1/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

poniedziałek, 15 sty 2024 15:19

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

piątek, 12 sty 2024 14:41
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.21.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji S61 - Dzięgiele - Romany")

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na zabytki

środa, 10 sty 2024 16:06

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 10 sty 2024 15:35
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie 212 DJP do obsady docelowej 299 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności V=2000 m3 na działce o nr geod. 38 położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 10 sty 2024 15:28
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Budziski – Korzeniste – Poryte")

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 9 sty 2024 15:54
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.22.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Żelazki – Mieczki Sucholaszczki – Mieczki Pieniążki")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 8 sty 2024 14:51
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa: budynku biurowego, budynku hali magazynowej, budynku warsztatu samochodowego z myjnią, budynku magazynowego, budynku gospodarczego, budynku stróżówki, budynku stacji transformatorowej, budynku pompowni przeciwpożarowej, zbiornika zapasu wody na cele przeciwpożarowe, agregatu prądotwórczego, stacji paliw płynnych z podziemnymi zbiornikami magazynowymi paliw płynnych, wiaty stacji paliw, trzech wiat śmietnikowych, wiaty rowerowej, sześć wiat doków, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych, miejsca do składowania materiałów palnych zadaszonego wiatą, carportu, murów oporowych, ekranu reklamowego, ogrodzenia wraz z niezbędną infrastrukturą (studni na wodę do celów socjalno-bytowych, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem i z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, przyłącza kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem, instalacji energii elektrycznej oświetlenia terenu, zasilania budynków i terenowych urządzeń technologicznych, kanalizacji kablowej, instalacji fotowoltaicznej, stacji ładowania samochodów elektrycznych) na działkach nr ew. 938/49, 938/58 obręb ewidencyjny 0005 Stawiski w miejscowości Stawiski", gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 5 sty 2024 13:54
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 55,4 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o poj. do 700 m3 na działce o nr geod. 59 położonej w miejscowości Zabiele, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 3 sty 2024 09:39
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.9.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 314/1, 315/1, 301/1, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329 położonych w obrębie ewidencyjnym Budy Poryckie, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 2 sty 2024 16:10
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 213/1, 435, 213/4, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 położonych w obrębie ewidencyjnym Poryte, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 2 sty 2024 16:08
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 130, 131, 132, 556, 546, 548/3, 551, 553 położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia gmina Stawiski oraz na częściach działek nr 226, 97/1, 108/4, 108/5, 108/7, 108/6, 274, 447, 153/22, 153/20, 153/18, 392/2, 153/17, 153/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Poryte, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 2 sty 2024 16:06
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.6.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 188, 181/1, 187/1, 187/2, 186/1, 184/1, 184/2, 185 położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 2 sty 2024 16:05
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 150/1, 151/2, 152/4, 152/3, 152/6, 153/1, 154/1, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157, 158, 159/1, 160/1, 161, 162 położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 2 sty 2024 15:43
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.23.2023 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 97,4 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na płynne odchody zwierzęce o poj. do 1200 m3 na działkach o nr geod. 14 i 15 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, obręb Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiski od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

czwartek, 28 gru 2023 12:29

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 28 gru 2023 12:07
(dot. zebrania materiału dowodowego w toczącym się na wniosek Gminy Stawiski postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Stawiski – Tafiły – Dzięgiele")

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

czwartek, 28 gru 2023 12:01
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.16.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Stawiski ul. Smolniki w kierunku DW 648")

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWODÓW OSOBISTYCH

środa, 27 gru 2023 09:24

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (29 grudnia 2023 r.)

piątek, 22 gru 2023 09:49

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (27 grudnia 2023 r.)

piątek, 22 gru 2023 09:47

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 18 gru 2023 08:54
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 15 gru 2023 16:04
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym część działki o nr geod. 36/1 położonym w obrębie ewidencyjnym Karwowo gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 15 gru 2023 16:01
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji S61 - Dzięgiele - Romany")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 8 gru 2023 14:46
(dot. zebrania materiału dowodowego w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Żelazki – Mieczki Sucholaszczki – Mieczki Pieniążki”)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 7 gru 2023 15:47
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 97,4 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na płynne odchody zwierzęce o poj. do 1200 m3 na działkach o nr geod. 14 i 15 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, obręb Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 29 lis 2023 13:46
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.17.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi relacji S61 – Zalesie – Wysokie Małe”)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 27 lis 2023 15:54
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Dzierzbia – DW 648")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 24 lis 2023 13:08
(dot. zawiadomienia stron postępowania o zmianie nazwy przedsięwzięcia w toczącym się postępowaniu administracyjnym z wniosku Gminy Stawiski z dnia 05 września 2023 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi relacji: Stawiski ul. Smolniki w kierunku DW 648 o długości około 1150 m”)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 lis 2023 15:57
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 314/1, 315/1, 301/1, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, położonym w obrębie ewidencyjnym Budy Poryckie gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 lis 2023 15:56
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 213/1, 435, 213/4, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 położonym w obrębie ewidencyjnym Poryte gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 lis 2023 15:56
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 130, 131, 132, 556, 546, 548/3, 551, 553 położonym w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia gmina Stawiski oraz na terenie obejmującym części działek o nr geod. 226, 97/1, 108/4, 108/5, 108/7,108/6, 274, 447, 153/22, 153/20, 153/18, 392/2, 153/17, 153/2 położonym w obrębie ewidencyjnym Poryte gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 lis 2023 15:55
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 188, 181/1, 187/1, 187/2, 186/1, 184/1, 184/2, 185 położonym w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 lis 2023 15:54
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 150/1, 151/2, 152/4, 152/3, 152/6, 153/1, 154/1, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157, 158, 159/1, 160/1, 161, 162 położonym w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 lis 2023 15:39
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Stawiski – Tafiły – Dzięgiele" na odcinku długości ok. 4100 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie ewidencyjnym działek: Obręb Dzięgiele: dz. nr: 168; Obręb Tafiły: dz.nr. 7, 8, 38, 29, 56/1, 56/2, 58; Obręb Stawiski: 969, 973, 976, 988)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 17 lis 2023 15:30
Obwieszczenie Nr 37/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 17 lis 2023 15:24
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Żelazki – Mieczki Sucholaszczki – Mieczki Pieniążki” na odcinku długości ok. 2990 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie ewidencyjnym działek: Obręb Żelazki - dz. nr: 2/2, 22/1, 22/2; Obręb Mieczki Sucholaszczki - dz. nr : 1, 4/1, 4/2, 5, 6/2, 7, 14, 24, 20/3, 23/1, 22/1, 22/2, 23/2, 25, 26/2, 33/3, 33/4, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 55, 79/1, 79/2, 125/2, 126/2, 160, 165, 166, 169, 173, 174)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 16 lis 2023 15:01
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi relacji S61 - Dzięgiele - Romany” na odcinku długości ok. 2970 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie ewidencyjnym działek: Obręb Zabiele - dz. nr: 408/3, 231/9, 154/3; Obręb Dzięgiele - dz. nr : 104/10, 105, 106, 119, 123, 124/5, 127, 164, 168, 169, 171, 173, 178, 179)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

środa, 15 lis 2023 15:53
(dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni wiatrowej „FW Przytuły” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji

środa, 15 lis 2023 15:43

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

środa, 15 lis 2023 11:18
Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 14 lis 2023 15:52
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Budziski – Korzeniste – Poryte” na odcinku długości ok. 2720 m.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 31 paź 2023 14:56
(dot. zmiany nazwy przedsięwzięcia w toczącym się postępowaniu administracyjnym z wniosku Gminy Stawiski z dnia 31 sierpnia 2023 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi relacji: S61 Zalesie – Wysokie Małe o długości około 2910 m")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 31 paź 2023 14:54
(dot. zmiany nazwy przedsięwzięcia w toczącym się postępowaniu administracyjnym z wniosku Gminy Stawiski z dnia 31 sierpnia 2023 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi relacji: Dzierzbia – DW 648 o długości około 2010 m")

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

środa, 25 paź 2023 16:09
(dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji S61-Zabiele wraz z infrastrukturą techniczną" oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

wtorek, 24 paź 2023 13:22
(dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową części ul. 550-Lecia Stawisk w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

wtorek, 24 paź 2023 13:13
(dot. wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa części ul. Cedrowskiej w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

poniedziałek, 23 paź 2023 15:01
(dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni wiatrowej "FW Przytuły" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 19 paź 2023 15:48
(dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski".)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 18 paź 2023 15:49
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 6 paź 2023 11:09
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski"

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

środa, 27 wrz 2023 15:41
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji S61-Zabiele wraz z infrastrukturą techniczną” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 15 wrz 2023 15:37
o podjęciu w gminie Przytuły uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, na podstawie których mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

wtorek, 12 wrz 2023 14:45
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa części ul. Cedrowskiej w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 8 wrz 2023 13:54
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi relacji: Stawiski, ul. Smolniki w kierunku DW 648 o długości około 1150 m”.

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

piątek, 8 wrz 2023 13:08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa z rozbudową części ul. 550-Lecia Stawisk w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 5 wrz 2023 12:18
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi relacji: S61 – Zalesie – Wysokie Małe o długości około 2910 m”.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 4 wrz 2023 14:50
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi relacji: Dzierzbia – DW 648 o długości około 2010 m”.

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

piątek, 1 wrz 2023 16:18
(dot. wydania decyzji nr 12/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną" oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 29 sie 2023 20:17
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1830B - Cwaliny - droga gminna nr 104558B”)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

piątek, 25 sie 2023 15:26
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.13.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą")

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

czwartek, 24 sie 2023 15:29
(dot. wydania decyzji nr 10/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo-Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną" oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 21 sie 2023 12:31
dot. zmiany w tygodniowym czasie pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 18 sie 2023 15:28
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie 212 DJP do obsady docelowej 299 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności V=2000 m3 na działce o nr geodezyjnym 38, obręb Rogale, położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski)

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 14 sie 2023 15:29
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy parkowi, położonemu na terenie miasta Stawiski

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 9 sie 2023 15:30
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski")

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

czwartek, 3 sie 2023 15:56
(dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego obory dla docelowej obsady 130,95 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=1200 m3 na działce o nr geod. 134 położonej w miejscowości Cedry, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 2 sie 2023 15:41
(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w toczącym się na wniosek Gminy Stawiski postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B’’)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 1 sie 2023 13:17
(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w toczącym się na wniosek Gminy Stawiski postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą”)

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego

piątek, 28 lip 2023 15:18
(dot. wszczęcia przez Starostę Kolneńskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 28 lip 2023 14:55
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na działkach lub częściach działek (zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do decyzji) nr 286, 282, 556, 550, 551, 555, 554, 278/2, 278/3, 283, 462, 479/1, 479/2, 680/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia, nr 411, 447, 412, 392/2, 413, 321/3, 414/1, 414/2, 418, 419, 429, 394, 420, 395/1, 421, 1/3, 276, 40, 500, 283 położonych w obrębie ewidencyjnym Poryte, nr 75 położonej w obrębie ewidencyjnym Hipolitowo, nr 332, 254/1, 362, 371, 368, 317 położonych w obrębie ewidencyjnym Budy Poryckie, nr 285, 273, 289, 263, 252, 299, 378, 395, 183/3, 158, 121 położonych w obrębie ewidencyjnym Budy Stawiskie, nr 251, 249, 309, 308, 179 położonych w obrębie ewidencyjnym Zaborowo, nr 441, 464, 463, 303, 253, 465 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczewo, nr 90, 99, 91, 48/2, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ignacewo, nr 270/1, 273, 36/2, 275, 274/3, 276, 270/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Karwowo, nr 60/1, 62, 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie, nr 491, 490, 496/2, 497, 484/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wysokie Małe, nr 484/1, 112/2, 503, 112/1, 481/2, 499, 481/1, 482 położonych w obrębie ewidencyjnym Wysokie Duże, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 26 lip 2023 15:50
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1038/4, 1038/16 oraz częściach działek nr 710, 815 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawiski, gmina Stawiski)

Informacja dla rolników zainteresowanych zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

czwartek, 20 lip 2023 08:45

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 17 lip 2023 15:45
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski”).

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

czwartek, 13 lip 2023 15:54
(dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maksymalnej 96 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1200 m3, na działce nr geod. 125/2 położonej w miejscowości Jurzec Włościański 84, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie).

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

środa, 12 lip 2023 14:13
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo-Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną” oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 12 lip 2023 13:48
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą”, Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek: Obręb Stawiski (200605_4.0005): dz. nr. 944/3, 951/10, 952, 951/12, 950/1, 951/14, 959/1, 960/1, 959/3, 953/97, 954, 986, 987/2, 953/87, 955).

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 11 lip 2023 12:44
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104556B na odcinku: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 11 lip 2023 12:37
(dot. wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104556B na odcinku: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 11 lip 2023 12:33
(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego obory dla docelowej obsady 130,95 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=1200 m3, na działce o nr geod. 134 położonej w miejscowości Cedry, gmina Stawiski)

Obwieszenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 10 lip 2023 13:47

Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

poniedziałek, 3 lip 2023 14:25

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 29 cze 2023 15:43
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o nr geod. 1038/4, 1038/16 oraz części działek o nr geod. 710, 815 położonym w obrębie ewidencyjnym Stawiski, gmina Stawiski)

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

środa, 28 cze 2023 08:31
realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 26 cze 2023 15:27
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg i infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej, obręb Chmielewo i Stawiski" na odcinku długości ok. 3460 m)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 23 cze 2023 15:05
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej na działkach lub częściach działek: nr 286, 282, 556, 550, 551, 555, 554, 278/2, 278/3, 283, 462, 479/1, 479/2, 680/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzbia gmina Stawiski, nr 411, 447, 412, 392/2, 413, 321/3, 414/1, 414/2, 418, 419, 429, 394, 420, 395/1, 421, 1/3, 276, 40, 500, 283 położonych w obrębie ewidencyjnym Poryte gmina Stawiski, nr 75 położonej w obrębie ewidencyjnym Hipolitowo gmina Stawiski, nr 332, 254/1, 362, 371, 368, 317 położonych w obrębie ewidencyjnym Budy Poryckie gmina Stawiski, nr 285, 273, 289, 263, 252, 299, 378, 395, 183/3, 158, 121 położonych w obrębie ewidencyjnym Budy Stawiskie gmina Stawiski, nr 251, 249, 309, 308, 179 położonych w obrębie ewidencyjnym Zaborowo gmina Stawiski, nr 441, 464, 463, 303, 253, 465 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczewo gmina Stawiski, nr 90, 99, 91, 48/2, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ignacewo gmina Stawiski, nr 270/1, 273, 36/2, 275, 274/3, 276, 270/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Karwowo gmina Stawiski, nr 60/1, 62, 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Gmina Stawiski, nr 491, 490, 496/2, 497, 484/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wysokie Małe gmina Stawiski, nr 484/1, 112/2, 503, 112/1, 481/2, 499, 481/1, 482 położonych w obrębie ewidencyjnym Wysokie Duże, gmina Stawiski).

