BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski


Załącznik

do Uchwały Nr 86/XXVII/04

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 08 lipca 2004r.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY STAWISKI

STAWISKI, CZERWIEC 2OO4


WSTĘP

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO– GOSPODARCZA NA OBSZARZE GMINY STAWISKI– ANALIZA

1. Położenie i powierzchnia Gminy Stawiski

2. Struktura demograficzna

3. Środowisko przyrodnicze

4. Turystyka

5. Zagospodarowanie przestrzenne gminy – infrastruktura techniczna

5.1. KOMUNIKACJA

5.2. GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA

5.3. ELEKTROENERGETYKA

5.4. GOSPODARKA ODPADAMI

6. Gospodarka

7. Sfera społeczna

7.1. BEZROBOCIE

7.2. SZKOLNICTWO

7.3. OCHRONA ZDROWIA

8. PLANOWANIE ZADAŃ GMINY NA LATA 2004– 2013

9. POWIĄZANIE ZADAŃ Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY STAWISKI

10. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

11. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski jest dokumentem przedstawiającym aktualną sytuację społeczno- gospodarczą gminy i wyznaczającym na tej podstawie zamierzenia, plany– w zakresie kompetencji samorządu gminnego– na najbliższe lata.

Obowiązek posiadania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z procedur Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Lokalnego (ZPORR), który już w roku 2004 ma rozpocząć finansowanie różnego rodzaju inwestycji, wśród których znajdują się również inwestycje samorządu gminnego.

ZPORR stanowi uzupełnienie sektorowych programów operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Dysponuję środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zatem działania realizowane w ramach ZPORR mają mieć na celu tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów życia społecznego w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi kraju.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski będzie stanowić załącznik do wniosków o dofinansowanie zamierzeń samorządu gminnego w ramach ZPORR.

Podstawę opracowania Planu Rozwoju Regionalnego Gminy Stawiski stanowiły:

1. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego,

2. Plany i programy zadaniowe Gminy Stawiski uchwalane przez Radę Miejską w Stawiskach,

3. Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych.

Celem nadrzędnym opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski jest wskazanie zamierzeń własnych samorządu gminnego, planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego swoim zasięgiem obejmuje obszar gminy Stawiski, na którym zaplanowano realizację zadań gminnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności infrastruktury gminy i zarazem regionu.

Czas realizacjo zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski ściśle współgra z unijnymi okresami programowania finansowego. W związku z tym zadania do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski ujęto w dwóch czasookresach. Pierwszy czasookres dotyczy lat 2004– 2006 i zawiera szczegółowe przedstawienie zadań do realizacji wraz z ich finansowaniem. Drugi– to lata 2007– 2013, w którym perspektywicznie ujęto zadania sprzyjające dalszemu podniesieniu konkurencyjności gminy, a które zostaną uszczegółowione i rozszerzone podczas aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski w roku 2006.

Na podstawie samorządu gminnego wytypowano trzy główne obszary wsparcia rozwoju. Są to:

1. obszar rozwoju społecznego,

2. obszar rozwoju infrastrukturalnego,

3. obszar rozwoju ekologicznego.


II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO– GOSPODARCZA NA OBSZARZE GMINY STAWISKI– ANALIZA

1. Położenie i powierzchnia Gminy Stawiski

Gmina Stawiski położona jest w północno – zachodniej części Województwo Podlaskiego i stanowi jedną z sześciu gmin Powiatu Kolneńskiego. Graniczy z gminami: Mały Płock, Piątnica, Jedwabne, Przytuły, Grabowo i Kolno

Przez Gminę Stawiski przebiega ważny szlak komunikacji drogowej, wiodący na Pojezierze Suwalsko- Augustowskie.

W skład Gminy Stawiski wchodzą: miasto Stawiski i 35 (trzydzieści pięć) wsi – Zabiele, Dzięgiele, Romany, Skroda Mała, Barżykowo, Kuczyny, Michny, Tafiły, Chmielewo, Rogale, Sokoły, Romany, Mieszołki, Cedry, Lisy, Dzierzbia, Budziski, Poryte, Hipolitewo, Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Wilczewo, Ignacewo, Zaborowo, Karwowo, Zalesie, Wysokie Małe, Wysokie Wielkie, Jurzec, Cwaliny, Mieczki, Żelazki, Rostki.

Gmina Stawiski zajmuje powierzchnię 16555ha, z czego 12394ha to użytki rolne (75% ogólnej powierzchni gminy); 3150ha to lasy (19% ogólnej powierzchni gminy) i 1011ha pozostałych gruntów użytkowych i nieużytków, co stanowi 6% ogólnej powierzchni gminy.

Obszar Gminy Stawiski stanowi 18% powierzchni Powiatu Kolneńskiego i 0,8% ogólnej powierzchni Województwa Podlaskiego

2. Struktura demograficzna

Ludność gminy Stawiski (wg stanu na 31 grudnia 2002r.) liczy 6737, z tego 3398 mężczyzn i 3339 kobiet. Ogólna liczba ludności gminy stnowi17% ludności Powiatu Kolneńskiego i 0,56% ogólnej ludności Województwa Podlaskiego.

Gęstość zaludnienia, tj. liczba mieszkańców na 1km² powierzchni wynosi 41, przy średniej w powiecie 43 i województwie – 60, co wskazuje na słabe zaludnienie.

Analizując dane statystyczne, należy stwierdzić, iż w gminie następuje ciągły spadek liczby ludności. Od 1997r. do 2003r. liczba ludności gminy spadła o 423 osoby.

Według ostatniego Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego z 2003r. przyrost naturalny w Gminie Stawiski na 1000 mieszkańców wynosi –0,2, a saldo migracji na pobyt stały –22.

3. Środowisko przyrodnicze

Według podziału fizyczno- geograficznego (J. Kondracki), gmina Stawiski położona jest w obrębie Wysoczyzny Kolneńskiej (mezoregion Nizina Północno- Podlaska).

Powierzchnia gminy charakteryzuje się stosunkowo dużym urozmaiceniem form morfologicznych, co powoduję, że gmina na znacznych obszarach posiada dość atrakcyjne krajobrazowo tereny.

Większą część terenu gminy zajmuje wysoczyzna moreny ablacyjnej, położona na wysokości ok. 125,0 – 175,0 m npm.

Pod względem geologicznym obszar gminy Stawiski położony jest w zasięgu prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, w obrębie jednostki zwanej Wyniesieniem Mazursko- Suwalskim.

Na terenie gminy występują niewielkie złoża kruszywa naturalnego– piasek, żwir, kreda. Teren gminy Stawiski położony jest na obszarze zlewni rzeki Narwi, przez północno- wschodnią część gminy przebiega główny dział wodny, oddzielający zlewnię rzeki Pisy od zlewni rzeki Biebrzy. Część środkowa i północno- zachodnia odnawiana jest przez rzekę Dzierzbię, która jest lewostronnym dopływem Skrody.

Teren gminy nie jest jednolitym obszarem pod względem reżimu wód gruntowych. Doliny rzeczne i obniżenia terenu, w obrębie których wody tworzą ciągły poziom przepuszczalny o zwierciadle swobodnym i są ściśle powiązane z poziomem lustra wody w rzekach. Przez większą część roku w obrębie tych obszarów wody gruntowe występują płycej niż 1,0m. wody te charakteryzują się z reguły dużymi wahaniami uzależnionymi od poziomu wody w rzekach oraz intensywności i okresu trwania opadów atmosferycznych.

Na obszarach wysoczyznowych wody gruntowe utrzymują się przeważnie na głębokości poniżej 4,0m, ale mogą pojawić się płycej w okresach intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych.

Obszar gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych. Gleby występują w postaci drobno powierzchniowej mozaiki brak jest dominacji określonej grupy gleb. Do najlepszych gleb należy zaliczyć gleby brunatne pszenno- żytnie i pszenno- dobre, w klasach IIIa i IIIb. W gminie jednak zdecydowanie przeważają gleby żytnio- ziemniaczane i zbożowo- pastewne w kl. IVa i IVb, co stwarza średnie warunki do produkcji rolnej.

