BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY STAWISKI


STAWISKI, GRUDZIEŃ 2007Wstęp

I OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
II AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA OBSZARZE GMINY STAWISKI – ANALIZA
1. Położenie i powierzchnia Gminy Stawiski
2. Struktura demograficzna
3. Środowisko przyrodnicze
4. Turystyka
5. Zagospodarowanie przestrzenne gminy – infrastruktura techniczna
5.1. KOMUNIKACJA
5.2. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
5.3. ELEKTROENERGETYKA
5.4. GOSPODARKA ODPADAMI
6. Gospodarka
7. Sfera społeczna
7.1. BEZROBOCIE
7.2. SZKOLNICTWO
7.3. OCHRONA ZDROWIA
III PLANOWANIE ZADAŃ GMINY NA LATA 2007– 2013
IV PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNEGO
1. Urząd Miejski w Stawiskach
2. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach
3. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stawiskach
4. Szkoła Podstawowa w Porytem
5. Szkoła Podstawowa w Sokołach
6. Szkoła Filialna SP Stawiski w Jurcu Szlacheckim
7. Szkoła Filialna SP Stawiski w Budach Stawiskich
8. Szkoła Filialna SP Poryte w Dzierzbi
9. Miejskie Przedszkole w Stawiskach
10. Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach
11. Siedziba Urzędu Miejskiego w Stawiskach
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
V PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU INFRASTRUKTURALNEGO
1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
2. Drogi gminne
VI PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU EKOLOGICZNEGO
Ekologia
VII PLANOWANIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ GMINY
Inne
VIII POWIĄZANIE ZADAŃ Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY STAWISKI
IX OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
X SYSTEM WDRAŻANIA PLANU, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


WSTĘP

      Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski jest dokumentem przedstawiającym aktualną sytuację społeczno - gospodarczą gminy i wyznaczającym na tej podstawie zamierzenia, plany – w zakresie kompetencji samorządu gminnego – na najbliższe lata.
      Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski będzie stanowić załącznik do wniosków o dofinansowanie zamierzeń samorządu gminnego w ramach programów unijnych.
      Podstawę opracowania Planu Rozwoju Regionalnego Gminy Stawiski stanowiły:
 1. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego,
 2. Plany i programy zadaniowe Gminy Stawiski uchwalane przez Radę Miejską w Stawiskach,
 3. Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych.
      Celem nadrzędnym opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski jest wskazanie zamierzeń własnych samorządu gminnego, planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO


      Plan Rozwoju Lokalnego swoim zasięgiem obejmuje obszar gminy Stawiski, na którym zaplanowano realizację zadań gminnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności infrastruktury gminy i zarazem regionu.
      Czas realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski ściśle współgra z unijnymi okresami programowania finansowego. W związku z tym zadania do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski ujęto w dwóch czasookresach. Pierwszy czasookres dotyczy lat 2007 – 2009 i zawiera szczegółowe przedstawienie zadań do realizacji wraz z ich finansowaniem. Drugi – to lata 2010– 2013, w którym perspektywicznie ujęto zadania sprzyjające dalszemu podniesieniu konkurencyjności gminy, a które zostaną uszczegółowione i rozszerzone podczas aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski w latach następnych.
Na podstawie samorządu gminnego wytypowano trzy główne obszary wsparcia rozwoju. Są to:
 1. obszar rozwoju społecznego,
 2. obszar rozwoju infrastrukturalnego,
 3. obszar rozwoju ekologicznego.


II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA OBSZARZE GMINY STAWISKI – ANALIZA


1. Położenie i powierzchnia Gminy Stawiski
      Gmina Stawiski położona jest w północno – zachodniej części Województwo Podlaskiego i stanowi jedną z sześciu gmin Powiatu Kolneńskiego. Graniczy z gminami: Mały Płock, Piątnica, Jedwabne, Przytuły, Grabowo i Kolno
      Przez Gminę Stawiski przebiega ważny szlak komunikacji drogowej, wiodący na Pojezierze Suwalsko - Augustowskie.
      W skład Gminy Stawiski wchodzą: miasto Stawiski i 34 (trzydzieści cztery) wsie – Barżykowo, Budy Poryckie, Budy Stawiskie, Budziski, Cedry, Chmielowo, Cwaliny, Dzierzbia, Dzięgiele, Hipolitowo, Ignacego, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański, Karwowo, Kuczyny, Lisy, Michny, Mieczki-Sucholaszczki, Mieszołki, Poryte, Ramoty, Rogale, Romany, Rostki, Skroda Mała, Sokoły, Tafiły, Wilczewo, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Zabiele, Zaborowo, Zalesie, Żelazki.
      Gmina Stawiski zajmuje powierzchnię 16555ha, z czego 12394ha to użytki rolne (75% ogólnej powierzchni gminy); 3150ha to lasy (19% ogólnej powierzchni gminy) i 1011ha pozostałych gruntów użytkowych i nieużytków, co stanowi 6% ogólnej powierzchni gminy.
      Obszar Gminy Stawiski stanowi 18% powierzchni Powiatu Kolneńskiego i 0,8% ogólnej powierzchni Województwa Podlaskiego.

2. Struktura demograficzna
      Ludność gminy Stawiski (wg stanu na 31 grudnia 2006r.) liczy 6907, z tego 3465 mężczyzn i 3442 kobiet. Ogólna liczba ludności gminy stanowi 17,06% ludności Powiatu Kolneńskiego i 0,57% ogólnej ludności Województwa Podlaskiego.
      Gęstość zaludnienia, tj. liczba mieszkańców na 1km2 powierzchni wynosi 42 przy średniej w powiecie 43 i województwie – 60, co wskazuje na słabe zaludnienie.
      Analizując dane statystyczne, należy stwierdzić, iż w gminie następuje ciągły spadek liczby ludności. Od 1997r. do 2007r. liczba ludności gminy spadła o 253 osoby. Według Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego z 2005r. przyrost naturalny w gminie Stawiski na 1000 mieszkańców wynosi – 0,2, a saldo migracji na pobyt stały – 22.

3. Środowisko przyrodnicze
      Według podziału fizyczno - geograficznego, gmina Stawiski położona jest w obrębie Wysoczyzny Kolneńskiej (mezoregion Nizina Północno – Podlaska).
      Powierzchnia gminy charakteryzuje się dużym urozmaiceniem form krajobrazowych terenu.
Większa część terenu gminy zajmuje wysoczyzna moreny ablacyjnej, położona na wysokości ok. 125,0 – 175,0 m npm. Pod względem geologicznym obszar gminy Stawiski położony jest w zasięgu prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, w obrębie jednostki zwanej Wyniesieniem Mazursko - Suwalskim.
      Na terenie gminy występują niewielkie złoża kruszywa naturalnego – piasek, żwir, kreda. Teren gminy Stawiski położony jest na obszarze zlewni rzeki Narwi.
      Teren gminy nie jest jednolitym obszarem pod względem reżimu wód gruntowych. Przez większą część roku wody gruntowe występują płycej niż 1,0m i charakteryzują się z reguły dużymi wahaniami uzależnionymi od poziomu wody w rzekach oraz intensywności i okresu trwania opadów atmosferycznych. Na obszarach wysoczyznowych wody gruntowe utrzymują się przeważnie na głębokości poniżej 4,0m, ale mogą pojawić się płycej w okresach intensywnych i długotrwałych opadów.
     Obszar gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych. Gleby występują w postaci drobno powierzchniowej mozaiki. Brak jest dominacji określonej grupy gleb. Do najlepszych gleb należy zaliczyć gleby brunatne pszenno - żytnie i pszenno -dobre, w klasach IIIa i IIIb. Przeważają gleby żytnio - ziemniaczane i zbożowo - pastewne w kl. IVa i IVb, co stwarza średnie warunki do produkcji rolnej.
      Lasy i zadrzewienia stanowią 19% powierzchni gminy – 3150ha, z czego do prywatnych właścicieli należy 2245ha, zaś 905ha to lasy państwowe administrowane przez Nadleśnictwo Łomża.