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 20 cze 2023 15:48

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 19 cze 2023 15:28
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 96 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1200 m3 na działce nr geod. 125/2 położonej w miejscowości Jurzec Włościański 84, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 15 cze 2023 15:49
(dot. wpłynięcia wniosku fundacji Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 30/B o dopuszczenie jej na prawach strony do udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 96 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1200 m3 na działce o nr geod. 125/2 położonej w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 13 cze 2023 15:36
(dot. przedsięwzięcia pn. Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 4000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii na terenie działek o nr ewid. 593, 594/1, 594/2 obręb Szczuczyn, gmina Szczuczyn.)

Wyniki – otwarty konkurs ofert Nr 2

poniedziałek, 12 cze 2023 10:47

Zmiana w tygodniowym czasie pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach

środa, 7 cze 2023 09:17

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 5 cze 2023 12:41

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2022 rok

środa, 31 maj 2023 18:29

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 30 maj 2023 15:07
(dot. przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 87/12, 87/15 w obrębie Karwowo, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 29 maj 2023 15:28

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 29 maj 2023 14:34

Postanowienie Nr 56/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 maja 2023 r.

czwartek, 25 maj 2023 08:37
w sprawie zmian w podziale Miasta Stawiski na stałe obwody głosowania

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 24 maj 2023 15:44
(dot. przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 252/3, 254/3 w obrębie Zabiele, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 24 maj 2023 12:52
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie maks. 96 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1200 m³ na działce o nr geod. 125/2 położonej w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

piątek, 19 maj 2023 15:53
Ogłoszenie Nr GN.6840.1.2023 Burmistrza Stawisk z dnia 19 maja 2023 roku o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 16 maj 2023 15:57
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 4000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii na terenie działek o nr ewid. 593, 594/1, 594/2 obręb Szczuczyn, gmina Szczuczyn)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 15 maj 2023 15:58

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 15 maj 2023 15:54

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 12 maj 2023 15:49
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego obory dla docelowej obsady 130,95 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=1200 m3, na działce o nr geod. 134 położonej w miejscowości Cedry, gmina Stawiski)

Wyniki – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną (Projekt CUS w Gminie Stawiski)

środa, 10 maj 2023 21:55

Ogłoszenie – komisja konkursowa Nr 2 - zaproszenie przedstawicieli (projekt CUS w Gminie Stawiski)

środa, 10 maj 2023 10:21

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert Nr 2 na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną (Projekt CUS w Gminie Stawiski)

środa, 10 maj 2023 09:04

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 9 maj 2023 14:38

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 8 maj 2023 15:55

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 8 maj 2023 09:43
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.1.2023 umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku inwentarskiego o obsadzie maksymalnej 112 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1300 m3 na działce nr geod. 125/2 położonej w miejscowości Jurzec Włościański 84, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 28 kwi 2023 12:53
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 252/3, 254/3 w obrębie Zabiele, gmina Stawiski")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 28 kwi 2023 12:49
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 4000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii na terenie działek o nr ewid. 593, 594/1, 594/2 obręb Szczuczyn, gmina Szczuczyn)

Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 27 kwi 2023 14:02
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Stawiski do stanu faktycznego

Postanowienie Nr 39/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 27 kwi 2023 14:00
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 26 kwi 2023 14:02
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 87/12, 87/15 w obrębie Karwowo, gmina Stawiski")

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 18 kwi 2023 15:56

Ogłoszenie – komisja konkursowa - zaproszenie przedstawicieli (projekt CUS w Gminie Stawiski)

piątek, 14 kwi 2023 10:38

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną (Projekt CUS w Gminie Stawiski)

piątek, 14 kwi 2023 10:24

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

czwartek, 13 kwi 2023 09:25
Foto: Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 5 kwi 2023 15:40
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku inwentarskiego o obsadzie maks.112 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1300 m3 na działce nr geod. 125/2 położonej w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 31 mar 2023 16:06
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 87/12, 87/15 w obrębie Karwowo, gmina Stawiski")

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 31 mar 2023 08:20
Obwieszczenie Nr 4/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 30 mar 2023 15:56
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie świetlicy wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości, parkingiem dla samochodów osobowych, przyłączem i instalacją zewnętrzną wodociągową, przyłączem i wylotem kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przykryciem rowu otwartego, zjazdem z drogi publicznej oraz wiatą śmietnikową na działce nr 910 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

środa, 29 mar 2023 15:34
Ogłoszenie Nr GN.6870.5.2023 Burmistrza Stawisk z dnia 29 marca 2023 roku o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 27 mar 2023 15:51
Burmistrz Stawisk ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 27 mar 2023 15:43
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z zaprojektowanego osiedla mieszkaniowego na części działki nr 489/8 położonej w miejscowości Stawiski)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 15 mar 2023 16:48
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.16.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa naturalnego (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na obszarze górniczym o powierzchni 12,46 ha, ze złoża kruszywa naturalnego ,,Stawiski II’’ na części działek o nr geod. 985/11, 985/21, 985/23, 985/25, 985/27, 985/29, 985/31 obręb Stawiski, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 8 mar 2023 13:40
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 87/12, 87/15 w obrębie Karwowo, gmina Stawiski")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 27 lut 2023 14:54
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z zaprojektowanego osiedla mieszkaniowego na terenie obejmującym część działki o nr geod. 489/9 położonym w miejscowości Stawiski gmina Stawiski.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 27 lut 2023 14:42
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 252/3, 254/3 w obrębie Zabiele, gmina Stawiski.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 17 lut 2023 15:41
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa naturalnego (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na obszarze górniczym o powierzchni 12,46 ha, ze złoża kruszywa naturalnego "Stawiski II".)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 15 lut 2023 15:44
(dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa naturalnego (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na obszarze górniczym o powierzchni 12,46 ha, ze złoża kruszywa naturalnego "Stawiski II")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 14 lut 2023 15:02
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku na działce o nr geodezyjnym 125/2 położonej w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 8 lut 2023 15:43
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości, parkingiem dla samochodów osobowych, przyłączem i instalacją zewnętrzną wodociągową, przyłączem i wylotem kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przykryciem rowu otwartego, zjazdem z drogi publicznej oraz wiatą śmietnikową na terenie obejmującym działkę o nr geod. 910 położonym w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 8 lut 2023 15:34
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.13.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną")

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 8 lut 2023 15:28
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo-Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 24 sty 2023 15:17
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa naturalnego (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na obszarze górniczym o powierzchni 12,46 ha, ze złoża kruszywa naturalnego "Stawiski II")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 16 sty 2023 15:32
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo – Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 16 sty 2023 15:30
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną")

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 11 sty 2023 12:54
dot. decyzji Nr OŚR.6220.12.2022 z dnia 09 stycznia 2023 roku dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104556B na odcinku: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B’’

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 11 sty 2023 12:48
dot. decyzji Nr OŚR. 6220.15.2022 z dnia 10 stycznia 2023 roku dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji S61-Zabiele wraz z infrastrukturą techniczną’’

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 9 sty 2023 16:03
(o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 2 sty 2023 16:07
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Jurcu Szlacheckim, oznaczonej numerem geodezyjnym 152 o pow. 0,5660 ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028065/5, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

piątek, 30 gru 2022 16:02
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w w Hipolitowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 50 o pow. 0,3725ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028978/8, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 29 gru 2022 14:07
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 99 o pow. 0,5959ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028727/4, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 29 gru 2022 14:06
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 91 o pow. 0,7700 ha, rodzaj użytków – Ls, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/0, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

środa, 28 gru 2022 16:13
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Budach Poryckich, oznaczonej numerem geodezyjnym 335 o pow. 0,2061ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027808/9, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 23 gru 2022 14:04
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiski od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

czwartek, 22 gru 2022 13:51

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 14 gru 2022 15:46
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji S61 – Zabiele wraz z infrastrukturą techniczną")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 14 gru 2022 15:44
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104556B na odcinku: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 23 lis 2022 15:44
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji S61 - Zabiele wraz z infrastrukturą techniczną" na odcinku długości ok. 1,62 km)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 23 lis 2022 15:38
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 104556B na odcinku: droga powiatowa nr 1830B - Cwaliny - droga gminna Nr 104558B")

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

piątek, 18 lis 2022 14:54
Ogłoszenie Nr GN.6870.14.2022 Burmistrza Stawisk z dnia 18 listopada 2022 roku o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 17 lis 2022 14:29
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo – Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną" na odcinku długości ok. 1,965 km)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 15 lis 2022 15:40
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na odcinku długości ok. 2,720 km.)

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

środa, 9 lis 2022 08:52
Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 7 lis 2022 15:26
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN4410E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działkę o nr geod. 130/2 położonym w miejscowości Stawiski gmina Stawiski)

INFORMACJA

piątek, 4 lis 2022 14:05
dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

piątek, 4 lis 2022 12:53
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.3.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wolnostanowiskowej z budową zbiornika na gnojowicę V=600 m3 oraz przebudowie budynku inwentarskiego obory uwiązowej dla całkowitej obsady w gospodarstwie 218,5 DJP, na działkach numer ewidencyjny 877 oraz 914 w miejscowości Sokoły)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 18 paź 2022 16:29
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 1/1, 308 położonych w miejscowości Barzykowo, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 11 paź 2022 15:26
(dot. inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KLN4410E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działkę o nr geod. 130/2 położonym w miejscowości Stawiski gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 11 paź 2022 15:22
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wolnostanowiskowej z budową zbiornika na gnojowicę V= 600 m3 oraz przebudowie budynku inwentarskiego obory uwiązowej dla całkowitej obsady w gospodarstwie 218,5 DJP na działkach nr ewid. 877 oraz 914 w miejscowości Sokoły)

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 11 paź 2022 08:49
(dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce geod. 489/8 obr. Stawiski, Stawiski miasto, powiat kolneński oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rzeki Dzierzbia, działka nr geod. 488 obr. Stawiski, Stawiski Miasto)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 11 paź 2022 08:48
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW.MW.PS.mro.42)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 11 paź 2022 08:44
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW.MW.mro.36)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 3 paź 2022 15:59
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN4410E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działkę o nr geod. 130/2 położonym w miejscowości Stawiski gmina Stawiski)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 26 wrz 2022 14:00
Burmistrz Stawisk ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 21 wrz 2022 16:23
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym część działki o nr geod. 1/1 oraz 308 położonym w miejscowości Barzykowo, gmina Stawiski).

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

piątek, 2 wrz 2022 15:42
dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.11.2022 z dnia 02.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 24 sie 2022 13:46
(dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN4410E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działkę o nr geod. 130/2 położonym w miejscowości Stawiski gmina Stawiski)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 19 sie 2022 14:43
Burmistrz Stawisk ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 11 sie 2022 15:57

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 4 sie 2022 20:34
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW.MW.mro.39)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 4 sie 2022 20:30
dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 16 w obrębie Karwowo, na części dz. nr 423/1 w obrębie Zaborowo, Gmina Stawiski’

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 3 sie 2022 18:00
dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.10.2022 z dnia 03.08.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 21 lip 2022 15:38
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.10.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową sieci energetycznej nN 0,4 kV, budową sieci telekomunikacyjnej oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na działce nr 595/6 oraz częściach działek nr 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564, 583, 438 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 19 lip 2022 16:06
(dot. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski, położonej w Stawiskach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 938/49, o pow. 2,9999 ha, wpisanej w księdze wieczystej LM1L/00051111/3)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 14 lip 2022 15:58
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową sieci energetycznej nN 0,4 kV, budową sieci telekomunikacyjnej oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz częściach działek o nr geod. 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564, 583, 438 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski).

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 11 lip 2022 15:47
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW.MW.mro.33)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 6 lip 2022 15:02
dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 16 w obrębie Karwowo, na części dz. nr 423/1 w obrębie Zaborowo, Gmina Stawiski’’.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 1 lip 2022 16:09
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku i żwiru ,,Mieczki Sucholaszczki” na działce nr 101 w obrębie ewidencyjnym Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

piątek, 1 lip 2022 14:37
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.8.2022 dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych) wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działkach o numerach ewid. 21/1 i 21/2 położonych w miejscowości Mieczki - Sucholaszczki, gmina Stawiski, powiat kolneński, woj. podlaskie".)

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

piątek, 1 lip 2022 14:04

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 29 cze 2022 15:50
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.16.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym o całkowitej obsadzie 212 DJP na działce o nr geod. 38 położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 20 cze 2022 15:29
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży wolnostojącej wraz z instalacją radiokomunikacyjną BT 11950 Stawiski na części działki nr 943/11 położonej w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 20 cze 2022 14:20
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 159 o pow. 0,5400ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/0, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 17 cze 2022 12:52
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.8.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą radiokomunikacyjną na działkach nr 34/2, 35/2 położonych w miejscowości Karwowo, gmina Stawiski)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 13 cze 2022 16:06
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.6.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków skaleniowo - kwarcowych "Zaborowo III", na terenie działki o nr geod. 429 obręb Zaborowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 8 cze 2022 15:48
(dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wolnostanowiskowej z budową zbiornika na gnojowicę V = 600 m3 oraz przebudowie budynku inwentarskiego obory uwiązowej dla całkowitej obsady w gospodarstwie 218,5 DJP na działkach nr ewid. 877 oraz 914 w miejscowości Sokoły)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 8 cze 2022 11:38
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN4410E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działkę o nr geod. 130/2 położonym w miejscowości Stawiski gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 7 cze 2022 15:58
(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działkach o numerach ewid. 21/1 i 21/2 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 7 cze 2022 11:35
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW.MW.PS.mro.35)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 3 cze 2022 12:28
(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym o całkowitej obsadzie 212 DJP na działce o nr geod. 38 położonej w miejscowości Rogale)

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 16:09

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 27 maj 2022 12:11
(dot. wyłożenia do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działek przeznaczonych do komunalizacji)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 26 maj 2022 15:59
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku i żwiru ,,Mieczki Sucholaszczki” na działce nr 101 w obrębie ewidencyjnym Mieczki Sucholaszczki)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 26 maj 2022 15:01
(dot. podjęcia przez Radę Miejską w Stawiskach Uchwały Nr XLIII/249/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 26 maj 2022 14:53
(dot. podjęcia przez Radę Miejską w Stawiskach Uchwały Nr XLIII/248/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 19 maj 2022 12:00
(dot. postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych "Zaborowo III")