Lasy i zadrzewienia stanowią 19% powierzchni gminy – 3150ha, z czego do prywatnych właścicieli należy 2245ha, zaś 905ha to lasy państwowe administrowane przez Nadleśnictwo Łomża. Obszary leśne w przypadku starszych drzewostanów (powyżej 40 lat) charakteryzują się odpornością na antropopresję, przy jednocześnie korzystnym mikroklimacie wnętrza lasu i dużej atrakcyjności widokowej.

W przypadku młodszych drzewostanów odporność roślinności, zwłaszcza w warstwie runa i podszytu, a także zewnętrznej warstwy glebowej jest zmniejszona. Zwiększone jest zagrożenie pożarowe. Panują gorsze warunki mikroklimatyczne, a duże zwarcie drzewostanów znacznie utrudnia ich penetrację.

Według podziału Polski na regiony klimatyczne (W. Okołowicz) Gmina Stawiski położona jest w regionie klimatycznym mazurskim, charakteryzującym się średnią temperaturą powietrza w styczniu –4,1ºC oraz w lipcu +18,0ºC. Zima trwa na tym terenie około 109 dni, zaś lato 85 dni w roku.

Średnia roczna temperatura na obszarze gminy jest znacznie niższa od temperatur większości terenów Polski i wynosi około +6,2ºC. Średnio w ciągu roku obserwuje się około 134 dni przymrozkowych, co jest charakterystyczne dla północno- wschodniej Polski.

Na terenie gminy Stawiski brak jest większych źródeł zagrażających czystości wód powierzchniowych i gruntowych. Na wsi ścieki sanitarne odprowadzane ą głównie do przydomowych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem do wywożenia (do oczyszczalni ścieków w Stawiskach). Miasto Stawiski posiada prawidłowo rozwiązaną gospodarkę ściekową opartą na zbiorczym systemie kanalizacyjnym z mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków pracująca w technologii osadu czynnego.

Zagrożeniem dla wód gruntowych jest funkcjonujące składowisko odpadów komunalnych , zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji kruszywa, bez żadnego uszczelnienia jego dna.

Na terenie gminy nie ma obiektów przemysłowych, które w poważnym stopniu miałyby wpływ na pogorszenie warunków aerosanitarnych. Piekarnie, masarnia, zakład mechaniczno- produkcyjno- usługowy. i mieszalnia pasz praktycznie nie mają wpływu na stan sanitarny powietrza atmosferycznego.

Gmina posiada składowisko odpadów komunalnych spełniające wymogi formalno- prawne, dopuszczone do użytkowania do 2006r,, a następnie rekultywacja i całkowite zamknięcie w 2009r. Gmina Stawiski planuje budowę nowego składowiska odpadów komunalnych.

Szerszy opis środowiska przyrodniczego Gminy Stawiski znajduje się w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STAWISKI, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 185/ XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2002r.

4. Turystyka

Teren gminy Stawiski charakteryzuje się zróżnicowanymi strefami krajobrazowymi, wynikającymi z bogatego ukształtowania powierzchni terenu i walorów przyrodniczych.

O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje przede wszystkim czyste, nieskażone środowisko naturalne, bogactwo lasów, czyste wody, ale również zabytki kultury, które decydują o charakterze miasta Stawiski i przypominają o bogatej i różnorodnej historii tychże terenów.

Do najciekawszych obiektów kulturowych na obszarze miasta Stawiski, wpisanych do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego, należy zaliczyć kościół parafialny p.w. Św. Antoniego i klasztor franciszkanów (obecnie plebania) z XVII/ XVIIIw. oraz pozostałości zespołu dworskiego rodziny Kisielnickich z charakterystyczną bramą wjazdową. Na terenie gminy również można wskazać atrakcję turystyczne, jak choćby Aleja Kasztanowa w Dzierzbi, w miejscu dawnego zespołu dworskiego; cmentarz choleryczny i zespół kościoła parafialnego p.w. NMP i Św. Wojciecha z XIXw. w Porytem; zespół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP z XIXw. czy też kaplica wotywna „Kalwaria” z XVIIw. w Romanach. Na terenie gminy Stawiski znajduję się również rezerwat przyrody DZIERZBIA (71ha), gdzie można spotkać duże bogactwo fauny i flory, z bobrowymi żeremiami na czele. W rezerwacie DZIERZBIA planowane jest również wykonanie ścieżek pieszych edukacyjnych, co z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej tego terenu.

W większości stan zabytków na terenie gminy Stawiski wymaga dużych nakładów finansowych, których obecnie samorząd nie posiada, aby ratować dziedzictwo kulturowe.

Mimo bogactwa walorów środowiska przyrodniczego i zasobów kultury oraz sporego ruchu komunikacyjnego, brak jest dobrze wykształconej infrastruktury i informacji turystycznej. Na terenie gminy Stawiski nie ma miejsc noclegowych, które mogłyby przyjąć ewentualnych turystów, nie ma też ani jednego gospodarstwa agroturystycznego.

Identyfikacja problemów w zakresie turystyki:

 • brak infrastruktury turystycznej,
 • brak bazy informacyjnej,
 • zły stan dróg lokalnych,
 • zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego odpadami komunalnymi

5. Zagospodarowanie przestrzenne gminy – infrastruktura techniczna

5.1. KOMUNIKACJA

Obsługę komunikacyjną gminy Stawiski zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym – gminnym. Na obszarze gminy brak jest linii kolejowej.

Przez gminę Stawiski przebiega ważny szlak komunikacyjny – droga krajowa 61 Warszawa – Łomża – Augustów. Trasa ta prowadzi do przejść granicznych z Litwą.

Na sieć komunikacyjną na obszarze gminy składa się ogółem 215,6km dróg, w tym:

1. dróg krajowych – 18km

2. dróg wojewódzkich – 23,3km

3. dróg powiatowych – 57,8km

4. dróg gminnych – 116,5 km

Wśród dróg gminnych można wyróżnić:

1. drogi zamiejskie – to 110 km, w tym:

1.1. drogi o nawierzchni twardej – 144 km,

1.2. drogi o nawierzchni gruntowej – 95,9 km, w tym:

1.2.1. ulepszonej (bitumiczna) – 5,4 km,

1.2.2. nieulepszonej (brukowa, żwirowa) – 9,0km;

2. drogi miejskie – to 6,5 km, w tym:

2.1. drogi o nawierzchni twardej – 4,3 km,

2.2. drogi o nawierzchni gruntowej – 2,2 km, w tym:

2.2.1. ulepszonej (bitumiczna) – 1,2 km,

2.2.2. nieulepszonej (brukowa, żwirowa) – 3,1 km.

