BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stawiski

Burmistrz Miasta Stawiski

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINA STAWISKI

do 2015 roku

Opracowanie: mgr inż. Jarosław Piotr Zgielt

BIAŁYSTOK 2004 r.


SPIS TREŚCI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DO 2015

GMINA STAWISKI (powiat kolneński)

1. WPROWADZENIE

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY

2.1. Położenie geograficzne

2.2. Sytuacja demograficzna

2.3. Struktura użytkowania gruntów

3. ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI

3.1. Odpady komunalne - bilans

3.2. Gromadzenie i transport odpadów

3.3. Składowanie odpadów

3.4. Odpady z sektora gospodarczego

3.4.1. Wraki samochodowe

3.4.2. Opony

3.4.3. Odpady ropopochodne

3.4.4. Akumulatory i baterie

3.4.5. Ciepłownictwo

3.4.6. Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

3.4.7. Odpady przemysłu rolno-spożywczego

3.4.8. ODPADY MEDYCZNE

3.4.9. ODPADY WETERYNARYJNE

3.4.10. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

3.4.11. ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB

3.5. OSADY ŚCIEKOWE

4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

4.1. Akty prawne

4.2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

4.3. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

5. PROGNOZA ILOŚCI I STRUMIENI ODPADÓW

5.1. Odpady komunalne

5.2. Strumienie odpadów

5.3. Konieczny odzysk i recykling poszczególnych rodzajów odpadów

5.3.1. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

5.3.2. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

5.3.3. Unieszkodliwianie pozostałych odpadów komunalnych

 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane
 • Odpady niebezpieczne

5.3.4. Komunalne osady ściekowe

6. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

6.1. Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów

 • Ekoznakowanie
 • Kompostowanie przydomowe

6.2. Gromadzenie i transport odpadów

6.2.1. Przegląd systemów gromadzenia i transportu odpadów

6.2.2. Wybrane systemy gromadzenia i transportu odpadów dla poszczególnych frakcji odpadów

 • Gromadzenie i transport odpadów opakowaniowych
 • Gromadzenie i transport odpadów niebezpiecznych
 • Gromadzenie i transport odpadów biodegradowalnych
 • Gromadzenie i transport odpadów wielkogabarytowych
 • Gromadzenie i transport odpadów budowlanych

7. UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NA TERENIE GMINY STAWISKI

7.1. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych Gminne Centrum Odzysku Surowców Odpadowych

7.2. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

7.3. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

7.4. Składowanie odpadów zmieszanych

8. KOSZTY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

 • Koszty gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych
 • Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych
 • Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
 • Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów budowlanych
 • Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych
 • Koszty gromadzenia, transportu i składowania odpadów zmieszanych
 • Całkowite koszty wdrażania systemu gospodarki odpadami

9. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU

10. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PLANU

10.1. Koszty wdrażania PGO

10.2. Zasady finansowania

10.2.1. Koszty inwestycyjne

10.2.2. Koszty eksploatacyjne

10.2.3. Inne źródła finansowania

10.3. Wybrane źródła finansowania

10.3.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10.3.2. Fundacja EKOFUNDUSZ

10.3.3. BANKI

10.3.4. Fundusze inwestycyjne

10.3.5. Programy pomocowe UE

10.3.6. LEASING

11. SPOSÓB MONITORINGU I WDRAŻANIA PLANU

11.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami

11.1.1. Zadania Gmin

11.1.2. Zadania powiatów

11.1.3. Samorząd wojewódzki

11.1.4. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

11.1.5. Aktualizacja i modyfikacja planu

11.1.6. Raportowanie wdrażania planu

11.1.7. Wskaźniki monitorowania efektywności planu

12. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym
 • Metodyka zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych
 • Warunki jakim powinny odpowiadać zbiorniki i płyty obornikowe

1. WPROWADZENIE

Plan gospodarki odpadami dla Gminy STAWISKI powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami (PGO) uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla Gminy STAWISKI jest plan gospodarki odpadami dla powiatu KOLNEŃSKIEGO (PPGO) oraz województwa podlaskiego (WPGO).

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.) paragraf 4:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komu-nalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpa-dami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności poło-żenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki od-padami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zgodnie z art. 15.7 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na jego teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z zapisem art. 14.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje BURMISTRZ GMINY. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane są co 2 lata radzie gminy (art. 14.13), natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14).

Wzorem wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyj-nych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

1. Odpady powstające w sektorze komunalnym:

 • odpady komunalne,
 • opakowaniowe,
 • komunalne osady ściekowe,

2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym,

3. Odpady niebezpieczne.

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W PLANIE

1. Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

2. Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umiesz-czanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

3. Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach do-mowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od in-nych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

4. Odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemia-nom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na mate-rię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,

5. Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkła-dowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

6. Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

7. Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z bada-niem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

8. Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

9. Oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,

10. Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom prze-kształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

11. Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach,

12. Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarza-niu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przezna-czeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

13. Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

14. Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzy-skania energii,

15. Termiczne przekształcanie odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpa-dów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu piroli-tycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów,

16. Magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gro-madzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

17. Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

18. Składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do skła-dowania odpadów,

19. Spalarnia odpadów - rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia,

20. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania,

21. Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie bu-dowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,

WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW OGÓLNYCH

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego

LP – Lasy Państwowe

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Ministerstwo Środowiska

NGO – organizacje pozarządowe

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ODN – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

OEE – ośrodki edukacji ekologicznej

ON – ośrodki naukowe

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SłKom – samorządowe jednostki organizacyjne wypełniające zadania w zakresie gospodar-ki wodnościekowej i oczyszczania terenów

SłPl – służby planistyczne – (wykonawcy dokumentów, konsultanci)

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

RLM – równoważna liczba mieszkańców

BAT – najlepsze dostępne techniki

KWPSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW SPECYFICZNYCH

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

kg/M/r – ilość kilogramów odpadów przypadająca na mieszkańca na rok

Mg – milion gram – 1 tona

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY STAWISKI

2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Stawiski położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej od 01.01.1999 r. gmina Stawiski znalazła się w po-wiecie kolneńskim. Sąsiaduje z gminami: od północy – z gminą Grabowo, od wschodu – z gminą Przytuły, od południa- z gminami Jedwabne i Piątnica, od zachodu- z gminami Mały Płock i Kolno.

2.2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Charakterystyczny dla gminy STAWISKI jest:

- postępujący proces starzenia się społeczeństwa,

- znaczny spadek przyrostu naturalnego przede wszystkim na wsi.

Najliczniejszą grupa w przyszłości będą osoby w wieku powyżej 40 lat, co wskazuje na proces starzenia się mieszkańców STAWISK i okolic.

Liczba mieszkańców gminy w latach:

Lata
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Liczba mieszkańców
7185
7177
7160
7122
7096
7048
7032
7032
7022
Zmiana
.
- 8
- 17
- 38
- 26
- 48
- 16
0
- 10

Jak wynika z powyższego zestawienia o około 20 osób rocznie zmniejsza się liczba mieszkańców Gminy STAWISKI.

PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI DO 2015 roku

Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Liczba mieszkańców
7002
6982
6962
6942
6922
6902
6882
6862
6842
6822
6802
6782

2.4. Struktura użytkowania gruntów

Miasto i Gmina STAWISKI obejmuje obszar o powierzchni 165 ha z czego:

 • użytki rolne 123, 87 ha – tj. 75,07%
 • lasy i zadrzewienia 32,2 ha tj. 19,52%
 • wody 0,2 ha tj. 0,12 %
 • tereny osiedlowe i komunikacyjne 7,54 ha tj. 4,57 %
 • nieużytki 1,2 ha tj. 0,72 %

3. ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI

3.1. ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pocho-dzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Tak więc odpady komunalne powstają w:

 • gospodarstwach domowych.
 • obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe zawarte w Krajowym (KPGO) i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO).

Źródła powstawania odpadów
Przyjęty wskaźnik nagromadzenia
odpadów [kg/M/r]
miasto
wieś
Odpady z gospodarstw domowych224116
Odpady z obiektów infrastrukturalnych11045
Odpady wielkogabarytowe2015
Odpady z budowy, remontów obiektów
budowlanych
4040
Odpady z ogrodów i parków125
Odpady z czyszczenia ulic i parków150
Odpady niebezpieczne w grupie odpadów
komunalnych
32
RAZEM424223

Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych są wprost proporcjonalne do liczby mieszkańców i zależą od miejsca zamieszkania (wieś, miasto).

Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy na koniec 2002 roku na terenie Gminy STAWISKI zamieszkiwało 7032 mieszkańców.

Tak więc, według załączonej tabeli w roku 2002 na terenie GMINY STAWISKI powstała następująca ilości odpadów:

GMINA STAWISKI
Ilości odpadów w Mg w 2002 roku
Odpady z gospodarstw domowych
815,7
Odpady z obiektów infrastrukturalnych
316,4
Odpady wielkogabarytowe
105,5
Odpady z budowy, remontów obiektów
budowlanych
105,5
Odpady z ogrodów i parków
35,2
Odpady z czyszczenia ulic i parków
0,0
Odpady niebezpieczne w grupie
odpadów komunalnych
14,1
RAZEM ODPADY KOMUNALNE
1568,1

Według danych uzyskanych w Urzędzie Miasta na składowisku zdeponowano następujące ilości odpadów:

LATA
2003
Ilości [Mg] odpadów składowanych200

Porównując powyższe dane do wartości uzyskanych drogą wskaźników charakterystyki ilo-ściowej odpadów komunalnych okazuje się, że różnica w ilości odpadów powodowana jest przez:

 • zawyżoną wartość wskaźników charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych dla obszaru Podlasia,
 • brakiem odpowiednich danych - ze względu na brak wagi samochodowej na składowisku,
 • spalaniem odpadów w piecach co.,
 • niekontrolowanym pozbywaniu się odpadów.

3.2. Gromadzenie i transport odpadów

Na terenie gminy firmą świadczącą usługi wywozu odpadów prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach ul. Łomżyńska 8

Do gromadzenia odpadów służą:

 • pojemniki SM 110 – 8 sztuk
 • worki plastikowe.

Do odbioru odpadów stosowany jest ciągnik z przyczepą. Według danych uzyskanych w Urzę-dzie Miejskim ZGKiM posiada podpisanych 194 umowy na wywóz odpadów.

3.3. SKŁADOWANIE ODPADÓW

Miasto STAWISKI posiada składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane tuż przy zachodniej granicy administracyjnej miasta, przy drodze do miejscowości Poryte. Powierzchnia składowiska wynosi 1,20 ha.

Składowisko to przyjmuje następujące odpady:

KOD ODPADU
Grupy, podgrupy i rodzaje dopadów
20 02 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01Inne odpady komunalne – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02Inne odpady komunalne – odpady z targowisk
20 03 03Inne odpady komunalne – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04Inne odpady komunalne - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06Inne odpady komunalne – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07Inne odpady komunalne – odpady wielkogabarytowe
20 03 99Inne odpady komunalne – odpady komunalne niewymienione w innych grupach
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierających substancji niebezpiecznych
17 01 80Usunięte tapety, tynki, okleiny itp.
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg

3.4. ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

3.4.1 WRAKI SAMOCHODOWE

Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym z poważniejszych problemów jest w tym zakresie zagadnienie unieszkodliwiania i zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.

