BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zakup oleju opałowego w ilości 90.000 litrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju opałowego w ilości 90.000 litrów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego w ilości 90.000 litrów do kotłowni olejowych na terenie gminy Stawiski, znajdujących się w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach ( 20.0000 l ), Szkole Podstawowej w Stawiskach ( 29.000 l), Szkole Filialnej w Jurcu Szlacheckim ( 7.000 l ), Szkole Filialnej w Sokołach ( 8.000 l), Przedszkolu Miejskim w Stawiskach ( 10.000 l ), Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach ( 4.000 l), budynku po byłej szkole w Rostkach (4.000 l) oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach (8.000 l). Olej opałowy lekki winien mieć parametry określone w PN-C 96024. Wielkość zamówienia nie jest ilością wiążącą, a jedynie szacunkową uzależnioną od warunków pogodowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

c)       Wykonawca musi posiadać koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności objętej zamówieniem ( jeżeli jest wymagane ). W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera specyfikacja. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/nie spełnia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2)    aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie

3)    odpowiednie zezwolenia ( jeśli są wymagane ) na wykonywanie czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia: Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie

4)    Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ

5)    Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ Uwaga: W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie Uwaga : Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Jeżeli dokumenty podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach z pkt. 1, należy załączyć upoważnienie do podpisu dla tej osoby. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 złoży dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6)    Parafowany wzór umowy - załącznik Nr 3 do SIWZ

7)    Wykaz sprzętu - wg załączonego do SIWZ druku - załącznik nr 4.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach Pl. Wolności 13/15 18-520 Stawiski sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach Pl. Wolności 13/15 18-520 Stawiski sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Malinowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2010 14:43
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2010 12:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2010 13:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2533 razy