Tab. nr 1. Drogi gminne na terenie gminy Stawiski – stan techniczny

Lp.Nr i nazwa drogi-przebiegdługość (km)stan techniczny
1.Dr. nr 104521B dr. nr 61– Dzięgiele– Romany5,4Droga posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,7km; na odcinku 1,1km nawierzchnię brukowcową, zaś na odcinku 3,6km gruntową, wzmocnioną żwirem.Odcinek żwirowy wymaga profilowania równiarką. Droga wymaga przebudowy nawierzchni na odcinku brukowcowym i żwirowym.
2.Dr. nr 104522B Zabiele– Konopki Monety1,1Droga na całej długości 1,1km posiada nawierzchnię żwirową. Konieczna przebudowa nawietrzni drogi.
3.Dr. nr 104523B Michny– Tafiły– Stawiski3,2Na odcinku 1,1km droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny– dobry.Na odcinku 2,1 km droga posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem, która wymaga profilowania równiarką, podsypki i przebudowy nawierzchni na bitumiczną.
4.Dr. nr 104524B Tafiły– Rogale1,9Na odcinku 0,5km droga posiada nawierzchnię brukowcową, a na odcinku 1,4km gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia drogi na całej długości wymaga przebudowy.
5.Dr. nr 104525B Rogale– Cedry2,3Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Nawierzchnia wymaga profilowania równiarką i utrwalania powierzchniowego tłuczniem.
6.Dr. nr 104526B Chmielewo– Barżykowo1,4Na odcinku 1,4km droga posiada nawierzchnię bitumiczną.Nawierzchnia posiada spękania i dziury– wymaga powierzchniowej modernizacji. Przebudowy wymagają pobocza.
7.Dr. nr 104527B Sokoły– Mieszołki– Lisy2,9Droga na odcinku 0,8km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,1km nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia brukowcowa wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny. Nawierzchnia żwirowa wymaga utrwalenia nawierzchni tłuczniem.
8.Dr. nr 104528B Żelazki– Mieczki– Pieniążki2,5Droga na odcinku 1,6km posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny dobry.Na odcinku 0,8km droga posiada nawierzchnię brukowcową, wymagającą przebudowy.
9.Dr. nr 104529B Jurzec Włościański– Dobrzyjałowo– Cydzyn2,0Droga 2,0km posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Wymaga profilowania równiarką.
10.Dr. nr 104530B Cedry– Rostki1,7Droga na odcinku 0,7 km posiada nawierzchnię brukowcową, na odcinku 1,0km posiada nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną.Cała nawierzchnia wymaga przebudowy– zły stan techniczny.
11.Dr. nr 104531B Mieczki– Rostki2,0Droga na całej długości (2,0km) posiada nawierzchnię gruntową wymagającą modernizacji pospółką i wyprofilowania.
12.Dr. nr 104532B Karwowo– Zalesie– Wysokie Małe3,7Droga na całej długości (3,7km) posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia drogi wymaga powierzchniowego utrwalenia tłuczniem.
13.Dr. nr 104533B Zalesie– dr. nr 610,7Droga (0,7km) posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
14.Dr. nr 104534B Karwowo– dr. nr 610,9Droga posiada nawierzchnię brukowcową (0,9km). stan techniczny nawierzchni zły– wymagana przebudowa.
15.Dr. nr 104535B dr. nr 1856B – Grabówek– dr. nr 1857B1,8Droga na całej długości (1,8km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
16.Dr. nr 104536B Stawiski– Budy Poryckie2,7Droga na całej długości (2,7km) posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia wymaga wyprofilowania, utrwalenia i przebudowy nawierzchni.
17.Dr. nr 104537B Stawiski– Budy Stawiskie3,2Droga na całej długości (3,2km) posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia wymaga wyprofilowania, utrwalenia i przebudowy nawierzchni.
18.Dr. nr 104538B Poryte– Budziski3,2Droga na odcinku 0,6km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,6km nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia brukowcowa wymaga przebudowy; żwirowa wymaga wyprofilowania i utrwalenia powierzchniowego
19.Dr. nr 104539B Poryte– Poryte Małe1,0Droga na całej długości (1,0km) posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żworem.Nawierzchnia wymaga wyprofilowania i powierzchniowego utrwalenia.
20.Dr. nr 104540B Dzierzbia– dr. nr 6482,0Droga na odcinku 1,5km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 0,5km nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia na całej długości wymaga przebudowy.
21.Dr. nr 104541B Dzięgiele– Sokoły2,6Droga na całej długości (2,6km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
22.Dr. nr 104542B Dzięgiele– Kurkowo2,0Droga na całej długości (2,0km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
23.Dr. nr 104543B Dzięgiele– Rosochate1,8Droga na całej długości (1,8km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
24.Dr. nr 104544B Dzięgiele– Tafiły2,5Droga na całej długości (2,5km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką, wyprofilowania, a następnie powierzchniowego utrwalenia.
25.Dr. nr 104544B Dzięgiele– Tafiły1,0Droga na odcinku 0,5km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 0,5km nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia brukowcowa ze względu na zły stan techniczny wymaga przebudowy; nawierzchnia gruntowa wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
26.Dr. nr 104546B Michny– Kurkowo3,5Na całej długości (3,5km) droga posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
27.Dr. nr 104547B Chmielewo– Sokolicha0,7Na całej długości (0,7km) droga posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
28.Dr. nr 104548B Stawiski– Sokolicha– Dzierzbia3,8Droga na odcinku 2,0km posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem, zaś na odcinku 1,8km nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia żwirowa wymaga profilowania równiarką; gruntowa– modernizacji pospółką i wyprofilowania.
29.Dr. nr 104549B Barżykowo– Skroda Mała3,8Na całej długości (3,8km) droga posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
30.Dr. nr 104550B Barżykowo– dr. nr 6471,5Na całej długości (1,5km) droga posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
31.Dr. nr 104551B Kuczyny– Konopki B.1,2Na całej długości (1,2km) droga posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
32.Dr. nr 104552B Skroda Mała– Wiszowate0,7Na całej długości (0,7km) droga posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
33.Dr. nr 104553B Skroda Mała– Koziki1,2Droga na odcinku 1,0 km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 0,2km nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia brukowcowa ze względu na zły stan techniczny wymaga przebudowy; nawierzchnia gruntowa modernizacji pospółką i wyprofilowania.
34.Dr. nr 104554B Sokoły– Ramoty2,5Droga na odcinku 0,3km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,2 km nawierzchnię gruntową.Utrwalona nawierzchnia brukowcowa wymaga przebudowy; nawierzchnia gruntowa– modernizacji pospółką i powierzchniowego utrwalenia.
34.Dr. nr 104554B Sokoły– Ramoty2,5Droga na odcinku 0,3km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,2 km nawierzchnię gruntową.Utrwalona nawierzchnia brukowcowa wymaga przebudowy; nawierzchnia gruntowa– modernizacji pospółką i powierzchniowego utrwalenia.
35.Dr. nr 104555B Ramoty– Grzymki0,9Droga (0,9km) o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
36.Dr. nr 104556B Mieczki– Cwaliny– dr. nr 1830B1,6Droga (1,6km) o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
37.Dr. nr 104557B Mieczki– Jurzec Szlachecki2,0Droga (2,0km) o nawierzchni gruntowej. Wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
38.Dr. nr 104558B Jurzec Szlachecki– Cwaliny– Rostki4,7Droga (4,7km) o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej żwirem. Nawierzchnia wymaga wyprofilowania i powierzchniowego utrwalenia.
39.Dr. nr 104559B Jurzec Włościański– Karwowo4,0Droga (4,0km) o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
40.Dr. nr 104560B Jurzec Włościański– Łojewek2,0Droga (2,0km) o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
41.Dr. nr 104561B Jurzec Włościański– Kobylin2,0Droga (2,0km) o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
42.Dr. nr 104562B Wysokie Małe– Kołaki– Wietrzychowo3,0Droga na odcinku 0,2km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 2,8km nawierzchnię gruntową,Utrwalona nawierzchnia brukowcowa wymaga przebudowy, zaś nawierzchnia gruntowa modernizacji pospółką i wyprofilowania.
43.Dr. nr 104563B Karwowo– Grabówek2,4Droga (2,4km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
44.Dr. nr 104564B Zaborowo– Józefowo1,3Droga (1,3km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
45.Dr. nr 104565B Zaborowo– Kołaki– Wietrzychowo1,0Droga (1,0km) posiada nawierzchnię gruntową.Nawierzchnia wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
46.Dr. nr 104566B Ignacewo– Poryte1,9Droga na odcinku 0,2km posiada nawierzchnię brukowcową utrwaloną. Na odcinku 1,7km nawierzchnię gruntową. Stan techniczny nawierzchni brukowcowej zły i wymaga przebudowy. Nawierzchnia gruntowa wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
47.Dr. nr 104567B Wilczewo– Poryte2,0Droga (2,0km) o nawierzchni gruntowej wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
48.Dr. nr 104568B Hipolitewo– Wilczewo0,7Droga (0,7km) o nawierzchni gruntowej wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
49.Dr. nr 104569B Poryte– Józefowo2,3Droga (2,3km) o nawierzchni gruntowej wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
50.Dr. nr 104570B Budziski– Korzeniste0,5Droga (0,5km) o nawierzchni gruntowej wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
51.Dr. nr 104571B Dzierzbia (Kolonia)– Dzierzbia (Rosochacz)2,5Droga (2,5km) o nawierzchni gruntowej wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.
52.Dr. nr 104572B Ignacewo– Józefowo0,8Droga (0,8km) o nawierzchni gruntowej wymaga modernizacji pospółką i wyprofilowania.

