BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Obwodowe komisje do spraw referendum na terenie Gminy Stawiski powołuje Burmistrz Stawisk. W skład obwodowej komisji powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, tj.:

  • partie polityczne,
  • stowarzyszenia,
  • inne organizacje społeczne oraz fundacje,

które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej, oraz jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Stawisk spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Kandydatami na członków obwodowych komisji zgłaszanymi przez uprawnione podmioty mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Stawiski.

Osoba upoważniona przez podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej do 7 sierpnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków komisji mogą składać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, sekretariat (I piętro), tel. 86 278 55 11.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza Stawisk.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Burmistrz Stawisk spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Stawiski.

Zryczałtowana dieta dla członków obwodowych komisji do spraw referendum za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym wynosi 140 zł.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dot. udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum - zobacz tutaj.

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendumdo pobrania poniżej (w załączeniu).

Formularz należy wypełnić elektronicznie bądź czytelnie drukowanymi literami.

Data powstania: czwartek, 30 lip 2015 15:29
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2015 15:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2496 razy