      Obszary leśne starszych drzewostanów (powyżej 40 lat) charakteryzują się odpornością na antropopresję, przy jednocześnie korzystnym mikroklimacie wnętrza lasu i atrakcyjności widokowej. W przypadku młodszych drzewostanów odporność roślinności, zwłaszcza w warstwie runa i podszytu, a także zewnętrznej warstwy glebowej jest zmniejszona. Zwiększone jest zagrożenie pożarowe. Panują gorsze warunki mikroklimatyczne, a duże zwarcie drzewostanów znacznie utrudnia ich penetrację.
      Według podziału Polski na regiony klimatyczne gmina Stawiski położona jest w regionie klimatycznym mazurskim, charakteryzującym się średnią temperaturą powietrza w styczniu –4,1oC oraz w lipcu +18,0oC.

Zima trwa na tym terenie około 109 dni, zaś lato 85 dni w roku. Średnia roczna temperatura na obszarze gminy jest znacznie niższa od temperatur większości terenów Polski i wynosi około +6,2oC. średnio w ciągu roku obserwuje się około 134 dni przymrozkowych, co jest charakterystyczne dla północno- wschodniej Polski.
      Na terenie gminy Stawiski brak jest większych źródeł zagrażających czystości wód powierzchniowych i gruntowych. Na wsi ścieki sanitarne odprowadzane są głównie do przydomowych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem do wywożenia. Miasto Stawiski posiada prawidłowo rozwiązaną gospodarkę ściekową opartą na zbiorczym systemie kanalizacyjnym z mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii osadu czynnego. Zagrożeniem dla wód gruntowych jest funkcjonujące składowisko odpadów komunalnych, zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji kruszywa, bez żadnego uszczelnienia jego dna. Na terenie gminy nie ma obiektów przemysłowych mogących mieć wpływ na pogorszenie warunków sanitarnych. Piekarnie, zakład mechaniczno - produkcyjno - usługowy i mieszalnia pasz praktycznie nie mają wpływu na stan sanitarny powietrza atmosferycznego.
Zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych na składowisko odpadów komunalnych w dniu 23 kwietnia 2007r. Rekultywacja w kierunku leśnym od kwietnia 2007r. do 31 grudnia 2009r., a następnie całkowite zamknięcie. Szerszy opis środowiska przyrodniczego Gminy Stawiski znajduje się w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 185/ XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2002r.

4. Turystyka
      Teren gminy Stawiski jest zróżnicowany krajobrazowo, co wynika z bogatego ukształtowania powierzchni terenu i walorów przyrodniczych. O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje przede wszystkim czyste, nieskażone środowisko naturalne, bogactwo lasów, czyste wody, ale również zabytki kultury, które decydują o charakterze miasta Stawiski i przypominają o bogatej i różnorodnej historii tychże terenów. Do najciekawszych obiektów kulturowych na obszarze miasta Stawiski, wpisanych do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego, należy zaliczyć kościół parafialny p.w. Św. Antoniego i klasztor franciszkanów (obecnie plebania) z XVII/XVIIIw. oraz pozostałości zespołu dworskiego rodziny Kisielnickich z charakterystyczną bramę wjazdową. Na terenie gminy również można wskazać atrakcje turystyczne, jak choćby Aleja Kasztanowa w Dzierzbi, w miejscu dawnego zespołu dworskiego; cmentarz choleryczny i zespół kościoła parafialnego p.w. NMP i Św. Wojciecha z XIX w. w Porytem; zespół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP z XIX w. czy też kaplica wotywna „Kalwaria” z XVII w. w Romanach.
      Na terenie gminy Stawiski znajduję się również uroczysko Dzierzbia (71,80 ha), gdzie można spotkać duże bogactwo fauny i flory, z bobrowymi żeremiami na czele. W rezerwacie wykonane piesze ścieżki edukacyjne, co wpływa na atrakcyjność turystyczną tego terenu.
      W większości stan zabytków na terenie gminy Stawiski wymaga dużych nakładów finansowych, których obecnie samorząd nie posiada, aby ratować dziedzictwo kulturowe. Mimo bogactwa walorów środowiska przyrodniczego i zasobów kultury oraz sporego ruchu komunikacyjnego, brak jest dobrze wykształconej infrastruktury i informacji turystycznej. Na terenie gminy Stawiski nie ma miejsc noclegowych, które mogłyby przyjęć ewentualnych turystów.

Identyfikacja problemów w zakresie turystyki:

 1. brak infrastruktury turystycznej,
 2. brak bazy informacyjnej,
 3. zły stan dróg lokalnych,
 4. zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego odpadami komunalnymi.
 5. Zagospodarowanie przestrzenne gminy – infrastruktura techniczna

5.1. KOMUNIKACJA


      Obsługę komunikacyjną gminy Stawiski zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Na obszarze gminy brak jest linii kolejowej.
Przez gminę Stawiski przebiega ważny szlak komunikacyjny – droga krajowa nr 61 Warszawa – Łomża – Augustów. Trasa ta prowadzi do przejść granicznych z Litwą.
Na sieć komunikacyjną na obszarze gminy składa się ogółem 215,6 km dróg, w tym:
      1. dróg krajowych – 18 km,
      2. dróg wojewódzkich – 23,3 km,
      3. dróg powiatowych – 57,8 km,
      4. dróg gminnych –123,42 km.
      Wśród dróg gminnych można wyróżnić:
      1. drogi zamiejskie – to 116,78 km, w tym:
           1.1. drogi o nawierzchni twardej – 59,56 km:
                1.1.1. ulepszonej (bitumiczna) – 15,05 km,
                1.1.2. nieulepszonej (brukowa, żwirowa) – 44,51 km;
           1.2. drogi o nawierzchni gruntowej – 96,16 km;
      2. drogi miejskie – to 6,64 km, w tym:
           2.1. drogi o nawierzchni twardej – 5,0 km:
                2.1.1. ulepszonej (bitumiczna) – 2,4 km;
                2.1.2. nieulepszonej (brukowa, żwirowa) – 2,5km;
           2.2. drogi o nawierzchni gruntowej – 1,64 km;