Ilość złomowanych samochodów można oszacować na podstawie liczby samochodów wprowadzonych na rynek w kolejnych latach oraz w oparciu o stworzoną na tej podstawie struktu-rę wieku używanych w Polsce samochodów.

Na terenie Gminy STAWISKI nie ma przedsiębiorstwa trudniącego się demontażem samochodów.

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny. Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim:

 • złom stalowy
 • zużyte opony i guma
 • oleje i niezużyte resztki paliwa
 • szkło
 • hamulcowe i chłodnicze

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest od-powiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

3.4.2 OPONY

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki ty-mi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

 • bieżnikowanie
 • zagospodarowanie całych opon
 • wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,
 • o spalanie z wykorzystaniem energii.

Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np. jedną z w/w metod (spa-lenie, przetworzenie na granulat).

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zu-żytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przy-stosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na wagę proble-mu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wszedł w życie 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych i części opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon, a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić:

 • 2002 r. - 25%
 • 2003 r. - 35%
 • 2004 r. - 50%
 • 2005 r. - 60%
 • 2006 r. - 70%
 • 2007 r. - 75%

Unieszkodliwianiem i zbieraniem zużytych opon na terenie województwa podlaskiego zaj-mują się następujące firmy:

 • PPHU „ABBA-EKOMED” Toruń,
 • PUHP AMBIT Sp. z o.o. Białystok,
 • PH „Mirpol” Białystok,
 • PPHU „ARTEX” Sp. z o.o. Białystok,
 • REMEX” Sp. z o.o. Białystok.

3.4.3. Odpady ropopochodne

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje sil-ników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.

Oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

 • olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji,
 • olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii,
 • olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe),
 • olejów transformatorowych,
 • olejów grzewczych.

Unieszkodliwianiem olei przepracowanych na terenie województwa podlaskiego zajmują się następujące firmy:

 • „Rago” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. w Białymstoku,
 • „Oiler Cova” Sp. z o.o. Gdańsk,
 • PPHU „Ral” sp. z o. o. Warszawa,
 • Polexx Sp. z o.o. Płock,
 • Port Serwice Sp. z o.o. Gdańsk.

3.4.4. Akumulatory i baterie

Źródłem akumulatorów wielkogabarytowych są przede wszystkim środki transportu. Aku-mulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny.

Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motory-zacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne) w ramach tzw. opłaty depozytowej.

Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii.

Powstające w tej podgrupie odpady są w większości odpadami niebezpiecznymi, z wyjątkiem odpadów:

 • kodzie 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03 )
 • O kodzie 16 06 05 – inne baterie i akumulatory.

Zbiórkę baterii małogabarytowych prowadzi REBA Organizacja Odzysku S.A. (www.reba.pl), która bezpłatnie dostarcza pojemniki do zbiórki ww. odpadów w sklepach, szkołach, urzędach.

Unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów na terenie województwa podlaskiego zajmują się następujące firmy:

 • „Przedsiębiorstwo Handlowe „Mirpol” Białystok,
 • „Bartex” Sp. z o.o. Warszawa,
 • Zakłady Akumulatorowe „Zap” Piastów.

3.4.5. Ciepłownictwo

Odpady powstające w ciepłowniach i kotłowniach (odpady nieorganiczne z procesów termicznych – grupa 10) to przede wszystkim żużle i popioły wytwarzane w procesach spalania węgla. Na terenie Gminy STAWISKI brak jest ewidencji ilości powstających odpadów z ciepłownictwa.

3.4.6. Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

Na terenie Gminy STAWISKI istnieją zakłady stolarskie i produkcji tarcicy.

W zakładach tych nie prowadzi się rejestracji wytworzonych odpadów. Powstające odpady nie stanowią obecnie istotnego problemu, gdyż prawie cała ich masa jest poddawana odzyskowi. Najpowszechniejszą metodą odzysku jest termiczne przekształcanie z odzyskiem energii cieplnej.

3.4.7. Odpady przemysłu rolno-spożywczego

Odpady z sektora rolno-spożywczego powstają w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, cukrowniach, gorzelniach, ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, mleczarniach, chłodniach oraz innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.

W gospodarstwach rolnych na terenie Gminy STAWISKI powstające odpady są zagospodarowywane przez rolników poprzez kompostowanie, skarmianie zwierząt.

W ostatnich latach, na bazie doświadczeń związanych z szerzeniem się choroby BSE (gąb-czastego zwyrodnienia mózgu), Unia Europejska zaostrzyła przepisy związane z obrotem, unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, wykorzystywanych do produkcji mączek kostnych.

Odpady te podzielono na trzy grupy:

 • odpady niskiego ryzyka oznaczone kodem LRM (zaliczyć można do nich wszystkie odpady z grup 02 02 02 i 02 01 02),
 • odpady szczególnego ryzyka oznaczone kodem SRM (zalicza się do nich część odpa-dów z grup 02 01 81 i 02 02 81),
 • odpady wysokiego ryzyka oznaczone kodem HRM (zalicza się do nich pozostałą część odpadów z grup 02 01 81 i 02 02 81).

Większość odpadowej tkanki zwierzęcej jest unieszkodliwiana (odzyskiwana), przez odbior-ców odpadów poubojowych.

W związku z wystąpieniem w Europie przypadków choroby Creutzfeldta - Jakoba, której przyczyną może być gąbczasta endofalopatia bydła (BSE) w 2001 r. wprowadzono zmiany w postępowaniu z odpadami poubojowymi. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów odpady poubojowe zostały ujęte jako:

 • odpady niebezpieczne o kodzie 02 02 80* - odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne,
 • odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 02 02 81 - odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno - kostnych inne niż wymienione w 02 02 80.

Wykorzystanie odpadów poubojowych szczególnego i wysokiego ryzyka np. do produkcji pasz może spowodować przenoszenie czynnika chorobotwórczego w łańcuchu pokarmowym na inne zwierzęta oraz ludzi. Odpady poubojowe szczególnego i wysokiego ryzyka powinny być unieszkodliwiane w wytypowanych zakładach odzyskujących, a następnie przekształcane w mączki i tłuszcze unieszkodliwiane poprzez spalenie w wyznaczonych instalacjach. Z uwa-gi na długi okres inkubacji choroby spowodowanej czynnikiem zakaźnym BSE oraz nieznane drogi przenoszenia konieczne jest kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poubojowych wykazujących właściwości niebezpieczne oraz właściwe unieszkodliwianie tych odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji wprowadzony został system dofinansowania do zbieranych zwłok zwierzęcych bydła, owiec i kóz lub ich części i przetwarzania ich na mączkę.

Na terenie Gminy STAWISKI rolnicy we własnym zakresie przekazują padłe zwierzęta do utylizacji. Osiągnięcie standardów środowiskowych w gospodarstwach rolnych warunkuje głównie realizacja inwestycji koniecznych do prawidłowego rolniczego zagospodarowania odchodów zwierzęcych - płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę wraz z niezbęd-nym oprzyrządowaniem (pompy, mieszadła, instalacje).Wymóg wyposażenia gospodarstw rolnych w szczelne zbiorniki do magazynowania odchodów zwierzęcych wynika z zapisów Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (tzw. Dyrektywa azotanowa).

Transpozycja podstawowych zapisów ww. Dyrektywy do prawa polskiego została dokonana m.in. poprzez uchwalenie ustawy Prawo Wodne i ustawy o nawozach i nawożeniu.

W ramach Programu „Ochrona Środowiska w Rolnictwie” finansowanego przez WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie udzielana będzie pomoc finansowa w formie dotacji, po spełnieniu określonych poniżej warunków:

1. Złożenie kompletnego wniosku o dotację i zawarcie umowy z WFOŚiGW w Białymstoku.

2. Wysokość dofinansowania stanowić będzie do 50% kosztów inwestycji oszacowanych na podstawie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego, jednak nie więcej niż 50% rzeczywistych, wyfakturowanych kosztów realizo-wanego zadania lub nie więcej niż 90 000,00 zł na jedną inwestycję.

3. Inwestycja musi być wykonana zgodnie z „Warunkami technicznymi i użytkowymi, jakim powinny odpowiadać zbiorniki i płyty obornikowe na odchody zwierzęce”

3.4.8. ODPADY MEDYCZNE

Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, weterynaryjne, badawcze, laboratoria i zakłady farmakologiczne. Odpady infekcyjne powstają również w wielu prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach i laboratoriach badawczych i analitycznych, zakładach kosmetycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.)

Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają z przestrzegania wymagań BHP. Średnio, ilościowy skład tych odpadów kształtuje się następująco:

 • papiery i karton około 20 %
 • materiały opatrunkowe (bandaże i wata) około 40 %
 • odpady z tworzyw sztucznych około 20%
 • szczątki ludzkie około 10%
 • pozostałe odpady około 10 %.

Niewielkie ilości odpadów medycznych powstających na terenie Gminy STAWISKI podda-wane są utylizacji w specjalistycznych instalacjach.

3.4.9. ODPADY WETERYNARYJNE

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach, przez odpady weterynaryjne rozu-mie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady powstające w placówkach weterynaryjnych, reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego, jak również właściwościach fizycznych.

Aktualnie brak jest wiarygodnych danych dotyczących wskaźników ilościowych i składu morfologicznego odpadów powstających w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

3.4.10. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

W województwie podlaskim ilość wyrobów zawierających azbest i zabudowanych w obiek-tach budowlanych szacuje się na ok. 1,1 mln Mg.

Na terenie Gminy STAWISKI decydujący udział w ogólnym bilansie wyrobów zawierających azbest mają płyty azbestowo-cementowe, powszechnie wykorzystywane w budownic-twie mieszkaniowym w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Część z nich wykorzystywano jako pokrycia dachowe w budownictwie wiejskim oraz stosowana w postaci płaskich płyt elewacyjnych.

W województwie podlaskim nie ma składowiska, na którym można byłoby składować odpady zawierające azbest. Odpady takie mogą być unieszkodliwiane:

 • na składowisku azbestowych odpadów poprodukcyjnych w Zgierzu (województwo łódzkie), administrowane przez zakład „EURO-BORUTA” ,
 • na składowisku podległemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo- Usługowemu IZOPOL w Trzemesznie,
 • na składowisku Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska w Lublinie,
 • na składowisku administrowanemu przez TELMAKO S.A. w Konopnicy,
 • na składowisku administrowanemu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radyminie,
 • poprzez cementowanie przez BSC EKOPAL S.C. w Szczecinie.

Według inwentaryzacji przeprowadzonej w 2004 roku na terenie gminy STAWISKI występuje 85 489 m2 płyt falistych (zgłoszenie 139 gospodarstw), natomiast w obiektach gminnych (6 obiektów) 1600 m2 płyt falistych.

Zgodnie z Programem Usuwania i Zagospodarowywania Azbestu dla Polski do 2032 roku Gmina STAWISKI wykona program usuwania azbestu do końca 2006 roku.

3.4.11. ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB

Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku. Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2002 roku, niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB.

Głównym źródłem odpadów zawierających PCB są zużyte: kondensatory, płyny usunięte z transformatorów, oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów.

