BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

UCHWAŁA NR 54/XII/99
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH
z dnia 22 czerwca 1999 r.

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i 121 poz. 770) po zaopiniowaniu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1. ustawie – mależy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622).

2. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomościami.

3. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użytczności publicznej i obsługi ludności, w tych nieczystościach gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych.

4. podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie art. 7 ustawy.

§ 2. Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek w nieruchomościach oraz starać się o estetyczny wygląd budynkó i ich otoczenia, upiększać je zielenią i ukwieceniem, uprzątnąć teren nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów wytwarzających nieporządek.

§ 3. Zarząd Gminy będzie dokonywać przeglądu stanu czystości i porządku w nieruchomościach i wzywać właścicieli nieruchomości uchybiającym wymaganiom utrzymania ich w czystości i porządku do usuwania zaniedbań i uchybień.

§ 4. Teren nieruchomości powinien być w miarę potrzeb sprzątany, utwardzone części terenu oraz chodniki położone wzdłuż nieruchomości powinny być zamiatane, aby nie dopuścić do zalegania na nim zanieczyszczeń i opadu liści przez czas dłuższy niż 24 godziny. Ponadto, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania chodników położónych wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu, niezwłocznie po ustaniu opadów.

§ 5. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości może być dokonywane wyłacznie w miejscach na ten cel wyznaczonych, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę.

§ 6. 1. Komunalne odpady stałe należy gromadzić w nieruchomościach w szczelnych i zamkniętych zbiornikach przenośnych lub stałych.

2. dopuszcza się gromadzenie odpadów w nieruchomościach poza zbiornikami w szczelnych i zawiązanych workami.

§ 7. Do gromadzenia dopadów ulicznych stosuje się kosze na dopady, rozmieszczone odpowiednio do natężenia ruchu pieszego. Rodzaj i usytuowanie ustala Zarząd Gminy i Miasta.

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć je w odpowiednią liczbę zbiorników na odpady dostosowanych do systemu wywozów odpadów. Właściciel nieruchomości dokonuje doboru rodzaju zbiorników w uzgodnieniu z uprawnionym podmiotem, któremu zleci wywóz odpadów albo powierza temu podmiotowi wyposażenie nieruchomości w zbiorniki na odpady.

§ 9. 1. Do gromadzenia odpadów w workach mogą być stosowane jedynie worki zakupione do uprawnionego podmiotu, któremu został zlecony wywóz odpadów. Cena worka obejmuje także opłatę za wywóz.

2. Harmonogram wywozu odpadów właściciel nieruchomości ustala z uprawnionym podmiotem w drodze umowy.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości umożliwiają rekomendowanym przez Zarząd Gminy i Miasta, jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym nieodpłatne usuwanie w nieruchomości zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów użytecznych.

2. Zarząd Gminy i Miasta popierać będzie zorganizowaną, selektywną zbiórkę odpadów użytecznych przez podmioty zapewniające w wyznaczonych miejscach zbiorników do selektywnej ich zbiórki, regularny i nieuciążliwy dla środowiska ich wywóz oraz legitymujące się gwarancją odbioru tych odpadów przez jednostki trudniące się przetworzeniem lub obrotem odpadów.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać zbiorniki na odpady w czystości, a także zapewnić im należyty stan techniczny.

§ 12. W nieruchomościach, gdzie nie ma technicznej możliwości przyłączenia się do kanalizacji zbiorczej, komunalne ospady ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach (szambach) wykonanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający przenikanie ich zawartości do ziemi.

§ 13. Komunalne odpady ciekłe są usuwane przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości udzielone z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie zbiornika (szamba).

§ 14. Wywóz odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonywane tylko przez podmioty uprawnione.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości przy zlecaniu wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zobowiązani są do korzystania wyłącznie z usług podmiotu uprawnionego.

2. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości przez właściciela nieruchomości własnymi środkami po uprzednim zgłoszeniu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, określeniu używanego do tego celu środków transportu i terminu wywozu.

3. Ustala się, że odbiór nieczystości stałych na wysypisku miejskim do odbiorców wymienionych w pkt. 2 odbywać się będzie każdego tygodnia, we czwartki i piątki.

§ 16. Właściciele nieruchomości na żądanie upoważnionego przedstawiciela burmistrza, zobowiązani są do okazywania dowodów dokonywania wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości przez uprawnony podmiot, a właściciele nieruchomości włąsnymi środkami – dowodu uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na skłądowisko odpadów komunalnych.

§ 17. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje obowiązkowego korzystania z podmiotu uprawnionego lub uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko, Zarząd Gminy i Miasta przejmie obowiązki w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów. Wysokość stawek opłat za w/w czynności określa odrębna uchwała.

§ 18. 1. Wywóz odpadów może odbywać się wyłacznie do ustalonych przez Zarząd Gminy i Miasta obiektów:

  • na wysypisko komunalne w m. Stawiski (przy drodze Stawiski – Poryte Wł.)
  • do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Stawiskach, ul. Ogrodowa.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach dokona oznakowania w/w obiektów oraz dróg dojazdowych.

§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe, zobowiązane są do opieki nad nimi wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi albo zanieczyszczanie przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do wspólnego i publicznego użytku. Zabrania się pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń, takich jak smycze i kagańce dla psów. Zwolnienie psów z nałożonym kagańcem, dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwośc sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.

§ 20. W nieruchomości powinna być co najmniej raz w roku, przeprowadzana przez ich właścicieli deratyzacja miejsc i pomieszczeń, takich jak śmietniki, altany na pojemniki, korytarze piwniczne, węzły cieplne, przyłacza wodociągowe.

§ 21. Naruszenie przepipsów uchwały podlega karom przewidzianym a art. 77, 177, 145 Kodeksu Wykroczeń.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach w Urzędzie Gminy i Miasta, Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i w sołectwach.

V-ce przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Niedźwiecki

Data powstania: poniedziałek, 10 sty 2005 08:08
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sty 2005 08:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2006 14:15
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4404 razy