BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotowymi, o których mowa w Art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 1. W sferze ogólnej podmiotem programu będą następujące działania:
 1. organizacja szkoleń o tematyce dotyczącej intergracji Polski z UE,pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 2. organizacja spotkań o charkterze intergracyjnym,promocyjnym oraz spotkań o charakterze branżowym,
 3. przekazywanie informacji dotyczących ważnych kwestii takich jak szkole, konferencji itp. za pośrednictwem mediów lokalnych i poprzez publikację na stronie www.bip.stawiski.pl.
§ 2. W sferze dotyczącej wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą następujące działania:
 1. Współpraca w zakresie organizacji imprez szkoleniowo - informacyjnych dla przedsiębiorców, a zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej,
 2. wspólne przedsięwzięcia związane z pomocą przedsiębiorcom w zdobyciu właściwej wiedzy o nowych rynkach i zasad funkcjonowania na rynku jednolitym Unii Europejskiej,
 3. rozwój przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnego rynku pracy i narzędzia walki z bezrobociem.
§ 3. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego podejmowane będą następujące działania:
 1. zwołanie spotkania z organizacjami realizującymi zadania publiczne w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 2. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 3. ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
§ 4. W sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej podejmowane będą następujące działania dotyczące podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
 1. organizację konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych nawiązujących do tradycji narodowej;
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
  1. działania promujące dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnioną,
  2. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzież,
  3. działania mające na celu upowszechnienie nauki języków obcych,
  4. wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,
  5. edukację ekologiczną.
 3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzież , a w szczególności:
  1. działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną, organizację rajdów, szkoleń i konkursów,
  2. organizację wypoczynku dzieci i młodzież.
 4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
  1. organizację szkolenia dzieci, młodzież i seniorów uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
  2. szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów sportowych, oraz organizatorów kultury fizycznej,
  3. organizację przygotowań i uczestnictwo w miejskich imprezach sportowych,
  4. organizację przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów klubów sportowych w olimpiadach,
  5. promocję sportu dzieci i młodzież,
  6. organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych,
  7. utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych,
  8. działania na rzecz rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych,
  9. organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych.
 5. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a w szczególności:
  1. organizację wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych.
§ 5. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania:
 1. W zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
  1. zapewnienie dostępu wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej,
  2. likwidację barier w komunikowaniu się,
  3. zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  4. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,
  5. zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 2. W zakresie pomocy społecznej:
  1. realizacja programów profilaktycznych terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
  2. realizacja programów wychodzenia z bezdomności oraz programów terapeutycznych dla osób bezdomnych,
  3. realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  4. realizacja programów wspierających usamodzielnianych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych,
  5. realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku,
  6. realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
 3. W zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia – realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia.
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2008 09:40
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2008 10:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 maj 2010 16:09
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3949 razy