Tab. nr 2. Drogi-ulice gminne na terenie miasta Stawiski - stan techniczny

Lp.Nr i nazwa drogi-przebiegdługość (km)stan techniczny
1.Dr. nr 104573B ul. 550 – Lecia Stawisk0,577Na odcinku 0,464km droga- ulica posiada nawierzchnię bitumiczną; na odcinku 0,113km nawierzchnię z kostki brukowej. Stan techniczny nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej bardzo dobry.Do przebudowy 1218m² chodnika, którego stan techniczny w chwili obecnej jest bardzo zły.
2.Dr. nr 104574B ul. Długa0,370Na odcinku 0,340km droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową, z licznymi zagłębieniami i dziurami – nawierzchnia do przebudowy.Na odcinku 0,030km ulica posiada nawierzchnię gruntową, na której konieczna jest modernizacja pospółką i nawierzchniowe utrwalenie.Stan techniczny chodnika (1015m²) jest zły i wymaga przebudowy.
3.Dr. nr 104575B ul. Furmańska0,245Na odcinku 0,245km droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Stan techniczny bardzo zły. Konieczne jest utrwalenie nawierzchni ulicy i przebudowa.Chodnik (689m²) wymaga przebudowy.
4.Dr. nr 104576B ul. Kossaka0,515Na odcinku 0,270km droga- ulica posiada nawierzchnię bitumiczną. Liczne pęknięcia i dziury wymagają bieżących napraw stan techniczny nawierzchni bitumicznej zły – wymagana przebudowa.Na odcinku 0,245km ulica posiada nawierzchnię utrwaloną- betonową. Zły stan techniczny– nierówności wymagają wyprofilowania [podsypką i przebudowy nawierzchni.Chodnik (266m²) do przebudowy
5.Dr. nr 104577B ul. Kościelna0,090Na całej długości (0,090km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Stan techniczny zły– nawierzchnia wymaga przebudowy.Chodnik (125m²) do przebudowy.
6.Dr. nr 104578B ul. Kościuszki0,149Na całej długości (0,1499km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Stan techniczny zły– nawierzchnia wymaga przebudowy.Chodnik (407m²) do przebudowy.
7.Dr. nr 104579B ul. Krótka0,219Na całej długości(0,219km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Stan techniczny zły– nawierzchnia wymaga przebudowy.Chodnik (652m²) do przebudowy.
8.Dr. nr 104580B ul. Krzywe Koło0,043Na całej długości(0,043km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Stan techniczny zły– nawierzchnia wymaga przebudowy.Ulica nie posiada chodnika.
9.Dr. nr 104581B ul. Niecała0,054Na całej długości(0,054km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Stan techniczny zły– nawierzchnia wymaga przebudowy.Chodnik (54m²) do przebudowy
10.Dr. nr 104582B ul. Ogrodowa0,350Droga- ulica na odcinku 0,290km posiada nawierzchnię brukowcową; na odcinku 0,060km nawierzchnię gruntową, z gruntu rodzimego..Nawierzchnia brukowcowa w złym stanie technicznym– wymaga przebudowy.. nawierzchnia gruntowa wymaga modernizacji pospółką i nawierzchniowego utrwalenia oraz przebudowy.Chodnik (31m²) w chwili obecnej wymaga przebudowy.
11.Dr. nr 104583B ul. Parkowa0,249Na całej długości (0,249km) droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową, nową nawierzchnię bitumiczną i wybudowania chodników.
12.Dr. nr 104584B ul. Steczkowskiego0,147Na całej długości (0,147km) droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową, nową nawierzchnię bitumiczną i wybudowania chodników.
13.Dr. nr 104585B ul. Pocztowa0,500Na całej długości (0,500km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową w złym stanie technicznym. Konieczna jest przebudowa nawierzchni i chodnika.
14.Dr. nr 104586B ul. Projektowana0,480Na całej długości (0,480km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową w złym stanie technicznym.Chodnik (1450m²) w chwili obecnej wymaga przebudowy
15.Dr. nr 104587B ul. Reymonta0,410Na całej długości (0,410km) droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową, nową nawierzchnię bitumiczną i wybudowania chodników.
16.Dr. nr 104588B ul. Sadowa0,308Na całej długości (0,308km) droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową, nową nawierzchnię bitumiczną i wybudowania chodników
17.Dr. nr 104589B ul. Smolniki0,895Droga- ulica na odcinku 0,507km posiada nawierzchnię bitumiczną; na odcinku 0,180km nawierzchnię z kostki betonowej; na odcinku 0,208km nawierzchnię gruntową, w tym 0,130km wzmocnioną żwirem.Nawierzchnia bitumiczna i z kostki betonowej w złym stanie technicznym. Cała nawierzchnia drogi do przebudowy.Chodnik (718 m²) w złym stanie technicznym– do przebudowy.
18.Dr. nr 104590B ul. Spokojna0,184Na całej długości (0,184km) droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową, nową nawierzchnię bitumiczną i wybudowania chodników.
19.Dr. nr 104591B ul. Strażacka0,154Na całej długości (0,154km) droga- ulica posiada nawierzchnię bitumiczną.Stan techniczny nawierzchni i chodnika (320m²) bardzo dobry.
20.Dr. nr 104592B ul. Utrata0,160Na całej długości 0,160km droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Konieczna jest przebudowa nawierzchni i chodnika (174m²), które znajdują się obecnie w złym stanie technicznym
21.Dr. nr 104593B ul. Wiejska0,213Na całym odcinku (0,213km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Stan techniczny bardzo zły– do przebudowy.Chodnik (420m²) w złym stanie technicznym– wymaga przebudowy.
22.Dr. nr 104594Bul. Witosa0,080Na całej długości (0,080km) droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem.Ulica wymaga wyposażenia w kanalizację deszczową, nową nawierzchnię bitumiczną i wybudowania chodników
23.Dr. nr 104595B ul. Źródłowa0,126Na całym odcinku (0,070km) droga- ulica posiada nawierzchnię brukowcową. Stan techniczny bardzo zły– do przebudowy.Chodnik (252m²) w złym stanie technicznym– wymaga przebudowy.Na odcinku 0,056km droga- ulica posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Konieczna przebudowa nawierzchni.

Na terenie Gminy Stawiski jest obecnie:

1. 116,5 km dróg gminnych, w tym

 • 6,6 km o nawierzchni bitumicznej
 • 0,2 km o nawierzchni betonowej
 • 11,9 km o nawierzchni brukowej
 • 38,7 km o nawierzchni gruntowej, w tym wzmocnione żwirem, żużlem itp. 38,4 km.

Obsługę komunikacyjną gminy zapewnią drogi o charakterze nadrzędnym, to jest odcinki dróg krajowych i wojewódzkich:

 • droga krajowa Nr 61 Łomża– Stawiski– Grajewo,
 • droga wojewódzka Nr 648 Nowogród– Stawiski– Przytuły,
 • droga wojewódzka Nr 647 Dęby– Kolno– Stawiski.

5.2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Zaopatrzenie w wodę w gminie Stawiski odbywa się z własnych ujęć i stacji wodociągowych:

1. miasto Stawiski 2 studnie głębinowe + stacja wodociągowa o wydajności 64m³/ godz,

2. wodociąg wiejski Karwowo 2 studnie głębinowe + stacja wodociągowa 59,2m³/ godz,

3. wodociąg wiejski Sokoły 1 studnia głębinowa+ stacja wodociągowa 41 m³/ godz.

Obecnie do zwodociągowania pozostały pięć wsi i wszyscy mieszkańcy gminy Stawiski będą mieli dostęp do wody ze zbiorowych ujęć.

Miasto posiada mechaniczno- biologiczną oczyszczalnie ścieków opartą o metodę osadu czynnego. Oczyszczalnia posiada duże rezerwy, bowiem obecnie ilość dopływających ścieków kształtuje się w granicach 300 m³/dobę, a jej wydajność wynosi 500 m³/dobę.

W ostatnich latach oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana i spełnia obecnie wymogi ochrony środowiska.

Miasto posiada również rozbudowany system kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem układu grawitacyjno- pompowego. W chwili obecnej 99,9% miasta jest skanalizowana, a stan techniczny sieci kanalizacyjnej należy określić jako dobry.