Tab. nr 1. Drogi gminne na terenie gminy Stawiski – stan techniczny
Lp.
Nr i nazwa drogi – przebieg
Dług. – km.
Stan techniczny
1.
Dr. nr 104545B
Zabiele – Konopki Monety
1,1
Droga na całej długości 1,1 km posiada nawierzchnię żwirową. Konieczna przebudowa nawierzchni drogi. Zły stan techniczny.
3.
Dr. nr 104523B
Michny – Tafiły – Stawiski
3,2
Na całej długości droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry.
4.
Dr. nr 104524B
Tafiły – Rogale
1,5
Na odcinku 0,5 km droga posiada nawierzchnię brukowcową, a na odcinku 1,4 km gruntową, wzmocnioną żwirem. Nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
5.
Dr. nr 104525B
Rogale – Cedry
2,3
Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
6.
Dr. nr 104526B
Chmielowo – Barżykowo
1,4
Na całej długości droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia spękana – wymaga powierzchniowej modernizacji. Przebudowy wymagają pobocza.
7.
Dr. nr 104527B
Sokoły – Mieszołki – Lisy
2,9
Droga na odcinku 0,8 km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,1 km nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
8.
Dr. nr 104528B
Żelazki – Mieczki – Pieniążki
2,5
Droga na całej długości posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry.
9.
Dr. nr 104529B
Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo – Cydzyn
2,0
Droga posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Wymaga przebudowy nawierzchni. Zły stan techniczny.
10.
Dr. nr 104530B
Cedry – Rostki
1,7
Droga na odcinku 0,7 km posiada nawierzchnię brukowcową, na odcinku 1,0 km posiada nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
11.
Dr. nr 104531B
Mieczki – Rostki
2,0
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową, wymagającą modernizacji i nawierzchniowego utrwalenia tłuczniem.
12.
Dr. nr 104532B
Karwowo – Zalesie – Wysokie Małe
3,7
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Nawierzchnia drogi wymaga modernizacji.
13.
Dr. nr 104533B
Zalesie – 61
0,7
Droga posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
14.
Dr. nr 104534B
Karwowo – 61
0,9
Droga na całej długości posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry.
15.
Dr. nr 104535B
1856B – Grabówek– 1857B
1,8
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga nawierzchniowego utrwalenia tłuczniem i przebudowy. Zły stan techniczny.
16.
Dr. nr 104536B
Stawiski – Budy Poryckie
2,7
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
17.
Dr. nr 104537B
Stawiski – Budy Stawiskie
3,2
Droga na całej długości posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry
18.
Dr. nr 104538B
Poryte – Budziski
3,2
Droga na odcinku 0,6 km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,6 km nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem. Nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
19.
Dr. nr 104539B
Poryte – Poryte Małe
1,0
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową, Nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
20.
Dr. nr 104540B
Dzierzbia – 648
2,0
Droga na odcinku 1,5 km posiada nawierzchnię brukową; na odcinku 0,5 km nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem. Nawierzchnia na całej długości wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
21.
Dr. nr 104541B
Dzięgiele – Sokoły
2,6
<;CENTER> Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
22.
Dr. nr 104542B
Dzięgiele – Kurkowo
2,0
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
23.
Dr. nr 104543B
Dzięgiele – Rosochate
1,8
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
24.
Dr. nr 104544B
Dzięgiele – Tafiły
2,5
Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
25.
Dr. nr 104545B
Zabiele – 61
1,0
Droga na odcinku 0,5 km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 0,5 km nawierzchnię gruntową. Cała nawierzchnia wymaga przebudowy.
26.
Dr. nr 104546B
Michny – Kurkowo
3,5
Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
27.
Dr. nr 104547B
Chmielowo – Sokolicha
0,7
Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga przebudowy na odcinku w obrębie wsi Chmielowo. Zły stan techniczny.
28.
Dr. nr 104548B
Stawiski – Sokolicha – Dzierzbia
3,8
Droga na odcinku 2,0km posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem, zaś na odcinku 1,8km nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia całej drogi wymaga modernizacji.
29.
Dr. nr 104549B
Barżykowo – Skroda Mała
3,8
Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji i wyprofilowania.
30.
Dr. nr 104550B
Barżykowo – 647
1,5
Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji i wyprofilowania.
31.
Dr. nr 104551B
Kuczyny – Konopki B.
1,2
Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji i wyprofilowania.
32.
Dr. nr 104552B
Skroda Mała – Wiszowate
0,7
Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji i wyprofilowania.
33.
Dr. nr 104553B
Skroda Mała – Koziki
1,2
Droga na odcinku 1,0 km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 0,2 km nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia drogi na całej długości wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
34.
Dr. nr 104554B
Sokoły – Ramoty
2,5
Droga na odcinku 0,3 km posiada nawierzchnię bitumiczną (stan dobry); na odcinku 2,2 km nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia gruntowa wymaga modernizacji.
35.
Dr. nr 104555B
Ramoty – Grzymki
0,9
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji i wyprofilowania.
36.
Dr. nr 104556B
Mieczki – Cwaliny– 1830B
1.6
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji i wyprofilowania.
37.
Dr. nr 104557B
Mieczki– Jurzec Szlachecki
2,0
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji i wyprofilowania.
38.
Dr. nr 104558B
Jurzec Włościański – Jurzec Szlachecki – Cwaliny – Rostki
4,7
Na odcinku 1,75 km droga posiada nawierzchnię bitumiczną (stan dobry). Na odcinku 2,95km nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem. Nawierzchnia gruntowa wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
39.
Dr. nr 104559B
Jurzec Włościański – Karwowo
4,0
Droga o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia wymaga modernizacji i wyprofilowania.
40.
Dr. nr 104560B
Jurzec Włościański– Łojewek
2,0
Droga o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia wymaga modernizacji i wyprofilowania.
41.
Dr. nr 104561B
Jurzec Włościański – Kobylin
2,0
Droga o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
42.
Dr. nr 104562B
Wysokie Małe – Kołaki
3,0
Droga na odcinku 0,2 km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,8 km nawierzchnię gruntową. Cała nawierzchnia drogi wymaga przebudowy.
43.
Dr. nr 104563B
Karwowo– Grabówek
2,4
Droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
44.
Dr. nr 104564B
Zaborowo– Józefowo
1,3
Droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji.
45.
Dr. nr 104565B
Zaborowo– Kołaki
1,0
Droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
46.
Dr. nr 104566B
Ignacewo– Poryte
1,9
Droga na odcinku 0,2 km posiada nawierzchnię brukowcową utrwaloną. Na odcinku 1,7 km nawierzchnię gruntową. Stan techniczny nawierzchni brukowcowej zły i wymaga przebudowy. Nawierzchnia gruntowa wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
47.
Dr. nr 104567B
Wilczewo – Poryte
2,0
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
48.
Dr. nr 104567B
Hipolitowo – Wilczewo
0,7
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
49.
Poryte – Józefowo
Dr. nr 104569B
2,3
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
50.
Dr. nr 104570B
Budziski – Korzeniste
0,5
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
51.
Dr. nr 104571B
Dzierzbia (Kolonia– Rosochacz)
2,5
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji.
52.
Dr. nr 104572B
Ignacewo – Józefowo
0,8
Droga o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.


Tab. nr 2. Drogi powiatowe będące w zarządzie gminnym – stan techniczny
Lp.
Nr i nazwa drogi – przebieg
Dług. – km.
Stan techniczny
1.
Nr 1863 B
Kuczyny - Barzykowo
2,5
Droga na odcinku 1,2 km posiada nawierzchnię brukowcową. Na odcinku 1,3 km nawierzchnię gruntową. Cała nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
2.
NR 1831 B
Lisy – Rostki do dr 1830 B
4,1
Droga na odcinku około 1,0km posiada nawierzchnię bitumiczną (stan dobry). Droga na odcinku 0,8 km posiada nawierzchnię brukowcową. Na odcinku 1,3 km nawierzchnię tłuczniowa. Cała nawierzchnia brukowcowa i tłuczniowa wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
3.
Nr 1855 B
Kobylin – Wysokie Wielkie do granicy Gminy Stawiski
4,2
Droga na odcinku 0,3 km posiada nawierzchnię brukowcową. Na odcinku 0,8 km nawierzchnię tłuczniową. Na odcinku 3,1 km droga posiada nawierzchnię gruntową. Cała nawierzchnia drogi wymaga przebudowy.
4.
Nr 1857 B
Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacego – Zaborowo – Karwowo do dr Nr 61
7,1
Droga na odcinku 1,1 km posiada nawierzchnię bitumiczną. Na odcinku 1,7 km nawierzchnię gruntową, a na odcinku 0,3 km tłuczniową. Na odcinku 4,0 km droga posiada nawierzchnię gruntową. Całą nawierzchnia drogi wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.
5.
Nr 1858 B
ul. Spokojna w Porytem
0,25
Droga posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.


