BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stawiski na 2006 rok.

Rada Miejska uznaje trzeźwość mieszkańców za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego społeczeństwa ustala niniejszy program. Podstawowym celem programu jest ograniczenie rozmiarów szkód związanych z nadużywaniem alkoholu na poziomie lokalnym. Główne kierunki działania na 2006 rok to:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
  Cel działań:
  zmniejszenie skutków degradacji psychofizycznej osób uzależnionych
  • Kontynuacja współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży poprzez kierowanie osób uzależnionych na leczenie.
  • Współdziałanie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku i Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w sprawach dotyczących pomocy prawnej i terapeutycznej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  Cel działań : - zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań)
  • Prowadzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na terenie Gminy Stawiski.
  • Współdziałanie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
  • Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym poprzez :
   • prowadzenie rozmów i nakłanianie do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione
   • kierowanie do sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego osób uzależnionych
   • kierowanie osoby zgłoszonej na badania poprzez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania leczniczego
   • podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem alkoholowym
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  Cel działania :
  - zmniejszenie ilości alkoholu wypijanego przez młodzież
  - zmniejszenie nowych przypadków uzależnień - ograniczenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków
  • Realizacja w szkołach programów profilaktycznych poprzez :
   • uchwalanie przez Radę Pedagogiczną szkolnego programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym szkoły
   • wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się zażywającej narkotyki, zagrożonych przemocą i agresją
   • podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców ,których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych( narkotyki, nikotyna, środki psychotropowe)
   • wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież ,skierowanych do grup rówieśniczych.
  • Organizowanie i wspieranie form spędzenia wolnego czasu w postaci obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
  • Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy i zdrowy styl życia.
  • Zakup materiałów oświatowo – edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
  • Prowadzenie z rodzicami uczniów zajęć edukacyjnych „Program Profilaktyki Domowej”
  • Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
  • Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  Cel działań :
  - tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programów rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Udzielenie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne i obozowe dla dzieci z rodzin patologicznych.
  • Wspomaganie i dofinansowanie stowarzyszeń sportowych i kulturalnych w gminie.
  • Kontynuacja współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z instytucjami zajmującymi się profilaktyką przeciwalkoholową.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  Cel działań : - przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu reklamy napojów alkoholowych ograniczeń sprzedaży osobom małoletnim, nietrzeźwym i na kredyt lub pod zastaw.
  • Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego.
  • Szkolenie sprzedawców.
  Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety w wysokości 50 zł za posiedzenie.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Gminnego Centrum Integracji Społecznej.
  • Dokończenie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Polowej 21 i zorganizowanie Gminnego Centrum Integracji Społecznej.
  • Zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za organizację i prowadzenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w Stawiskach.
 7. Realizacja programu.
  Program realizowany jest przez :
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Świetlice Socjoterapeutyczne
  • Szkoły i Gminny Ośrodek Kultury.
Data powstania: czwartek, 4 maj 2006 14:30
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2006 14:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lut 2007 14:07
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4016 razy