BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004 - 2007

Załącznik do uchwały
NR 102/XXXII/04
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 23 grudnia 2004r.

Wstęp

We współczesnym świecie mamy do czynienia z występowaniem różnego rodzaju kryzysów. Powodują one wzrost bezrobocia i pogorszenie warunków bytu ludności, zwiększenie strefy ubóstwa. Istniejące zagrożenia powinny być dostrzegane i uwzględnione w polityce gospodarczej i społecznej państwa. Winny one zapobiegać przede wszystkim kryzysom gospodarczym, ograniczać ich negatywne skutki oraz rozwiązywać kwestie społeczne, w tym szczególnie dotyczące bezrobocia i związanej z nim sfery ubóstwa.

Transformacje zachodzące w gminie niosą za sobą pozytywne i negatywne skutki społeczne. Znaczna grupa bezrobotnych naszej gminy i miasta stają się świadczeniobiorcami pomocy społecznej i narażona jest na długotrwałą marginalizację materialno – społeczną.

Ciągle niewystarczające środki przeznaczane na pomoc społeczną zmuszają do poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia. Zadaniem naszego ośrodka jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję, dać szansę zaspokojenia podstwowych potrzeb, zapewnić skuteczną realizację ról społecznych i stworzyć możliwości rozwoju.

Skutecznie pomóc – to znaczy także pozbawić uprawnień do pomocy społecznej poprzez usunięcie bądź ograniczenie dysfunkcji, wyprowadzić z grupy ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest to tylko możliwe. Skuteczność takich działań jest uwarunkowana kompleksowym podejściem do problemów i wprowadzeniem systemowych rozwiązań.

Kierunkiem wytyczonym w niniejszej strategii jest przede wszystkim :

 • zabezpieczenie miejsc w placówkach opieki społecznej ludzim starszym, grupom osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu oraz wspieranie instytucji zajmujących się działalnością socjalną,
 • doradczą opieką społeczną,
 • doskonalenie działań ośrodka pomocy społecznej w zakresie pomocy środowiskowej,
 • zabezpieczenie opieki socjalnej dla bezrobotnych bez szansy uzyskania pracy.

I. Cel strategiczny :

1. Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

II. Cele operacyjne :

1. Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.

2. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami, w szczególności bezrobociem.

3. Rozszerzenie oferty usług na rzecz ludzi starszych.

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym ( ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi ).

5. Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

III. Przebieg realizacji założeń.

 • CEL OPERACYJNY NR 1

Identyfikowanie przyczyn i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.

Z przeprowadzonej diagnozy sytuacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach wynika, że główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie. Przeciwdziałanie temu zjawisku i zapewnienie utrzymania źródeł dochodu jest jednym z warunków zmniejszenia liczby osób ubiegających się o pomoc. Podopieczni borykają się z różnymi rodzajami problemów, takimi jak :

 • niepełnosprawność,
 • długotrwała choroba oraz problemy związane ze strukturą rodziny np. rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym musi opierać się na ciągłej diagnozie sytuacji oraz prawidłowym przepływie informacji.

Podjęte działania :

1. Analiza rzeczywistych potrzeb społecznych.

2. Dążenie do określenia zapotrzebowania na pomoc finansową niezbędną do zaspokojenia potrzeb.

3. Rozpoznanie głównych problemów społecznych i ich zasięgu.

4. Ustalenie zasad współpracy przy wymianie informacji między instytucjami i organizacjami współpracującymi z ośrodkiem pomocy społecznej.

5. Analiza skarg, wniosków, interwencji osób korzystających z pomocy.

Przewidywane efekty :

1. Rozpoznanie źródła zagrożeń życia społecznego na terenie gminy.

2. Opracowanie diagnozy i wykorzystanie uzyskanych informacji w działaniach w zakresie pomocy społecznej.

3. Zwiększenie efektywności działań i skuteczne reagowanie ośrodka pomocy społecznej oraz organizacji i instytucji współpracujących na aktualnie występujące problemy.

4. Wykorzystanie w celach profilaktycznych źródła informacji o przyczynach korzystania z pomocy społecznej.

 • CEL OPERACYJNY NR 2.

Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcją.

Jednym z ważniejszych priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym. Do najpilniejszych zadań w tym zakresie należy przeciwdziałanie biedzie, bezrobociu. Pomoc ta musi pozwalać na wyprowadzenie rodzin z trudnej sytuacji życiowej i zapobiegać ich marginalizacji. Służyć temu mają różnorodne formy aktywizacji zawodowej, skierowane szczególnie do zagrożonych bezrobociem.

Podjęte działania :

1. Pobudzanie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

2. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych metod i technik ( w tym techniki kontaktu ).

3. Udostępnianie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie w zakresie pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych.

5. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

6. Współpraca pracowników socjalnych ze szkołami – pedagogami, wychowawcami, policją oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Pozyskiwanie środków na właściwą pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym.

8. Zaadoptowanie części budynku po byłej Stacji Hodowli Roślin w Stawiskach dla potrzeb utworzenia mieszkania socjalnego.