Tab. nr 3. Drogi – ulice gminne na terenie miasta Stawiski – stan techniczny
Lp.
Nr i nazwa drogi – ulicy
Dług. – km.
Stan techniczny
1.
Dr. nr 104573B
ul. 550 – Lecia Stawisk
0,577
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię bitumiczną i z kostki brukowej. Stan techniczny dobry. Stan techniczny chodników (1218m2) dobry.
2.
Dr. nr 104574B
ul. Długa
0,37
Na odcinku 0,34 km ulica posiada nawierzchnię brukową, z licznymi zagłębieniami i dziurami. Na odcinku 0,03 km ulica posiada nawierzchnię gruntową. Cała nawierzchnia do przebudowy. Chodnik (1015m2) wymaga przebudowy. Całość zły stan techniczny.
3.
Dr. nr 104575B
ul. Furmańska
0,245
Ulica posiada nawierzchnię tłuczniową. Stan techniczny zły. Konieczne jest utrwalenie nawierzchni ulicy i przebudowa. Chodnik (689m2), stan techniczny dobry.
4.
Dr. nr 104576B
ul. Kossaka
0,515
Na odcinku 0,270km ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Liczne pęknięcia i dziury. Konieczna przebudowa nawierzchni. Na odcinku 0,245 km ulica posiada nawierzchnię betonową – wymagane wyrównanie i przebudowa nawierzchni. Chodnik (266m2), stan dobry
5.
Dr. nr 104577B
Dr. nr 104577B
0,515
Na odcinku 0,270km ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Liczne pęknięcia i dziury. Konieczna przebudowa nawierzchni. Na odcinku 0,245 km ulica posiada nawierzchnię betonową – wymagane wyrównanie i przebudowa nawierzchni. Chodnik (266m2), stan dobry.
5.
Dr. nr 104577B
ul. Kościelna
0,090
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (125m2) wymaga przebudowy.
6.
Dr. nr 104578B
ul. Kościuszki
0,149
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (407m2), stan techniczny dobry.
7.
Dr. nr 104579B
ul. Krótka
0,219
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (652m2) w części wymaga przebudowy.
8.
Dr. nr 104580B
ul. Krzywe Koło
0,043
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Ulica nie posiada chodnika.
9.
Dr. nr 104581B
ul. Niecała
0,054
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (54m2) wymaga przebudowy.
10.
Dr. nr 104582B
ul. Ogrodowa
0,350
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię tłuczniową. Nawierzchnia na całej długości ulicy wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (31m2), stan dobry.
11.
Dr. nr 104583B
Dr. nr 104583B
0,249
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry. Stan techniczny chodników dobry.
12.
Dr. nr 104584B
ul. Steczkowskiego
0,147
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry. Stan techniczny chodników dobry
13.
Dr. nr 104585B
ul. Pocztowa
0,500
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Konieczna jest przebudowa nawierzchni. Stan techniczny zły. Chodnik wymaga przebudowy. Stan techniczny zły.
14.
Dr. nr 104586B
ul. Projektowana
0,480
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (1450m2) w chwili obecnej nie wymaga przebudowy
15.
Dr. nr 104587B
ul. Reymonta
0,410
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem. Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową. Konieczna budowa nawierzchni bitumiczną i chodników.
16.
Dr. nr 104588B
ul. Sadowa
0,308
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry. Stan dobry.
17.
Dr. nr 104589B
ul. Smolniki
0,895
Ulica na odcinku 0,507 km posiada nawierzchnię bitumiczną; na odcinku 0,180 km nawierzchnię z kostki betonowej; na odcinku 0,208 km nawierzchnię gruntową, w tym 0,130 km wzmocnioną Żwirem. Poza nawierzchnią z kostki betonowej nawierzchnia wymaga przebudowy. Zły stan techniczny.. Chodnik (718 m2), stan techniczny dobry.
18.
Dr. nr 104590B
ul. Spokojna
0,184
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry. Stan techniczny chodników dobry
19.
Dr. nr 104591B
ul. Strażacka
0,154
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny nawierzchni i chodnika (320m2) dobry.
20.
Dr. nr 104592B
ul. Utrata
0,160
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię z kostki betonowej. Stan techniczny dobry. Chodnik (174m2), stan dobry.
21.
Dr. nr 104593B
ul. Wiejska
0,213
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (420m2) wymaga przebudowy. Stan techniczny zły.
22
Dr. nr 104594B
ul. Witosa
0,080
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem. Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową. Konieczna budowa nawierzchni bitumicznej chodników.
23.
Dr. nr 104595B
ul. Źródłowa
0,126
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Nawierzchnia wymaga przebudowy. Stan techniczny zły. Chodnik (252m2) w chwili obecnej nie wymaga przebudowy. Stan techniczny dobry.
24
Dr. nr 104595B
ul. Nowoprojektowana
0,124
Na całej długości ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną Żwirem. Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową. Konieczna budowa nawierzchni bitumicznej chodników.


Na terenie gminy Stawiski jest obecnie:

1. 123,42 km dróg gminnych, w tym:
      1.1. 17,44 km o nawierzchni bitumicznej
      1.2. 0,43 km o nawierzchni betonowej
      1.3. 12,16 km o nawierzchni brukowej
      1.4. 93,39 km o nawierzchni gruntowej, w tym wzmocnione Żwirem, Żużlem itp. 29,80 km.

Obsługę komunikacyjną gminy zapewniają drogi o charakterze nadrzędnym, to jest odcinki dróg krajowych i wojewódzkich:
 1. droga krajowa Nr 61 Łomża– Stawiski– Grajewo,
 2. droga wojewódzka Nr 648 Nowogród– Stawiski– Przytuły,
 3. droga wojewódzka Nr 647 Dęby– Kolno– Stawiski.


5.2. GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA

Zaopatrzenie w wodę w gminie Stawiski odbywa się z własnych ujęć i stacji wodociągowych;
 1. miasto Stawiski 2 studnie głębinowe + stacja wodociągowa o wydajności 64m3/ godz.,
 2. wodociąg wiejski Karwowo 2 studnie głębinowe + stacja wodociągowa 59,2m3/ godz.,
 3. wodociąg wiejski Sokoły 1 studnia głębinowa+ stacja wodociągowa 41 m3/ godz.,
      Obecnie poza jedną miejscowością cała gmina jest zwodociągowana.
      Miasto posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków opartą o metodę osadu czynnego.
      Oczyszczalnia spełnia wymogi ochrony środowiska. Miasto posiada system kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem układu grawitacyjno- pompowego. W chwili obecnej 99,9% miasta jest skanalizowana, a stan techniczny sieci kanalizacyjnej należy określić jako dobry.
      ścieki deszczowe odprowadzane są kanałami z wlotem do rzeki Dzierzbi lub usuwane powierzchniowo.

5.3. ELEKTROENERGETYKA
      Sieć energetyczna na terenie gminy Stawiski podlega Zakładowi Energetycznemu S.A. Białystok. Zasilanie odbywa się z istniejącej stacji transformatorowej RS 15/15 KV w Stawiskach.
      Ponad 30% sieci SN i NN jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji. Na terenie gminy nie występują obiekty ani urządzenia wykorzystujące alternatywne źródła energii.
      Gmina nie posiada również sieci gazowej.