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 17 maj 2022 15:14
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą radiokomunikacyjną na terenie obejmującym działki o nr geod. 34/2 oraz 35/2 położonym w miejscowości Karwowo gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 17 maj 2022 15:11
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży wolnostojącej wraz z instalacją radiokomunikacyjną BT 11950 Stawiski na terenie obejmującym część działki o nr geod. 943/11 położonym w miejscowości Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 16 maj 2022 15:20
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na działce nr 595/6 oraz częściach działek nr 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 13 maj 2022 15:02
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działkach o numerach ewid. 21/1 i 21/2 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski, powiat kolneński, woj. podlaskie)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 11 maj 2022 15:35
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.5.2022 dla przedsięwzięcia p.n. Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych na obiektach Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiski Etap 1 o mocy do 1MW oraz Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiski Etap 2 o mocy do 1 MW na terenie obejmującym działkę o nr. geod. 949 obręb Stawiski)

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk

piątek, 29 kwi 2022 15:35
Ogłoszenie Nr GN.6870.5.2022 Burmistrza Stawisk z dnia 29 kwietnia 2022 r. o kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

poniedziałek, 25 kwi 2022 15:59

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 25 kwi 2022 15:58

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 21 kwi 2022 15:59
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz częściach działek o nr geod. 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

Decyzja Starosty Kolneńskiego

czwartek, 21 kwi 2022 13:23
(dot. ustalenia za przynależną do mienia gromadzkiego - gminy miejsko-wiejskiej Stawiski, nieruchomości położonej w obrębie Skroda Mała [0027] gm. Stawiski, oznaczonej działkami nr 127/1, 127/2, 135 i 136 o łącznej powierzchni 1,3499 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łomży księga wieczysta LM1L/00047206/5)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 20 kwi 2022 15:37
(dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.2.2022 dla przedsięwzięcia p.n. budowa farmy fotowoltaicznej PV Dzierzbia o mocy 5,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 14 kwi 2022 14:36
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW.MW.mro.30)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 14 kwi 2022 13:35
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych na obiektach Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiski Etap 1 o mocy do 1MW oraz Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiski Etap 2 o mocy do 1MW na terenie obejmującym działkę o nr geod. 949 obręb Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 14 kwi 2022 13:23
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.6.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej - Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w zabudowie usługowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 30 m3 i rozbiórką budynku gospodarczego oraz budową elementów małej architektury na działce nr 916 i części działki nr 882 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 13 kwi 2022 07:58
(dot. sprostowania w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.18.2021 z dnia 10 stycznia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą pokrycia dachowego budynku inwentarskiego oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego (stodoły) na budynek inwentarski (oborę) wraz z częścią magazynowo składową przy docelowej obsadzie bydła do 74 DJP na działce nr 866 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 13 kwi 2022 07:54
(dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wolnostanowiskowej z budową zbiornika na gnojowicę oraz przebudowie budynku inwentarskiego obory uwiązowej w miejscowości Sokoły)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 12 kwi 2022 15:06
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej - Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w zabudowie usługowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową zbiornika na ścieki sanitarne i rozbiórką budynku gospodarczego oraz budową elementów małej architektury na działce nr 916 i części działki nr 882 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 6 kwi 2022 16:27
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.30)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 6 kwi 2022 16:13
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.13.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem pojemności 800 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP na terenie działek o nr geod. 10 i 15 położonych w miejscowości Lisy, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 6 kwi 2022 12:42
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży wolnostojącej wraz z instalacją radiokomunikacyjną BT 11950 Stawiski na terenie obejmującym część działki o nr geod. 943/11 położonym w miejscowości Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 6 kwi 2022 12:37
(dot. postępowania w sprawie ustalenia ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 104553B wraz z odcinkiem drogi gminnej wewnętrznej w Skrodzie Małej na terenie obejmującym działki o nr geod. 123, 127/1, 141, 127/2, 136, 144, 134/1 położonym w miejscowości Skroda Mała, gmina Stawiski)

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

poniedziałek, 4 kwi 2022 10:15

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem

poniedziałek, 4 kwi 2022 10:00

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 28 mar 2022 16:23
(dot. inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w zabudowie usługowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 916 i części działki nr 882 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 23 mar 2022 19:46
(dot. inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 104553B wraz z odcinkiem drogi gminnej wewnętrznej w Skrodzie Małej na terenie obejmującym działki o nr geod. 123, 127/1, 141, 127/2, 136, 144, 134/1 położonym w miejscowości Skroda Mała, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 23 mar 2022 19:44
(dot. inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz częściach działek o nr geod. 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 22 mar 2022 14:51
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.1.2022 dla przedsięwzięcia p.n. Budowa 1-2 niezależnych instalacji fotowoltaicznych pn. Wilczewo, na terenie działki nr ewid. 272 w miejscowości Wilczewo o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 22 mar 2022 13:38
(dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ,,Zaborowo III”).

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

wtorek, 22 mar 2022 11:34
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - tymczasowego kanału obiegowego na rz. Mogilna (dz. nr geod. 392/2 obr. 0021 Poryte, gm. Stawiski) przez dz. nr geod. 147/6, 147/9 oraz 147/7 obr. 0021 Poryte, gm. Stawiski).

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 21 mar 2022 16:02
(dot. przedsięwzięcia pn. Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych na obiektach Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiski Etap 1 o mocy do 1MW oraz Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiski Etap 2 o mocy do 1MW na terenie obejmującym działkę o nr geod. 949 obręb Stawiski).

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 21 mar 2022 15:24
(dot. przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dzierzbia o mocy do 5,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek o nr geod. 467, 468, 469 obręb Dzierzbia, gmina Stawiski).

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

piątek, 18 mar 2022 13:22
(dot. inwestycji pt. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego")

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 16 mar 2022 15:33
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW/KN.44)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 16 mar 2022 15:31
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.28)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 11 mar 2022 14:31
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem poj. 880 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP na działach o nr geod. 10 i 15 w miejscowości Lisy, gmina stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 7 mar 2022 15:48
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski"

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 7 mar 2022 13:46
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.27)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 3 mar 2022 15:35
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.21)

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

środa, 2 mar 2022 15:49
(dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wolnostanowiskowej z budową zbiornika na gnojowicę V= 600 m3 oraz przebudowie budynku inwentarskiego obory uwiązowej dla całkowitej obsady w gospodarstwie 218,5 DJP na działkach nr ewid. 877 oraz 914 w miejscowości Sokoły)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 1 mar 2022 15:50
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wolnostanowiskowej z budową zbiornika na gnojowicę V= 600 m3 oraz przebudowie budynku inwentarskiego obory uwiązowej dla całkowitej obsady w gospodarstwie 218,5 DJP na działkach nr ewid. 877 oraz 914 w miejscowości Sokoły)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 23 lut 2022 15:28
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 1-2 niezależnych instalacji fotowoltaicznych pn. WILCZEWO, na terenie działki nr ew. 272 w miejscowości Wilczewo, o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 22 lut 2022 12:32
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.46)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 22 lut 2022 12:20
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dzierzbia o mocy do 5,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą)

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIE KOMUNALNE NA TERENIE GMINY STAWISKI NA ROK 2022

wtorek, 1 lut 2022 16:54

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 1 lut 2022 15:40
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 1-2 niezależnych instalacji fotowoltaicznych pn. WILCZEWO, na terenie działki nr ew. 272 w m. Wilczewo, o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 27 sty 2022 10:54
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.450.5.2020.EW/MW.24)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 27 sty 2022 10:51
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW/MW.19)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 27 sty 2022 10:49
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW/KN.37)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 25 sty 2022 16:46
(dot. drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Jurcu Szlacheckim, oznaczonej numerem geodezyjnym 48 o pow. 0,3500ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028065/5, stanowiąca własność Gminy Stawiski)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 25 sty 2022 16:43
(dot. pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 148 o pow. 1,6700ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/9, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym

wtorek, 11 sty 2022 15:05

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 10 sty 2022 15:57
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.18.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą pokrycia dachowego budynku inwentarskiego oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego (stodoły) na budynek inwentarski (oborę) wraz z częścią magazynowo składową przy docelowej obsadzie bydła do 74 DJP na działce nr 866 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński").

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 10 sty 2022 15:31
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.18.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą pokrycia dachowego budynku inwentarskiego oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego (stodoły) na budynek inwentarski (oborę) wraz z częścią magazynowo składową przy docelowej obsadzie bydła do 74 DJP na działce nr 866 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński").

Konsultacje społeczne dot. projektu strategii rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 oraz opracowanej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Przytuły

czwartek, 30 gru 2021 15:24

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiski od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

wtorek, 21 gru 2021 14:15

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

poniedziałek, 20 gru 2021 09:58
(dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 2/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo" wraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, poprzez jej uzupełnienie w zakresie podstawy prawnej oraz uzasadnienia prawnego i faktycznego).

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

piątek, 17 gru 2021 16:04
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW/KN.27)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

piątek, 17 gru 2021 16:03
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.43)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 16 gru 2021 13:32
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w zabudowie usługowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 916 i części działki nr 882 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 14 gru 2021 15:28
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą pokrycia dachowego budynku inwentarskiego oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego (stodoły) na budynek inwentarski (oborę) wraz z częścią magazynowo składową przy docelowej obsadzie bydła do 74 DJP na działce nr 866 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński’’).

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

piątek, 10 gru 2021 15:29
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni zlokalizowanych na działce o nr geod. 34/2 obręb Karwowo, gmina Stawiski oraz na wprowadzanie ścieków - wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody istniejącym wylotem do rzeki Mogilna na działce o nr geod. 275 obręb Karwowo, gmina Stawiski).

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 9 gru 2021 15:36
Ogłoszenie Nr GN.6870.15.2021 Burmistrza Stawisk z dnia 9 grudnia 2021 r. o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 9 gru 2021 15:26
Ogłoszenie Nr GN.6840.3.2021 Burmistrza Stawisk z dnia 9 grudnia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

czwartek, 9 gru 2021 13:51
(dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B Romany - DW 648 wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej" oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 7 gru 2021 13:48
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.17.2021 dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 237/2, położonej w obrębie Karwowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie".)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 7 gru 2021 13:38
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.17.2021 dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 237/2, położonej w obrębie Karwowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie".)

Przetarg nieograniczony licytacyjny ustny na sprzedaż nieruchomości

wtorek, 30 lis 2021 15:49
Przetarg nieograniczony licytacyjny ustny na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.

Wystąpienie Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

wtorek, 23 lis 2021 15:30
Apel o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią Covid-19

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 23 lis 2021 15:17
(dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem pojemności 800 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP).

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 19 lis 2021 12:25
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Sokołach na budynek o funkcji mieszanej: administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej tj. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne na terenie obejmującym działkę o nr geod. 916 oraz część działki o nr geod. 882 położonym w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski).

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

czwartek, 18 lis 2021 15:55
(dot. wydania decyzji nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski – Jurzec Włościański – Kossaki)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 10 lis 2021 12:03
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 237/2, położonej w obrębie Karwowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie”.)

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

poniedziałek, 8 lis 2021 12:39
(dot. wszczęcia postepowania w sprawie zmiany decyzji nr 2/2021 z dnia 22 września 2021 r. - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo" wraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, poprzez jej uzupełnienie w zakresie podstawy prawnej oraz uzasadnienia prawnego i faktycznego)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

czwartek, 4 lis 2021 15:55

Komunikat dotyczący przerwy w obsłudze dowodów osobistych

środa, 3 lis 2021 08:22

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 2 lis 2021 15:10
(dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem poj. 800 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP,  na działkach o nr geod. 10 i 15 w miejscowości Lisy, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 27 paź 2021 15:59
(dot. wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym o całkowitej obsadzie 212 DJP na działce o nr geod. 38 położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski.)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 25 paź 2021 22:05
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.39)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 25 paź 2021 12:07
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą pokrycia dachowego budynku inwentarskiego oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego (stodoły) na budynek inwentarski (oborę) wraz z częścią magazynowo składową przy docelowej obsadzie bydła do 74 DJP na działce nr 866 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński”).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ STAWISK

wtorek, 19 paź 2021 15:00
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Sokołach na budynek o funkcji mieszanej: administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej tj. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne na terenie obejmującym działkę o nr geod. 916 oraz część działki o nr geod. 882 położonym w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

Ogłoszenie o naborze Grantobiorców na realizację instalacji solarnych

piątek, 15 paź 2021 19:45
w ramach projektu „Energia słoneczna w Gminie Stawiski”

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

piątek, 15 paź 2021 16:34
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne od km 0+000 do km 9+170" oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

wtorek, 12 paź 2021 14:55
(dot. wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 237/2, położonej w obrębie Karwowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie”.)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 4 paź 2021 09:40
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.36)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 4 paź 2021 09:38
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.35)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 4 paź 2021 09:37
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.8)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 4 paź 2021 09:34
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.7)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

piątek, 1 paź 2021 13:07
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.8)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

piątek, 1 paź 2021 13:05
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.7)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 29 wrz 2021 15:42
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.6.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym budynkiem handlowo – usługowym oraz budowie linii kablowej SN w zamian za demontowaną linię napowietrzną na działkach nr 780/8, 780/9 i części działki nr 780/1 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski.)

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

środa, 29 wrz 2021 14:56

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

wtorek, 28 wrz 2021 16:04

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 24 wrz 2021 12:27

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

czwartek, 23 wrz 2021 16:10
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B Romany - DW 648 wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej" oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości)

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

czwartek, 23 wrz 2021 16:07
(dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 23 wrz 2021 16:06
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.31)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 23 wrz 2021 15:38
(dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem pojemności 800 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP, planowane na terenie działek o nr geod. 10 i 15 położonych w miejscowości Lisy, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 23 wrz 2021 15:35
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem pojemności 800 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP na terenie działek o nr geod. 10 i 15 położonych w miejscowości Lisy, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 wrz 2021 15:47
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.12.2021 dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej Poryte o mocy do 3,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami" na działce o nr geod. 151/1 w miejscowości Poryte, gmina Stawiski, powiat kolneński.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

środa, 22 wrz 2021 15:42
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.12.2021 dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Poryte o mocy do 3,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami" na działce o nr geod. 151/1 w miejscowości Poryte, gmina Stawiski, powiat kolneński.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 wrz 2021 13:42
(dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym o całkowitej obsadzie 212 DJP na działce o nr geod. 38 położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 22 wrz 2021 13:39
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym o całkowitej obsadzie 212 DJP na działce o nr geod. 38 położonej w miejscowości Rogale, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 10 wrz 2021 16:57
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym budynkiem handlowo – usługowym oraz budowie linii kablowej SN w zamian za demontowaną linię napowietrzną na terenie obejmującym działki o nr geod. 780/1, 780/8 oraz 780/9 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

czwartek, 9 wrz 2021 07:30
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

czwartek, 9 wrz 2021 07:24
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

środa, 8 wrz 2021 18:31
dot. wydanej decyzji nr BI.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 688/5 położonej w miejscowości Stawiski przy ul. Polowej, gmina Stawiski.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 3 wrz 2021 11:29
dotyczące wprowadzonego stanu wyjątkowego

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

czwartek, 26 sie 2021 21:02
(dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie do 212,1 DJP na działkach o nr geod. 36, 37 i 38 położonych w miejscowości Rogale, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 26 sie 2021 20:58
(dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie do 212,1 DJP na działkach o nr geod. 36, 37 i 38 położonych w miejscowości Rogale, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 26 sie 2021 20:55
(dot. przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej Poryte o mocy do 3,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budową doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami’’ na działce o nr geod. 151/1 w miejscowości Poryte, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 25 sie 2021 14:28
(dot. inwestycji polegającej na demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym budynkiem handlowo – usługowym oraz budowie linii kablowej SN w zamian za demontowaną linię napowietrzną na terenie obejmującym działki o nr geod. 780/1, 780/8 oraz 780/9 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

środa, 18 sie 2021 18:10
(dot. inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 1045298 Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo" oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 17 sie 2021 15:52
(dot. inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach na terenie obejmującym działkę o nr geod. 567/2 położonym w mieście Stawiski przy ul. Ogrodowej.)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 17 sie 2021 14:56
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.22)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 17 sie 2021 14:55
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.21)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

wtorek, 17 sie 2021 14:50
(dot. likwidacji istniejącego kanału technologicznego pod rzeką Dzierzbia w km rzeki 8,25 km od ujścia do rzeki Skrody oraz przekroczenie koryta rzeki Dzierzbia kanałem technologicznym w km 8,25 od ujścia Dzierzbii do rzeki Skrody w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej 5-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) na długości około 16,432 km (561] + DK63[GP] 2,250 km, województwo podlaskie, powiat kolneński, łomżyński, gmina Stawiski, Mały Płock, Piątnica".