Nazwa instalacji lub urządzenia zawierającego PCBMiejsce występowania instalacji lub urządzenia zawierającego PCBIlość PCBJednostka miaryStan instalacji lub urządzeniaData i sposób usunięcia lub zastąpienia PCB inną substancją
1. Olej przepracowanyFirma Prywatna „KOJA” Janina Konopka ul. Smolniki 18-520 Stawiski0,021Mgmagazynowany przeznaczony do unieszkodliwienia.
2. Kondensator KC1-038-183Y3KB038 (stacja trafo) rok produkcji 1978 Firma Prywatna „KOJA” Janina Konopka ul. Smolniki 18-520 Stawiski2szt.dobry.
3. Kondensator KC1-038-18-3Y3KB038 (stacja trafo) rok produkcji 1982 Firma Prywatna „KOJA” Janina Konopka ul. Smolniki 18-520 Stawiski2szt.dobry.

3.5. OSADY ŚCIEKOWE

Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków.

 • Oczyszczalnia ścieków Stawiski

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Stawiskach, została oddana do użytku w 1993 roku. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 7100 m. Stan techniczny sieci dobry. Przepustowość rzeczywista oczyszczalni średnia dobowa ~ 176 m3/d. Przepustowość potencjalna istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków, średnia dobowa 300 m3/d.

Ścieki kierowane są na przepompownię ścieków i dalej na komorę defosfatacji, do której recyrkulowany jest osad, następnie ścieki przepływają przez komory nitryfikacji, w której są napowietrzane przy pomocy urządzeń natleniających przechodzą przez strefy natlenione i nienatlenione.

Dalej przepływają przez osadniki wtórne, z których w postaci oczyszczonej płyną do odbiornika. Osady ściekowe przechowywane są na poletku kompostowym i lagunie trzcinowej. Na terenach nieskanalizowanych gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez zbiorniki bezodpływowe i odbiór ścieków wozami asenizacyjnymi.

4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

4.1. Akty prawne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach określa zasady postępowania z odpadami, które są następujące:

 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
 • poddanie odzyskowi odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się z uwagi na warunki techniczno – ekonomiczne poddać odzyskowi bądź unieszkodliwić.

4.2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny do 2014 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, od-zysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Cele na lata 2003 – 2006:

1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpa-dów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury: 45%,
 • opakowania ze szkła: 35%,
 • opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,
 • opakowania metalowe: 35%,
 • opakowania wielomateriałowe: 20%,
 • odpady wielkogabarytowe: 26%
 • odpady budowlane: 20%
 • odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

Cele na lata 2007 – 2014:

1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury: 50%,
 • opakowania ze szkła: 45%,
 • opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,
 • opakowania metalowe: 45%,
 • opakowania wielomateriałowe: 30%,
 • odpady wielkogabarytowe: 50%
 • odpady budowlane: 40%
 • odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej).

3. Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.

7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowal-nych.

8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych.

9. Podjęcie działań mających na celu modernizację składowisk w celu deponowania na nich odpadów poakcyjnych.

10. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektyw-nych lokalnych składowisk odpadów komunalnych.

11. Zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami lasów, terenów przy trasach przelotowych i terenów przylegających do cieków wodnych.

12. Uwzględnianie w gminnych planach gospodarki odpadami rozwiązania problematyki odpadów pozostawionych przez przekraczających granicę oraz opracowania i wdrożenia sku-tecznego systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów przed zamknięciem składowiska.

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przedstawiono również schemat działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi kierując się następującymi przesłankami:

1. Docelowym rozwiązaniem będzie skupienie gmin wokół Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wyposażonych w linie do segregacji odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania surowców wtórnych ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania surowców, instalację do zagospodarowania/unieszkodliwienia odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów. O przyjętej technologii decydować będą inwestorzy.

2. Na obszarze gmin należących do poszczególnych ZZO odbywać się będzie selektywna zbiórka. Sposób zbiórki odpadów uzależniony będzie od przyjętej w ZZO technologii.

3. Prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, karmienie zwierząt na terenach wiejskich itp.). Porównanie wskaźników emisji odpadów na terenach wiejskich z ilością odbieranych odpadów wskazuje, że obecnie praktycznie cała ilość odpadów organicznych (w tym papier, drewno, resztki z przygotowania żywności itp.) jest w gospodarstwach wykorzystana. W WPGO przyjęto, że na terenach miejskich możliwe jest zagospodarowanie ok. 10% odpadów organicznych (na terenach z zabudową jednorodzinną).

4. Lokalizacja ZZO jest zgodna z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.z 2001 Nr 62 poz 628 ze zm.). Przyjęto, że optymalna odle-głość centrum gminy (wzdłuż dróg) nie będzie większa niż 30 km od ZZO. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub surowców) z większej odległości, należy rozważyć budowę stacji przeładunkowych lub Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów. Obiekty te będą integralną częścią ZZO.

5. Przy doborze gmin do poszczególnych ZZO powinny zostać uwzględnione istniejące porozumienia międzygminne.

6. Założono, że z poszczególnych gmin odpady wysegregowane będą kierowane do ZZO, natomiast pozostałe odpady będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów. W takim przypadku odpady kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowisko przy ZZO.

7. Utrzymanie przez gminy (związki gmin) kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami i daje możli-wość dofinansowania działalności deficytowych z zysków z działalności opłacalnej (np. dofinansowanie selektywnej zbiórki i kompostowania z zysków ze składowiska).

8. Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

9. Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

 • Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 Nr 63 poz 638 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz.U. z 2001 Nr 63 poz 639 ze zm.).

  Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi

  Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi wynikają z celów ochrony środowiska:

  1. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

  2. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.

  3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

  W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące kierunki działań:

  1. Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (przemieszanie odpadów na składowisku, termiczna przeróbka, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składo-wiskach).

  2. Likwidacja tymczasowego składowania osadów na oczyszczalniach ścieków.

  3. Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi do celów przyrodniczych.

  Zgodnie z KPGO, preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie ich kompostowanie. Najbardziej pożądane jest ono w oczyszczalniach powiązanych z zakładami kompostowania odpadów komunalnych i z zakładami posiadającymi znaczne ilości odpadów organicznych (np. kora, trociny).

  Kolejnym preferowanym kierunkiem jest wykorzystanie osadów do nawożenia. Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do kompostowania oraz wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów.

  Zakłada się również zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi. Deponowanie osadów na składowiskach odpadów nie jest kierunkiem zalecanym, lecz możliwym do wykorzystania.

  Dla województwa przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

  • kompostowanie wraz z frakcją organiczną odpadów komunalnych: powstały w ten sposób kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz do rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych,
  • wykorzystanie do nawożenia i rekultywacji osadów o odpowiednich parametrach,
  • termiczna przeróbka: instalacje termicznego przekształcania osadów winny obsługiwać oczyszczalnie z dużych miejscowości oraz z rejonów gdzie rozwijane jest rolnictwo ekologiczne, turystyka i z rejonów uzdrowiskowych,
  • wykorzystanie odpowiednio spreparowanych komunalnych osadów ściekowych do okresowego przesypywania odpadów na składowisku,
  • deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych.

  4.3. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

  Zadania
  Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
  Źródła finansowania
  Partnerzy
  Modernizacja i doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Kolnie100.000,00środki własne, WFOŚiGW, NFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Utworzenie i doposażenie KOLNEŃSKIEGO CENTRUM ODZYSKU SUROWCÓW ODPADOWYCH 80.000,00środki własne inwestorów, WFOŚiGW, NFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych i indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych (do 2010 r)100.000,00środki własne inwestorów, WFOŚiGW, NFOŚiGW, dofinanso-wanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowychGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Wsparcie organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowania z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej (do 2010)b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGW, NFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowychGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Wsparcie organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowania z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej (do 2010)b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGW, NFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowychGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w kreowaniu lokalnych rynków wysokojakościowego kompostu uzyskiwanego z biodegradacji odpadów b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującego przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwab.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowychGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Wspieranie finansowe działań gmin w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 170.000,00budżety gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowychGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w upowszechnianiu informacji o możliwościach i zasadach gospodarczego wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolnospożywczegob.d.budżety gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowychGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła”2000 zł/rokbudżet powiatu, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inni sponsorzyGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych1000 zł/rokbudżet powiatu, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inni sponsorzyGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatub.d.środki własne gmin, inwestorów, WFOŚiGW, dofinanso-wanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środkówGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Utworzenie jednego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatu (KCOSO w Kolnie)b.d.środki własne gmin, inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środkówGminy, ZGRK, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Utworzenie punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie poszczególnych gminb.d.środki własne gmin, inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środkówGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w tworzeniu sieci punktów odbioru, demontażu i recyklingu wraków samochodowych b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Utworzenie punktu odbioru i rozbiórki zużytych samochodów i wraków (1 w powiecie)b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Utworzenie i prowadzenie ewidencji i monitoringu stacji i zakładów upoważnionych do demontażu wyeksploatowanych samochodów 1000 zł./rokbudżet powiatuGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w upowszechnianiu informacji o możliwościach i zasadach wykorzystywania odpadów z energetyki do budowy dróg i rekultywacji terenu b.d.przedsiębiorstwa, gminy, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środkówGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o odpadach przemysłowych i możliwościach ich odzysku 1000 zł./rokWFOŚiGW, budżet powiatuGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w upowszechnianiu informacji i działaniach edukacyjnych dla małych i średnich firm branży chemicznej na temat zasad gospodarki odpadami w tych firmachb.d.przedsiębiorstwa, gminy, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Straż Pożarna
  Utworzenie regionalnego punktu recyklingu odpadów budowlanych na terenie powiatub.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w budowie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych jako część programu wojewódzkiego b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGW , dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środkówGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski
  Niedopuszczanie do budowy oczyszczalni ścieków bez rozwiązania problemu zagospodarowania osadów ściekowychb.d.-Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Zwiększanie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi (w tym poszerzenie zakresu monitoringu osadów) b.d.-Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększone przetworzenie i wykorzystanie energii biomasy zawartej w osadach ściekowych b.d.-Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu1000 zł./rokWFOŚiGW, budżet powiatu, budżety gminGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych (lub współkompostowania z odpadami komunalnymi) b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Uściślenie kontroli nad utylizacją odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, w tym produkcji zwierzęcej b.d.-Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, przemysł rolno-spożywczy
  Minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznejb.d.-Ośrodki Zdrowia
  Objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWprywatne lecznice i gabinety lekarskie
  Utylizacja odczynników chemicznych w instytucjach nie podlegających starostwu b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, przedsiębiorstwa
  Utylizacja odczynników chemicznych w placówkach podlegających starostwu (oświata, służba zdrowia)3000 zł. roczniebudżet placówek, budżet powiatu w miarę posiadanych środków, WFOŚiGWWojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej
  Utworzenie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 100000 zł do roku 2014środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski
  Stworzenie systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach systemu wojewódzkiego (do roku 2005)b.d.WFOŚiGW, budżet powiatu, budżety gminGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski
  Tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (apteki, sklepy z farbami itd.) (do roku 2010)b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Tworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) w gminach powiatu200000,00 zł do roku 2011środki własne gmin, inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środkówGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Wspomaganie akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym2000 zł roczniebudżet powiatu, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest w gminach powiatu (do 2006 roku)b.d.budżet powiatu, budżety gmin, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Powiatowy program likwidacji azbestu (do 2006 roku10 000budżet powiatu, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Utworzenie kwater do składowania odpadów azbestowych w gminach (do 2006 roku) poprzedzone wpisami do planów zagospodarowania przestrzennego b.d.budżety gmin, środki własne inwestorów, WFOŚiGWGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu oraz koordynacja programów gminnych w tym zakresieb.d.WFOŚiGW, budżety gmin, budżet powiatuGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji w których były lub są wykorzystywane PCBb.d.Przedsiębiorstwa, WFOŚiGWPrzedsiębiorstwa
  Opracowanie harmonogramu likwidacji odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006)5 000budżet powiatu, WFOŚiGW, budżety gminGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010)b.d.budżet powiatu, WFOŚiGW, budżety gminGminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ
  Wspieranie działań gmin w zakresie bieżącej likwidacji dzikich składowisk i rekultywacji zamykanychb.d.budżety gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ

  5. PROGNOZA ILOŚCI I STRUMIENI ODPADÓW

  5.1. Odpady komunalne

  Na potrzeby niniejszego opracowania zgodnie z KPGO, WPGO i PPGO założono, że rozwój gospodarki będzie w Polsce postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich.

  Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilościach i strukturze wytwarzanych odpadów. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów.

  Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy STAWISKI określono na podstawie prognozy demograficznej oraz danych występujących w WPGO i KPGO.

  5.2. Strumienie odpadów

  Biorąc pod uwagę wcześniej opisany podział odpadów na poszczególne źródła powstawania odpadów komunalnych, w prognozie powstawania odpadów na terenie Gminy STAWISKI istnieje konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów ulegających biodegradacji. Na potrzeby konstrukcji Planu, za krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjęto podział polegający na wyodrębnieniu 20 strumieni odpadów komunalnych:

  1. Odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego.

  2. Odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęce-go ulegające biodegradacji.

  3. Odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych, ulegające biodegradacji.

  4. Odpady zielone – odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji.

  5. Papier i karton:

  • opakowania z papieru i tektury,
  • opakowania wielomateriałowe na bazie papieru,
  • papier i tektura (nieopakowaniowe)

  6. Tworzywa sztuczne:

  • opakowania z tworzyw sztucznych,
  • tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe).

  7. Tekstylia.

  8. Szkło:

  • opakowania ze szkła,
  • szkło (nieopakowaniowe).

  9. Metale:

  • opakowania z blachy stalowej,
  • opakowania z aluminium,
  • pozostałe odpady metalowe.

  10. Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.

  11. Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyod-rębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia.

  12. Odpady wielkogabarytowe.

  13. Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

  14. Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

  Prognozowaną ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004 – 2014 przedstawiono w tabeli na następnej stronie. Ilość odpadów podano w Mg.

  Gmina Stawiski
  Rok 2004
  Rok 2005
  Rok 2006
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Liczba mieszkańców
  7002
  6982
  6962
  6942
  6922
  6902
  6882
  6862
  6842
  6822
  6802
  ILOŚCI ODPADÓW W [Mg]
  Odpady organiczne roślinne
  133,0
  132,6
  130,9
  130,5
  130,1
  129,8
  129,4
  129,0
  128,6
  128,3
  127,9
  Odpady organiczne zwierzęce
  7,7
  7,7
  7,6
  7,6
  7,5
  7,5
  7,5
  7,5
  7,5
  7,4
  7,4
  Odpady organiczne inne
  15,8
  15,7
  15,7
  15,6
  15,6
  15,6
  15,4
  15,3
  15,3
  15,2
  15,2
  Odpady zielone
  29,7
  29,6
  29,5
  29,5
  29,4
  29,3
  28,9
  28,8
  28,7
  28,7
  28,6
  Papier i karton nieopakowaniowy
  76,0
  75,8
  74,8
  74,6
  74,4
  74,2
  73,2
  73,0
  72,8
  72,6
  72,4
  Opakowania papierowe
  110,2
  109,9
  108,5
  108,2
  107,9
  107,6
  106,2
  105,9
  105,6
  105,3
  105,0
  Opakowania wielomateriałowe
  12,4
  12,3
  12,2
  12,1
  12,1
  12,1
  11,9
  11,9
  11,8
  11,8
  11,8
  Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
  148,7
  148,3
  146,4
  146,0
  145,6
  145,1
  141,8
  141,4
  141,0
  140,6
  140,2
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  47,9
  47,7
  47,1
  47,0
  46,9
  46,7
  45,7
  45,5
  45,4
  45,3
  45,1
  Odpady tekstylne
  33,2
  33,1
  32,7
  32,6
  32,5
  32,4
  32,3
  32,2
  32,1
  32,0
  31,9
  Szkło nieopakowaniowe
  7,1
  7,1
  7,1
  7,1
  7,1
  7,0
  7,0
  6,9
  6,9
  6,9
  6,9
  Opakowania szklane
  134,9
  134,5
  134,1
  133,8
  133,4
  133,0
  131,3
  130,9
  130,5
  130,2
  129,8
  Metal
  32,2
  32,1
  31,7
  31,6
  31,5
  31,4
  31,3
  31,2
  31,1
  31,0
  30,9
  Opakowania z blachy stalowej
  11,5
  11,5
  11,5
  11,4
  11,4
  11,4
  11,3
  11,3
  11,3
  11,2
  11,2
  Opakowania aluminiowe
  3,3
  3,3
  3,3
  3,3
  3,3
  3,2
  3,2
  3,2
  3,2
  3,2
  3,2
  Opakowania mineralne
  92,8
  92,5
  93,2
  92,9
  92,6
  92,4
  92,1
  91,8
  91,6
  91,3
  91,0
  Odpady wielkogabarytowe
  111,2
  110,9
  104,4
  104,1
  103,8
  103,5
  103,2
  102,9
  102,6
  102,3
  102,0
  Odpady budowlane
  303,7
  302,9
  295,0
  294,1
  293,3
  292,4
  293,4
  292,5
  291,7
  290,8
  290,0
  Odpady niebezpieczne
  15,19
  15,14
  13,92
  13,88
  13,84
  13,80
  13,76
  13,72
  13,68
  13,64
  13,60
  RAZEM ODPADY
  1602,95
  1598,38
  1571,58
  1567,07
  1562,55
  1558,04
  1547,79
  1543,29
  1538,80
  1534,30
  1529,80

  5.3. Konieczny odzysk i recykling poszczególnych rodzajów odpadów

  Zgodnie z wymaganiami prawnymi gospodarowania odpadami opisanymi w rozdziale 4, na terenie Gminy STAWISKI koniecznym będzie osiągnięcie następujących celów do 2006 roku:

  1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców Gminy.

  2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), a w roku 2010 nie więcej niż 75%.

  3. Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

  RODZAJ ODPADÓW DO ODZYSKU I RECYKLINGUROK 2006
 • opakowania z papieru i tektury
 • 45 %
 • opakowania ze szkła
 • 35 %
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • 22 %
 • opakowania z aluminium
 • 35 %
 • opakowania ze stali
 • 18 %
 • opakowania wielomateriałowe
 • 20 %

  4. Osiągnięcie zakładanych poziomów unieszkodliwiania następujących frakcji odpadów:

  RODZAJ ODPADÓW DO UNIESZKODLIWIANIA i ODZYSKUROK 2006ROK 2010
 • odpady wielkogabarytowe
 • 26 %
  50 %
 • odpady budowlane:
 • 20 %
  40 %
 • odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych)
 • 22 %
  50 %

  Osiągnięcie powyższych celów wymagać będzie wielu działań, administracyjnych, organiza-cyjnych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych.

  5.3.1. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

  Odpady biodegradowalne stanowią:

  • odpady zielone;
  • odpady z opakowań papierowych;
  • papier nieopakowaniowy;
  • domowe odpady organiczne.

  Podstawowym celem dotyczącym gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji jest:

  Składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2006 na pozio-mie 83% odpadów wytworzonych w roku 1995 w [Mg].

  .
  ROK 1995
  odpady organiczne roślinne136,7
  odpady organiczne zwierzęce7,9
  odpady organiczne inne16,2
  odpady organiczne zielone30,5
  RAZEM ORGANICZNE191,36
  papier i karton nieopakowaniowy78,1
  opakowania papierowe113,3
  RAZEM BIOGREDOWALNE382,77

  Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 1995 roku wytworzono na terenie Gminy STAWISKI 382,77 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

  Zgodnie z powyższymi założeniami w 2006 roku na składowisko odpadów nie może trafić więcej niż 317,7 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

  Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że w dłuższej perspektywie czasowej ilości odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić wagowo:

  • w 2010 roku - 75%
  • w 2013 roku - 50%
  • w 2020 roku - 35%

  w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995.

  LATA
  2006
  2010
  2013
  2020
  Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych do składowania [Mg]
  317,7
  287,1
  191,4
  134,0

  5.3.2. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

  Odpady opakowaniowe stanowią około 50% wagowo wszystkich odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców. Ich odzysk i recykling stanowią zatem podstawowy cel gospodarowania odpadami.

  W poniższej tabeli przedstawiono roczne limity [Mg] recyklingu odpadów opakowaniowych z terenu Gminy STAWISKI do końca 2006 roku.

  Ilość odpadów [Mg]
  Rok 2004
  Rok 2005
  Rok 2006
  Opakowania papierowe
  22,040
  38,460
  48,824
  Opakowania wielomateriałowe
  0,988
  1,848
  2,433
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  4,788
  7,639
  10,369
  Opakowania szklane
  20,237
  33,632
  46,950
  Opakowania z blachy stalowej
  0,807
  1,494
  2,063
  Opakowania z blachy aluminiowe
  0,499
  0,829
  1,145

  5.3.3. Unieszkodliwianie pozostałych odpadów komunalnych

  Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary, nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i wymagają odrębnego traktowa-nia. Zgodnie z wytycznymi KPGO, zakłada się rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów zapewniający odzysk:

  • do roku 2006 - 20% odpadów,
  • do roku 2010 - 50% odpadów,
  • do roku 2014 - 70% odpadów,
  .
  ROK 2004
  ROK 2005
  ROK 2006
  ROK 2007
  ROK 2008
  ROK 2009
  ROK 2010
  ROK 2011
  ROK 2012
  ROK 2013
  ROK 2014
  Odpady wielkogabarytowe [Mg]
  5,6
  11,1
  20,9
  31,2
  39,5
  47,6
  51,6
  56,6
  61,6
  66,5
  71,4

  Odpady budowlane

  Zgodnie z założeniami KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych:

 • w roku 2006 - 15%;
 • w roku 2010 - 40%;
 • w roku 2014 - 60%.
  .
  ROK 2004
  ROK 2005
  ROK 2006
  ROK 2007
  ROK 2008
  ROK 2009
  ROK 2010
  ROK 2011
  ROK 2012
  ROK 2013
  ROK 2014
  Odpady budowlane [Mg]
  15,2
  30,3
  44,2
  58,8
  73,3
  87,7
  117,4
  131,6
  145,8
  160,0
  174,0

  Odpady niebezpieczne

  Zgodnie z założeniami KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych:

  • w roku 2006 - 22%;
  • w roku 2010 - 50%;
  • w roku 2014 - 80%.
  .
  ROK 2004
  ROK 2005
  ROK 2006
  ROK 2007
  ROK 2008
  ROK 2009
  ROK 2010
  ROK 2011
  ROK 2012
  ROK 2013
  ROK 2014
  Odpady niebezpieczne [Mg]
  1,06
  2,12
  3,06
  4,17
  5,26
  6,21
  6,88
  8,23
  9,58
  10,23
  10,88

  5.3.4. Komunalne osady ściekowe

  W latach 2004-2007 planuje się następujące działania w zakresie poprawy gospodarki osadami ściekowymi:

  • prowadzenie inwentaryzacji ilości i jakości powstających osadów, z punktu widzenia ich przyszłego rolniczego wykorzystania;
  • prowadzenie systemu monitoringu powstających osadów.

