BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Dnia 10 maja 2010r. dokonano odbioru projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” zgodnie z zawartą umową Nr WDA-RPPD.02.01.02-20-079/08-00 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” nr WND-RPP.02.01.02-20-079/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmował wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej o długości 1,3km, kanalizacji deszczowej o długości 1,10km, oraz zieleńce i chodniki.

Wartość projektu 1 779 904,73 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. OŚ Priorytetowa II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego. Poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa – 744987,97PLN.

Realizacja: 2009-2010

 

                                                                                        Burmistrz Stawisk

                                                                                       Marek Waszkiewicz