BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 14/III/02
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 14 grudnia 2002 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez podmiot realizujący zadania wodociągowo – kanalizacyjne na terenie Gminy Stawiski zwaną dalej „Dostawcą”.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Dostawcy polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Dostawcy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „Odbiorcą”.

§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Dostawcą a Odbiorcą.

§ 4. Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Rozdział II

Zawieranie umów

§ 5. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda, lub z której maja być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielokanałowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Dostawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
a/ Wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawcą,
b/ Możliwy jest odczyt wodomierzy,
c/ Wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d/ Uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5. Dostawca może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania w przypadkach określanych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa powinna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 7. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3. praw i obowiązków stron umowy,
4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków pracy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 8. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Dostawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III

Obowiązki dostawcy

§ 9.1. Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

4. Dostawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 10 W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Dostawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 11. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Dostawca powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej dwa dni przed planowanym terminem.

§ 12.1. Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziały sieci instalacji wewnętrznej.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§ 13. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Dostawcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzania ścieków.

§ 14. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

§ 15. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. Ustawy.

§ 16. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętnie normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.

§ 17. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody przez Dostawcę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

3. Pobór wody z innego źródła ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

4. W przypadku braku wodomierza wymienionego w pkt. 3, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie norm.

§ 18. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 19. Do odbioru ścieków przemysłowych stosuje się zasady określone w art. 10 ustawy.

§ 20. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 21. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Dostawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą rady Miejskiej bądź wprowadzaną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 22. Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie w tablicach ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 23. 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 24. Dostawca za wodę:
a/ Pobraną z publicznych zdrojów ulicznych,
b/ Zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe.
c/ Zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych, obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 25. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Urząd Miejski po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawcą.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 26. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 27. 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług.

§ 28. Dostawca winien zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a w szczególności winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 29. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 30. Dostawca powinien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu pięciu dni.

§ 31. 1. O przewidzianych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Dostawca powinien uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Odbiorca nie posiadający urządzeń pomiarowych ma prawo do odliczenia opłat za wodę i ścieki w przypadku jej braku powyżej trzech dni w wysokości 1/30 za każdy dzień.

Rozdział VII

Prawa Dostawcy

§ 32. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 33. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 34. Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 35. Dostawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 36. Uprawnieni przedstawiciele zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług

§ 37. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Dostawcy.

§ 38. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia w którym są zamontowane oraz zakaz dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

§ 39. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 40. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

§ 41. Odbiorca powinien powiadomić dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 42. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Odbiorcy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 43. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 44. Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem.

§ 45. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę oraz nie utrudniający działalności Dostawcy, a w szczególności do:
1/ Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji elektrycznej centralnego ogrzewania.
2/ Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
3/ Poinformowania Dostawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.
4/ Wykorzystanie wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 46. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 47. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747/ wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 48. Do zmian Regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do uchwały Nr 14/III/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2002 r.

Data powstania: poniedziałek, 10 sty 2005 07:59
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sty 2005 08:00
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 7643 razy