5.4. GOSPODARKA ODPADAMI
      Gmina Stawiski składuje odpady komunalne na składowisku zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej Nr 648 Nowogród – Stawiski – Przytuły. Lokalizacja gminnego składowiska odpadów komunalnym zgodna jest z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski, zatwierdzonym uchwałą RM Nr 144/XXXV/94 z dnia 26 kwietnia 1994r.
      Obszar zajmowany przez składowisko (nr działki geod. 79/2) zajmuje 1,2ha. Właścicielem gruntu jest wspólnota gruntowa miasta Stawiski
      W chwili obecnej składowisko wypełnione jest w ok. 90%, a szacowane nagromadzenie odpadów na ok. 8,6 tys. Mg.
      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach otrzymał zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne decyzja Starosty Kolneńskiego Nr RB.7644-32/07 z dnia 23 kwietnia 2007r. Zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych na składowisko odpadów komunalnych w dniu 23 kwietnia 2007r. Rekultywacja w kierunku leśnym – data wykonania – od kwietnia 2007r. do 31 grudnia 2009r.
      W latach 2007-2009 realizowana będzie rekultywacja składowiska w oparciu o posiadany projekt rekultywacji składowiska. Dnia 24 kwietnia 2007r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Łomża a Miastem Stawiski w sprawie utworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010, w planach związanych z rozbudową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czartorii, jednym z zadań jest budowa stacji przeładunkowej na terenie Gminy Stawiski.
      Na mocy uchwały Nr 162/XLIX/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie ustalenia regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski wprowadzono jednolity system gromadzenia i odbioru odpadów.
      W 2007r. został opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007-2032. Szczegółowy opis gospodarki odpadami na terenie gminy Stawiski zawiera Plan Gospodarki Opadami dla Gminy i Miasta Stawiski, stanowiący załącznik do uchwały Nr 83/ XXVII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 lipca 2004r.

Identyfikacja problemów w zakresie infrastruktury technicznej w gminie Stawiski:
 1. pogarszający się w szybkim tempie stan dróg przy jednocześnie narastającym ruchu samochodowym,
 2. ograniczone w znacznym stopniu w związku z brakiem odpowiednich środków własnych finansowanie inwestycji infrastrukturalnych,
 3. dekapitalizacja urządzeń melioracyjnych,
 4. brak alternatywnych źródeł energii,
 5. istnienie dzikich wysypisk odpadów,
 6. niska świadomość ekologiczna społeczności lokalnej,
 7. niezadowalający poziom segregacji odpadów,
 8. brak wydzielonych miejsc na składowanie odpadów niebezpiecznych
6. Gospodarka
      Gmina Stawiski należy do typowo rolniczych. Przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się znaczną przewagą gleb niskiej jakości, toteż w produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin małopracochłonnych – głównie zbóż i ziemniaków. Natomiast w produkcji zwierzęcej dominują hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego.
Gmina Stawiski należy do typowo rolniczych. Przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się znaczną przewagą gleb niskiej jakości, toteż w produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin małopracochłonnych – głównie zbóż i ziemniaków. Natomiast w produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego.
      Rolnictwo w gminie Stawiski związane jest głównie z sektorem prywatnym. W 2003 roku w gminie było 957 gospodarstw rolnych. średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 18,7ha, przy średniej dla województwa 11,2ha.
      Na dzień 31 grudnia 2006 roku2 w gminie funkcjonuje 157 podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych), w tym:
 1. 3 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,
 2. 5 – przetwórstwo przemysłowe,
 3. 11 – budownictwo,
 4. 77 – handel i naprawy,
 5. 2 – hotele i restauracje,
 6. 3 – transport, gospodarka magazynowa i łączność,
 7. 5 – obsługa nieruchomości i firm, nauka,
 8. 1 – edukacja,
 9. 7 – ochrona zdrowia i opieka społeczna,
 10. 43 – pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna.
      Wiodącym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo, w którym znajduje zatrudnienie ok. 80% ogółu pracujących w gminie, przy średniej krajowej ok. 34%.
      W gminie Stawiski 14608 ha należy do osób fizycznych, co stanowi 88,24% wszystkich gruntów. Z powierzchni tej 14197 ha to grunty osób fizycznych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.
      Kolejną co do wielkości stanowią grunty Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe – 5,66% powierzchni gminy. Ogółem grunty Skarbu Państwa zajmują 7,78% powierzchni gminy.
      Grunty gminy – 425 ha stanowią 2,57% wszystkich gruntów i są to przede wszystkim niewielkie działki (w większości nieużytki) i drogi.
Gmina nie posiada gruntów, które mogłyby stanowić poważną ofertę inwestycyjną

Tab. nr 4. Struktura własnościowa gruntów w gminie Stawiski (stan na koniec 2006r.)
Lp.
Wyszczególnienie
Powierzchnia w ha
Udział %
miasto
wieś
razem
1.
Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
253
1
254
1,54
2.
Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
7
930
937
5,66
3.
Grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem gruntów PGL
12
26
38
0,23
4.
Grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd
3
14
17
0,11
5.
Pozostałe grunty SP spośród gruntów zaliczanych do grupy gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2
13
15
0,09
6.
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym niepaństwowych osób fizycznych
7
-
7
0,05
7.
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym niepaństwowych osób prawnych
7
-
-
0,05
8.
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd
73
60
133
0,81
9.
Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do grupy gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd
21
249
270
1,64
11.
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
3
-
3
0,02
12.
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
4
1
5
0,03
13.
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych
1
-
1
0,01
14.
Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych
787
13473
14260
86,15
15.
Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych
58
301
359
2,17
16.
Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do grupy gruntów, które są własnością rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich związków
1
-
1
0,01
17.
Grunty powiatów przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których właściciele nie są znani
7
59
66
0,40
18
Grunty wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd
13
23
36
0,22
19.
Powierzchnia geodezyjna gminy
1324
15231
16555
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kolnie


      W obecnej chwili gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, co jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki w gminie Stawiski:
 1. niska opłacalność produkcji rolnej,
 2. duży udział ludności zatrudnionej w rolnictwie,
 3. brak możliwości rozwijania alternatywnych– pozarolniczych źródeł dochodu,
 4. mały poziom inwestowania przy rosnącej dekapitalizacji majątku trwałego,
 5. niska aktywność społeczna i przedsiębiorczość,
 6. brak propozycji dla inwestorów i niskie zainteresowanie inwestorów zewnętrznych terenem gminy,
 7. brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

      7. Sfera społeczna

           7.1. BEZROBOCIE

      Z ogółu zarejestrowanych 9,51% to osoby pobierające zasiłek. Ostatnie lata nie przyniosły żadnych znaczących zmian na lokalnym rynku pracy. W stosunku do 2004r., nastąpił niewielki spadek liczby bezrobotnych.

