BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W STAWISKACH

KAD.2110.1.2020

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W  STAWISKACH

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) minimum 3 lata stażu pracy, w tym minimum rok pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych;

4) znajomość zagadnień z zakresu przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania i realizacji projektu, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata;

5) znajomość zasad programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowalności wydatków z tych funduszy oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych;

6) ukończone kursy/szkolenia lub studia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w  tym ze środków z Unii Europejskiej;

7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;

9) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

10) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Predyspozycje osobowościowe:

a) samodzielność;

b) odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania;

c) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym;

d) umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej;

e) umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres;

f) inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

2) Umiejętności i predyspozycje zawodowe:

a) umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku);

b) umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane;

c) dotychczasowa praca w administracji samorządowej lub rządowej.

3. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1) wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;

2) opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;

3) prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;

4) przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;

5) współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi z Gminy Stawiski w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych;

6) przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych – strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) sposób nawiązania stosunku pracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

2) wymiar czasu pracy: ½ etatu;

3) liczba wakatów: 2;

4) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu;

5) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) Curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

2) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

6) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia;

8) oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia;

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym, według wzoru stanowiącego Załącznika Nr 4 do Ogłoszenia;

10) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, w Punkcie Obsługi Klienta, znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach” w terminie do dnia 21.12.2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stawiskach).

2) Oświadczenia i dokumenty aplikacyjne składane w oryginale w postępowaniu konkursowym muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

3) Dokumenty aplikacyjne składane w formie kserokopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/kę.

4) Dokumenty aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

5) Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.

7. Dodatkowe informacje:

1) Osobie, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

2) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Stawiski, dnia 08 grudnia 2020 r.

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2020 17:39
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2020 17:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2020 09:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 51 razy