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

piątek, 13 sie 2021 16:00

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 12 sie 2021 13:33
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej, służby zdrowia i biblioteki wraz z przebudową i rozbudową w zabudowie usługowej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 688/5 położonym w mieście Stawiski przy ul. Polowej.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 5 sie 2021 19:35
(dot. przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej Poryte o mocy do 3,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami’’ na działce o nr geod. 151/1w miejscowości Poryte, gmina Stawiski ’’).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 28 lip 2021 12:20
(dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na częściach działek nr 302/13, 305, 307, 423/1, 424 oraz 425 położonym w miejscowości Zaborowo, gmina Stawiski.)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 27 lip 2021 15:56
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.3)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 27 lip 2021 15:55
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.3)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 27 lip 2021 15:52
(dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 130/2, 165/2, 407 oraz 357 położonym w mieście Stawiski, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 26 lip 2021 13:23
(dot. inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach na terenie obejmującym działkę o nr geod. 567/2 położonym w mieście Stawiski przy ul. Ogrodowej.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 23 lip 2021 19:30
(dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach na terenie obejmującym działkę o nr geod. 567/2 położonym w mieście Stawiski przy ul. Ogrodowej).

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 22 lip 2021 15:48
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.26)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 22 lip 2021 15:47
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.27)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

czwartek, 22 lip 2021 15:42
(dot. realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) na długości około 16,432 km [S61] + DK63[GP] 2,250 km").

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 15 lip 2021 14:19
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach na terenie obejmującym działkę o nr geod. 567/2 położonym w mieście Stawiski przy ul. Ogrodowej)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

piątek, 9 lip 2021 15:18
(dot. realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne na odcinku od drogi gminnej nr 104596B w mieście Stawiski ul. Smolniki do granicy powiatu, o długości około 9069,58 m".)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

piątek, 9 lip 2021 15:03
(dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski {bez węzła) do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynieryjnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) -początek obwodnicy Szczuczyna, na długości 18,002 km [S61]".)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 6 lip 2021 16:06
(dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 44/1 obręb ewidencyjny Dzięgiele, położonej w gminie Stawiski")

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

czwartek, 1 lip 2021 13:39

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 15 cze 2021 17:00
(o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski").

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stawiski na okres 3 lat.

wtorek, 15 cze 2021 11:33
(Decyzja znak: BI.RZT.70.172.2021)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

piątek, 11 cze 2021 12:48
(dot. przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 18308 Stawiski- Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne na odcinku od drogi gminnej nr 1045968 w mieście Stawiski ul. Smolniki do granicy powiatu, o długości około 9069,58 m")

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 8 cze 2021 14:46
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,"Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 44/1 obręb ewidencyjny Dzięgiele, położonej w gminie Stawiski").

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 4 cze 2021 15:45
że w dniu 04 czerwca 2021 r., na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Ewelina Kamińska, została wydana decyzja Burmistrza Stawisknr BI.6733.1.2021o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 888/3, 888/2, 888/1, 889, 891/96, 891/95, 903, 905/6, 905/3, 905/7, 905/8, 891/35, 891/33, 891/25, 891/31, 891/24, 891/18, 891/93, 891/86, 891/16, 891/94, 891/85, 1054/1, położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski.

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2020 rok

poniedziałek, 31 maj 2021 15:45

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 26 maj 2021 10:38
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.49.2020.MW.4)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 26 maj 2021 10:32
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.48.2020.MW.4)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

środa, 26 maj 2021 10:27
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na zarurowaniu jego fragmentu w ciągu drogi gminnej nr 104596B dz. nr 227 obręb Stawiski, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 24 maj 2021 14:55
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie do 212,1 DJP na działkach o nr geod. 36, 37 i 38 położonych w miejscowości Rogale, gmina Stawiski).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 21 maj 2021 13:52
(dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 294, 296, 297 w miejscowości Wilczewo, gmina Stawiski")

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 21 maj 2021 13:47
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji_ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 130/2, 165/2, 405 oraz 357 położonym w mieście Stawiski, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 20 maj 2021 16:40
(dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 26/4, 26/6, 26/1, 24/2, 24/7 w miejscowości Hipolitowo, gmina Stawiski".)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 20 maj 2021 16:30
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 302/13, 305, 307, 423/1, 424 oraz 425 położonym w miejscowości Zaborowo, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 17 maj 2021 15:31
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 44/1 obręb ewidencyjny Dzięgiele, położonej w gminie Stawiski ''.)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

czwartek, 13 maj 2021 15:01
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 18308 Stawiski- Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne na odcinku od drogi gminnej nr 104596B w mieście Stawiski ul. Smolniki do granicy powiatu, o długości około 9069,58 m")

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

piątek, 7 maj 2021 15:32
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: likwidację i budowę przepustów pod koroną drogi, likwidację rowów przydrożnych oraz budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, zlokalizowanych na dziatkach o nr ew.: 464/1, 451/1, 538, 448, 466/1, 473, 519, 452, 469/1, 470, 471, 472, 474/2, 474/1, 475, 585, 520, 521, 522, 532/5, 532/2, 533, 534, 535/1, 535/2, 535/5, 446, 447, 465/1, 553, 554 w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, pow. łomżyński oraz zlokalizowanych na działkach o nr ew.: 15, 16, 17/2, 17/1, 26, 28, 30, 32, 29, 50, 79,411, 191/4, 190/9, 187, 186/1, 61,384,410, 63, 64, 27, 25, 18/1, 18/2, 100, 35/2, 30/3 w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gm. Stawiski, pow. kolneński, w ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo, województwo podlaskie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

piątek, 7 maj 2021 11:50

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

piątek, 30 kwi 2021 15:44
(dot. wydania decyzji z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: DLl-II1. 7621.42.2019.KS.18 (DLl-II1.4621.47.2019.NT), uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 13/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak: AB-1.7820.2.3.2018.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski (bez węzła) do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynieryjnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości 18,002 km [S61]". )

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 27 kwi 2021 15:24
(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w toczącym się na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O. O .ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 294, 296, 297 w miejscowości Wilczewo, gmina Stawiski ".

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 27 kwi 2021 15:24
(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w toczącym się na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o . ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 26/4, 26/6, 26/1, 24/2, 24/7 w miejscowości Hipolitowo, gmina Stawiski ")

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 26 kwi 2021 15:50
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.12)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 23 kwi 2021 14:57
(dot. wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie do 212,1 DJP na działkach o nr geod. 36, 37 i 38 położonych w miejscowości Rogale, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 16 kwi 2021 13:58
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV i 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 888/3, 888/2, 888/1, 889, 891/96, 891/95, 903, 905/6, 905/3, 905/7, 905/8, 891/35, 891/33, 891/25, 891/31, 891/24, 891/18, 891/93, 891/86, 891/16, 891/94, 891/85 oraz 1054/1 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 8 kwi 2021 15:03
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6730.4.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 297 położonej w miejscowości Budy Poryckie)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

wtorek, 6 kwi 2021 15:31
(dot. decyzji Starosty Kolneńskiego z dnia 24.10.2011r. znak: BŚ.6341.32.2011 oraz udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni SW2 na działce nr geod. 729/2 obręb Sokoly, gmina Stawiski, pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków z płukania filtrów zainstalowanych na terenie ujęcia do urządzenia wodnego - rowu na działce nr geod. 885 obręb Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 1 kwi 2021 10:45
(dot. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 294, 296, 297 w miejscowości Wilczewo, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 30 mar 2021 15:02
(dot. budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 26/4, 26/6, 26/1, 24/2, 24/7 w miejscowości Hipolitowo, gmina Stawiski.)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 25 mar 2021 14:38
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.19)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 25 mar 2021 14:37
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.17)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 24 mar 2021 14:25
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.14)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 19 mar 2021 15:03
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie do 212,1 DJP na działkach o nr geod. 36, 37 i 38 położonych w miejscowości Rogale, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

piątek, 19 mar 2021 15:00
(dot. przebudowy obory w gospodarstwie rolnym o obsadzie 212,1 DJP na działkach o nr geod. 36, 37 i 38 położonych w miejscowości, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 12 mar 2021 15:33
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek New Energy Investments Sp. z o.o., w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy docelowej do 1,0 MW na terenie obejmującym część działki o nr geod. 297 położonym w miejscowości Budy Poryckie gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

czwartek, 11 mar 2021 14:14
(dot. Wygaszenia decyzji Starosty Kolneńskiego oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni SW2 na działce nr geod. 729/2 obręb Sokoły, gmina Stawiski, podbór wód podziemnych oraz na wprowadzanie ścieków z płukania filtrów zainstalowanych na terenie ujęcia do urządzenia wodnego - rowu na działce nr geod. 885 obręb Sokoły, gmina Stawiski, powiat Kolneński.)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 22 lut 2021 14:11
(dot. Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Mieszkołkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 2 o pow. 0,3300 ha, rodzaj użytków - N)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 17 lut 2021 16:06
(dot. wydania postanowienia Burmistrza Stawisk nr BI.6733.10.2020 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.10.2020 z dnia 08 września 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie łącznika przy Szkole Podstawowej w Stawiskach łączącego halę sportową z istniejącym budynkiem szkoły wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 652, 675, 676/1 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 11 lut 2021 15:06
(dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 1830B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne od km 0+000 do km 9+170.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 11 lut 2021 13:28
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KLN4460B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 11 lut 2021 12:31
(dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha, na części działki nr 54, obręb geodezyjny Michny.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

poniedziałek, 8 lut 2021 16:08
(dot. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni O, 71 l1a na działce nr 560, o powierzchni ogólnej 2,5200 l,a położonym w obrębie gruntów wsi Romany, gm. Stawiski, pow. kolneński, woj. podlaskie".)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 8 lut 2021 16:02
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Kolneńskiego z dnia 24.10.2011r. znak: BŚ.6341.32.2011 oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni SW2 na działce nr geod. 729/2 obręb Sokoły, gmina Stawiski, pobór wód podziemnych oraz na wprowadzanie ścieków z płukania filtrów zainstalowanych na terenie ujęcia do urządzenia wodnego- rowu na działce nr geod. 885 obręb Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński.)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

piątek, 29 sty 2021 16:07
(dot. wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących likwidację odcinka linii energetycznej napowietrznej SN -15 kV oraz odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN -0,4 kV, nad korytem rzeki Penza, na dziaĹ‚kach o nr ew. 504/2, 42/2 w miejscowości Wysokie Małe, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

czwartek, 28 sty 2021 15:06
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: likwidację i budowę przepustów pod koroną drogi, likwidację rowów przydrożnych oraz budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, zlokalizowanych na działkach o nr ew.: 464/1, 451/1, 538, 448, 466/1, 473, 519, 452, 469/1, 470, 471, 472, 474/2, 474/1, 475, 585, 520, 521, 522, 532/5, 532/2, 533, 534, 535/1, 535/2, 535/5, 446, 447, 448, 451/1, 465/1, w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, pow. łomżyński oraz zlokalizowanych na działkach o nr ew.: 15, 16, 17/2,17/1, 26, 28, 30, 32, 29, 50, 79, 411,191/4,190/9,187, 61, 384, 410, 63, 64, 27, 25,18/1,18/2,100, 35/2 w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gm. Stawiski, pow. kolneński, w ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo, województwo podlaskie, na wniosek Burmistrza Stawisk, plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w imieniu którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Wojciech Grzybowski.)

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIE KOMUNALNE NA TERENIE GMINY STAWISKI NA ROK 2021

czwartek, 28 sty 2021 15:58

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 27 sty 2021 14:44
(dot. wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym budynkiem handlowo-usługowym oraz budowie linii kablowej SN w zamian za demontowaną linię napowietrzną na terenie obejmującym działki o nr geod. 780/1, 780/8 oraz 780/9 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski.)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

piątek, 22 sty 2021 14:30
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów dróg utwardzonych i parkingu planowanym wylotem w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Odwodnienie parkingu wraz z chodnikiem na działkach o nr geod. 648/2, 961/4, 977 (obręb Stawiski)")

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 20 sty 2021 16:04
(dot. postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek P4 Sp. z o. o. , w imieniu której wystąpił pełnomocnik Paweł Ponikowski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na którą składać się będzie wieża telekomunikacyjna o wysokości do 64,95 m n. p. t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9 sztuk) oraz anteny radiolinii (6 sztuk), na terenie obejmującym część działki o nr geod. 425 położonym w miejscowości Zaborowo, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 18 sty 2021 13:46
(dot.przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha, na części działki nr 54, obręb geodezyjny Michny)

I N F O R M A C J A

czwartek, 14 sty 2021 12:09
(dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 14 sty 2021 09:20
(dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1830B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne od km 0+000 do km 9+170)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 13 sty 2021 14:10
(dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 12 sty 2021 15:50
(dot. przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego o obsadzie maksymalnej 51 DJP na działkach o nr geod. 77 i 79/1 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski.)

