BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     § 1. W sferze ogólnej podmiotem programu będą następujące działania:

 1. organizacja szkoleń o tematyce dotyczącej integracji Polski z UE, pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 2. organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, promocyjnym oraz spotkań o charakterze branżowym,
 3. przekazywanie informacji dotyczących ważnych kwestii takich jak szkoleń, konferencji, itp. za pośrednictwem mediów lokalnych i poprzez publikację na stronie www.bip.stawiski.pl.

     § 2. W sferze dotyczącej wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą następujące działania:

 1. współpraca w zakresie organizacji imprez szkoleniowo-informacyjnych dla przedsiębiorców, a zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej,
 2. wspólne przedsięwzięcia związane z pomocą przedsiębiorcom w zdobyciu właściwej wiedzy o nowych rynkach i zasad funkcjonowania na rynku jednolitym Unii Europejskiej,
 3. rozwój przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnego rynku pracy i narzędzia walki z bezrobociem.

     § 3. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego podejmowane będą następujące działania:zwołanie spotkania z organizacjami realizującymi zadania publiczne w zakresie : porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; ratownictwa i ochrony ludności;pomocy ofiarom katarstrof i klęsk żywiołowych.

     § 4. W sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej podejmowane będą następujące działania dotyczące podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez :

 1. organizację konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych nawiązujących do tradycji narodowej.
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
  • działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,
  • działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
  • działania mające na celu upowszechnienie nauki języków obcych ,
  • wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,
  • organizację zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań.
 3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności :
  • działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną, organizację rajdów, szkoleń i konkursów,
  • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności :
  • organizację szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
  • szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów sportowych, oraz organizatorów kultury fizycznej,
  • organizację przygotowań i uczestnictwo w miejskich imprezach sportowych,
  • organizację przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów klubów sportowych w olimpiadach,
  • promocję sportu dzieci i młodzieży,
  • organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych,
  • utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych ,
  • działania na rzecz rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych,
  • organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych.
 5. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a w szczególności :
  • organizację wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych.

     § 5. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania :

 1. W zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych :
  • zapewnienie dostępu wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej,
  • likwidację barier w komunikowaniu się,
  • zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,
  • zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 2. W zakresie pomocy społecznej :
  • realizacja programów profilaktycznych terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
  • realizacja programów wychodzenia z bezdomności oraz programów terapeutycznych dla osób bezdomnych,
  • realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • realizacja programów wspierających usamodzielnianych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych,
  • realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku,
  • realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
 3. W zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia.

Data powstania: czwartek, 4 maj 2006 14:29
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2006 14:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 mar 2008 10:02
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4374 razy