Tab. nr 5. Liczba bezrobotnych w gminie Stawiski w latach 2004 – 2006
Wyszczególnienie
XII 2004
XII 2005
XII 2006
Ogółem bezrobotnych
440
381
352
Uprawnieni do zasiłku
38
39
37
Stopa bezrobocia
20,6%
18,3%
16,8%
% uprawnionych do zasiłku
8,6
10,2
10,5
% długotrwale bezrobotnych
50,0
63,8
61,1
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


      Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2006r. można jednoznacznie wyróżnić szczególnie dominującą grupę wiekową, którą stanowią ludzie młodzi do 25 roku życia, co stanowi 32,7% ogółu bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy, to 61,1 % ogółu bezrobotnych, czyli 215 osób. Następną grupę tworzą bezrobotni w wieku od 25 do 34 lat, zaś najmniej liczna grupa to bezrobotni w wieku od 55 do 59 lat.
      Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, które stanowią 50,46% ogółu bezrobotnych.
      Jednym z najważniejszych czynników decydującym o bezrobotności jest wykształcenie. Najmniejsze szanse na znalezienie pracy mają osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych. Do tej kategorii zaliczane są również osoby, które ukończyły licea ogólnokształcące. W gminie Stawiski taka grupa stanowi 33,5 % ogółu bezrobotnych.
      Ilość osób „napływających” do bezrobocia, czyli nowo zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2006r. z gminy Stawiski to 36 osób, „odpłynęło” z bezrobocia, czyli liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z Powiatowego Urzędu Pracy to 28 osób.
      Urząd Miejski w Stawiskach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W 2006r. w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, organizowane były:

      - prace interwencyjne,
      – roboty publiczne,
      – umowy o pracę,
      – staże absolwenckie,
      – przygotowanie zawodowe.

      W okresie od stycznia do grudnia 2006r. tego typu formami przeciwdziałania bezrobociu objętych zostało 129 osób, co stanowi 37% ogółu bezrobotnych w gminie i jednocześnie stanowi wzrost zatrudnienia bezrobotnych w stosunku do 2005r o 41 bezrobotnych.

Tab. nr 6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
w gminie Stawiski w roku 2006
Wyszczególnienie ogółem
Prace interwencyjne
Umowy o pracę
Roboty publiczne
Staże absolwenckie
Przygotowanie zawodowe
Jednostka
samorządu – gmina
Stawiski
9
88
15
15
2
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


7.2. SZKOLNICTWO

W gminie Stawiski funkcjonują następujące szkoły:
 1. Gimnazjum Publiczne,
 2. Szkoła Podstawowa w Stawiskach,
 3. Szkoła Podstawowa w Porytem,
 4. Szkoła Podstawowa w Sokołach,
 5. trzy szkoły filialne szkół podstawowych – dwie w Stawiskach i jedna w Porytem,
 6. Miejskie Przedszkole w Stawiskach.
Do Szkoły Podstawowej w Stawiskach uczęszczają uczniowie:
do klas I – VI,
w Porytem i Sokołach do klas 0 – VI,
do szkół filialnych w Dzierzbi, Jurcu Szlacheckim i Budach Stawiskich uczniowie z klas 0 – III.
Samorząd gminy Stawiski nie prowadzi żadnej szkoły ponadgimnazjalnej.

7.3. OCHRONA ZDROWIA

      Główną jednostką prowadzącą na terenie gminy Stawiski działalność w zakresie świadczenia podstawowych usług zdrowotnych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS. Ponadto jest prowadzony gabinet ginekologiczny.
      Gmina Stawiski realizuje również poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych na terenie gminy Stawiski na koniec roku 2006 wynosiła – 134 (dane - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach).
      W 2006r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach odnotował pomoc w 1601 sprawach – jest to głównie pomoc opiekuńczo - wychowawcza i prowadzenie gospodarstw domowych (praca socjalna) oraz pomoc osobom bezrobotnym.
Na terenie gminy Stawiski funkcjonuje 1 (jedna) rodzina zastępcza.
Identyfikacja problemów w sferze społecznej gminy Stawiski:
 1. bezrobocie,
 2. mała oferta zatrudnienia – wolna dynamika rozwoju rynku pracy,
 3. niska aktywność społeczna mieszkańców gminy,
 4. duże potrzeby remontowo - modernizacyjne w placówkach oświatowych gminy,
 5. trudna sytuacja finansowa związana z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjum,
 6. rosnące potrzeby na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,
 7. brak placówek świadczących specjalistyczną pomoc w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych i rodzin w sytuacjach kryzysowych,
 8. brak obiektu sportowego o charakterze ogólnogminnym.III. PLANOWANIE ZADAŃ GMINY NA LATA 2007 - 2013


      Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski obejmuje swoim zasięgiem planowanie i realizację zadań wynikających z zakresu samorządu gminnego.
      Plan ma charakter kilkuletniego dokumentu planistycznego i w związku z tym zawiera szereg różnorodnych zamierzeń.
      Szeroka gama zamierzeń rozwojowych różnych sferach życia lokalnej społeczności gminnej umieszczona w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski możliwa będzie tylko w przypadku wspierania ich w czasie realizacji środkami funduszy strukturalnych.


IV PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNEGOLp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
1.
1. Organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne, roboty publiczne).
2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy
2007-2013 Aktywizacja osób długotrwale
bezrobotnych ze szczególnym
uwzględnieniem bezrobotnych powyżej
50. roku życia, kobiet oraz
bezrobotnych bez kwalifikacji
1. Osoby
bezrobotne i
poszukujące pracy.
2. Pracodawcy
3. Urząd Miejski
1. Fundusz Pracy
2. EFS
3.Środki pracodawcy
2. 1. Wyposażenie Centrum
Przeciwdziałania Bezrobociu i
Aktywizacji na Rynku Pracy
2. Wyposażenie Centrum Informacji i
Promocji Gminy
2008-2013 1. Poprawa jakości świadczonych usług
2. Promocja gminy Stawiski
1. Podmioty
świadczące usługi
2. Urząd Miejski
1. Budżet gminy
2. Fundusze
strukturalne


Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
1. Adaptacja powierzchni strychowej
na cele dydaktyczno - wychowawcze
2. Wyposażenie adoptowanych
pomieszczeń.
2008-2010 1. Poprawa jakości nauczania.
2. Rozwój zainteresowań
pozaszkolnych wśród młodzieży.
3. Przeciwdziałanie patologiom
1. Gimnazjum im.
A. Mickiewicza w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Fundusze
strukturalne.
3. Budżet państwa
150000
2.
1. Urządzenie boiska szkolnego 2008-2010 1. Poprawa jakości nauczania
2. Rozwój zainteresowań młodzieży
3. Działania prozdrowotne
1. Gimnazjum im.
A. Mickiewicza w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Fundusze
strukturalne.
3. Budżet państwa
500000


3. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stawiskach
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Odnowa placu apelowego
2008
1. Poprawa bezpieczeństwa uczniów
2. Poprawa estetyki otoczenia
1. SP im. T.
Kościuszki w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
Budżet gminy
30000
2.
Remont części budynku szkoły („przybudówka”)
2008
1. Poprawa bezpieczeństwa
uczniów
2.Oszczędności finansowe w
utrzymaniu budynku
1. SP im. T.
Kościuszki w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
50000
3.
Wykonanie elewacji
zewnętrznej
budynku
2008-2010
1. Zmniejszenie zużycia energii
cieplnej
2. Oszczędności finansowe w
utrzymaniu budynku
3. Ochrona środowiska
naturalnego
1. SP im. T.
Kościuszki w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
250000
4.
Wymiana podłóg w
pracowniach
dydaktycznych
2009-2010
1. Poprawa stanu
technicznego budynku
2. Poprawa bezpieczeństwa
uczniów
1. SP im. T.
Kościuszki w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
75000
5.
Wymiana mebli w pracowniach
dydaktycznych
2010
1. Poprawa stanu technicznego
pracowni
2. Poprawa jakości nauczania
1. SP im. T.
Kościuszki w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
150000
6.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa
posesji – odnowienie ogrodzenia
szkolnego, pielęgnacja ziele
2011-2013
1. Poprawa zabezpieczenia posesji
szkoły
2. Poprawa estetyki otoczenia
1. SP im. T.
Kościuszki w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet szkoły
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
75000