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

poniedziałek, 11 sty 2021 15:43

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 11 sty 2021 14:29
(dot. rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 104556B na odcinku: droga powiatowa Nr 1830B - Cwaliny - droga gminna Nr 104558B)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 5 sty 2021 10:57
(dot. demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym budynkiem handlowo - usługowym oraz budowie linii kablowej SN w zamian za demontowaną linię napowietrzną na terenie obejmującym działki o nr geod. 780/1, 780/8 oraz 780/9 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 4 sty 2021 13:18
(dot. Rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1829B Romany - DW 648)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 29 gru 2020 15:15
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Wysokim Małym, oznaczonej numerem geodezyjnym 11/4 o pow. 0,5000ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00012960/4, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 28 gru 2020 13:07
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 643 o pow. 0,5000ha, rodzaj użytków – Ps, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028336/6, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiski od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

poniedziałek, 28 gru 2020 11:50

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 21 gru 2020 15:00
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 18 gru 2020 14:50
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach

piątek, 18 gru 2020 13:31

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 15 gru 2020 11:16
Odwołanie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 11 gru 2020 13:03
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na którą składać się będzie wieża telekomunikacyjna o wysokości do 64,95 m n. p. t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9 sztuk) oraz anteny radiolinii (6 sztuk), na terenie obejmującym część działki o nr geod. 425 położonym w miejscowości Zaborowo, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 10 gru 2020 15:13
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym budynkiem handlowo – usługowym oraz budowie linii kablowej SN w zamian za demontowaną linię napowietrzną na terenie obejmującym działki o nr geod. 780/1, 780/8 oraz 780/9 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 9 gru 2020 10:55
(dot. rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 104556B na odcinku: droga powiatowa Nr 1830B - Cwaliny - droga gminna Nr 104558B.)

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

środa, 9 gru 2020 09:50

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 8 gru 2020 14:08
(dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1829 B Romany - DW648)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

czwartek, 3 gru 2020 11:14
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 297, obręb ewidencyjny Budy Poryckie, położonej w gminie Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 3 gru 2020 11:06
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 297, obręb ewidencyjny Budy Poryckie, położonej w gminie Stawiski.")

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 30 lis 2020 12:22
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW/MW.16)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 30 lis 2020 12:20
(Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW/MW.16)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 25 lis 2020 14:43
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego o obsadzie maksymalnej 51 DJP na działkach o nr geod. 77 i 79/1 położonych w miejscowości Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

czwartek, 19 lis 2020 14:13
(dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dzierzbia, gmina Stawiski na działce o numerze 68/3 obręb Dzierzbia.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 18 lis 2020 14:32
(dot. zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BI.6733.10.2020 wydaną przez Burmistrza Stawisk w dniu 08 września 2020 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie łącznika przy Szkole Podstawowej w Stawiskach)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

środa, 18 lis 2020 12:29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 17 lis 2020 14:01
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji dla inwestycji polegającej na rozbudowie łącznika przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, łączącego halę sportową z istniejącym budynkiem szkoły na terenie obejmującym działki o nr geod. 652, 675 oraz 676/1 położonym w miejscowości Stawiski.)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

piątek, 13 lis 2020 17:25

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 10 lis 2020 11:54
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 104556B na odcinku: droga powiatowa Nr 1830B - Cwaliny - droga gminna Nr 104558B")

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 9 lis 2020 09:37
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 297, obręb ewidencyjny Budy Poryckie, położonej w gm. Stawiski")

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 6 lis 2020 11:15
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B Romany –DW 648’’.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 2 lis 2020 14:53
(dot. wydobywania piasków skaleniowo-kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha, na części działki nr 54, obręb geodezyjny Michny.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 30 paź 2020 14:30
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku inwentarskiego w celu zwiększenia obsady w budynku z 50 DJP (24 DJP w systemie ściołowym i 26 DJP w systemie bezściołowym) do 73 DJP (24 DJP w systemie ściołowym i 49 DJP w systemie bezściołowym) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o docelowej pojemności 710 m2 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/1 obręb Skroda Mała, gmina Stawiski)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 26 paź 2020 15:48
(Znak sprawy: DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.13)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 26 paź 2020 15:48
(Znak sprawy: DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.13)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 22 paź 2020 15:25
(dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer ,"KLN4460B’" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 425 obręb 0034 Zaborowo, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 22 paź 2020 15:20
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo")

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

środa, 21 paź 2020 15:52

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 16 paź 2020 16:01
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii nN-0,4kV i kablowej linii SN-15kV oraz słupowej i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 96/1, 123, 107/1, 96/2, 84/1, 97, 84/2, 127/2, 84/3, 84/4, 120, 85/3, 85/5, 85/6, 85/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 100/2, 100/6, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/11, 103/9, 103/3, 103/4, 103/8, 104/1, 104/2, 82/1, 82/2, 1-5/1, 124, 105/2, 106/2, 141, 82/3, 111/2, 111/1, 129/1, 112/3, 112/4, 112/7, 112/9, 112/10, 113/2, 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 116/1, 115/2, 116/2, 117/1, 117/2, 118, 129/2, 11/1, 129/3, 1/7, 119, 93, 94/1, 95/1, 142, 94/2, 95/2, 132, 130, 1/5 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 54/2, 97, 73/1, 96, 100, 54/3, 98, 73/10, 73/11, 55, 56, 73/6, 99, 73/4, 73/5, 73/7, 74/3, 74/5, 74/4, 74/6, 91/1 obręb Koziki - Olszyny gmina Kolno oraz działki o nr geod. 83, 131/2, 127/1, 82, 81, 138, 77/1, 80/2, 80/1, 76/1, 76/2, 41/6, 149, 41/5, 35/3, 147, 77/2, 75/1, 75/2, 74/1, 74/2, 73/5, 131/1, 134, 73/3, 73/2, 73/1 obręb Skroda Wielka gmina Grabowo)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 13 paź 2020 12:59
(dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 297, obręb ewidencyjny Budy Poryckie, położonej w gm. Stawiski")

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLNO

poniedziałek, 12 paź 2020 14:52
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: obiekty infrastruktury technicznej - budowa kablowo - napowietrznej linii SN-15 kV oraz złącza kablowego SN-15 kV, w obrębie Wścieklice, gm. Kolno, na terenie działek nr 293, 295/5, 296/1, 296/2, 521/2, 521/1, 522, 523, 524, 527, 528, 529, 530, 532, 681, 682/1, 684, 655; w obrębie Obiedzino, gm Kolno, na terenie działek nr 171, 169/2, 169/1, 170, 168, 154/1, 154/2, 153, 209, 234/2, 234/1, 233, 210, 206, 208/1, 208/2, 24, 40, 78; w obrębie Zaskrodzie, gm. Kolno, na terenie działek nr 265/3, 253, 23, 22/3, 263, 21/1, 264, 34/1, 36/3, 36/1, 36/2, 38/4, 38/3, 373, 369, 368; w obrębie Skroda Mała, gm. Stawiski, na terenie działek nr 29, 28/1, 28/2, 27, 26/3, 26/4, 33/2, 33/1, 32/1, 32/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 30/3, 30/4, 30/1)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

środa, 7 paź 2020 14:37
(dot. dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanej dalej "Projektem")

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLNO

wtorek, 6 paź 2020 15:20
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej - budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej linii nN — 0,4 kV i SN — 15 kV oraz słupowej (alt. kontenerowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w obrębie Wiszowate, gm. Grabowo, na terenie działek nr 108/1, 195, 108/2, 106/6, 106/5, 106/1, 106/2, 106/7, 106/8, 109/1, 109/2; w obrębie Koziki - Olszyny, gm. Kolno, na terenie działek nr 100, 102, 12/4, 12/3, 11/4, 12/1, 11/2, 11/3, 11/1, 2, 3, 32/1, 32/2, 33, 35/1, 35/3, 36/1, 36/4, 36/2, 36/3, 36/6, 49, 48/2, 48/4, 48/3, 47, 4/10, 4/8, 4/15, 4/13, 4/7, 4/5, 4/11, 4/1, 54/2, 54/1, 54/3, 53, 52/2, 51/4, 52/1, 51/2, 51/1, 51/3, 50/2, 50/1, 5/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/10, 6/12, 6/9, 6/8, 6/11, 73/1, 73/10, 7/2, 7/1, 97, 98, 96, 95; w obrębie Skroda Mala, gm. Stawiski, na terenie działek nr 72/2, 71/2, 71/1, 70/3, 70/2.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 6 paź 2020 13:47
(dot. rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku inwentarskiego w celu zwiększenia obsady w budynku z 50 DJP (24 DJP w systemie ściołowym i 26 DJP w systemie bezściołowym) do 73 DJP (24 DJP w systemie ściołowym i 49 DJP w systemie bezściołowym) wraz z zewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności docelowej 710 m3 na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 88/1 obręb Skroda Mała, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 28 wrz 2020 12:45
(dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydobywania piasków skaleniowo-kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha, na części działki nr 54, obręb geodezyjny Michny.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 24 wrz 2020 15:35
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Maciej Czerwonko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii nN-0,4kV i kablowej linii SN-15kV oraz słupowej i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 96/1, 123, 107/1, 96/2, 84/1, 97, 84/2, 127/2, 84/3, 84/4, 120, 85/3, 85/5, 85/6, 85/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 100/2, 100/6, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/11, 103/9, 103/3, 103/4, 103/8, 104/1, 104/2, 82/1, 82/2, 1-5/1, 124, 105/2, 106/2, 141, 82/3, 111/2, 111/1, 129/1, 112/3, 112/4, 112/7, 112/9, 112/10, 113/2, 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 116/1, 115/2, 116/2, 117/1, 117/2, 118, 129/2, 11/1, 129/3, 1/7, 119, 93, 94/1, 95/1, 142, 94/2, 95/2, 132, 130, 1/5 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 54/2, 97, 73/1, 96, 100, 54/3, 98, 73/10, 73/11, 55, 56, 73/6, 99, 73/4, 73/5, 73/7, 74/3, 74/5, 74/4, 74/6, 91/1 obręb Koziki - Olszyny gmina Kolno oraz działki o nr geod. 83, 131/2, 127/1, 82, 81, 138, 77/1, 80/2, 80/1, 76/1, 76/2, 41/6, 149, 41/5, 35/3, 147, 77/2, 75/1, 75/2, 74/1, 74/2, 73/5, 131/1, 134, 73/3, 73/2, 73/1 obręb Skroda Wielka gmina Grabowo.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 23 wrz 2020 11:52
(dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "KLN4460B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 425 obręb 0034 Zaborowo, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 22 wrz 2020 13:03
(dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo - kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha na części działki nr 54, obręb geodezyjny Michny.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 16 wrz 2020 13:57
(dot. Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 16 wrz 2020 11:09
(dot. decyzji Burmistrza Stawisk nr. BI.6733.11.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach na częściach działek nr 389, 430 i na działce nr 423 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLNO

wtorek, 15 wrz 2020 12:54
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: obiekty infrastruktury technicznej - budowa kablowo - napowietrznej linii SN-15 kV oraz złącza kablowego SN-15 kV, w obrębie Wścieklice, gm. Kolno, na terenie działek nr 293, 295/5, 296/1, 296/2, 521/2, 521/1, 522, 523, 524, 527, 528, 529, 530, 532, 681, 682/1, 684, 655; w obrębie Obiedzino, gm Kolno, na terenie działek nr 171, 169/2, 169/1, 170, 168, 154/1, 154/2, 153, 209, 234/2, 234/1, 233, 210, 206, 208/1, 208/2, 24, 40, 78; w obrębie Zaskrodzie, gm. Kolno, na terenie działek nr 265/3, 253, 23, 22/3, 263, 21/1, 264, 34/1, 36/3, 36/1, 36/2, 38/4, 38/3, 373, 369, 368; w obrębie Skroda Mała, gm. Stawiski, na terenie działek nr 29, 28/1, 28/2, 27, 26/3, 26/4, 33/2, 33/1, 32/1, 32/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 30/3, 30/4, 30/1.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 9 wrz 2020 15:26
(dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo - kwarcowych, obręb geodezyjny Michny)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 8 wrz 2020 14:58
(dot. rozbudowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, łączącego halę sportową z istniejącym budynkiem szkoły na terenie obejmującym działki o nr geod. 652, 675 oraz 676/1 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski.)

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

poniedziałek, 7 wrz 2020 14:09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLNO

poniedziałek, 7 wrz 2020 13:35
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: obiekty infrastruktury technicznej - budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej linii nN — 0,4 kV i SN — 15 kV oraz słupowej (alt. kontenerowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w obrębie Wiszowate, gm. Grabowo, na terenie działek nr 108/1, 195, 108/2, 106/6, 106/5, 106/1, 106/2, 106/7, 106/8, 109/1, 109/2; w obrębie Koziki - Olszyny, gm. Kolno, na terenie działek nr 100, 102, 12/4, 12/3, 11/4, 12/1, 11/2, 11/3, 11/1, 2, 3, 32/1, 32/2, 33, 35/1, 35/3, 36/1, 36/4, 36/2, 36/3, 36/6, 49, 48/2, 48/4, 48/3, 47, 4/10, 4/8, 4/15, 4/13, 4/7, 4/5, 4/11, 4/1, 54/2, 54/1, 54/3, 53, 52/2, 51/4, 52/1, 51/2, 51/1, 51/3, 50/2, 50/1, 5/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/10, 6/12, 6/9, 6/8, 6/11, 73/1, 73/10, 7/2, 7/1, 97, 98, 96, 95; w obrębie Skroda Mala, gm. Stawiski, na terenie działek nr 72/2, 71/2, 71/1, 70/3, 70/2.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 4 wrz 2020 13:16
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 4 wrz 2020 13:03
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Smolniki w Stawiskach na terenie obejmującym część działki o nr geod. 889 położonym w mieście Stawiski, gmina Stawiski.)