  W gospodarce osadami ściekowymi przyjmuje się następujące kierunki działań:

  1. Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (kompo-stowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowisku).

  2. Zwiększenia kontroli nad osadami wykorzystywanymi do celów przyrodniczych. Zgodnie z KPGO preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi powinno być kompostowanie oraz wykorzystanie osadów do nawożenia. Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do kompostowania oraz wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów.

  Deponowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów nie jest kierunkiem zalecanym, lecz możliwym do wykorzystania. W przypadku uruchomienia instalacji do kompostowania osady ściekowe powstające na terenie gminy należy unieszkodliwiać łącznie z odpadami ulegającymi biodegradacji.

  Powstające osady ściekowe powinny być wykorzystywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w KPGO, WPGO oraz w momencie rozpoczęcia współpracy nad tworzeniem ponadgminnej struktury tzw. ZZO zakładu zagospodarowania odpadów dostosować się do przyjętych kierunków działań w zakresie zagospodarowywania osadów ściekowych.

  6. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Na podstawie wcześniej określonych ilości poszczególnych frakcji odpadów należy zapropo-nować konstrukcję Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Gminy STAWISKI. Zintegrowane systemy gospodarowania odpadami cechują się powiązaniem poszczególnych elementów w całość – pozwalając na bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska uniesz-kodliwienie pozostałości (odpadów) powstających w związku z działalnością człowieka.

  Na zintegrowane systemy składają się następujące elementy:

  • Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów,
  • Gromadzenie i transport odpadów,
  • Unieszkodliwianie odpadów.

  6.1. Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów

  Postęp cywilizacji, dynamiczny wzrost zaludnienia oraz konieczność zaspokajania coraz to większych potrzeb ludzi sprawia, iż masa odpadów narasta lawinowo. Konsumpcyjny styl życia oznacza zużywanie wielkich ilości artykułów jednorazowego użytku oraz opakowań. Opakowania, pod względem wagi, stanowią do 50 % odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Liczba ta uzmysławia skalę problemu.

  Rozpoczęte systemy segregacji i recyklingu to bardzo duży krok naprzód na drodze rozwią-zywania problemu odpadów. Każdy z nas musi jednak mieć tę świadomość, że śmieci trzeba nie tylko przetwarzać i odzyskiwać, ale jeszcze lepiej unikać ich „wytwarzania”.

  Tak więc największym wyzwaniem jest minimalizacja ilości i zapobieganie powstawaniu odpadów. Z punktu widzenia potrzeby ochrony środowiska, wzrastająca ilość odpadów stanowi poważny problem, z którym musimy sobie poradzić. Ale zapobieganie powstawaniu odpadów to już dziś nie problem, gdy używa się "zielonych" technologii.

  Minimalizacja ilości wytwarzanych opadów, tak jak wszystkie problemy środowiskowe, jest również kwestią zmiany sposobu naszego działania w codziennym życiu. Nie wystarczy przyjęcie zaawansowanych planów gospodarki odpadami, ważnym jest aby zacząć proces od zmiany sposobu kupowania, konsumowania i wyrzucania rzeczy.

  Wymaga to nauki i ważnym jest aby wyjść poza sztywne, autorytatywne przepisy w kierunku dialogu z obywatelami i przemysłowcami na temat sposobów zmniejszania ilości odpadów i zapobiegania ich powstawaniu.

  EKOZNAKOWANIE

  Konsumpcyjny styl życia spowodował powstanie wielu programów prewencji powstawania odpadów. Zaliczyć tu należy tzw. eko-etykietowanie lub ekoznakowanie produktów.

  Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi, jest sposobem wywierania wpływu na rynek. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie. Dają klientom broń do ręki - ukierunkowują strumień ich pieniędzy na proekologiczne inwestycje. Klient świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtuje popyt (a więc wpływa na podaż) i zaczyna mieć wpływ na poprawę stanu środowiska.

  Producent widząc, że przyjazne dla środowiska towary sprzedają się lepiej, w dalszym ciągu doskonali technologię produkcji, aby sprzedać więcej swoich produktów i być lepszym od konkurencji, od czego zależy jego być albo nie być. Ale sygnał idzie od dołu - podobnie jak publiczność koncertów muzycznych głosuje oklaskami, klient głosuje zakupami. Pieniądze działają jak głos wyborczy, kto zosta-nie wybrany - wygrywa, przegrani giną w konkurencji rynkowej i bankrutują. Tak jak w wyborach - sztuka w tym, aby wybrać mądrze, bo od tego zależy nasze otoczenie, kraj, miasto, w którym żyjemy. W ten sposób zwykli ludzie wywierają wpływ na stan środowiska naturalne-go. Okazuje się, że normalnie żyjąc, robiąc zakupy, podejmując zwykłe codzienne decyzje, kształtujemy świat wokół nas. To na nas spoczywa odpowiedzialność za kształt świata, w którym żyjemy i w którym będą żyły nasze dzieci. Jest to podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) mające również odzwierciedlenie w Konstytucji RP.

  Ekoznakowanie przyczynia się bezpośrednio do świadomych – odpowiedzialnych zakupów. Odpowiedzialne zakupy to zakupy przemyślane, etyczne, czyli takie, które oprócz tego, że zaspokajają nasze potrzeby, jednocześnie wspomagają odpowiedzialne przedsiębiorstwa kierujące się nie tylko zasadami ekonomicznymi, ale także ekologicznymi, społecznymi, etycznymi. Takie, które swoją działalnością nie przyczyniają się do wyzysku ludzi, szkód ekologicznych czy cierpienia zwierząt.

  Odpowiedzialne zakupy wspierają etycznych producentów, ale jednocześnie są znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy ignorują negatywne społeczne i ekologiczne konsekwencje swoich praktyk gospodarczych. Jednocześnie takie zachowanie wzmacnia pozycję konsumenta – nabywcy produktów, który ma prawo wpływu na sposób produkcji towarów, za które płaci.

  Nasze zachowania mogą być dwojakie:

  • pozytywne – kupno towaru, o którym wiemy, że jest „etyczny”;
  • negatywne – odmowa zakupu towarów wątpliwych pod tym względem.

  Kupno „etycznych” towarów bezpośrednio wspomaga postępowe przedsiębiorstwa pracujące nad pozytywnymi zmianami gospodarki i jednocześnie pozbawia dochodów firmy wykorzystujące ludzi i środowisko wyłącznie dla własnego zysku. Na przykład, gdy kupujemy biodegradowalny proszek do prania – dajemy jego producentowi fundusze na dalszy rozwój nowoczesnych technologii i reklamy ekologicznych produktów dla innych użytkowników. Jednocześnie producent starego proszku, który pozostał niekupiony w sklepie, traci dochody i, aby się utrzymać na rynku, będzie zmuszony do zmiany przestarzałych sposobów produkcji, szkodliwych dla natury i człowieka.

  Rolą samorządu lokalnego w zakresie prewencji powstawania odpadów powinno być rozpo-wszechnienie informacji na temat ekoznakowania poprzez druk ulotek informacyjnych , ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

  Szacunkowy roczny koszt tych działań to około 500,00 PLN.

  KOMPOSTOWANIE PRZYDOMOWE

  Bardzo dużą część naszych codziennych odpadów stanowią resztki pożywienia, skoszona trawa, gałęzie drzew itp.

  W większości przypadków, odpady te składowane są na wysypisku, gdzie ulegają procesom rozkładu.

  Rozkładające się odpady biologiczne wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecznymi, powodując skażenie gleby, powietrza i wody.

  Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania ilości odpadów biologicznych!

  Rolą samorządu lokalnego w zakresie promocji kompostowania przydomowego odpadów biologicznych powinno być rozpowszechnienie informacji na temat kompostowania poprzez druk ulotek informacyjnych , ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

  Szacunkowy roczny koszt tych działań to około 500,00 PLN.

  6.2. Gromadzenie i transport odpadów

  Aby uzyskać omówione wcześniej konieczne limity ilości odpadów poddawanych poszcze-gólnym procesom unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu niezbędny jest sprawny system gromadzenia i transportu odpadów.

  6.2.1. Przegląd systemów gromadzenia i transportu odpadów

  Na terenie Gminy STAWISKI powinno się przejść do zintegrowanego systemu zbiórki i transportu odpadów. Dlatego też w rozdziale tym zostaną przedstawione podstawowe kryteria wyboru rodzaju pojemników w zależności od rodzaju zbieranych frakcji odpadów.

  W związku z podziałem strumienia odpadów komunalnych na frakcje do zagospodarowania, usystematyzowano w poniższych tabelach rodzaje pojemników do systemów zbiórki poszczególnych frakcji, a pojemniki do poszczególnych systemów transportowych:

  Literowe oznaczenie systemu zbiórki
  Nazwa systemu zbiórki
  Objętość stosowanych pojemników [litry]
  Rodzaj załadunku
  "A"
 • System worków jednokomponentowych
 • 20 - 1500Ręczny
  "B"
 • System worków wielokomponentowych
 • 100 - 1500Ręczny
  "C"
 • System pojemników jednokomponentowych
 • 600 - 340Ręczny lub grzebieniowy
  "D"
 • System pojemników jednokomponentowych
 • 60 - 340Ręczny lub grzebieniowy
  "E"
 • System pojemników PA jednokomponentowych
 • 1100Widłowy
  "F"
 • System pojemników PA wielokomponentowych
 • 1100Widłowy
  "G"
 • System pojemników DZWON jednokomponentowych
 • 1000 - 4000Dźwig boczny
  "H"
 • System pojemników DZWON wielokomponentowych
 • 1000 - 4000Dźwig boczny
  "I"
 • System kontenerów KP jednokomponentowych
 • 4000 - 7000Hakowy, Bramowy lub HEISING
  "J"
 • System kontenerów KP wielokomponentowych
 • 4000 - 7000Hakowy, Bramowy lub HEISING
  "K"
 • System kontenerów i prasokontenerów jednokomponentowych wielkogabarytowych
 • 20.000 - 40.000MULTIFILT
  "L"
 • System atestowanych beczek
 • 200Ręczny
  "M"
 • System atestowanych zbiorników i pojemników EURO
 • 920, 950, 1000Widłowy
  "N"
 • System specjalistycznych muldów
 • 3.000 - 10.000Hakowy
  "O"
 • System specjalistycznych pojemników na odpady szpitalne, świetlówki itp
 • 30 - 1000Widłowy
  "P"
 • Szafy kontenerowe do składowania w workach zużytej odzieży i obuwia
 • 800 - 2000Dźwig boczny

  RODZAJE FRAKCJI ODPADÓW
  SYSTEM ZBIÓRKI
 • Odpady niebezpieczne
 • LMO
 • Odpady organiczne
 • AC
 • Gabarytowe odpady organiczne
 • IK
 • Polimery i kompozycje wielowarstwowe
 • BDFHJK
 • Białe metale
 • ACEGIK
 • WSzkło jednokolorowe
 • ACEGIK
 • Szkło wielobarwne
 • BDFHJK
 • Makulatura
 • ACEGIK
 • Tekstylia
 • AP
 • Gabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego
 • JK
 • Gabarytowe odpady drewniane
 • IK
 • Gruz budowlany
 • JN
 • Odpady końcowe
 • ACEI

  6.2.2. Wybrane systemy gromadzenia i transportu odpadów dla poszczególnych frakcji odpadów

  Najskuteczniejszą, a zarazem najtrudniejszą formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka "u źródła", tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, wadą duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

  Aby móc w pełni określić ilości i rodzaje pojemników, kontenerów do gromadzenia poszcze-gólnych frakcji odpadów opakowaniowych należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

  • RODZAJ ZABUDOWY,
  • ILOŚĆ ODPADÓW,
  • CZESTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW.

