BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWISKACH

KAD.2111.1.2020

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  STAWISKACH

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

 

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5) posiada wykształcenie wyższe zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85);
6) posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876);
7) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
8) ma nieposzlakowaną opinię;
9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa m.in. z zakresu:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 28 listopada 2008 roku o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne;
  • ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;
  • Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • innych ustaw i aktów prawnych wynikających z przepisów prawa;
  • Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/137/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

2) Znajomość gminnych programów społecznych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.
3) Biegła obsługa komputera, programów dziedzinowych oraz pakietów biurowych.
4) Umiejętność redagowania pism.
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Cechy Osobowe:

  • wysoka kultura osobista;
  • odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność,
  • wysoka odporność na stres;
  • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki;
  • zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole;
  • komunikacja werbalna i pisemna;
  • kreatywność;
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach (zwanego dalej Ośrodkiem) należy:

1) kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;
3) organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;
4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i  księgowym OPS;
5) organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;
6) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników;
7) analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
8) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;
9) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;
10) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS;
11) przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń dotyczących działalności OPS oraz składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS;
12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych;
13) informowanie Burmistrza o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;
14) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach wewnątrz organizacyjnych Ośrodka;
15) wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) Sposób nawiązania stosunku pracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
2) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3) Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski.
4) Praca o charakterze administracyjnym, przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy wyposażone w standardowy sprzęt biurowy.
5) Praca wymagająca umiejętności pracy pod presją czasu oraz kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.
6) Praca wymagająca wyjazdów w teren celem kontroli pracy socjalnej podległych pracowników, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) życiorys (CV) ze szczegółowym opisem pracy zawodowej;
2) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
5) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do ogłoszenia;
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.), według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do ogłoszenia;
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierownika Ośrodka, według wzoru stanowiącego Załącznika Nr 5 do ogłoszenia;
10) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do ogłoszenia.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać, w zamkniętej kopercie, w Punkcie Obsługi Klienta, znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach” w terminie do dnia 11.12.2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w   Stawiskach).
2) Oświadczenia i dokumenty aplikacyjne składane w oryginale w postępowaniu konkursowym muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
3) Dokumenty aplikacyjne składane w formie kserokopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
4) Dokumenty aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
5) Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.

7. Dodatkowe informacje:

1) Osobie, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązane będą do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
2) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Stawiski, dnia 27 listopada 2020 r.

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2020 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2020 15:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2020 09:30
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 202 razy