Ogłoszenie dot. Stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2019/2020

piątek, 4 wrz 2020 11:27

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 1 wrz 2020 14:17
(dot. wydania postanowienia Burmistrza Stawisk nr BI.6733.8.2020 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz budowie słupowej i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie obejmującym działki o nr 96/1, 123, 107/1, 96/2, 84/1, 97, 84/2, 127/2, 84/3, 84/4, 120, 85/3, 85/5, 85/6, 85/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 100/2, 100/6, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/11, 103/9, 103/3, 103/4, 103/8, 104/1, 104/2, 82/1, 82/2, 105/1, 124, 105/2, 106/2, 141, 82/3, 111/2, 111/1, 129/1, 112/3, 112/4, 114/7, 112/9, 112/10, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 116/1, 115/2, 116/2, 117/1, 117/2, 118, 129/2, 11/1, 129/3, 1/7, 119, 93, 94/1, 95/1, 142, 94/2, 95/2, 132, 130, 1/5 położonym w miejscowości Skroda Mała, gmina Stawiski, działki o nr 54/2, 97, 73/1, 96, 100, 54/3, 98, 73/10, 73/11, 55, 56, 73/6, 99, 73/4, 73/5, 73/7, 74/3, 74/5, 74/4, 74/6, 91/1 położonym w miejscowości Koziki - Olszyny, gmina Kolno oraz działki o nr 83, 131/2, 127/1, 82, 81, 138, 77/1, 80/2, 80/1, 76/1, 76/2, 41/6, 149, 41/5, 35/3, 147, 77/2, 75/1, 75/2, 74/1, 74/2, 73/5, 131/1, 134, 73/3, 73/2, 73/1 położonym w miejscowości Skroda Wielka, gmina Grabowo)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 31 sie 2020 12:14
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 389, 423, 430 położonym w miejscowości Stawiski, ul. Długa, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 28 sie 2020 14:11

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 28 sie 2020 14:10

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 28 sie 2020 13:35
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie łącznika przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, łączącego halę sportową z istniejącym budynkiem szkoły na terenie obejmującym działki o nr geod. 652, 675 oraz 676/4 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 26 sie 2020 13:42
(o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer ,,KLN4460B’’ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 425 obręb 0034 Zaborowo, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 26 sie 2020 13:39
(dot. ponownego wystąpienia Burmistrza Stawisk o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo’’ ze względu na zmianę zakresu realizacji przedsięwzięcia poprzez jego rozszerzenie o kolejne działki)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 26 sie 2020 13:37
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

środa, 26 sie 2020 12:45

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2019 rok

piątek, 31 lip 2020 08:59

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 11 sie 2020 12:37
dot. wydania postanowienia Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.11.2020 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo - kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha, na części działki nr 54 obręb geodezyjny Michny.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

poniedziałek, 10 sie 2020 12:46

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

czwartek, 6 sie 2020 15:52
Ogłoszenie Nr GN.6870.21.2020 Burmistrza Stawisk z dnia 6 sierpnia 2020 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 5 sie 2020 14:53
dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.13.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, które będzie realizowane na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 45/19 obręb Karwowo, gmina Stawiski.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 4 sie 2020 15:58
(do. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym część działki o nr geod. 889 położonym w miejscowości Stawiski, ul. Smolniki, gmina Stawiski.)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

poniedziałek, 3 sie 2020 15:14
Ogłoszenie Nr GN.6870.22.2020 Burmistrza Stawisk z dnia 31 lipca 2020 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

poniedziałek, 3 sie 2020 15:14
Ogłoszenie Nr GN.6870.18.2020 Burmistrza Stawisk z dnia 31 lipca 2020 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

piątek, 24 lip 2020 15:38

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

piątek, 24 lip 2020 15:33

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 24 lip 2020 15:15
dot. wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 24 lip 2020 15:13
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii nN-0,4kV i kablowej linii SN-15kV oraz słupowej i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 96/1, 123, 107/1, 96/2, 84/1, 97, 84/2, 127/2, 84/3, 84/4, 120, 85/3, 85/5, 85/6, 85/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 100/2, 100/6, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/11, 103/9, 103/3, 103/4, 103/8, 104/1, 104/2, 82/1, 82/2, 1-5/1, 124, 105/2, 106/2, 141, 82/3, 111/2, 111/1, 129/1, 112/3, 112/4, 112/7, 112/9, 112/10, 113/2, 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 116/1, 115/2, 116/2, 117/1, 117/2, 118, 129/2, 11/1, 129/3, 1/7, 119, 93, 94/1, 95/1, 142, 94/2, 95/2, 132, 130, 1/5 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 54/2, 97, 73/1, 96, 100, 54/3, 98, 73/10, 73/11, 55, 56, 73/6, 99, 73/4, 73/5, 73/7, 74/3, 74/5, 74/4, 74/6, 91/1 obręb Koziki - Olszyny gmina Kolno oraz działki o nr geod. 83, 131/2, 127/1, 82, 81, 138, 77/1, 80/2, 80/1, 76/1, 76/2, 41/6, 149, 41/5, 35/3, 147, 77/2, 75/1, 75/2, 74/1, 74/2, 73/5, 131/1, 134, 73/3, 73/2, 73/1 obręb Skroda Wielka gmina Grabowo.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU

wtorek, 21 lip 2020 15:26
dot. budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, DN700, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 20 lip 2020 15:43
żdot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach na częściach działek nr 389, 430 i na działce nr 423 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski.

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

piątek, 17 lip 2020 11:22

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 10 lip 2020 15:39
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 389, 423, 430 położonym w miejscowości Stawiski, ul. Długa, gmina Stawiski.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 10 lip 2020 15:37
dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15kV i nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach nr 481/1, 111/2, 502, 117, 116, 115/1, 115/2, 114, 481/2, 112/1, 503, 112/2, 484/1, 107, 106, 105/14 położonych w miejscowości Wysokie Duże, gmina Stawiski, na działkach nr 484/2, 42/2, 63/10, 63/7, 63/8, 63/13, 63/12, 63/6, 497, 492, 61, 59, 504/2 położonych w miejscowości Wysokie Małe, gmina Stawiski, na działce nr 68 położonej w miejscowości Zalesie, gmina Stawiski oraz na działkach nr 252, 254, 255, 30 położonych w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 8 lip 2020 15:50
dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15KkV na terenie obejmującym działki o nr geod. 21/1, 264, 14, 15/1, 13/3, 13/5, 481, 372, 10, 9/3, 8/1, 8/2, 265/3, 368, 369, 370, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 371 obręb Zaskrodzie gmina Kolno, działki o nr geod. 33/1, 33/2, 37/7, 138, 42/2, 44, 49/1, 49/2 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 458, 363, 362, 361, 302, 456, 455, 454, 459, 453, 542 obręb Dzierzbia gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 129/1, 148, 149, 150, 153, 154, 160, 169, 161, 166, 167 obręb Barzykowo gmina Stawiski.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 6 lip 2020 14:38

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 30 cze 2020 14:32
(dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii nN-0,4 kV i kablowej linii SN-15kV, słupowej lub kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego SN-15 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 452, 453, 454, 455, 456, 459, 686, 679, 688 obręb Dzierzbia gmina Stawiski, działki o nr geod. 385/2, 385/1, 384/1, 384/2, 383/2, 383/1, 382, 381/1, 381/2, 380/1, 380/2, 379/1, 379/2, 378/1, 378/2, 377/1, 377/2, 376/1, 376/2, 375/1, 375/2, 374/1, 374/2, 373/1, 373/2, 372/1, 372/2, 371/5, 371/6, 371/3, 371/4, 370/1, 370/2, 369/1, 369/2, 368/1, 368/2, 367/1, 367/2, 240/1, 240/2, 259/1, 259/2, 258/1, 258/2, 257/1, 257/2, 256, 254, 255, 186, 185, 168, 167, 166, 169 obręb Barzykowo gmina Stawiski, działki o nr geod. 39/1, 38/1, 37/1, 159/1, 156, 145, 126, 129, 130/2, 130/1, 68/1, 67/1, 131/1, 68/2, 167, 67/2, 69, 70, 71, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/6, 95/7, 95/4, 95/5, 97/1, 97/2, 96/1, 96/2, 103, 121, 124, 123, 125, 158 obręb Chmielewo gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 938/22, 938/10, 938/1, 939 obręb Stawiski gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 30 cze 2020 14:31
(dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 21/1, 264, 14, 15/1, 13/3, 13/5, 481, 372, 10, 9/3, 8/1, 8/2, 265/3, 368, 369, 370, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 371 obręb Zaskrodzie gmina Kolno, działki o nr geod. 33/1, 33/2, 37/7, 138, 42/2, 44, 49/1, 49/2 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 458, 363, 362, 361, 302, 456, 455, 454, 459, 453, 542 obręb Dzierzbia gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 129/1, 148, 149, 150, 153, 154, 160, 169, 161, 166, 167 obręb Barzykowo gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 25 cze 2020 15:49
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha, na części działki nr 54, obręb geodezyjny Michny oraz o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 17 sierpnia 2020 r.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 24 cze 2020 14:27
(dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego ze zmianą przeznaczenia do obsady 59,0 DJP w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 59,0 DJP na działkach nr 115 i 116/1 we wsi Dzięgiele, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 24 cze 2020 14:23
(dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego ze zmianą przeznaczenia do obsady 59,0 DJP w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 59,0 DJP na działkach nr 115 i 116/1 we wsi Dzięgiele, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 24 cze 2020 14:18
(dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Zabiele o mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek nr 1, 2, 60 i 61 obręb Zabiele województwo podlaskie, gmina Stawiski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 18 cze 2020 15:40
(dot. wydania decyzji Nr OŚR.6220.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Zabiele o mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek nr 1, 2, 60 i 61 obręb Zabiele (woj. podlaskie, gm. Stawiski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 17 cze 2020 15:29
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Ewelina Kamińska, ul. Stawiskowska 51, 18-421 Piątnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV i 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 481/1, 111/2, 502, 117, 116, 115/1, 115/2, 114, 481/2, 112/1, 503, 112/2, 484/1, 107, 106, 105/14 obręb Wysokie Duże gmina Stawiski, działki o nr geod. 484/2, 42/2, 63/10, 63/7, 63/8, 63/13, 63/12, 63/6, 497, 492, 61, 59, 504/2 obręb Wysokie Małe gmina Stawiski, działkę o nr geod. 68 obręb Zalesie gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 252, 254, 255, 30 obręb Kobylin gmina Piątnica.)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

wtorek, 16 cze 2020 13:03
Ogłoszenie Nr GN.6870.22.2020 Burmistrza Stawisk z dnia 16 czerwca 2020 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 10 cze 2020 16:01
(O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO I MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 10 cze 2020 14:53
(dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii nN-0,4 kV i kablowej linii SN-15kV, słupowej lub kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego SN-15 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 452, 453, 454, 455, 456, 459, 686, 679, 688 obręb Dzierzbia gmina Stawiski, działki o nr geod. 385/2, 385/1, 384/1, 384/2, 383/2, 383/1, 382, 381/1, 381/2, 380/1, 380/2, 379/1, 379/2, 378/1, 378/2, 377/1, 377/2, 376/1, 376/2, 375/1, 375/2, 374/1, 374/2, 373/1, 373/2, 372/1, 372/2, 371/5, 371/6, 371/3, 371/4, 370/1, 370/2, 369/1, 369/2, 368/1, 368/2, 367/1, 367/2, 240/1, 240/2, 259/1, 259/2, 258/1, 258/2, 257/1, 257/2, 256, 254, 255, 186, 185, 168, 167, 166, 169 obręb Barzykowo gmina Stawiski, działki o nr geod. 39/1, 38/1, 37/1, 159/1, 156, 145, 126, 129, 130/2, 130/1, 68/1, 67/1, 131/1, 68/2, 167, 67/2, 69, 70, 71, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/6, 95/7, 95/4, 95/5, 97/1, 97/2, 96/1, 96/2, 103, 121, 124, 123, 125, 158 obręb Chmielewo gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 938/22, 938/10, 938/1, 939 obręb Stawiski gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 10 cze 2020 14:51
(dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii nN-0,4 kV i kablowej linii SN-15kV, słupowej lub kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego SN-15 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 452, 453, 454, 455, 456, 459, 686, 679, 688 obręb Dzierzbia gmina Stawiski, działki o nr geod. 385/2, 385/1, 384/1, 384/2, 383/2, 383/1, 382, 381/1, 381/2, 380/1, 380/2, 379/1, 379/2, 378/1, 378/2, 377/1, 377/2, 376/1, 376/2, 375/1, 375/2, 374/1, 374/2, 373/1, 373/2, 372/1, 372/2, 371/5, 371/6, 371/3, 371/4, 370/1, 370/2, 369/1, 369/2, 368/1, 368/2, 367/1, 367/2, 240/1, 240/2, 259/1, 259/2, 258/1, 258/2, 257/1, 257/2, 256, 254, 255, 186, 185, 168, 167, 166, 169 obręb Barzykowo gmina Stawiski, działki o nr geod. 39/1, 38/1, 37/1, 159/1, 156, 145, 126, 129, 130/2, 130/1, 68/1, 67/1, 131/1, 68/2, 167, 67/2, 69, 70, 71, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/6, 95/7, 95/4, 95/5, 97/1, 97/2, 96/1, 96/2, 103, 121, 124, 123, 125, 158 obręb Chmielewo gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 938/22, 938/10, 938/1, 939 obręb Stawiski gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 10 cze 2020 14:49
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15Kv na terenie obejmującym działki o nr geod. 21/1, 264, 14, 15/1, 13/3, 13/5, 481, 372, 10, 9/3, 8/1, 8/2, 265/3, 368, 369, 370, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 371 obręb Zaskrodzie gmina Kolno, działki o nr geod. 33/1, 33/2, 37/7, 138, 42/2, 44, 49/1, 49/2 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 458, 363, 362, 361, 302, 456, 455, 454, 459, 453, 542 obręb Dzierzbia gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 129/1, 148, 149, 150, 153, 154, 160, 169, 161, 166, 167 obręb Barzykowo gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

środa, 10 cze 2020 14:46

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

środa, 10 cze 2020 14:43

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk o możliwości wniesienia sprzeciwu

wtorek, 9 cze 2020 15:43

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 cze 2020 15:52
(dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV i 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 481/1, 111/2, 502, 117, 116, 115/1, 115/2, 114, 481/2, 112/1, 503, 112/2, 484/1, 107, 106, 105/14 obręb Wysokie Duże gmina Stawiski, działki o nr geod. 484/2, 42/2, 63/10, 63/7, 63/8, 63/13, 63/12, 63/6, 497, 492, 61, 59, 504/2 obręb Wysokie Małe gmina Stawiski, działkę o nr geod. 68 obręb Zalesie gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 252, 254, 255, 30 obręb Kobylin gmina Piątnica.)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 5 cze 2020 12:35

Informacja o zmianie stawek za wodę i ścieki

środa, 3 cze 2020 15:53

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 3 cze 2020 15:51
(dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15Kv na terenie obejmującym działki o nr geod. 21/1, 264, 14, 15/1, 13/3, 13/5, 481, 372, 10, 9/3, 8/1, 8/2, 265/3, 368, 369, 370, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 371 obręb Zaskrodzie gmina Kolno, działki o nr geod. 33/1, 33/2, 37/7, 138, 42/2, 44, 49/1, 49/2 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 458, 363, 362, 361, 302, 456, 455, 454, 459, 453, 542 obręb Dzierzbia gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 129/1, 148, 149, 150, 153, 154, 160, 169, 161, 166, 167 obręb Barzykowo gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 28 maj 2020 15:16
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6730.31.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy 1 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na części działki nr 819/5 położonej w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski)

Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości

środa, 27 maj 2020 15:35

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

środa, 27 maj 2020 15:22

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 27 maj 2020 14:49
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 1,4105 ha, na części działki nr 54, obręb geodezyjny Michny)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 27 maj 2020 14:47
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego ze zmianą przeznaczenia do obsady 59,0 DJP w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 59,0 DJP na działkach nr 115 i 116/1 we wsi Dzięgiele, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

wtorek, 26 maj 2020 16:01
Ogłoszenie Nr GN.6870.21.2020 Burmistrza Stawisk z dnia 26 maja 2020 r. o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 20 maj 2020 15:58
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Zabiele o mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek nr 1, 2, 60 i 61 obręb Zabiele (woj. podlaskie, gm. Stawiski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 4 maj 2020 15:53
(dot. wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie obejmującym działkę nr 819/5 położonym w mieście Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 30 kwi 2020 16:14
(dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie obejmującym działkę nr 819/5 położonym w mieście Stawiski)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

środa, 29 kwi 2020 15:47
Ogłoszenie Nr GN.6870.18.2020 Burmistrza Stawisk z dnia 28 kwietnia 2020 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 28 kwi 2020 16:20
(dot.  zawiadamienia stron postępowania, że zebrano pełny materiał dowodowy w toczącym się na wniosek Gminy Stawiski postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo.)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

wtorek, 28 kwi 2020 16:13

Informacja dla interesantów - aktualizacja z dnia 27.04.2020 r.

poniedziałek, 27 kwi 2020 15:29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 27 kwi 2020 14:06
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego ze zmianą przeznaczenia do obsady 59,0 DJP w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 59,0 DJP na działkach nr 115 i 116/1 we wsi Dzięgiele, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

piątek, 24 kwi 2020 17:41

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 16 kwi 2020 11:55
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Zabiele o mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek nr 1, 2, 60 i 61 obręb Zabiele (woj. podlaskie, gm. Stawiski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem)

I N F O R M A C J A

czwartek, 9 kwi 2020 08:11
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Sokołach, oznaczonej numerem geodezyjnym 806 o pow. 0,1700 ha, rodzaj użytków – R,N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028062/4 stanowiącej własność Gminy Stawiski)

I N F O R M A C J A

środa, 8 kwi 2020 08:59
(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Mieszołkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 2 o pow. 0,3300 ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028066/2 stanowiącej własność Gminy Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 31 mar 2020 14:24
(dot. wydania opinii w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

piątek, 27 mar 2020 10:07

Informacja dla interesantów - aktualizacja z dnia 25.03.2020 r.

środa, 25 mar 2020 12:53

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 23 mar 2020 20:04
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii Nn-0,4 kV i kablowej linii SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 452, 453, 454, 456, 459, 686, 679, 688 obręb Dzierzbia gmina Stawiski, działki o nr geod. 385/2, 385/1, 384/1, 384/2, 383/2, 383/1, 382, 381/1, 381/2, 380/1, 380/2, 379/1, 379/2, 378/1, 378/2, 377/1, 377/2, 376/1, 376/2, 375/1, 375/2, 374/1, 374/2, 373/1, 373/2, 372/1, 372/2, 371/5, 371/6, 371/3, 371/4, 370/1, 370/2, 369/1, 369/2, 368/1, 368/2, 367/1, 367/2, 240/1, 240/2, 259/1, 259/2, 258/1, 258/2, 257/1, 257/2, 256, 254, 255, 186, 185, 168, 167, 166, 169 obręb Barzykowo gmina Stawiski, działki o nr geod. 39/1, 38/1, 37/1, 159/1, 156, 145, 126, 129, 130/2, 130/1, 68/1, 67/1, 131/1, 68/2, 167, 67/2, 69, 70, 71, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/6, 95/7, 95/4, 95/5, 97/1, 97/2, 96/1, 96/2, 103, 121, 124, 123, 125, 158 obręb Chmielewo gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 938/22, 938/10, 938/1, 939 obręb Stawiski gmina Stawiski)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 18 mar 2020 21:15

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 18 mar 2020 21:12
(dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie obejmującym działkę nr 819/5 położonym w mieście Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 16 mar 2020 13:17
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV i 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, budowa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 481/1, 111/2, 502, 117, 116, 115/1, 115/2, 114, 481/2, 112/1, 503, 112/2, 484/1, 107, 106, 105/14 obręb Wysokie Duże gmina Stawiski, działki o nr geod. 484/2, 42/2, 63/10, 63/7, 63/8, 63/13, 63/12, 63/6, 497, 492, 61, 59, 504/2 obręb Wysokie Małe gmina Stawiski, działka o nr geod. 68 obręb Zalesie gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 252, 254, 255, 30 obręb Kobylin gmina Piątnica.)

Informacja dla interesantów

poniedziałek, 16 mar 2020 10:03

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 13 mar 2020 14:08
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15Kv na terenie obejmującym działki o nr geod. 21/1, 264, 14, 15/1, 13/3, 13/5, 481, 372, 10, 9/3, 8/1, 8/2, 265/3, 368, 369, 370, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 371 obręb Zaskrodzie gmina Kolno, działki o nr geod. 33/1, 33/2, 37/7, 138, 42/2, 44, 49/1, 49/2 obręb Skroda Mała gmina Stawiski, działki o nr geod. 458, 363, 362, 361, 302, 456, 455, 454, 459, 453, 542 obręb Dzierzbia gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 129/1, 148, 149, 150, 153, 154, 160, 169, 161, 166, 167 obręb Barzykowo gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 13 mar 2020 14:05
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i elektroenergetycznej linii napowietrznej nN - 0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN - 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym działki o nr geod. 500, 276, 19/9, 19/12, 20/1 oraz 45/2 położonym w miejscowości Poryte gm. Stawiski.)

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

czwartek, 12 mar 2020 10:50

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

czwartek, 12 mar 2020 10:46

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 10 mar 2020 14:40
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 649 oraz 648/2 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

piątek, 6 mar 2020 11:03

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

piątek, 6 mar 2020 11:01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 4 mar 2020 15:42
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 104538B Poryte – Budziski na terenie obejmującym działki o nr geod. 276, 275, 291, 12/8, 280, 269, 270, 271, 121/1, 288, 281, 256, 262, 260, 62/4, 303/1, 259, 257, 263, 57/1, 55/5 i 255 obręb Poryte gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 115/1, 113/1, 112/1, 111/1, 110/1, 119, 186, 118, 117, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 182, 185/3, 185/4, 183, 76, 77, 79, 185/1, 184/3 i 184/1 obręb Budziski gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

poniedziałek, 24 lut 2020 15:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

piątek, 14 lut 2020 23:03

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 4 lut 2020 17:19
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 104538B Poryte – Budziski na terenie obejmującym działki o nr geod. 276, 275, 291, 12/8, 280, 269, 270, 271, 121/1, 288, 281, 256, 262, 260, 62/4, 303/1, 259, 257, 263, 57/1, 55/5 i 255 obręb Poryte gmina Stawiski oraz działki o nr geod. 115/1, 113/1, 112/1, 111/1, 110/1, 119, 186, 118, 117, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 182, 185/3, 185/4, 183, 76, 77, 79, 185/1, 184/3 i 184/1 obręb Budziski gmina Stawiski.)

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIE KOMUNALNE NA TERENIE GMINY STAWISKI NA ROK 2020

środa, 29 sty 2020 15:45

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 28 sty 2020 16:10
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i elektroenergetycznej linii napowietrznej nN - 0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN - 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym działki o nr geod. 500, 276, 19/9, 19/12, 20/1 oraz 45/2 położonym w miejscowości Poryte gm. Stawiski.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

poniedziałek, 27 sty 2020 15:43

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 22 sty 2020 15:52
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 649 oraz 648/2 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

OBWIESZCZENIE NR 1/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 21 sty 2020 10:09
z dnia 16 stycznia 2020 r. o kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 17 sty 2020 15:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

czwartek, 16 sty 2020 15:19

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 10.01.2020 r.

piątek, 10 sty 2020 16:52

INFORMACJA O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

czwartek, 2 sty 2020 15:32

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

poniedziałek, 16 gru 2019 15:55

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

środa, 20 lis 2019 17:44
Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Ogłoszenie ws. przerwy w dostawie wody

wtorek, 19 lis 2019 08:47

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 13 lis 2019 15:14
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.11.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o nr geod. 891/16 oraz 891/86 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY

poniedziałek, 4 lis 2019 12:29

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

poniedziałek, 4 lis 2019 09:00

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 30 paź 2019 14:26
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o nr geod. 891/16 oraz 891/86 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

poniedziałek, 28 paź 2019 11:20

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 23 paź 2019 16:17
(dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2663B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie i przebudowie towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz części działek o nr geod. 595/7, 597, 595/5, 595/3 i 564 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 2019.10.14

poniedziałek, 21 paź 2019 16:11

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

poniedziałek, 21 paź 2019 15:49

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

środa, 9 paź 2019 14:31
(dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63))

ZAWIADOMIENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY

piątek, 4 paź 2019 16:11

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 2 paź 2019 16:46
(dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2663B w Stawiskach (ul. Plac Wolności) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie i przebudowie towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz części działek o nr geod. 595/7, 597, 595/5, 595/3 i 564 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wtorek, 17 wrz 2019 13:41
dot. przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.10/2 (obręb 0008) w miejscowości Cwaliny, gmina Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 10 wrz 2019 15:55
(dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie abonenckiej stacji elektroenergetycznej GPZ 110 kV/SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Stawiski, działka nr geod. 978/3 obręb Stawiski)

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 6 wrz 2019 15:51
(dot. budowy drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski (bez węzła) do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości 18,002 km [S61 ]”)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 6 wrz 2019 15:44
(dot. budowy drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski (bez węzła) do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości 18,002 km [S61]” )

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 4 wrz 2019 14:03
(dot. przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła w budynku inwentarskim: oborze z 85 DJP do docelowej obsady 145 DJP na działkach o nr geod. 36, 37, 38 położonych w miejscowości Rogale, gmina Stawiski)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 4 wrz 2019 14:00
(dot. przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) ,,Barzykowo III’’ w miejscowości Barzykowo na działce ewidencyjnej o nr 139/2, gmina Stawiski, powiat kolneński)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

wtorek, 3 wrz 2019 15:49
(dot. oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

wtorek, 27 sie 2019 08:20

ZAWIADOMIENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

środa, 21 sie 2019 15:56

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

czwartek, 8 sie 2019 08:04
(dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) i 2,250 km (DK 63) oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 7 sie 2019 18:54
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działkę o nr geod. 1046 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 7 sie 2019 18:44
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki o nr geod. 227, 820/1 oraz 820/4 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 7 sie 2019 18:33
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki o nr geod. 176 oraz 252 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gm. Stawiski.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 5 sie 2019 16:09
(dot. przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia’’ w miejscowości Stawiski, zlokalizowanego na działce nr 819/5 obręb Stawiski, gmina Stawiski.)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

środa, 17 lip 2019 17:26

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 15 lip 2019 14:28
(dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka - Zaskrodzie -Wścieklice do drogi Nr 647 w km 0+000-2+376 na działkach o nr geod. 554, 555, 551, 550, 556, 282 obręb Dzierzbia)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 lip 2019 18:21
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działkę o nr geod. 1046 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 lip 2019 18:16
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 227, 820/1 oraz. 820/4 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 lip 2019 18:12
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 176 oraz nr geod. 252 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 3 lip 2019 16:12
(dot. sprostowania oczywistej omyłki zawartej w decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.3.2017 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rewitalizacji parku w Stawiskach...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 2 lip 2019 15:55
(dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym część działek nr geod. 24, 38 położonych w miejscowości Tafiły gm. Stawiski oraz na części działki nr 156/2 położonej w miejscowości Michny gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 26 cze 2019 15:59
(dot. inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby uprawy pieczarek, na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 cze 2019 15:54
(dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1860B Rudka – Zaskrodzie -Wścieklice do drogi Nr 647 w km 0+000-2+376 na działkach o nr geod. 554, 555, 551, 550, 556, 282 obręb Dzierzbia.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 cze 2019 15:52
(dot. budowy elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 cze 2019 15:48
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Stawiski, zlokalizowanego na działce nr 819/5 obręb Stawiski, gmina Stawiski.)

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

wtorek, 11 cze 2019 15:04
(dot. przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) "Barzykowo III" w miejscowości Barzykowo, na działce ewidencyjnej nr 139/2, gmina Stawiski)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 5 cze 2019 15:50
(dot. przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo - kwarcowych) ,,Dzięgiele’’ w miejscowości Dzięgiele na działkach ewidencyjnych nr 101/1 i nr 101/2, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.)

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2018 rok

piątek, 31 maj 2019 14:23

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 31 maj 2019 14:17
(dot. inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby uprawy pieczarek, na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 29 maj 2019 15:53
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 24, 38 położonym w miejscowości Tafiły gm. Stawiski oraz działkę nr geod. 156/2 położoną w miejscowości Michny gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 28 maj 2019 15:41
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie obejmującym działki nr geod. 419, 188, 187, 195, 197, 199, 201, 203, 210, 212, 214, 217/2, 417, 196, 198, 200, 202, 204, 211, 213, 215, 216, 218/2, 435, 257, 410, 255, 253, 254, 409/2, 251, 252 położonym w miejscowości Zabiele gm. Stawiski oraz na częściach działek nr geod. 102/1, 102/2, 198 położonych w miejscowości Konopki Monety gm. Grabowo)

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2019 r.

piątek, 24 maj 2019 16:02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 23 maj 2019 14:30
(dot. budowy elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Stawiski, zlokalizowana na działce 819/5 obręb Stawiski, gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 21 maj 2019 14:59
(dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie - Wścieklice do drogi Nr 647 w km 0+000-2+376 na działach nr geod. 554, 555, 551, 550, 556, 282 obręb Dzierzbia)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wtorek, 21 maj 2019 14:58
(dot. budowy obory wolnostanowiskowej o obsadzie 90 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 1000 m3 i zbiornika na ścieki z udojni o pojemności do 10 m3 na działce nr geod. 329 we wsi Budy Poryckie)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 14 maj 2019 13:35
(dot. budowy sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki nr geod. 387, 386 położonym w miejscowości Jurzec Włościański)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

piątek, 10 maj 2019 15:35

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 10 maj 2019 14:01
(dot. budowy drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 6 maj 2019 15:58
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 14, 160, 165 położonym w miejscowości Mieczki Sucholaszczki)

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

środa, 24 kwi 2019 13:13

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 18 kwi 2019 14:45
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 15 kwi 2019 15:27

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 kwi 2019 15:01
W sprawie sprostowania oczywistej omyłki w obwieszczeniu nr BI.6733.10.2018 Burmistrza Stawisk z dnia 19 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 kwi 2019 15:00
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w obwieszczeniu nr BI.6733.9.2018 Burmistrza Stawisk z dnia 19 marca 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

środa, 27 lut 2019 12:31

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 21 lut 2019 11:01
(dot. budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61])

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

środa, 20 lut 2019 15:10
(dot. budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długosci około 16,432 km (S61) i 2,250 km (DK 63)...)