  Na terenie Gminy STAWISKI struktura zabudowy przedstawia się następująco:

  Wyszczególnienie
  Zabudowa wielorodzinna
  Zabudowa jednorodzinna
  Ogółem
  Liczba mieszkańców
  373
  6649
  7022
  GROMADZENIE I TRANSPORT ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

  Na terenie Gminy STAWISKI będą gromadzone i transportowane następujące odpady opakowaniowe:

  • papier i tektura,
  • opakowania szklane (białe i kolorowe)
  • tworzywa sztuczne,
  • opakowania aluminiowe,
  • opakowania stalowe,
  • opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach, mleku).

  Gromadzenie odpadów opakowaniowych w zabudowie jednorodzinnej oparte powinno być na workach plastikowych 110 litrowych i wiązkach.

  PAPIER, TEKTURA ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE mogą być gromadzone w wiązkach przygotowywanych przez mieszkańców. Proponuje się aby jeden raz w miesiącu ww. opakowania były wystawiane przy krawężniku do odbioru.

  KOSZT PRZYGOTOWANIA OPAKOWAŃ WYKONANYCH Z PAPIERU, TEKTURY i WIELOMATERIAŁOWYCH DO ODBIORU PONOSZĄ MIESZKAŃCY.

  OPAKOWANIA SZKLANE (butelki i słoiki) powinny być gromadzone z rozdziałem na opakowania wykonane ze szkła białego i kolorowego. Tak więc do wyposażenia gospodarstwa domowego potrzebny jest zestaw składających się z 2 worków 110 litrów.

  Zakłada się, że częstotliwość odbioru opakowań szklanych powinna wynosić 1 raz w miesiącu.

  Zebrane opakowania muszą być wystawiane przy krawężniku przez mieszkańców.

  OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH – to przede wszystkim butelki po napo-jach, opakowania po artykułach spożywczych (kubki, tacki itp.) chemii gospodarczej (butelki po szamponach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania zbiorcze typu reklamówki itp.

  Do zbiórki ww. odpadów opakowaniowych na terenach zabudowy jednorodzinnej zastosowa-nie będą miały worki plastikowe 120 litrowe. Gromadzone opakowania ze względu na swój przestrzenny charakter odbierane będą 2 razy w miesiącu.

  Zebrane opakowania muszą być wystawiane przy krawężniku przez mieszkańców.

  OPAKOWANIA Z ALUMINIUM I STALOWE – to przede wszystkim puszki po piwie i napojach gazowanych i konserwach.

  Do zbiórki ww. odpadów opakowaniowych na terenach zabudowy jednorodzinnej zastosowanie będą miały worki plastikowe 110 litrowe. Gromadzone opakowania odbierane będą 1 raz w miesiącu.

  Zebrane opakowania muszą być wystawiane przy krawężniku przez mieszkańców.

  Do odbioru gromadzonych odpadów opakowaniowych w zabudowie jednorodzinnej służyć mogą samochody ciężarowe (ciągniki rolnicze) wyposażone w odpowiednie przyczepy oraz obsługą składającą się z kierowcy i 2 pracowników.

  Gromadzenie odpadów opakowaniowych może być oparte na modelowanych pojemnikach PA 1100 litrów oraz typu DZWON.

  Według opinii specjalistów 1 zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych powinien obsługiwać około 500 mieszkańców.

  Na terenie Gminy STAWISKI mieszka 7022 osób, tak więc zapotrzebowanie na zestawy pojemników wynosi 14. Ze względu na akty wandalizmu należy zaplanować posiadanie 20 zestawów do gromadzenia odpadów opakowaniowych.

  RODZAJE POJEMNIKÓW W ZESTAWACH:

  POJEMNIKI NA PAPIER, TEKTURĘ ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE - proponuje się aby 2 razy w miesiącu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych.

  OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW – Opakowania z papieru, tektury i wielomateriałowe.

  OPAKOWANIA SZKLANE (butelki i słoiki) powinny być gromadzone z rozdziałem na opakowania wykonane ze szkła białego i kolorowego. Tak więc do 1 zestawu potrzebne są 2 pojemniki. Proponuje się aby 2 razy w miesiącu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych.

  OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW – Opakowania szklane białe; opakowania szklane kolorowe

  OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH – to przede wszystkim butelki po napojach, opakowania po artykułach spożywczych (kubki, tacki itp.) chemii gospodarczej (butelki po szamponach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania zbiorcze typu reklamówki itp. Proponuje się (ze względu na objętościowy charakter opakowań z tworzyw sztucznych) aby 1 raz w tygodniu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych.

  OPAKOWANIA Z ALUMINIUM I STALOWE – to przede wszystkim puszki po piwie i napojach gazowanych i konserwach. Proponuje się aby 1 raz w miesiącu ww. opakowania były odbierane przez jednostkę obsługującą system gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych. Do usługi transportu zebranych selektywnie w modelowanych pojemnikach PA 1100 odpadów opakowaniowych służyć będzie samochód specjalistyczny z zabudową przystosowaną do opróżniania ww. pojemników.

  GROMADZENIE I TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

  Podstawowym elementem systemu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych powinien być GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH przyjmujący bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto zbiórka odpadów niebezpiecznych może być prowadzona:

  • z wykorzystaniem specjalnego pojazdu (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) objeżdżającego w określone dni wyznaczony obszar powiatu lub w skali Zakładu Zagospodarowania Odpadów – opisanego w powiatowym planie gospodarki odpadami;
  • przez zbiórkę przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami. Władze gminne zawierają umowy z placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania odpadów. Specjalny pojazd zabiera zgromadzone odpady na żądanie;

  Odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych transportowane będą z miejsc zbiórki i tymczasowego magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwianiem.

  GROMADZENIE I TRANSPORT ODPADÓW BIOLOGICZNYCH

  Aby osiągnąć limity ilości odpadów biodegradowalnych poddawanych procesom odzysku należy umożliwić mieszkańcom Gminy STAWISKI prowadzenie selektywnej zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji.

  Na terenach zabudowy jednorodzinnej nie planuje się oddzielnego systemu gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Należy dążyć do minimalizacji powstawania tychże odpadów poprzez ich kompostowanie przydomowe.

  Ci właściciele posiadłości, którzy jednak będą chcieli pozbywać się bioodpadów będą musieli we własnym zakresie zakupić odpowiednie pojemniki i opłacić koszty ich opróżniania.

  GROMADZENIE I TRANSPORT ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  ODPADY WIELKOGABARYTOWE (stare meble, maszyny, urządzenia z łazienek, kuchni /wanny, zlewy/, wraki pojazdów itp.) wymagają oddzielnego systemu gromadzenia i transportu.

  Odpady te powinny być przewożone do utworzonego punktu ich demontażu na terenie najbliższego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, bądź gromadzone czasowo na terenie Gminnego Centrum Odzysku Surowców. Część z tych odpadów można po demontażu i wykorzystać jako surowce wtórne (m.in. złom, tworzywa sztuczne, szkło).

  Na terenie Gminy STAWISKI 1 raz w kwartale powinna odbywać się zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców. Powinni oni być wcześniej poinformowani o terminach odbioru ww. odpadów.

  Należy również umożliwić mieszkańcom zamówienie płatnej usługi odbioru odpadów wiel-kogabarytowych na telefon.

  Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą również dowozić własnymi środkami transportu do Gminnego Centrum Odzysku Surowców. Do odbioru gromadzonych odpadów wielkogabarytowych służyć mogą samochody ciężarowe (ciągniki rolnicze) wyposażone w odpowiednie przyczepy oraz obsługą składającą się z kierowcy i 2 pracowników.

  GROMADZENIE I TRANSPORT ODPADÓW BUDOWLANYCH

  Gromadzeniem i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

  • wytwórcy tych odpadów tj. firmy budowlane, osoby prawne prowadzące prace remontowe;
  • specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką, transportem odpadów.

  7. UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NA TERENIE GMINY STAWISKI

  7.1. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych Gminne Centrum Odzysku Surowców Odpadowych w Stawiskach

  Warunkiem podstawowym odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych jest ich możliwości zbytu. Aby zbywane surowce znalazły nabywców konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie.

  W celu sprawnego realizowania zadań związanych z gospodarką odpadami funkcjonujące obecnie Gminne Centrum powinno być wyposażone w:

  • Pojemniki PA 1100
  • Pojemniki 110 i 120 litrów,
  • Kontenery typu Kp-7.
  • Boksy technologiczne na stłuczkę szklaną (białą i kolorową) - istnieją,
  • Boksy technologiczne na pozostałe odpady – tak jak na schemacie na następnej stronie,
  • Worki plastikowe – oznakowane
  • Worki BIG-BAG na polimery i puszki aluminiowe,
  • Beczki 200 litowe do przechowywania odpadów niebezpiecznych,
  • Specjalistyczne pojemniki EURO do świetlówek,
  • Specjalistyczne pojemniki EURO do akumulatorów
  • Specjalistyczne pojemniki EURO do baterii,
  • Specjalistyczne pojemniki EURO do lekarstw,
  • Specjalistyczne pojemniki EURO do opakowań po farbach i lakierach.
  • Atestowane beczki 200 l do flamastrów, kaset video, termometrów, itp.
  Schemat ideowy wyposażenia

  GMINNEGO CENTRUM ODZYSKU SUROWCÓW ODPADOWYCH W STAWISKACH

  Gminne Centrum Odzysku Surowców Odpadowych w STAWISKACH do momentu powoła-nia ponad gminnej struktury tzw. Zakładu Zagospodarowania Odpadów pełnić będzie jego funkcje:

  • gromadzenie odpadów opakowaniowych,
  • transport odpadów opakowaniowych,
  • rozdzielanie frakcji zmieszanych,
  • prasowanie i konfekcjonowanie surowców,
  • sprzedaż surowców recyklerom ostatecznym.

  7.2. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

  Kompostowanie jest biotermicznym procesem przerobu odpadów biologicznych w którym do rozkładu substancji organicznych wykorzystuje się pracę drobnoustrojów. Im zawdzięczamy naturalne procesy tworzenia się gleb pozwalające na rozwój życia roślinnego. Kompostowanie odpadów jest więc w najszerszym ujęciu naśladownictwem procesów występujących w przyrodzie. Przez rozwiązania techniczne procesy te intensyfikujemy, stwarzając optymalne warunki dla przemian metabolicznych.

  W ramach planu proponuje się kompostowanie przydomowe jako główny sposób wdrożenia systemu kompostowania.

