BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

     § 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

     § 2.

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomosci w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych oraz utrzymywania tych urzadzeń w odpowiednim stanie sanitarnym.
 2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niezbepiecznych,odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów.
 3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych,nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania /szkło,makulatura,PET/ należy umieszczać odrębnie w przeznaczych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach do segregacji zbiórki odpadów komunalnych,rozmieszczonych na terenie miasta i gminy.
 4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy gromadzić oddzielnie w pojemnikach ustalonych z odbiorcą odpadów.W mieście na terenach zabudowy jednorodzinnej i na wsi odpady kuchenne mogą być poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem kompostu na użytek własny.
 5. Odpady roślinne powstałe w wyniku pielęgnacji zieli,drzew,krzewów podlegają umieszczeniu na składowisku odpadów komunalnych bądź kompostowaniu, jeśli właściciele nieruchomości mają taką możliwość.
 6. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do segregacji zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.
 7. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych /baterie i akumulator,lakiery,farby,świetlówki itp./ należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych.Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki.
 8. Odpady wielkogabarytowe /stare meble,wymieniane drzwi,okna,urządzenia z łazienek,kuchni,itp./ należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych i umieszczać na terenie nieruchomości w miejscach dostępnych do odbioru.
 9. Odpady powstałe z remontów /gruz/ należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów na terenie nieruchomości w miejscach umożliwiających odbiór jednostce wywozowej.
 10. Odpady komunalne płynne,jeżeli nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej,powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych /szambach/ a ich opróżnianie winno nastapić przez uprawniony podmiot,z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie zbiornika/szamba/.
 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z zakładem będącym gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przedstawić do wglądu upoważnionym organom samorządowym aktualną umowę zawartą z uprawnionym podmiotem w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opłaty za tego rodzaju usługę.Dowody uiszczania opłat należy przechowywać przez okres 3 lat.
 13. Właściele nieruchomości mają obowiązek oznaczenia budynku,lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawierających nazwę ulicy i numer porządkowy nieruchomości.

     § 3.

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota,śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
 2. Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązani są także do usuwania na bieżąco sopli i nawisów śniegu z dachu,stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
 3. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
 4. Zakazuje się zgarniania śniegu,lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną.
 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani sa do systematycznego sprzątania terenu nieruchomości , a w szczególności dojść do budynków , punktów gromadzenia odpadów.
 6. Błoto,śnieg,lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunaikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymanie się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

     § 4.

 1. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 2. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą na swoim terenie pod warunkiem,że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji miejskiej lub zbiorników bezodpływowoych po przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.
 3. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzone w doraźnych specjalistycznych wartasztatach.
 4. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w odrębie nieruchomości pod warunkiem ,że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

ROZDZIAŁ III

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.Warunki rozmieszczania urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnych,porządkowym i technicznym

     § 5. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości przeznacza się pojemniki,worki i kosze na śmieci.

     § 6.

 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności typu MGB 120 oraz MGB 1100.
 2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne o pojemności od 30 do 50 litrów.

     § 7. Ustala się minimalną pojemność urządeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,uwzględniając następujące normy :

 • dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość
 • dla szkół – 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
 • dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal
 • dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l,
 • dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 120 l na każdy punkt.

     § 8. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową.

     § 9.

 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym,porządkowym i technicznym,a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.
 2. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
 3. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym,na równej powierzchni,w miarę możliwości utwardzonej,zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
 4. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu,lodu,gruzu,gorącego żużla i popiołu,odpadów niebezpiecznych,medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

     § 10. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:

 • z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników bezodpływowych, w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie,
 • z pojemników na odpady komunalne w sposób zgodny z uchwałą Nr 156/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach,
 • z worków na śmieci, w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie.

     § 11. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnienie musi być prowadzone w sposób gwarantujący,że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych,przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

     § 12. Miejscem składowania odpadów komunalnych na terenie gminy jest :

 • wysypisko odpadów komunalnych w Stawiskach /przy drodze Stawiski – Poryte/
 • stacja zlewna przy oczyszczalni ścieków w Stawiskach , ul.Ogrodowa

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów.

     § 13. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegracji dopuszczonych do składowania na składowisku :

 1. Skierowanie w roku 2010 na składowisko nie więcej niż 75 % /wagowo/całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
 2. Do 31 grudnia 2013 roku nie więcej niż 50 %.
 3. Do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35 %.

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

     § 14. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad nimi wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi albo zanieszczyszczenia przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do wspólnego i publicznego użytku , a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

     § 15. Utrzymujący psy są zobowiązani do :

 1. Utrzymania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości/ hałas lub odory/ dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
 2. Oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji,na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

     § 16.

 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy,natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi,mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
 2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,placówek handlowych lub gastornomicznych.

     § 17.

 1. Właściciele lub opiekunowie psów są zbowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego,a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki,parki,skwery,ulice,place zabaw dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem piaskownic.
 2. Zakazuje się wyprowadzenia psów i innych zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.

ROZDZIAŁ VII

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

     § 18.

 1. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych – w niniejszym regulaminie.
 2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić :
  • gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
  • nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas : odory czy podobne,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

ROZDZIAŁ VIII

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

     § 19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji co najmniej raz w roku. Deratyzację powinno się przeprowadzać w miejscach i pomieszczeniach takich jak : śmietniki, altany na pojemniki, korytarze piwniczne, węzły cieplne, przyłącza wodociągowe.

Data powstania: czwartek, 4 maj 2006 14:15
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2006 14:16
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 10025 razy