BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz szanowanie jej tradycji.

3. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Stawiski.

4. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

5. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

6. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

Przedmiotem współpracy władz samorządowych gminy Stawiski a organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego są zadania, określone w ustawach, a w szczególności:

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

2. Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego, dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i narkotyków.

3. Zapewnienie odpowiedniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe.

4. Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

5. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

6. Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę i jej dziedzictwo kulturowe.

7. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.

8. Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, a w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów itp.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY

1. Zadania do wykonania organizacjom pozarządowym zlecane będą w oparciu o ustawy: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tych ustaw, według następujących kryteriów:

1) Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy.

2) Prawo ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

3) Szczególowy wykaz zadań oraz wydzielone środki finansowe na ten cel określone zostaną w uchwale budżetowej na 2005 rok.

4) Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji i formy pisemnej postępowania.

5) Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawiać ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6) Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

7) Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

8) Publicznego otwarcia ofert dokonuje Burmistrz lub wyznaczona Komisja. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

9) Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

10) Podmioty, które otrzymały dotacje obowiązane są do realizacji zadania z należytą starannością z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

11) W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy obowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.

12) Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

13) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego składa się w terminie określonym w umowie, na który umowa została zawarta.

2. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2005 organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30 września propozycje zadań na kolejny rok.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Burmistrz przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok przedstawia informację o realizacji tego programu.


Program współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik do uchwały Nr 92/XXIX/04 z dnia 12 września 2004 r.

Data powstania: poniedziałek, 13 wrz 2004 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 13 wrz 2004 11:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2006 14:29
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3707 razy