OTWARTY KONKURS OFERT

środa, 20 lut 2019 13:50
na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

środa, 20 lut 2019 13:39
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 14 lut 2019 15:39
(dot. przebudowy budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny oraz rozbudowy o halę magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym działki nr 891/86 i 891/16 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki)

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lutego 2019 r.

czwartek, 14 lut 2019 15:35
(dot. budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długosci około 16,432 km (S61) i 2,250 km (DK 63)...)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

poniedziałek, 11 lut 2019 14:09
(dot. ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: "Grabówka", "Uroczysko Dzierzbia" i "Grąd Radziwiłłowski".)

Lista osób oczekujących na mieszkanie komunalne na terenie Gminy Stawiski na rok 2019

wtorek, 29 sty 2019 13:57

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 29 sty 2019 13:50
(dot. przebudowy budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny oraz rozbudowy o część magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie obejmującym działki nr 891/86 i 891/16 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki).

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

piątek, 25 sty 2019 16:13

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 09.01.2019r.

środa, 9 sty 2019 14:54

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

poniedziałek, 7 sty 2019 15:19

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiski od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

środa, 2 sty 2019 09:04

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 21 gru 2018 15:25

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 21 gru 2018 15:23

Pracująca sobota w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

piątek, 14 gru 2018 15:56

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 13 gru 2018 15:44

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 26 lis 2018 15:42
(dot. zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]")

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:53
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 położonym w miejscowości Romany gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 40/3, 41/1, 41/2, 42/1, 54/2, 58, 46 położonym w miejscowości Cwaliny gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 68/2, 96, 103 położonym w miejscowości Chmielewo gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:50
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 552, 555, 551, 550, 556, 554, 282 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:49
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 2/2, 22/1, 22/2 położonym w miejscowości Żelazki gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:48
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 431 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:47
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 648/2 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:45
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 801, 1046 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:45
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/2 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:43
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/1, 464/1 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:43
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 710, 807/2 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:42
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 761, 801, 803 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:40
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 387, 155/1, 407, 155/2 położonym w miejscowości Jurzec Włościański gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:39
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 177/1, 50/2 położonym w miejscowości Jurzec Szlachecki gm. Stawiski oraz działkę 383 położoną w miejscowości Jurzec Włościański gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:38
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 84/2, 274 położonym w miejscowości Karwowo gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:37
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:36
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 944/2, 944/3, 952, 950/1 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:34
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 903, 905/5, 227, 780/1, 779/1 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:33
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 299 i 273 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:32
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 164 i 103/3 położonym w miejscowości Dzięgiele gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:28
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407 położonym w Stawiskach)

Ogłoszenie o przesunięciu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z dnia 12.11.2018 r. na dzień 10.11.2018 r.

czwartek, 8 lis 2018 15:27

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 31 paź 2018 15:54

ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

wtorek, 30 paź 2018 13:53

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

poniedziałek, 29 paź 2018 15:02

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

piątek, 26 paź 2018 15:31

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 24 paź 2018 17:09
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 położonym w miejscowości Romany gm. Stawiski)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 19 paź 2018 13:39
(dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz regulację wód w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]")

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 19 paź 2018 13:36
(dot. pozwolenia wodnoprawnego na budowę projektowanej kanalizacji kablowej doziemnej przez rzekę Mogilna dz. nr geod. 395/1 obręb Poryte, gm. Stawiski, powiat kolneński, województwa warmińsko-mazurskie w km 2+370)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 15 paź 2018 15:23
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

czwartek, 11 paź 2018 07:39
w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 8 paź 2018 15:54
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 40/3, 41/1, 41/2, 42/1, 54/2, 58, 46 położonym w miejscowości Cwaliny gm. Stawiski)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 5 paź 2018 15:22
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i kształtowanie nowych koryt cieków związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 5 paź 2018 15:15
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z inwestycją „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:55
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 68/2, 96, 103 położonym w miejscowości Chmielewo gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:54
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 552, 555, 551, 550, 556, 554, 282 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:53
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 2/2, 22/1, 22/2 położonym w miejscowości Żelazki gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/1, 464/1 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:49
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 710, 807/2 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:48
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 387, 155/1, 407, 155/2 położonym w miejscowości Jurzec Włościański gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:46
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 177/1, 50/2 położonym w miejscowości Jurzec Szlachecki gm. Stawiski oraz działkę 383 położoną w miejscowości Jurzec Włościański)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:42
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 84/2, 274 położonym w miejscowości Karwowo gm. Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:39
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 164 i 103/3 położonym w miejscowości Dzięgiele gmina Stawiski)

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 1 paź 2018 15:27
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]" )

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 1 paź 2018 15:08
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 431 położonym w miejscowości Stawiski)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 27 wrz 2018 15:58

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

wtorek, 25 wrz 2018 20:20
Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 wrz 2018 14:55
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407 położonym w Stawiskach)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:15
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 648/2 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:14
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 801, 1046 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:13
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/2 położonym w miejscowości Dzierzbia gmina Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:13
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 761, 801, 803 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:12
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:11
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 944/2, 944/3, 952, 950/1 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:11
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 903, 905/5, 227, 780/1, 779/1 położonym w miejscowości Stawiski)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:10
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 299 i 273 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gmina Stawiski)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 14 wrz 2018 12:24
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz regulację wód w ramach zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]" )

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Stawiski

środa, 12 wrz 2018 19:14

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 04 września 2018 r.

poniedziałek, 10 wrz 2018 13:53
dot. pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 10 wrz 2018 13:04
informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 6 wrz 2018 11:41
dot. eksploatacji złoża piasku skaleniowo-kwarcowych ,,Budy Stawiskie” na działce o nr 197 obręb geodezyjny 0004 Budy Stawiskie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 4 wrz 2018 11:53

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wtorek, 4 wrz 2018 10:49
dot. wydobywania kopaliny z udokumentowanego złoża kopaliny ,,Zaborowo II’’ na działce nr 417 położonej w obrębie geod. Zaborowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 30 sie 2018 15:55
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 w Romanach)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 27 sie 2018 15:14
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i kształtowanie nowych koryt cieków związanych z inwestycją „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 27 sie 2018 15:14
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z inwestycją „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

środa, 22 sie 2018 10:40
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]".

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 14 sie 2018 12:38
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 710, 807/2)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:27
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 40/3, 41/1, 41/2, 42/1, 54/2, 58, 46)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:27
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 68/2, 96, 103)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:26
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 552, 555, 551, 550, 556, 554, 282)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:25
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 2/2, 22/1, 22/2)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:25
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 431)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:24
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 648/2)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:24
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 801, 1046)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:23
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/2)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:20
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/1, 464/1)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:18
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 761, 801, 803)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:15
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 387, 155/1, 407, 155/2)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:12
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 177/1, 50/2 oraz działkę 383)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:10
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 84/7, 274)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:07
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:04
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 944/2, 944/3, 952, 950/1)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:01
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 903, 905/5, 227, 780/1, 779/1)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 13:59
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 299 i 273)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 13:56
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 164 i 103/3)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 13:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

czwartek, 9 sie 2018 13:31
(dot. „Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego")

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

czwartek, 9 sie 2018 13:26
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz regulację wód w ramach zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]".

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 8 sie 2018 12:14
O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 7 sie 2018 12:47
(dot. przebudowy mostu przez rzekę Mogilna w miejscowości Poryte)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

środa, 4 lip 2018 13:36

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wtorek, 3 lip 2018 13:51

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 2 lip 2018 15:23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

środa, 27 cze 2018 15:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

środa, 20 cze 2018 15:44

Zapytanie ofertowe

czwartek, 14 cze 2018 14:26
„Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”

KONSULTACJE SPOŁECZNE

środa, 30 maj 2018 12:09
DOTYCZĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA DZIAŁEK W OBRĘBIE JURCA WŁOŚCIAŃSKEGO POD POWIERZCHNIĘ EKSPLOATACYJNĄ KRUSZYWA NATURALNEGO

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

wtorek, 29 maj 2018 15:44

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

piątek, 25 maj 2018 15:30

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

piątek, 25 maj 2018 14:01

Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju

poniedziałek, 21 maj 2018 14:19

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 17 maj 2018 15:37

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 16 maj 2018 13:32

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

poniedziałek, 14 maj 2018 14:54

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ws. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski

piątek, 11 maj 2018 10:33

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 7 maj 2018 12:10

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zielonki "na pniu"

środa, 2 maj 2018 13:29

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 30 kwi 2018 10:21
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

piątek, 27 kwi 2018 12:42

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 23 kwi 2018 13:03

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

poniedziałek, 23 kwi 2018 12:47

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

czwartek, 19 kwi 2018 15:27

Zmiana godziny sesji Rady Miejskiej

środa, 18 kwi 2018 15:12

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 10 kwi 2018 12:53
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 9 kwi 2018 13:25

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

czwartek, 5 kwi 2018 13:33

OPS w Stawiskach ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla małoletnich

czwartek, 29 mar 2018 07:56

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 29 mar 2018 14:03

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

poniedziałek, 12 mar 2018 13:17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

piątek, 23 lut 2018 15:36

OTWARTY KONKURS OFERT

wtorek, 6 lut 2018 13:13
na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

Lista osób oczekujących na mieszkanie komunalne na terenie Gminy Stawiski na rok 2018

środa, 31 sty 2018 10:56

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

wtorek, 30 sty 2018 08:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia

piątek, 5 sty 2018 13:48

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

piątek, 5 sty 2018 12:04

Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

środa, 3 sty 2018 11:43
Harmonogram dyżurów zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w formie mobilnej na terenie Powiatu Kolneńskiego

Uchwała Rady Powiatu Kolneńskiego

czwartek, 21 gru 2017 10:09
w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego

POSTANOWIENIE PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

wtorek, 19 gru 2017 14:33

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wtorek, 19 gru 2017 14:22

POSTANOWIENIE PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH

poniedziałek, 18 gru 2017 14:44

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

poniedziałek, 11 gru 2017 13:13

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

poniedziałek, 4 gru 2017 15:17

INFORMACJA

środa, 29 lis 2017 11:35
dot. budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (...)

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

poniedziałek, 20 lis 2017 14:22

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

poniedziałek, 20 lis 2017 13:01

OGŁOSZENIE

środa, 15 lis 2017 10:54
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

wtorek, 7 lis 2017 14:14

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 31 paź 2017 15:48

INFORMACJA

poniedziałek, 30 paź 2017 10:00
dotycząca oferty złożonej przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „SIŁA WIEKU, CZŁOWIEKU” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

czwartek, 12 paź 2017 14:33

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

poniedziałek, 9 paź 2017 15:38
informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

poniedziałek, 18 wrz 2017 15:20

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

piątek, 8 wrz 2017 14:37

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

poniedziałek, 4 wrz 2017 15:41

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

wtorek, 29 sie 2017 15:15

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

czwartek, 24 sie 2017 15:36

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

czwartek, 24 sie 2017 15:32

II OTWARTY KONKURS OFERT

wtorek, 22 sie 2017 16:25
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

czwartek, 17 sie 2017 10:31

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 21 lip 2017 20:21
nr OŚR.6220.6.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 21 lip 2017 18:11
nr OŚR.6220.5.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 17 lipca 2017 roku

poniedziałek, 17 lip 2017 15:50

Informacja w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

środa, 12 lip 2017 14:18

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

piątek, 7 lip 2017 15:20

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

poniedziałek, 3 lip 2017 15:01

Uwaga! Zmiana w sposobie segregacji odpadów!

poniedziałek, 3 lip 2017 13:15

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

piątek, 30 cze 2017 11:01

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiski od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

czwartek, 29 cze 2017 13:20

POSTANOWIENIE PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH

czwartek, 29 cze 2017 13:01

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

poniedziałek, 26 cze 2017 14:28

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ STAWISK

poniedziałek, 26 cze 2017 11:47

Zarządzenie nr 32.2017 Burmistrza Stawisk

wtorek, 20 cze 2017 15:05

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

czwartek, 22 cze 2017 15:38
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-036/17

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

czwartek, 25 maj 2017 15:37

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

wtorek, 16 maj 2017 15:37

INFORMACJA

wtorek, 9 maj 2017 15:36
(dot. budowy gazociągu Polska-Litwa wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi)

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

poniedziałek, 8 maj 2017 13:54

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

piątek, 24 mar 2017 11:52

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

środa, 8 mar 2017 14:54

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

czwartek, 16 lut 2017 14:08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.

wtorek, 31 sty 2017 15:26

Lista osób oczekujących na mieszkanie komunalne na terenie Gminy Stawiski na rok 2017

poniedziałek, 30 sty 2017 13:57

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

piątek, 13 sty 2017 13:09
(01.02.2017 - 28.02.2017)

Informacja o ofercie na realizację zadania pn.: „Wybierz wolność”

poniedziałek, 9 sty 2017 15:04
złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach

Informacja o ofercie na realizację zadania pn.: „Być wolnym człowiekiem”

poniedziałek, 9 sty 2017 14:58
złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU W ZWIĄZKU Z H5N8

poniedziałek, 2 sty 2017 15:02

Informacja o zmianie harmonogramu dyżurów radcy prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej

środa, 7 gru 2016 15:11

Uchwała Rady Powiatu Kolneńskiego w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2017/2018.

środa, 7 gru 2016 15:02

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

piątek, 25 lis 2016 15:32

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

czwartek, 24 lis 2016 15:38

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wtorek, 22 lis 2016 15:25

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

środa, 16 lis 2016 14:52

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

czwartek, 20 paź 2016 13:04

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

czwartek, 13 paź 2016 15:20

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski - informcja o dofinansowaniu

czwartek, 13 paź 2016 14:23

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

poniedziałek, 10 paź 2016 10:06

III OTWARTY KONKURS OFERT - KULTURA FIZYCZNA

środa, 5 paź 2016 13:48

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

środa, 21 wrz 2016 15:43

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

piątek, 2 wrz 2016 14:54

OGŁOSZENIE

piątek, 2 wrz 2016 13:26
W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

czwartek, 1 wrz 2016 15:43

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

środa, 31 sie 2016 15:28
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 26 sierpnia 2016 r., znak DIT-III.7440.10.2016, zatwierdzającej opracowanie pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA - GRANICA RP” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów

wtorek, 30 sie 2016 15:01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

piątek, 12 sie 2016 10:51

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

poniedziałek, 18 lip 2016 13:24
Obwieszczenie w sprawie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA - GRANICA RP” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

czwartek, 14 lip 2016 15:26

Informacja o spotkaniu dotyczącym podwyższenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

środa, 13 lip 2016 15:38