Sieć kanalizacji deszczowej usytuowana jest przy ul. Łomżyńskiej i Cedrowskiej, a ścieki deszczowe odprowadzane są kanałami z wlotem do rzeki Dzierzbi lub usuwane powierzchniowo.

5.3. ELEKTROENERGETYKA

Sieć energetyczna na terenie gminy Stawiski podlega Zakładowi Energetycznemu S.A. Białystok. Zasilanie odbywa się z istniejącej stacji transformatorowej RS 15/15 KV w Stawiskach.

Odbiorcy energii elektrycznej obsługiwani są przez posterunek energetyczny w Stawiskach. Ponad 30% sieci SN i NN jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji, która sukcesywnie od kilku lat odbywa się na terenie gminy.

Na terenie gminy nie występują obiekty ani urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii. Gmina nie posiada również sieci gazowej.

5.4. GOSPODARKA ODPADAMI

Gmina Stawiski składuje odpady komunalne na składowisku zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej Nr 648 Nowogród– Stawiski– Przytuły. Lokalizacja gminnego składowiska odpadów komunalnym zgodna jest z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski, zatwierdzonym uchwałą RM Nr 144/XXXV/94 z dn. 26 kwietnia 1994r.

Obszar zajmowany przez składowisko (nr działki geod. 79/2) zajmuje 1,2ha. Właścicielem gruntu jest wspólnota gruntowa miasta Stawiski W chwili obecnej składowisko wypełnione jest w ok. 90%, a szacowane nagromadzenie odpadów na ok. 8,6tys Mg.

Zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych planowane jest na 2006r., a do dnia 31 grudnia 2009r. składowisko musi zostać zrekultywowane– decyzja Starostwa Powiatowego w Kolnie Nr RB. 7644– 8/1/02/03 z dn.01 października 2003r.

W roku 2004 gmina Stawiski planuje zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych i pojemników w celu objęcia gospodarką odpadami całego terenu gminy, gdyż w chwili obecnej cyklicznemu i planowemu oczyszczaniu poddane jest jedynie miasto Stawiski.

Zaplanowano również budowę nowego składowiska odpadów komunalnych w gminie Stawiski dla gmin: Mały Płock, Grabowo i Stawiski. Grunt o powierzchni 14,5ha (nr działki geod. 938/2) jest przeznaczony na tę właśnie inwestycję. Grunt pod przyszłą inwestycję budowy składowiska odpadów komunalnych gmina pozyskała od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Szczegółowy opis gospodarki odpadami na terenie gminy Stawiski zawiera Plan Gospodarki Opadami dla Gminy i Miasta Stawiski, stanowiący załącznik do uchwały Nr 83/ XXVII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dn. 08 lipca 2004r.

Identyfikacja problemów w zakresie infrastruktury technicznej w gminie Stawiski:

 • pogarszający się w szybkim tempie stan dróg przy jednocześnie narastającym ruchu samochodowym,
 • ograniczone w znacznym stopniu w związku z brakiem odpowiednich środków własnych finansowanie inwestycji infrastrukturalnych,
 • niewysoki stopień skanalizowania gminy,
 • dekapitalizacja urządzeń melioracyjnych,
 • brak alternatywnych źród3eł energii,
 • istnienie dzikich wysypisk odpadów,
 • niska świadomość ekologiczna społeczności lokalnej,
 • niezadowalający poziom segregacji odpadów,
 • brak wydzielonych miejsc na składowanie odpadów niebezpiecznych.

6. Gospodarka

Gmina Stawiski należy do typowo rolniczych. Przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się znaczną przewagą gleb niskiej jakości, toteż w produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin małopracochłonnych– głównie zbóż i ziemniaków. Natomiast w produkcji zwierzęcej dominują hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Rolnictwo w gminie Stawiski związane jest głównie z sektorem prywatnym. W 2003 roku w gminie było 957 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 18,7ha, przy średniej dla województwa 11,2ha.

W gminie funkcjonuje 153 podmioty gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych), w tym:

 • 5 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,
 • 5 – przetwórstwo przemysłowe,
 • 10 – budownictwo,
 • 83 – handel i naprawy,
 • 1 – hotele i restauracje,
 • 8 – transport, gospodarka magazynowa i łączność,
 • 1 – obsługa nieruchomości i firm, nauka,
 • 9 – edukacja,
 • 1 – ochrona zdrowia i opieka społeczna,
 • 30 – pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna.

Z podanej ogólnej liczby podmiotów 9 należy do sektora publicznygo, zaś 144 to sektor prywatny.

Wiodącym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo, w którym znajduje zatrudnienie ok. 80% ogółu pracujących w gminie, przy średniej krajowej ok. 34%.

Tab. nr 3. Pracujący w gminie wg rodzaju działalności

WyszczególnienieOgółemRolnictwo, leśnictwo, łowiectwoPrzemysł (przetwórstwo przemysłowe)Usługi rynkoweBudownictwoUsługi nierynkowe
Pracujący
1547
124811
187
12
89

Źródło: US, Rocznik Statystyczny Woj. Podlaskiego 2003

W gminie Stawiski 14 608 ha należy do osób fizycznych, co stanowi

88,24% wszystkich gruntów. Z powierzchni tej 14 197 ha to grunty osób fizycznych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

Kolejną co do wielkości stanowią grunty Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe– 5,67% powierzchni gminy. Ogółem grunty Skarbu Państwa zajmują 7,71% powierzchni gminy.

Grunty gminy– 425 ha stanowią 2,57% wszystkich gruntów i są to przede wszystkim niewielkie działki (w większości nieużytki) i drogi.

Gmina nie posiada gruntów, które mogłyby stanowić poważną ofertę inwestycyjną.

Tab. nr 4. Struktura własnościowa gruntów w gminie Stawiski (stan na koniec 2003r.)

WYSZCZEGÓLNIENIEPOWIERZCHNIA (Ha)UDZIAŁ (%)
Grunty wchodzące w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
256
1,55
Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Pozostałe grunty Skarbu Państwa
939
5,67
Pozostałe grunty Skarbu Państwa
82
0,49
Grunty gminy
425
2,57
Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych
411
2,48
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
22
0,13
Grunty wspólnot gruntowych
117
0,17
Grunty powiatu
68
0,41
Grunty województwa
37
0,22
Powierzchnia geodezyjna gminy
16 555 Ha

Źródło: Wydział Geodezji - Starostwo Powiatowe w Kolnie

W obecnej chwili gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, co jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.

Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki w gminie Stawiski.

 • niska opłacalność produkcji rolnej,
 • duży udział ludności zatrudnionej w rolnictwie,
 • brak możliwości rozwijania alternatywnych– pozarolniczych źródeł dochodu
 • mały poziom inwestowania przy rosnącej dekapitalizacji majątku trwałego,
 • niska aktywność społeczna i przedsiębiorczość,
 • brak propozycji dla inwestorów i niskie zainteresowanie inwestorów zewnętrznych terenem gminy,
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sfera społeczna

7.1. BEZROBOCIE

Podstawowym problemem sfery społecznej gminy Stawiski jest zjawisko bezrobocia. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Kolnie na koniec 2003r. wynika, iż dotykało ono 441 mieszkańców gminy Stawiski. Stopa bezrobocia w gminie wyniosła 16,5%, przy 16,6% dla powiatu, 14,5% dla województwa i 18% dla kraju.

Na ogół bezrobotnych w gminie Stawiski 85,6% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Ostatnie kilka lat nie przyniosła żadnych znaczących zmian na lokalnym rynku pracy. Mimo to, w stosunku do 2001r., nasępił niewielki spadek liczby bezrobotnych– liczba bezrobotnych zmniejszyła się do kwietnia 2004r. o 61 osób.

Tab. nr 5. Liczba bezrobotnych w gminie Stawiski w latach 2000- 2004-07-03

Wyszczególnienie
XII 2000
XII 2001
XII 2002
XII 2003
XII 2004
Ogółem bezrobotnych487487490441426
Uprawnieni do zasiłku109101753631
Stopa bezrobocia16,7 %17,5 %17,5 %16,5 %20,4 %
% uprawnionych do zasiłku22,417,915,58,27,3
% długotrwale bezrobotnych86,385,685,885,784,7

Źródło: PUP w Kolnie

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. Następnie grupa wiekowa od 25 do 34 lat, zaś najmniej liczna grupa to bezrobotni w wieku od 55 do 59 lat

Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, które stanowią 50,46% ogółu bezrobotnych.