  7.3. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

  Zgromadzone odpady niebezpieczne na terenie Gminnego Centrum dostarczane będą do wyspecjalizowanych zakładów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

  W poniższej tabeli zawarto informacje o odbiorcach odpadów niebezpiecznych:

  Lp.
  Odbiorca odpadów
  Uwagi
  1.
  "ABBA EKOMED"
  Poznańska 152, 87-100 Toruń
  tel. 0-56 654 70 71
  Unieszkodliwianie termiczne, mechaniczne, chemiczne, zestalanie, zeszkliwanie
  2.
  BONIKA Sp. Z o.o
  85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 5
  Przeterminowane leki
  3.
  „ BIO- ECOLOGY SERVICES”
  Rzymowskiego 30; 02- 697 Warszawa
  Tel. 0- 22 647 39 45; fax 0- 22 647 06 84
  termiczne, Biodegradacja
  4.
  „ EKO- KRAK 2000”
  Romanowicza2; 30-702 Kraków
  Tel. 0- 12 423 50 63 fax 0- 12 412 35 89
  Termiczne dot. Również rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
  5.
  „ EKO-MED”
  Dawida 2; 50-527 Wrocław
  Tel. 0-71 73 29 01; fax 0-71 67 40 76
  Odkażanie odpadów szpitalnych
  6.
  „ EKO- NEUTRAL”
  Obodrzycka 61; 61- 249 Poznań
  Tel/ fax 0- 61 879 98 37
  Mechaniczne
  7.
  „ EKOPAL”
  Smolańska 3; 70- 026 Szczecin
  Tel. 0- 91 483 67 54 fax 0- 91 482 20 04
  Termiczne
  8.
  „ EKO SERVICE”
  Wał Miedzeszyński 870/5 ; 03-917 W-wa
  Tel.0- 22 617 64 28 fax 0- 22 617 40 89
  Termiczne, Biodegradacja
  9.
  „ EKOCHEM” w Szczecinie
  Tkacka 9a; 90- 156 Łódż
  Tel. 0- 42 678 43 64 fax 0- 42 630 22 04
  Termiczne, chemiczne
  10.
  „ EUROCOMA”
  Osiedle Orła Białego 74; 61-251 Poznań
  Tel/fax 0-61 879 71 43
  Radioaktywne szpitalne
  Składowanie
  Obróbka osadów
  11.
  „ HANTPOL”
  Wynalazek 2; 02- 676 Warszawa
  Tel/fax 0-22 857 40 23
  Biodegradacja
  12.
  „ INSBUD MONTANA”
  Sulejkowska 55; 00-006 W-wa
  Tel. 0-22 673 11 71; fax 0-22 673 11 73
  Neutralizacja azbestu
  13.
  Instytut Metali Nieżelaznych
  Złotoryjska 194; 59- 220 Legnica
  Tel.0-76 876 59 24; fax 0-76 876 69 65
  Chemiczne
  14.
  Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
  Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice
  Tel. 0-32 238 75 84; fax 0-32 238 75 03
  Termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych środków Ochrony roślin
  15.
  Instytut Przemysłu Organicznego
  Annopol 6; 03- 236 Warszawa
  Tel.0-22 811 12 31; fax 0-22 811 07 99
  .
  16.
  „ IZOPOL”
  Gnieżnieńska 4; 88-340 Trzemeszno
  Tel. 0-52 315 43 30; fax 0-52 315 60 17
  Deponowanie wyrobów Azbestowych
  17.
  Jednostka Ratownictwa Chemicznego
  Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów
  Tel. 0-14 37 27 30
  Chemiczne
  18.
  „ MAYA”
  Trakt Lubelski 131; 04-790 W-wa
  Tel/fax. 0- 22 612 61 00
  Unieszk. Mechaniczne odbiera świetlówki, lampy sodowe, rtęciowe
  19.
  „ MB RZESZÓW”
  Rejtana 10; 35- 310 Rzeszów
  Termicznie, biodegradacja
  20.
  „ ODCZYNNIKI”
  Mełgiewska 18; 20- 234 Lublin
  Tel. 0-81 746 23 59
  Chemiczne
  21.
  „ POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE”
  Sowińskiego 11;44-101 Gliwice
  tel. 0-32 31 20 81, fax 0-32 31 26 80
  Chemiczne
  22.
  „ PORT SERVICE”
  mjr. H.Sucharskiego 75; 80-958 Gdańsk
  tel.0-58 343 79 77; fax 0-58 343 74 02
  Chemiczne, Biodegradacja
  23.
  „ PRUSZKÓW”
  B. Prusa 35; 05- 800 Pruszków
  Tel. 0-22 758 64 81; fax 0-22 758 17 80
  Chemiczne
  24.
  „ RADMOR”
  Hutnicza 3; 81-215 Gdynia
  Tel. 0-58 623 23 71
  Chemiczne
  25.
  „ ROKITA”
  Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny
  Tel. 0-71 319 25 68; fax 0-71 319 23 34
  Chemiczne, termiczne
  26.
  „SANSERW”
  Dąbrowszczaków 1; 80-374 Gdańsk
  Tel. 0-58 553 07 71
  Termiczne
  27.
  „ SHIPCLEAR”
  5 Lipca 32; 70-376 Szczecin
  tel. 0-91 484 35 90; fax 0-91 487 91 70
  Zużyte oleje, odpady lakiernicze, przeterminowane leki, rozpuszczalniki
  28.
  „ TUZAL”
  Morsztyna 7; 05-075 Wesoła- Zielona
  K/Warszawy
  Tel. 0-22 773 42 90;fax 0-22 773 48 08
  Termiczne
  Chemiczne
  Mechaniczne
  29.
  „ UGT”
  Polna 44/10; 00-635 Warszawa
  Tel./fax 0-22 825 53 99
  Termiczne
  Mechaniczne „KKK”
  30.
  "UTIL"
  Plac Zygmunta Starego 4/205- 825 Grodzisk Mazowiecki
  tel/fax 0-22 755 61 29
  Odpady polakiernicze, przeterminowane kosmetyki i leki, świetlówki, azbest itp
  31.
  „ WASTER”
  Malinowo II. 83-110 Tczew
  Tel.0-90 50 98 46
  Termiczne
  32.
  „ WASTROL”
  Romana Maya 1; 61-371 Poznań
  Tel/fax 0-61 874 10 07
  Termiczne
  33.
  Zakład Utylizacyjny
  Reduta Żbik 5; 80-761 Gdańsk
  Tel. 0-58 301 10 21 fax 0-58 301 24 51
  Termiczne, biodegradacja

  7.4. Składowanie odpadów zmieszanych

  Zgodnie z WPGO składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w STAWISKACH zostanie zamknięte w 2006 roku. Do tego czasu przyjmować będzie one odpady zmieszane do składowania.

  Tak więc w 2007 roku należy przystąpić do prac rekultywacyjnych. Rekultywacja musi być zakończona w terminie do dnia 31.12.2009 r.

  Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych oznacza wykonanie zabiegów w przeważającej mierze technicznych i biologicznych, które zapewnią docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz jego otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem zagospodarowania terenu. Tereny składowisk odpadów komunalnych są rekultywowane najczęściej w kierunku leśnym, rolnym, rekreacyjnym, rzadziej budowlanym. Obowiązek rekultywacji gruntów spoczywa na osobie prawnej lub fizycznej, która spowodowała utratę lub ograniczenie ich wartości użytkowej.

  W przedmiotowym przypadku składowiska odpadów komunalnych w STAWISKACH celem rekultywacji będzie powstrzymanie procesu degradacji środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczenie terenów przyległych przed potencjalnym zanieczyszczeniem oraz stworzenie warunków do zagospodarowania terenu jako terenu leśnego.

  KOSZT REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW W STAWISKACH WYNIESIE OKOŁO 100.000,00 PLN

  W momencie rozpoczęcia prac nad stworzeniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów, należy liczyć się ze współfinansowaniem min. budowy ponadgminnego składowiska odpadów. Podstawowym celem wyznaczonym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego w zakresie ilości składowanych odpadów jest w perspektywie roku 2006:

  Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

  Natomiast w perspektywie roku 2014:

  Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wytworzonych odpadów komunalnych.

  .
  ROK
  2004
  ROK
  2005
  ROK
  2006
  ROK
  2007
  ROK
  2008
  ROK
  2009
  ROK
  2010
  ROK
  2011
  ROK
  2012
  ROK
  2013
  ROK
  2014
  Ilość wytworzonych odpadów [Mg]
  1602,95
  1598,38
  1571,58
  1567,07
  1562,55
  1558,04
  1547,79
  1543,29
  1538,80
  1534,30
  1529,80
  Zakładany poziom gromadzenia [% mieszkańców]
  30
  70
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  Zakładana ilość odpadów do składowania
  403,94
  895,09
  1194,40
  1112,62
  1062,54
  997,14
  928,68
  895,11
  846,34
  813,18
  780,20

  8. KOSZTY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

  Poniżej zamieszczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące gromadzenie i transportu odpadów (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).

  Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (zł/Mg)

  Wybierając opcję selektywnej zbiórki odpadów należy liczyć się z wyższym kosztem jednostkowym zbiórki odpadów niż w przypadku zbiórki odpadów niesegregowanych. Podobnie, transport frakcji suchej (wyselekcjonowane odpady opakowaniowe) będzie wyższy niż transport frakcji biodegradowalnej i odpadów niesegregowanych.

  Jednostkowe koszty transportu (zł/Mg, km)