Przewidywane efekty :

1. Zwiększenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy.

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

3. Uzyskanie środków finansowych na zaspokojenie niezbędnej infrastruktury pomocowej.

4. Uświadomienie konieczności organizowania alternatywnych form pomocy w stosunku do materialnej i rzeczowej – pomoc sąsiedzka, wolontariat.

5. Ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy materialnej.

 • CEL OPERACYJNY NR 3

Rozszerzenie usług dla ludzi starszych.

Ogólna dostępność do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych, a nawet intelektualnych i zdrowotnych ułatwiają życie ludziom starszym i wydłużają okres ich samodzielności społecznej. Nieunikniony proces starzenia się stwarza konieczność podjęcia przez społeczeństwo wielu zadań.

Podjęte działania :

1. Promowanie aktywnego trybu życia osób starszych poprzez wspieranie różnych form działalności i inicjatyw – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie funkcjonowania „Klubu Seniora”.

2. Wszczęcie negocjacji z Radą Miejską oraz Burmistrzem Stawisk w zakresie utworzenia świetlicy w budynku po byłej Stacji Hodowli Roślin w Stawiskach.

3. Rozszerzenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, szczególnie na terenie wiejskim.

4. Wdrożenie rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, próby uzyskiwania środków lokomocji przy jego organizowaniu.

Przewidywane efekty :

1. Respektowanie praw osób starszych do godnego życia w społeczeństwie.

2. Zapewnienie komfortu psychicznego i poczucie bezpieczeństwa osobom starszym poprzez zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.

3. Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych.

4. Włączenie osób starszych do życia w lokalnej społeczności.

 • CEL OPERACYJNY NR 4

Pomoc osobom niepełnosprawnym ( ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi ).

Osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagają szczególnego rodzaju wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Poznawanie i rozumienie problemów, trudności osób niepełnosprawnych jest zadaniem dla wszystkich. Osoby niepełnosprawne przez fakt niepełnosprawności nie utraciły praw osoby ludzkiej. Mają prawo jak wszyscy żyć w społeczeństwie i korzystać z dóbr cywilizacji i ją współtworzyć.

Podjęte działania :

1. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez : pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi.

2. Doradztwo specjalistyczne i pomoc ekonomiczna ( w myśl ustawy o pomocy społecznej ) osobom niepełnosprawnym.

3. Pomoc, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

4. Pomoc, dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

5. Umieszczenie dwojga podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej.

Przewidywane efekty :

1. Usprawnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych.

2. Umożliwienie powrotu dwojgu osobom niepełnosprawnym godnych warunków życia i zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

3. Odciążenie rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz poprawa sytuacji materialno – bytowej.

 • CEL OPERACYJNY NR 5

Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.

Szczególnie istotną kwestią w pomocy społecznej jest kształcenie pracowników socjalnych i poszukiwanie takich dyscyplin, które umożliwiłyby im doskonalenie zawodowe. Szansą na skuteczne funkcjonowanie w pomocy społecznej i zmniejszenie ilości osób zmuszonych do korzystania z niej jest przedsiębiorczość, czyli twórcze rozwiązywanie problemów i dążenie do sukcesu przez pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Podjęte działania :

1. Upowszechnianie etosu zawodowego pracownika socjalnego oraz uświadamianie roli i zadań pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.

2. Zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Utworzenie w strukturze wewnętrznej ośrodka grupy superwizyjnej dla pracowników socjalnym w nim zatrudnionych ( jeden dzień w miesiącu ).

4. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych z zakresu samodoskonalenia i kształcenia pracowników socjalnych.

5. Podjęcie nauki przez Kierownika OPS w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Przewidywane efekty :

1. Skuteczniejsze działania pracowników służb społecznych.

2. Wzrost liczby wyspecjalizowanych pracowników socjalnych.

3. Podniesienie jakości oferowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług.

4. Podniesienie statusu zawodowego pracownika socjalnego.

5. Uzupełnienie wykształcenia w dziedzinie specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania pomocy społecznej przez Kierownika OPS w Stawiskach.

III. Przebieg realizacji założeń

Przedstawiona gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, obejmuje teren gminy Stawiski, w których uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje. Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz niektórych organizacji, takich jak m.in. :

 • PCPR w Kolnie;
 • PUP w Kolnie;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”
 • Dom Pomocy Społecznej w Mikołajkach;
 • Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach;
 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Kolnie;
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku;
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kolnie;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach;
 • Pedagog Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach;
 • Pedagog Gimnazjum w Stawiskach.

Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych czterech lat, a ich powodzenie zależy od ścisłej współpracy tych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach przeznaczą na realizację działań środki własne, a ponadto ubiegać się będą o dofinansowanie z innych źródeł. Skuteczność realizacji zadań gwarantują określone warunki, a mianowicie :

 • konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań;
 • działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż budżet samorządów;
 • uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć;
 • upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy.

Program ten jest ciągle „otwarty” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi i wnioski.


Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004 - 2007 stanowi załącznik do uchwały Nr 102/XXXII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 grudnia 2004 r.

Data powstania: czwartek, 6 sty 2005 07:44
Data opublikowania: czwartek, 6 sty 2005 07:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sie 2008 12:42
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 16028 razy