4. Szkoła Podstawowa w Porytem
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Wykonanie elewacji budynku szkoły 2008-2010 1. Zmniejszenie zużycia energii
cieplnej
2. Oszczędności finansowe w
utrzymaniu budynku
3. Ochrona środowiska naturalnego
1. SP Poryte
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
200000
2.
Poprawa estetyki i
bezpieczeństwa posesji–
odnowienie ogrodzenia
szkolnego, wymiana
chodników, pielęgnacja zieleni.
2009-2011 1. Prawidłowe zabezpieczenie posesji
szkoły
2. Poprawa estetyki otoczenia
1. SP Poryte
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
500000


5. Szkoła Podstawowa w Sokołach
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Wymiana stolarki okiennej w
budynku szkoły i remont
budynku gospodarczego.
2008
1. Prawidłowe zabezpieczenie posesji szkoły
2. Poprawa stanu technicznego
budynku
3. Ocieplenie budynku
1. SP Sokoły
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
20000
2.
Poprawa estetyki i
bezpieczeństwa posesji–
odnowienie ogrodzenia
(brama wjazdowa) szkolnego,
pielęgnacja zieleni.
2009-2011 1. Prawidłowe zabezpieczenie
posesji szkoły
2. Poprawa estetyki otoczenia
1. SP Sokoły
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
40000


6. Szkoła Filialna SP Stawiski w Jurcu Szlacheckim
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Wymiana okien w budynku
szkolnym
2008
1. Poprawa stanu technicznego budynku
2. Ocieplenie budynku
1. Filia SP Stawiski w
Jurcu Szlacheckim
2 Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
35000
2.
Wymiana drzwi i podłóg 2009-2010 1. Poprawa stanu technicznego
budynku
2. Poprawa bezpieczeństwa uczniów
1. Filia SP Stawiski w
Jurcu Szlacheckim
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
50000


7. Szkoła Filialna SP Stawiski w Budach Stawiskich
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Wymiana okien w budynku
szkolnym
2008-2009
1. Poprawa stanu technicznego budynku
2. Ocieplenie budynku
1. Filia SP Stawiski w
Budach Stawiskich
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
35000
2.
Wymiana węzła ciepłowniczego
2009
1. Zmniejszenie zużycia energii
cieplnej
2. Ochrona środowiska naturalnego
1. Filia SP Stawiski w
Budach Stawiskich
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
45000
3.
Wymiana drzwi w budynku
szkolnym
2010-2011
1. Poprawa stanu technicznego
budynku
2. Podniesienie bezpieczeństwa
uczniów
1. Filia SP Stawiski w
Budach Stawiskich
2. Gmina Stawiski
1. Budżet szkoły
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
30000
4.
Poprawa estetyki i
bezpieczeństwa posesji
2011-2013
1. Prawidłowe zabezpieczenie posesji
2. Poprawa estetyki otoczenia
1. Filia SP Stawiski w
Budach Stawiskich
2 Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
30000


8. Szkoła Filialna SP Poryte w Dzierzbi
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Wymiana okien w budynku
szkolnym
2008-2010
1. Poprawa stanu technicznego budynku
2. Ocieplenie budynku
1. Filia SP SP Poryte
w Dzierzbi
2. Gmina Stawiski
1. Budżet szkoły
2. Budżet państwa
15000
2.
Wymiana poszycia dachu
2009
1. Ocieplenie budynku
2. Poprawa stanu technicznego
budynku
1. Filia SP Poryte w Dzierzbi
2. Gmina Stawiski
1. Budżet szkoły
2. Budżet państwa
3. Fundusze
strukturalne
45000
3.
Adaptacja poddasza na cele
dydaktyczno - wychowawczo -
kulturalne
2009-2011
1. Poprawa jakości nauczania
2. Rozwój zainteresowań uczniów i
młodzieży
1. Filia SP Poryte
w Dzierzbi
2. Gmina Stawiski
1. Budżet szkoły
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
45000
4.
Wymiana drzwi w budynku
szkolnym
2012
1. Poprawa stanu technicznego
budynku
2. Podniesienie bezpieczeństwa
uczniów
1. Filia SP Poryte
w Dzierzbi
2 Gmina Stawiski
1. Budżet szkoły
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
15000


9. Miejskie Przedszkole w Stawiskach
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Remont budynku Miejskiego
Przedszkola w Stawiskach
2008-2009
1. Poprawa stanu technicznego budynku
2.Podniesienie bezpieczeństwa uczniów.
3. Ocieplenie budynku
1. Miejskie Przedszkole w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
661732
2.
Wykonanie placu zabaw
2008-2009
1. Poprawa jakości pracy placówki
2. Wszechstronny rozwój
wychowanków
1. Miejskie Przedszkole w Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
20000
3.
Poprawa estetyki i
bezpieczeństwa posesji–
odnowienie ogrodzenia
szkolnego, pielęgnacja zieleni.
2009-2011
1. Prawidłowe zabezpieczenie posesji
szkoły
Poprawa estetyki otoczenia
1. Miejskie Przedszkole w
Stawiskach
2. Gmina Stawiski
1. Budżet przedszkola
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
40000


10. Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
1. Modernizacji budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
2. Wymiana okien
2008
1. Poprawa stanu technicznego budynku
2. Poprawa estetyki i jakości pracy
1.Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
50000
2.
Poprawa estetyki i
bezpieczeństwa posesji
2009-2012 1. Poprawa bezpieczeństwa
2. Poprawa estetyki otoczenia
Gmina Stawiski 1. Budżet szkoły
2. Budżet państwa
45000


11. Siedziba Urzędu Miejskiego w Stawiskach
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Rozbudowa budynku Urzędu
Miejskiego w Stawiskach
2008-2009
1. Poprawa stanu technicznego
budynku
2. Poprawa estetyki i rozbudowa
lokalowa
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
403580
2.
Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych
2008-2009
1. Poprawa stanu technicznego budynku
2. Dostosowanie budynku do
wymogów PFRON
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
25000
3.
Wykonanie elewacji
zewnętrznej budynku
2008-2009
1. Poprawa stanu technicznego
budynku
2. Poprawa estetyki budynku
3. Ocieplenie budynku i ochrona
środowiska naturalnego
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
245000
4.
Wymiana węzła ciepłowniczego
2008-2009
1. Zmniejszenie zużycia energii
cieplnej
2. Ochrona środowiska naturalnego
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
75000


12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Stworzenie ośrodka profilaktyki i uzależnień
2007-2013
Poprawa jakości usług 1. Ośrodek Pomocy
Społecznej
2. Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
25000V PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU INFRASTRUKTURALNEGO1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Budowa sieci wodociągowych
do kolonii na terenie gminy
2008-2009
1. Zmniejszenie zanieczyszczenia
gleby
2. Poprawa jakości świadczonych
usług komunalnych
3. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
420000
2.
Kanalizacja przy ul.
Łomżyńskiej
2008-2009
1. Zmniejszenie zanieczyszczenia
gleby
2. Poprawa jakości świadczonych
usług komunalnych
3. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
200000
3.
Urządzenie mechanicznego
odwadniania osadu
2008
1. Zmniejszenie zanieczyszczenia
gleby
2. Poprawa jakości świadczonych
usług komunalnych
3. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
130000
4.
Uporządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej
2008
1. Zmniejszenie zanieczyszczenia
gleby
2. Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych
3. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
780500
5.
Budowa sieci wodociągowej do
wsi Budziski
2010
1. Zmniejszenie zanieczyszczenia
gleby
2. Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych
3. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
500000
6.
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
2011-2013
1. Zmniejszenie zanieczyszczenia
gleby
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
4. Środki właścicieli posesji
1288462