  KOSZTY GROMADZENIA I TRANSPORTU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
  Rok 2004Rok 2005Rok 2006
  ILOŚĆ ODPADÓW [MG]
  Opakowania papierowe22,04038,46048,824
  Opakowania wielomateriałowe0,9881,8482,433
  Opakowania z tworzyw sztucznych4,7887,63910,369
  Opakowania szklane20,23733,63246,950
  Opakowania z blachy stalowej0,8071,4942,063
  Opakowania aluminiowe0,4990,8291,145
  RAZEM DO RECYCLINGU49,35983,902111,784
  KOSZTY
  Koszty gromadzenia odpadów do recyclingu [PLN]4442755110061
  Koszty transportu [PLN]148125173354
  Koszty łączne [PLN]5 92310 06813 414
  KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
  Odpady w [Mg]Rok
  2004
  Rok
  2005
  Rok
  2006
  Rok
  2007
  Rok
  2008
  Rok
  2009
  Rok
  2010
  Rok
  2011
  Rok
  2012
  Rok
  2013
  Rok
  2014
  Odpady organiczne roślinne
  133
  133
  131
  131
  130
  130
  129
  129
  129
  128
  128
  Odpady organiczne zwierzęce
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  7
  7
  7
  7
  7
  Odpady organiczne inne
  16
  16
  16
  16
  16
  16
  15
  15
  15
  15
  15
  Odpady zielone
  30
  30
  30
  29
  29
  29
  29
  29
  29
  29
  29
  RAZEM ORGANICZNE
  186
  186
  184
  183
  183
  182
  181
  181
  180
  180
  179
  Papier i karton nieopakowaniowy
  76
  76
  75
  75
  74
  74
  73
  73
  73
  73
  72
  Opakowania papierowe
  110
  110
  108
  108
  108
  108
  106
  106
  106
  106
  105
  RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE
  372
  371
  367
  366
  365
  364
  361
  360
  358
  357
  356
  Do składowania [Mg]
  334
  326
  318
  310
  302
  294
  287
  275
  263
  191
  179
  Do unieszkodliwiania [Mg]
  38
  45
  49
  56
  63
  70
  74
  85
  95
  166
  177
  Koszty gromadzenia [PLN]
  1 546
  1 823
  1 973
  2 250
  2 528
  2 806
  2 939
  3 377
  3 815
  6 641
  7 079
  Koszty transportu [PLN]
  170
  201
  217
  248
  278
  309
  323
  371
  420
  731
  779
  Koszty unieszkodliwiania [PLN]
  3 864
  4 558
  4 932
  5 626
  6 321
  7 015
  7 347
  8 442
  9 537
  16 602
  17 698
  RAZEM KOSZTY [PLN]
  5 580
  6 582
  7 121
  8 124
  9 127
  10 130
  10 609
  12 190
  13 772
  23 974
  25 555
  KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
  Rok
  2004
  Rok
  2005
  Rok
  2006
  Rok
  2007
  Rok
  2008
  Rok
  2009
  Rok
  2010
  Rok
  2011
  Rok
  2012
  Rok
  2013
  Rok
  2014
  Odpady niebezpieczne [Mg]
  1,06
  2,12
  3,06
  4,17
  5,26
  6,21
  6,88
  8,23
  9,58
  10,23
  10,88
  Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów [PLN]
  850
  1 696
  2 450
  3 332
  4 208
  4 969
  5 505
  6 587
  7 663
  8 186
  8 706
  KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH
  Rok
  2004
  Rok
  2005
  Rok
  2006
  Rok
  2007
  Rok
  2008
  Rok
  2009
  Rok
  2010
  Rok
  2011
  Rok
  2012
  Rok
  2013
  Rok
  2014
  Odpady budowlane [Mg]
  15,2
  30,3
  44,2
  58,8
  73,3
  87,7
  117,4
  131,6
  145,8
  160,0
  174,0
  Koszty odzysku i unieszkodliwienia
  2 582
  5 149
  7 522
  10 000
  12 464
  14 914
  19 951
  22 379
  24 793
  27 193
  29 578
  KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
  Rok
  2004
  Rok
  2005
  Rok
  2006
  Rok
  2007
  Rok
  2008
  Rok
  2009
  Rok
  2010
  Rok
  2011
  Rok
  2012
  Rok
  2013
  Rok
  2014
  Odpady wielkogabarytowe [Mg]
  5,6
  11,1
  20,9
  31,2
  39,5
  47,6
  51,6
  56,6
  61,6
  66,5
  71,4
  Koszty gromadzenia,transportu,odzysku i unieszkodliwienia [PLN]
  1 335
  2 662
  5 013
  7 497
  9 469
  11 430
  12 388
  13 587
  14 779
  15 963
  17 141
  GROMADZENIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ODPADÓW ZMIESZANYCH
  Rok
  2004
  Rok
  2005
  Rok
  2006
  Rok
  2007
  Rok
  2008
  Rok
  2009
  Rok
  2010
  Rok
  2011
  Rok
  2012
  Rok
  2013
  Rok
  2014
  Ilość wytwarzanych odpadów
  1602,95
  1598,38
  1571,58
  1567,07
  1562,55
  1558,04
  1547,79
  1543,29
  1538,80
  1534,30
  1529,80
  Zakładany poziom gromadzenia [% mieszkańców]
  30
  70
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  Zakładana ilość odpadów do składowania
  403,94
  895,04
  1194,40
  1112,62
  1062,54
  997,14
  928,68
  895,11
  846,34
  813,18
  780,20
  Koszty gromadzenia [PLN]
  20 197
  44 755
  59 720
  55 631
  53 127
  49 857
  46 434
  44 756
  42 317
  40 659
  39 010
  Koszty transportu [PLN]
  8 079
  17 902
  23 888
  22 252
  21 251
  19 943
  18 574
  17 902
  16 927
  16 264
  15 604
  Koszty składowania [PLN]
  24 237
  53 705
  71 644
  66 757
  63 752
  59 829
  55 721
  53 707
  50 780
  48 791
  46 812
  RAZEM
  KOSZTY SKŁADOWANIA
  [PLN]
  52 513
  116 362
  155 272
  144 640
  138 130
  129 629
  120 728
  116 364
  110 024
  105 713
  101 426
  CAŁKOWITE KOSZTY WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
  Rok
  2004
  Rok
  2005
  Rok
  2006
  Rok
  2007
  Rok
  2008
  Rok
  2009
  Rok
  2010
  Rok
  2011
  Rok
  2012
  Rok
  2013
  Rok
  2014
  Koszty gromadzenia
  i unieszkodliwiania odpadów
  biodegradowalnych [PLN]
  5 580
  6 582
  7 121
  8 124
  9 127
  10 130
  10 609
  12 190
  13 772
  23 974
  25 555
  Koszty odzysku
  i unieszkodliwiania odpadów
  niebezpiecznych [PLN]
  850
  1 696
  2 450
  3 332
  4 208
  4 969
  5 505
  6 587
  7 663
  8 186
  8 706
  Koszty odzysku
  i unieszkodliwiania odpadów budowlanych [PLN]
  2 582
  5 149
  7 522
  10 000
  12 464
  14 914
  19 951
  22 379
  24 793
  27 193
  29 578
  Koszty odzysku
  i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych [PLN]
  1 335
  2 662
  5 013
  7 497
  9 469
  11 430
  12 388
  13 587
  14 779
  15 963
  17 141
  Koszty gromadzenia
  i składowania odpadów
  zmieszanych [PLN]
  52 513
  116 362
  155 272
  144 640
  138 130
  129 629
  120 728
  116 364
  110 024
  105 713
  101 426
  Koszty gromadzenia
  i transportu opakowań
  odpadowych [PLN]
  5 923
  10 068
  13 414
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  koszty całkowite
  systemu [PLN]
  68 783
  142 519
  190 792
  173 593
  173 398
  171 072
  169 181
  171 107
  171 031
  181 029
  182 406

  9. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU

  W niniejszym rozdziale, przedstawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z szacunkowymi kosztami, terminem realizacji oraz wskazaniem źródeł ich finansowania.

  W tabeli oznaczono:

  W – zadania własne (realizatorem jest GMINA – pozycja musi być zapisana w budżecie gminy, Gmina ponosi koszty i występuje o zewnętrzne dofinansowanie),

  Ws – zadania wspierane (Gmina uczestniczy finansowo w miarę możliwości, lecz jest pod-miotem odpowiedzialnym za realizację wspólnie z partnerami)

  K – zadania koordynowane (Gmina jest współrealizatorem, ale nie finansuje zadań)

  + – okres realizacji (zadania mogą być realizowane: do końca roku 2007, w perspektywie długoterminowej do 2015, lub w jednym i drugim interwale czasowym).

  Zadania z zakresu gospodarki odpadami w perspektywie do roku 2007 i 2015
  PriorytetZadaniaW /
  Ws
  / K
  do 2007do 2015Szacunkowa wielkość
  nakładów niezbędnych
  do realizacji
  przedsięwzięcia
  Źródła finansowaniaPartnerzy
  I. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i biodegradowalnymi
   Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w STAWISKACH i jego rekultywacjaW++140.000,00środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGWNFOŚiGW, WFOŚiGW
  Budowa ponadgminnego składowiska odpadówWs +b.d.środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGWNFOŚiGW, WFOŚiGW
  Doposażenie GMINNEGO CENTRUM ODZYSKU SUROWCÓW ODPADOWYCH Ws+-50.000,00środki własne inwestora, WFOŚiGW, NFOŚiGWZZO NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych i indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych (do 2010 r)Ws++7.000,00WFOŚiGW, NFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu w miarę posiadanych środków finansowychMieszkańcy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w kreowaniu lokalnych rynków wysokojakościowego kompostu uzyskiwanego z biodegradacji odpadów K++b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGW 
  Wspieranie finansowe działań w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komu-nalnychW++70.000,00WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu w miarę posiadanych środków finansowychNFOŚiGW, WFOŚiGW
  Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła"W++10.000 zł/rokśrodki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inni sponsorzyNFOŚiGW, WFOŚiGW
  Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczychW++10.000 zł/rokśrodki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inni sponsorzyNFOŚiGW, WFOŚiGW
  II. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi
   Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminyWs++b.d.środki własne budżetu gminy, WFOŚiGWZZO, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Utworzenie jednego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy (GCOSO)Ws+-b.d.środki własne budżetu gminy, inwestorów, WFOŚiGWZZO, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  III. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi
  IV. Zmniejszenie obciążenia środowiska w zakresie odpadami przemysłowymi
   Udział w upowszechnianiu informacji o możliwościach i zasadach wykorzystywania odpadów z energetyki do budowy dróg i rekultywacji terenuWs++b.d.przedsiębiorstwa, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu gminy w miarę posiadanych środkówNFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w upowszechnianiu informacji i działaniach edukacyjnych dla małych firm na temat zasad gospodarki odpadami w tych firmach Ws++b.d.przedsiębiorstwa, WFOŚiGWNFOŚiGW, WFOŚiGW, Straż Pożarna
  V. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi
   Utworzenie regionalnego punktu recyklingu odpadów budowlanych na terenie ZZOWs++b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWZZO NFOŚiGW, WFOŚiGW
  Udział w budowie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórki obiektów budow-lanych jako część programu wojewódzkiegoWs++b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu gminy w miarę posiadanych środkówNFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski
  VI. Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osdami ściekowymi
  VII. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
   Minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznejK++b.d.-Ośrodki Zdrowia
  Objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnychK++b.d.środki własne inwestorów, WSOŚiGWprywatne lecznice i gabinety lekarskie
  Utylizacja odczynników chemicznych w placówkach podlegających gminie (oświata)W++1000 zł. rocznieśrodki własne budżetu gminy, WSOŚiGWWSOŚiGW
  Stworzenie systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach systemu wojewódzkiego (do roku 2005)Ws+-b.d.środki własne budżetu gminy, WSOŚiGWWSOŚiGW, NSOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski
  Tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (apteki, sklepy z farbami itd.) (do roku 2010)K++b.d.środki własne inwestorów, WFOŚiGWWSOŚiGW, NSOŚiGW, WIOŚ
  Wspomaganie akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnymWs++2000 zł. roczniebudżet gminy, WFOŚiGWWSOŚiGW, NSOŚiGW, WIOŚ
  VIII. Pełne wyeliminowanie PCB, wdrożenie programu eliminacji azbestu oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpadów
   Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest (do 2006 r.)Ws+-b.d.środki własne budżetu gminy, WFOŚiGWWSOŚiGW, NSOŚiGW, WIOŚ
  Gminny program likwidacji azbestu (do 2006 roku)W+-3000 zł.środki własne budżetu gminy, WFOŚiGWWSOŚiGW, NSOŚiGW, WIOŚ
  Pełna inwentaryzacja tzw. dzikich wysypisk odpadów oraz ich likwidacjaW++b.d.środki własne budżetu gminyWSOŚiGW, NSOŚiGW

  Z uwagi na dużą objętość tekstu dokończenie Planu Gospodarki Odpadami znajduje się w pliku tekstowym. Aby go obejrzeć kliknij TUTAJ >>>

  1. Metodyka wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Stawiski

  2. Warunki techniczne i użytkowe, jakim powinny odpowiadać zbiorniki i płyty obornikowe na odchody zwierzęce

  3. Sterszczenie PGO w języku niespecjalistycznym

 • Pliki do pobrania:
  Data powstania: środa, 14 lip 2004 12:21
  Data opublikowania: środa, 14 lip 2004 12:21
  Data edycji: czwartek, 21 paź 2004 00:00
  Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Artykuł był czytany: 33404 razy
  Ilość edycji: 6