Tab. nr 6. Bezrobotni w gminie Stawiski wg wieku (na koniec 2003r.)

Grupy wiekowe
Liczba bezrobotnych ogółem
Liczba bezrobotnych kobiet
Pozostający bez pracy (ponad 24 m-ce)
Kobiety pozostające bez pracy ponad 24 m-ce
18-24
158
76
35
15
25-34
143
78
70
38
35-44
69
34
28
19
45-54
59
24
24
11
55-59
12
7
7
3
60-64
-
-
-
-

Źródło: PUP w Kolnie

Jednym z najważniejszych czynników decydującym o bezrobotności jest wykształcenie. Największy problem w podjęciu pracy mają osoby charakteryzujący się niskim poziomem wykształcenia i stanowią oni najliczniejszą grupę bezrobotnych w gminie. W 2003r. największą grupą bezrobotnych w gminie były osoby z wykształceniem zawodowym – 35,82% ogółu oraz gimnazjalnym i poniżej – 36,28% ogółu.

Grupa osób z wykształceniem wyższym stanowiła 3,77% ogółu bezrobotnych w gminie.

Tab. nr 7. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (na koniec 2003r)

Poziom wykształcenia
Liczba bezrobotnych ogółem
Liczba bezrobotnych kobiet
Pozostający bez pracy (ponad 24 m-ce)
Kobiety pozostające bez pracy ponad 24 m-ce
Gimnazjalne i poniżej
160
64
64
37
Zasadnicze zawodowe
158
70
70
91
Średnie ogólnokształcące
14
13
12
2
Policealne i średnie zawodowe
95
60
60
15
Wyższe
14
10
10
1

Źródło: PUP w Kolnie

Urząd Miejski w Stawiskach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

W 2003r., w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, organizowane były prace interwencyjne, roboty publiczne, umowy absolwenckie oraz zatrudnienia absolwentów, a także zawierane umowy o pracę.

W okresie od stycznia do grudnia 2003r. tego typu formami przeciwdziałania bezrobociu objętych zostało 58 osób, co stanowi 13,5% ogółu bezrobotnych w gminie i jednocześnie stanowi wzrost w zatrudnieniu bezrobotnych w stosunku do 2002r o 41 bezrobotnych,

Tab. nr 8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w gminie Stawiski w roku 2003

Wyszczególnienie ogółem
Prace interwencyjne
Umowy absolwenckie
Roboty publiczne
Staże
Szkolenia
Jednostka samorządu-samorząd gminy Stawiski
21
20
17
20
Razem: 58 bezrobotnych

7.2. SZKOLNICTWO

W gminie Stawiski funkcjonują następujące szkoły:

1. gimnazjum publiczne,

2. szkoła podstawowa w Stawiskach,

3. szkoła podstawowa w Porytem,

4. szkoła podstawowa w Sokołach,

5. cztery szkoły filialne szkół podstawowych– trzy w Stawiskach i jedna w Porytem

Do szkół podstawowych w Stawiskach, Porytem i Sokołach uczęsczają uczniowie do klas 0– VI, do szkół filialnych w Dzierzbi, Jurcu, Wysokiem Małem i Budach Stawiskich uczniowie z klas 0– III.

Samorząd gminy Stawiski nie prowadzi żadnej szkoły ponadgimnazjalnej.

7.3. OCHRONA ZDROWIA

Główną jednostką prowadzącą na terenie gminy Stawiski działalność w zakresie ochrony zdrowia jest niepubliczny zakład zdrowotny SALUS, w ramach którego działają następujące gabinety:

1. internistyczny,

2. stomatologiczny,

3. ginekologiczny.

Gmina Stawiski realizuje również poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych na terenie gminy Stawiski na koniec roku 2003 wynosiła– 852 (dane- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach).

W 2003r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach odnotował pomoc w 1024 sprawach –. jest to głównie pomoc opiekuńczo- wychowawcza i prowadzenie gospodarstw domowych (praca socjalna) oraz pomoc osobom bezrobotnym.

Na terenie gminy Stawiski funkcjonuje 1 (jedna) rodzina zastępcza.

Identyfikacja problemów w sferze społecznej gminy Stawiski:

 • wysokie bezrobocie,
 • mała oferta zatrudnienia – wolna dynamika rozwoju rynku, pracy,
 • niska aktywność społeczna mieszkańców gminy,
 • duże potrzeby remontowo- modernizacyjne w placówkach oświatowych gminy,
 • trudna sytuacja finansowa związana z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjum,
 • rosnące potrzeby na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • brak placówek świadczących specjalistyczną pomoc w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych i rodzin w sytuacjach kryzysowych,
 • brak obiektu sportowego o charakterze ogólnogminnym.

8. PLANOWANIE ZADAŃ GMINY NA LATA 2004– 2013

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski obejmuje swoim zasięgiem planowanie i realizację zadań wynikających z zakresu samorządu gminnego. Plan ma charakter kilkuletniego dokumentu planistycznego i w związku z tym zawiera szereg różnorodnych zamierzeń.

Zadania do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski zostały opracowane przez Horyzontalny Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego. Przed przystąpieniem do planowania odbyło się również szereg spotkań z przedstawicielami gminnych jednostek organizacyjnych w celu dokładnego sprecyzowania i zhierarchizowania potrzeb lokalnej społeczności gminnej.

Szeroka gama zamierzeń rozwojowych różnych sferach życia lokalnej społeczności gminnej umieszczona w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski możliwa będzie tylko w przypadku wspierania ich w czasie realizacji środkami funduszy strukturalnych.

PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

1. Urząd Miejski w Stawiskach

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne, roboty publiczne).Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy.
2004-2006
Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50. roku życia, kobiet oraz bezrobotnych bez kwalifikacjiOsoby bezrobotne i poszukujące pracy. Pracodawcy.Urząd MiejskiFundusz Pracy.Fundusze strukturalne.Środki własne pracodawcy.
450.000
2.
Adaptacja pomieszczeń i utworzenie Centrum Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji na Rynku Pracy w budynku przy ul. Kossaka w Stawiskach.
2007-2013
Poprawa obsługi bezrobotnych.Zmniejszenie liczby bezrobotnych.Tworzenie miejsc pracy.Pośrednictwo pracy.Osoby bezrobotne i poszukujące pracy.Jednostki szkolące.Fundusze Pracy. Fundusze Strukturalne, Środki Samorządu Gminnego
700.000
3.
Wyposażenie Centrum Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji na Rynku Pracy.
2007-2013
Poprawa jakości świadczonych usługPodmioty świadczące usługi.Urząd MiejskiŚrodki samorządu gminnego.Fundusze strukturalne.
300.000

2. Gimnazjum Publiczne w Stawiskach

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Adaptacja powierzchni strychowej na cele dydaktyczno- wychowawczo- kulturalne.
2007-2013
Poprawa jakości nauczania.Rozwój zainteresowań pozaszkolnych wśród dzieci i młodzieży.Przeciwdziałanie patologiom społecznym.Gimnazjum Publiczne.MENiSŚrodki samorządu gminnego.Fundusze strukturalne.Budżet państwa
100.000

3. Szkoła Podstawowa w Stawiskach

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Wymiana starych okien w całym budynku szkolnym.
2004
Poprawa stanu technicznego budynkuOcieplenie budynkuSP Stawiski.MENiSBudżet szkołyMENiS
57.000
2.
Wymiana starych drzwi wewnątrz budynku.
2004
Poprawa stanu technicznego budynku.Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówSP Stawiski.MENiSBudżet szkoły.MENiS
33.000
3.
Wymiana podłóg na korytarzach budynku.
2004
Poprawa stanu technicznego budynku.Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówSP Stawiski.MENiSBudżet szkoły.MENiS
30.000
4.
Wymiana poszycia dachu.
2005-2006
Likwidacja zacieków.Ocieplenie budynkuSP Stawiski.MENiSBudżet szkołyBudżet państwa
160.000
5.
Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.
2005-2006
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej.Oszczędności finansowe w utrzymaniu budynku.Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiskaSP Stawiski.MENiSBudżet szkoły.Budżet państwa
100.000
6.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa posesji– odnowienie ogrodzenia szkolnego, wymiana chodników wokół szkoły, pielęgnacja zieleni.
2007-2013
Prawidłowe zabezpieczenie posesji szkoły.Poprawa estetyki otoczenia..
.
7.
Wymiana podłóg w pracowniach dydaktycznych.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynkuZwiększenie bezpieczeństwa uczniów..
.
8.
Adaptacja powierzchni strychowej na cele dydaktyczne i wychowawcze.
2007-2013
Poprawa jakości nauczania.Rozwój zainteresowań pozaszkolnych wśród dzieci i młodzieży.Przeciwdziałanie patologiom społecznym...
.
9.
Wymiana mebli w pracowniach dydaktycznych.
2007-2013
Poprawa stanu pracowni..
.