2. Drogi gminne
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Przebudowa ulic Pocztowa,
Reymonta, Witosa,
Nowoprojektowana
2008
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. 2. Ochrona środowiska – kanalizacja
deszczowa
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
1709549
2.
Przebudowa dróg na terenie
gminy „Bezpieczna droga do
szkoły”
Etap I; dr. Rostki – Żelazki,
Rostki – Cedry, Kobylin –
Wysokie Małe – Wysokie Duże,
ul. Projektowana.
Etap II: dr. E 61 – Zabiele –
Konopki M., E61 – Dzięgiele –
Tafiły, Rogale, Sokoły –
Mieszołki – Lisy.
Poryte - Przebudowa ulic:
Strażackiej ,ul. Paszki z
Radzanowa
2008-2009
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
3. Skrócenie czasu dowozu uczniów
Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
5500000
3.
Przebudowa ulic w mieście
(Ogrodowa, Furmańska,
Niecała, Krzywe Koło,
Kossaka)
2008
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
200000
4.
Przebudowa ul. Długiej
2009-2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
300000
5.
Przebudowa drogi w Skrodzie Małej
2009-2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
usług komunalnych
3. Skrócenie czasu dowozu uczniów
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
250000
6.
Przebudowa drogi Stawiski –
Budy Poryckie – Wilczewo –
Ignacewo - Zaborowo
2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
3.Skrocenie czasu dowozu uczniów
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
1500000
7.
Przebudowa ul. Małopockiej
(Poryte)
2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
3. Skrócenie czasu dowozu uczniów
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
150000
8.
Przebudowa ul. Źródłowej
2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
50000
9.
Przebudowa drogi w Barzykowie
2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
3. Skrócenie czasu dowozu uczniów
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
100000
10.
Przebudowa ul. Wiejskiej
2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
150000
11.
Przebudowa drogi
nr 104529B
Jurzec Włościański –
Dobrzyjałowo
2010
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
250000
12.
Przebudowa ul. Kościelnej
2011-2013
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
100000
13.
Przebudowa ul. Krótkiej
2011-2013
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
75000
14.
Przebudowa ul. Kościuszki
2011-2013
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
75000
15.
Przebudowa drogi
nr 104558B
Jurzec Szlachecki – Cwaliny –
Rostki
2011-2013
1. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów i pieszych
2. Ochrona środowiska
3. Skrócenie czasu dowozu uczniów
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Środki strukturalne
350000VI PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU EKOLOGICZNEGO
Lp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Edukacja ekologiczna
mieszkańców gminy
2007-2013 Wzrost świadomości ekologicznej
lokalnej społeczności
1. Gmina Stawiski
2. Szkoły
3. Instytucje z terenu
gminy
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
50000
2. Zamknięcie i rekultywacja
gminnego składowiska
odpadów komunalnych
2007-2009 Ochrona środowiska naturalnego Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
250000
3. Budowa stacji przeładunkowej
na terenie gminy Stawiski
2009 Ochrona środowiska naturalnego Samorządy gminne ze związku celowego 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
500000VII PLANOWANIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ GMINYLp.
Nazwa planowanego zadania
Czas
realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot
uczestniczący w
realizacji
Źródła
finansowania
Koszt
ogólny (zł)
1.
Budowa Kompleksu Rekreacyjno
- Sportowego w Stawiskach
2008-2009 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców
w zakresie rekreacji
2. Możliwość realizacji zadań w
zakresie kultury fizycznej
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2.Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne.
6.912.160
2.
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
2008 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
gminy
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne.
500000
3.
Zakup samochodu ratowniczo
– gaśniczego
2008
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Gmina Stawiski
1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne
360000
4.
Ochrona kultury i dziedzictwa
narodowego
2008-2013 1. Oznakowanie wszystkich zabytków
na terenie gminy
2.Podniesienie atrakcyjności gminy
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne.
100000
5.
Adaptacja pomieszczeń na
mieszkania komunalne
2010- 2013 Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w
zakresie mieszkalnictwa komunalnego
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne.
150000
6.
Modernizacja stadionu
miejskiego
2010- 2013 Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w
zakresie rekreacji
2. Możliwość realizacji zadań w
zakresie kultury fizycznej.
3. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa
obiektu
Gmina Stawiski 1. Budżet gminy
2. Budżet państwa
3. Fundusze strukturalne.
150000VIII POWIĄZANIE ZADAŃ Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY STAWISKI      Rozwój społeczno– gospodarczy w skali lokalnej jest bezpośrednio związany z procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. W obecnym systemie gospodarki rynkowej otoczeniem, które może mieć i ma wpływ na wykorzystanie szans rozwojowych jest zarówno otoczenie bliskie, jak i dalsze.
      Gospodarka województwa i powiatu wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w gminach. Otoczenie dalsze – gospodarki kraju i świata ma mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym sąsiedztwie.
      Ważnymi czynnikami, które warunkują rozwój gminy i które należy brać pod uwagę są:
1.Narodowy Plan Rozwoju,
2.Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego,
3.Strategia Rozwoju Powiatu Kolneńskiego
      Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.


IX OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO      Zakłada się, ze metodą na zbudowanie dobrego Planu Rozwoju Lokalnego jest szczegółowe rozpisanie wcześniej uzgodnionych celów na małe działania rozłożone w czasie i konsekwentnie realizowane z jasno sprecyzowanymi celami, działaniami i rezultatami oraz realnym budżetem.
      Realizacja planu winna także przynieść określone wskaźniki osiągnięć i efektów, jak:
1.poprawa jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację
2.poprawa jakości środowiska naturalnego w związku ze zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, gleby i atmosfery,
3.rozszerzenia oferty w zakresie kultury, sportu i realizacji w związku z modernizacją, remontami czy budową obiektów kultury i sportu,
4.poprawa bazy edukacyjnej dla młodzieży w związku z remontem i modernizacją obiektów szkolnych, poprawa jakości bazy leczniczej i warunków ekonomicznych funkcjonowania ośrodka zdrowia i gabinetów lekarskich
5.poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego,
6.poprawa zdrowia mieszkańców w związku z budową ujęć wody i sieci wodociągowej,
7.tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości,
8.rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa – budowę dróg, wodociągów i kanalizacji,
8.wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych,


X SYSTEM WDRAŻANIA PLANU, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ      Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski w latach 2007-2013 odbywać się będzie wraz z uruchomieniem programów strukturalnych Unii Europejskiej. Samorząd gminy Stawiski będzie przygotowywał projekty zachowując obowiązujące procedury ubiegania się o środki unijne.
      Zarządzanie i monitorowanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski należy do kompetencji Burmistrza Stawisk, który będzie przedstawiał każdego roku Radzie Miejskiej w Stawiskach informacje na temat wdrażania PRL. Natomiast Rada Miejska w Stawiskach, na podstawie przedłożonych informacji i zawartych w PRL wskaźników realizacji, dokona oceny planu i wskaże dalsze kierunki jego kontynuacji.
      Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski zamieszczony zostanie na stronach gminnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W ten sposób zostanie udostępniony wszystkim mieszkańcom gminy. Ponadto informacje zawarte w planie będą rozpowszechniane w lokalnych mediach przy realizacji kolejnych zamierzeń w nim zawartych.
Data powstania: wtorek, 8 sty 2008 12:58
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2008 21:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2016 12:17
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 13365 razy