BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Stawiski na 2008 rok.

       Dotychczasowe doświadczenia wskazują na konieczność realizacji programu przy współudziale wszystkich osób, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją, wychowaniem w trzeźwości,lecznictwem osób uzależnionych i kreujących inne działania, szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Organy władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego są zobowiązane do współpracy w zakresie realizacji programu. Organy te współdziałają również z kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

       Program dostosowany jest do specyfiki uzależnień od alkoholu w Gminie Stawiski i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. W Gminie Stawiski działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii inicjująca sposób rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmująca czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Program uwzględnia również aspekt profilaktyczny i medyczno-rehabilitacyjny przeciwdziałania alkoholizmowi i opiera się na wiedzy dotyczącej:
  1. przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia;
  2. leczenia uzależnienia;
  3. rehabilitacji i resocjalizacji, w tym integracji społecznej osób uzależnionych;
  4. wspierania zatrudnienia osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu terapii odwykowej,
  5. redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem, w tym pomocy społecznej udzielanej uzależnionym i ich rodzinom.
Główne kierunki działań wyznaczone w programie dotyczą:Lp.
Zadanie do realizacji
Osoby odpowiedzialne za realizację
Termin realizacji
I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem, poprzez:
1.
Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
2.
Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
3.
Umawianie osób zagrożonych chorobą alkoholową na rozmowy z członkami GKRPAiPN w celu motywowania do podjęcia leczenia. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
4.
Kierowanie osób zagrożonych chorobą alkoholową na dobrowolne lub przymusowe leczenie. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
5.
Rozpowszechnianie informacji o chorobie alkoholowej i narkomanii oraz możliwościach ich leczenia, punktach udzielających pomocy i wsparcia, ruchach samopomocowych ,grupach AA grupach wsparcia (zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
6.
Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Pełnomocnika ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1.
Sfinansowanie kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
lipiec- sierpień
2.
Dofinansowywanie wycieczek szkolnych z programem profilaktycznym (do 50% koszt.) Dyrektorzy szkół

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
3.
Zorganizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań dla dzieci mających trudności w nauce i pochodzących z rodzin patologicznych . Dyrektorzy szkół
w miarę potrzeb
4.
Udzielanie pomocy materialnej, psychologicznej i prawnej rodzicom i dzieciom z rodzin patologicznych. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
Cały rok
5.
Wspieranie działalności specjalistycznych poradni, prowadzących grupy wsparcia oraz terapeutyczne dla członków rodzin osób uzależnionych oraz telefon zaufania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Cały rok
III
Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1.
Udział w kampanii ogólnopolskiej "Zachowaj trzeźwy umysł". Dyrektorzy szkół
Cały rok
2.
Zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych pt. " Mój sposób na życie" Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
3.
Zakup materiałów o tematyce alkoholowej i narkomanii dla szkół, OPS, Policji Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
4.
Zorganizowanie festynu o charakterze profilaktycznym, ukazującym sposoby wspólnej zabawy bez środków odurzających i sposoby kulturalnego spędzania czasu. Gminny Ośrodek Kultury

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
nauczyciele
rodzice
kwiecień - maj
5.
Organizowanie innych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowo - sportowym Dyrektorzy szkół

nauczyciele
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Cały rok
6.
Zakupienie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach dotyczących zagrożeń społecznych Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
7.
Prowadzenie szkoleń dla rodziców dotyczących umiejętności rozmowy z dzieckiem i służenia mu pomocą w problemach związanych z alkoholem i narkotykami Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
8.
Przeprowadzenie ankiet pn. „Alkohol i narkotyki w mojej okolicy” Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
nauczyciele
uczniowie
Cały rok
9.
Tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
10.
Finansowanie wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę (mieszczącą się w Stawiskach przy ul. Polowej 21). Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
IV
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw -działaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1.
Występowanie z wnioskami o cofnięcie zezwoleń lub zastosowanie przepisów karnych, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sytuacji stwierdzenia naruszeń przepisów tej ustawy. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
2.
Prowadzenie kontroli przestrzegania zapisów ustawy przez podmioty sprzedające napoje alkoholowe, a w szczególności w zakresie przestrzegania warunku nie sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim. Policja

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
3.
Szkolenie osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok
4.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawa w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych. Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Cały rok

       Koordynatorem realizacji programu jest Pełnomocnik Burmistrza Stawisk ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
       Środki finansowe na realizację programu zabezpieczono w budżecie gminy na 2008 rok w kwocie 54.238 zł.
       Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymują wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety w wysokości 75,00zł.Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi GKRPAiPN będącemu pracownikiem Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub jednostki organizacyjnej Gminy Stawiski, jeżeli posiedzenie odbywa się w godzinach pracy.
Data powstania: środa, 12 mar 2008 20:14
Data opublikowania: środa, 12 mar 2008 20:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 maj 2010 16:09
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 5277 razy