BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stawiski na 2005 rok.

Załącznik do uchwały
Nr 107/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 30.12.2004 r.

Rada Miejska uznaje trzeźwość mieszkańców za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego społeczeństwa ustala niniejszy program. Podstawowym celem programu jest ograniczenie rozmiarów szkód związanych z nadużywaniem alkoholu na poziomie lokalnym. Główne kierunki działania na 2005 rok to:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Cel działań:

  • Zmniejszenie skutków degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.

1. Kontynuacja współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży poprzez kierowanie osób uzależnionych na leczenie.

2. Współdziałanie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku i Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w sprawach dotyczących pomocy prawnej i terapeutycznej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Cel działań:

  • Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego ( przemocy i zaniedbań).

1. Prowadzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych w Stawiskach przy ul. Polowej 21 i Parafialnej Świetlicy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Porytem.

2. Współdziałanie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.

3. Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym poprzez:
a) prowadzenia rozmów i nakłaniania do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione,
b) kierowanie do sądu wniosków poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego osób uzależnionych,
c) kierowanie osoby zgłoszonej na badania poprzez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego,
d) podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem alkoholowym.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Cele działania:

  • Zmniejszenie ilości alkoholu wypijanego przez młodzież,
  • Zmniejszenie nowych przypadków uzależnień,
  • Ograniczenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków.

1. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych typu:
a) “NOE”
b) “Drugi Elementarz, czyli program siedmiu kroków”
c) “Zanim spróbujesz”

2. Organizowanie i wspieranie form spędzenia wolnego czasu w postaci obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

3. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy i zdrowy styl życia.

4. Zakup materiałów oświatowo – edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

5. Prowadzenie z rodzicami uczniów zajęć edukacyjnych “Program Profilaktyki Domowej”.

6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

7. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

8. Zakup środków rzeczowych na realizację programów profilaktycznych

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Cel działań:

  • Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programów rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne i obozowe dla dzieci z rodzin patologicznych.

2. Wspomaganie i dofinansowanie stowarzyszeń sportowych i kulturalnych w gminie.

3. Kontynuacja współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z instytucjami zajmującymi się profilaktyką przeciwalkoholową.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13I i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Cel działań:

  • Przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu reklamy napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży osobom małoletnim, nietrzeźwym i na kredyt lub pod zastaw.

1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego.

3. Szkolenie sprzedawców.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Gminnego Centrum Integracji Społecznej.

1. Dokończenie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Polowej 21 i zorganizowanie Gminnego Centrum Integracji Społecznej.

2. Zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za organizację i prowadzenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w Stawiskach.

VII. Realizacja programu.

1. Program realizowany jest przez:
a)
Ośrodek Pomocy Społecznej,
b) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) Świetlice Socjoterapeutyczne,
d) Szkoły i Gminny Ośrodek Kultury.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują społecznie.

Data powstania: czwartek, 6 sty 2005 13:42
Data opublikowania: czwartek, 6 sty 2005 14:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2006 14:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4367 razy