4. Szkoła Podstawowa w Porytem

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Wymiana starych okien w całym budynku szkolnym.
2005-2006
Poprawa stanu technicznego budynku.Ocieplenie budynkuSP Poryte.MENiSBudżet szkołyMENiS
45.000
2.
Wymiana starych drzwi wewnątrz budynku.
2005-2006
Poprawa stanu technicznego budynku.Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówSP Poryte.MENiSBudżet szkołyMENiS
30.000
3.
Wymiana podłóg na korytarzach budynku.
2005-2006
Poprawa stanu technicznego budynku.Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówSP Poryte.MENiSBudżet szkoły.MENiS
40.000
4.
Wymiana poszycia dachu.
2007-2013
Likwidacja zacieków.Ocieplenie budynkuSP Poryte.
.
5.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa posesji– odnowienie ogrodzenia szkolnego, wymiana chodników wokół szkoły, pielęgnacja zieleni.
2007-2013
Prawidłowe zabezpieczenie posesji szkoły.Poprawa estetyki otoczeniaSP Poryte.
.
6.
Wymiana podłóg w pracowniach dydaktycznych.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku.Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówSP Poryte.
.

5. Szkoła Filialna SP Stawiski w Jurcu Szlacheckim

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły.
2004-2005
Prawidłowe zabezpieczenie posesji szkoły.Poprawa estetyki otoczeniaFilia SP Stawiski w Jurcu SzlacheckimBudżet szkoły.Budżet państwa
17.000
2.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa posesji.
2005-2006
Prawidłowe zabezpieczenie posesji szkoły.Poprawa estetyki otoczeniaFilia SP Stawiski w Jurcu SzlacheckimBudżet szkoły.Budżet państwa
10.000
3.
Wymiana starych okien w całym budynku szkolnym.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku.Ocieplenie budynkuFilia SP Stawiski w Jurcu SzlacheckimBudżet szkoły
.
4.
Wymiana starych drzwi wewnątrz budynku.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku.Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówFilia SP Stawiski w Jurcu SzlacheckimBudżet szkoły
.
5.
Wymiana podłóg na korytarzach budynku.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku.Zwiększenie bezpieczeństwaFilia SP Stawiski w Jurcu SzlacheckimBudżet szkoły
.
6.
Wymiana poszycia dachu.
2007-2013
Likwidacja zacieków. Ocieplenie budynkuFilia SP Stawiski w Jurcu SzlacheckimBudżet szkoły
.

6. Szkoła Filialna SP Stawiski w Budach Stawiskich

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Wymiana i modernizacja węzła ciepłowniczego szkoły.
2004-2005
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i strat przesyłowychFilia SP Stawiski w Budach StawiskichBudżet szkoły. Budżet państwa
17.000
2.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa posesji.
2005-2006
Prawidłowe zabezpieczenie posesji szkoły. Poprawa estetyki otoczeniaFilia SP Stawiski w Budach StawiskichBudżet szkoły. Budżet państwa
10.000
3.
Wymiana starych okien w całym budynku szkolnym.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynkuOcieplenie budynkuFilia SP Stawiski w Budach StawiskichBudżet szkoły.
.
4.
Wymiana starych drzwi wewnątrz budynku.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówFilia SP Stawiski w Budach StawiskichBudżet szkoły.
.

7. Szkoła Filialna SP Poryte w Dzierzbi

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczno- wychowawczo- kulturalne.
2005-2006
Poprawa jakości nauczania.Rozwój zainteresowań pozaszkolnych wśród dzieci i młodzieży.Przeciwdziałanie patologiom społecznymFilia SP Poryte w DzierzbiBudżet szkoły MENiS
100.000
2.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa posesji.
2007-2013
Prawidłowe zabezpieczenie posesji szkoły. Poprawa estetyki otoczeniaFilia SP Poryte w DzierzbiBudżet szkoły
.
3.
Wymiana starych okien w całym budynku szkolnym.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. Ocieplenie budynkuFilia SP Poryte w DzierzbiBudżet szkoły
.
4.
Wymiana starych drzwi wewnątrz budynku.
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniówFilia SP Poryte w DzierzbiBudżet szkoły
.
5.
Wymiana poszycia dachu.
2007-2013
Likwidacja zacieków. Ocieplenie budynkuFilia SP Poryte w DzierzbiBudżet szkoły
.

8. Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Plan modernizacji i rozbudowy siedziby GOK
I
2004
Poprawa stanu technicznego budynku. Rozwój kół zainteresowańSamorząd gminyŚrodki własne. Budżet państwa. Środki strukturalne
---------
2.
Przebudowa i modernizacja węzła ciepłowniczego
II
2005
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i strat przesyłowychSamorząd gminyŚrodki własne. Budżet państwa. Środki strukturalne
45.000
3.
Modernizacja i rozbudowa siedziby GOK, wymiana okien
III
2006
Poprawa stanu technicznego budynku. Poprawa estetyki i rozbudowa lokalowaSamorząd gminyŚrodki własne. Budżet państwa. Środki strukturalne
250.000
4.
Przebudowa sali kinowej pod działalność czytelni i działalność kulturalno- estradową
IV
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. Poprawa estetyki i rozbudowa lokalowaSamorząd gminyŚrodki własne. Budżet państwa. Środki strukturalne
.
5.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa posesji
V
2007-2013
Prawidłowe zabezpieczenie posesji. Poprawa estetyki otoczeniaSamorząd gminyŚrodki własne. Budżet państwa. Środki strukturalne
.

9. Siedziba Urzędu Miejskiego w Stawiskach

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Wymiana okien
I
2005
Poprawa stanu technicznego budynku. Ocieplenie budynkuUrząd Miejski w StawiskachŚrodki własne
30.000
2.
Wymiana węzła ciepłowniczego
II
2005
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i strat przesyłowychUrząd Miejski w StawiskachŚrodki własne. Budżet państwa
30.000
3.
Wymiana drzwi wewnętrznych i posadzek
III
2006
Poprawa stanu technicznego budynku. Zwiększenie bezpieczeństwaUrząd Miejski w StawiskachŚrodki własne. Budżet państwa
60.000
4.
Rozbudowa siedziby UM
IV
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. Poprawa estetyki i rozbudowa lokalowaUrząd Miejski w StawiskachŚrodki własne. Budżet państwa
.
5.
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych
V
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynkuUrząd Miejski w StawiskachŚrodki własne. Budżet państwa
.
6.
Wykonanie elewacji zewnętrznej
VI
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. poprawa eststykiUrząd Miejski w StawiskachŚrodki własne. Budżet państwa
.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Tworzenie Centrum Integracji Społecznej
I
2004-2006
Zapewnienie pomocy w powrocie do środowiska osobom wykluczonym społecznieSamorząd gminny. Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejŚrodki samorządowe. Środki strukturalne
20.000
2.
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kossaka w Stawiskach na noclegownię dla bezdomnych i ofiar przemocy w rodzinie
II
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. Poprawa estetyki i rozbudowa lokalowaSamorząd gminny. Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejŚrodki samorządowe. Środki strukturalne
.
3.
Tworzenie ośrodka profilaktyki i uzależnień
III
2007-2013
Poprawa jakości usługSamorząd gminny. Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejŚrodki samorządowe. Środki strukturalne
.

11. Budynek Przychodni zdrowia w Stawiskach

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie
I
2005-2006
Poprawa jakości świadczonych usług. Rozbudowa lokalowaSamorząd gminnyŚrodki własne.
25.000
2.
Wymiana dachu
II
2007-2013
Likwidacja zacieków. Ocieplenie budynkuSamorząd gminnyŚrodki własne
.
3.
Wykonanie elewacji zewnętrznej
III
2007-2013
Poprawa stanu technicznego budynku. Poprawa estetyki Samorząd gminnyŚrodki własne
.
4.
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa posesji
IV
2007-2013
Prawidłowe zabezpieczenie posesji. Poprawa estetyki otoczeniaSamorząd gminnyŚrodki własne
.

PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU INFRASTRUKTURALNEGO

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie
.
2004
Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. Poprawa jakości świadczonych usług komunalnychOchrona środowiskaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze UE(przedakcesyjne}SAPARD
263.991
2.
Sieć wodociągowa Cedry- ul. Smolniki
.
2004
Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych.Ochrona środowiskaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze UE(przedakcesyjne}SAPARD
239.394
3.
Sieć wodociągowa Stawiski- Chmielewo, Barżykowo- Kuczyny
.
2004
Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych.Dostęp do zbiorowych ujęć wodySamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze UE(przedakcesyjne}SAPARD
566.197
4.
Sieć wodociągowa we wsi Budy Stawiskie
.
2004
Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych. Dostęp do zbiorowych ujęć wodySamorząd gminnyŚrodki własne
30.000
5.
Sieć wodociągowa Zalesie- Wysokie Małe- Wysokie Duże
.
2004
Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych. Dostęp do zbiorowych ujęć wodySamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
657.307
6.
Sieć wodociągowa Barżykowo- Skroda Mała
.
2005
Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych. Dostęp do zbiorowych ujęć wodySamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
469.015
7.
Kanalizacja przy ul. Łomżyńskiej
.
2005-2006
Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych. Ochrona środowiskaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
200.000
8.
Sieć wodociągowa Poryte- Budziski
.
2007-2013
Poprawa jakości świadczonych usług komunalnych. Dostęp do zbiorowych ujęć wodySamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
.
9.
Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich
.
2007-2013
Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. Ochrona środowiskaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
.

2. Drogi gminne

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Przebudowa drogi Nr 104533B Karwowo- dr. nr 61
.
2004-2005
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,9 kmSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
733.805
2.
Przebudowa drogi Nr 104591B (ul. Strażacka)
.
2004
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,154 km, przebudowane chodniki z kostki brukowejSamorząd gminnyŚrodki własne.
99.00
3.
Przebudowa drogi Nr 104590B (ul. Spokojna)
.
2004-2005
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,184km, nowe chodnikiSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
514.992
4.
Przebudowa drogi Nr 104588B (ul. Sadowa)
.
2004-2005
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,308km, nowe chodniki, kanalizacja deszczowaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
516.406
5.
Przebudowa drogi Nr 104584B (ul.Steczkowskiego)
.
2004-2005
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,147 km, nowe chodniki, kanalizacja deszczowaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
221.762
6.
Przebudowa drogi Nr 104583B (ul. Parkowa)
.
2004-2005
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,249km, nowe chodniki, kanalizacja deszczowaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne
231.262
7.
Przebudowa drogi Nr 104523B Tafiły– Stawiski
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 1,605 kmSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
455.548
8.
Przebudowa drogi Nr 104558B Jurzec Włościański- Jurzec Szlachecki– Olszewek
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 1,600 kmSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
500.000
9.
Przebudowa drogiNr 104528B Mieczki– Mieczki– Pieniążki
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,800 kmSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
250.000
10.
Przebudowa drogi Nr 104586B (ul. Projektowana)
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,480 km, nowe chodnikiSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
350.000
11.
Przebudowa drogi Nr 104585B (ul. Pocztowa)
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,500km, nowe chodniki, kanalizacja deszczowaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
700.000
12.
Przebudowa drogi Nr 104587B (ul. Reymonta)
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 410km, kanalizacja deszczowaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
650.000
13.
Przebudowa drogi Nr 104594B (ul. Witosa)
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 080km, nowe chodni, kanalizacja deszczowaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
150.000
14.
Przebudowa drogi Nr 104589B (ul. Smolniki)
.
2005-2006
Odnowa istniejącej nawierzchni na odcinku 0,500km i przebudowa chodnikówSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
250.000
15.
Przebudowa drogi lokalnej w Porytem (ul. Spokojna)
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,400kmSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
250.000
16.
Przebudowa drogi lokalnej w Porytem (ul. Paszki z Radzanowa)
.
2005-2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,200 kmSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
125.000
17.
Przebudowa drogi Nr 104537B Stawiski– Budy Stawiskie
.
2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 3,2 kmSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
.
18.
Przebudowa drogi Nr 104575B (ul. Furmańska)
.
2006
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 245 km, nowe chodni, kanalizacja deszczowaSamorząd gminnyŚrodki własne. Fundusze strukturalne. Budżet Państwa
.
19.
Przebudowa drogi Nr 104536B Stawiski– Budy Poryckie
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 2,7km..
.
20.
Przebudowa drogi Nr 104556B Mieczki- Cwaliny- dr. Nr 1830
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 1,390 km..
.
21.
Przebudowa drogi Nr 104522B Zabiele– Konopki Monety
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 1,1 km..
.
22.
Przebudowa drogi Nr 104540B Dzierzbia– dr. nr 648
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 2,0 km..
.
23.
Przebudowa drogi Nr 104574B (ul. Długa)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 370km, nowe chodniki..
.
24.
Przebudowa drogi Nr 10457B (ul. Kościelna)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 090km, nowe chodniki..
.
25.
Przebudowa drogi Nr 104578B (ul. Kościuszki)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 149 km, nowe chodniki..
.
26.
Przebudowa drogi Nr 104579B (ul. Krótka)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 219km, nowe chodniki..
.
27.
Przebudowa drogi Nr 104580B (ul. Krzywe Koło)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 043km, nowe chodniki..
.
28.
Przebudowa drogi Nr 104587B (ul. Projektowana)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 410km, nowe chodniki..
.
29.
Przebudowa drogi Nr 104592B (ul. Utrata)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 160 km, nowe chodniki..
.
29.
Przebudowa drogi Nr 104592B (ul. Utrata)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 160 km, nowe chodniki..
.
30.
Przebudowa drogi Nr 104593B (ul. Wiejska)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,213 km, nowe chodniki..
.
31.
Przebudowa drogi Nr 104595B (ul. Źródłowa)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,126 km, nowe chodniki..
.
32.
Przebudowa drogi Nr 104582B (ul. Ogrodowa)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,350 km, nowe chodni, kanalizacja deszczowa..
.
33.
Przebudowa drogi Nr 104581B (ul. Niecała)
.
2007-2013
Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0, 054km, nowe chodniki, kanalizacja deszczowa..
.

PLANOWANIE ZADAŃ W OBSZARZE ROZWOJU EKOLOGICZNEGO

EKOLOGIA

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy
I
2004-2013
Wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.Zwiększenie zainteresowania selektywną zbiórką odpadów.Zwiększenie odzysku surowców wtórnych.Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.Ochrona środowiskaSamorząd gminny.Szkoły. Instytucje z terenu gminyBudżet gminy.WFOŚiGW.Fundusze sttrukturalne
200.000
2.
Zakup pojazdu do wywozu odpadów komunalnychZakup kontenerów
II
2004-2005
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów.Zwiększenie zainteresowania selektywną zbiórką odpadów.Zwiększenie odzysku surowców wtórnych.Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.Ochrona środowiskaSamorząd gminnyBudżet gminy.WFOŚiGW.Fundusze sttrukturalne.Budżet państwa
350.000
3.
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
III
2004-2006
Ochrona środowiskaSamorząd gminnyBudżet gminy.WFOŚiGW.Fundusze sttrukturalne.Budżet państwa
150.000
4.
Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych
IV
2007-2009
Ochrona środowiska.Spełnienie wymogów formalno- prawnych i ekologicznychSamorząd gminnyBudżet gminy.WFOŚiGW.Fundusze sttrukturalne.Budżet państwa
.
5.
Tworzenie i wyposażenie zgodnie z określonymi standardami Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego/ Gminnego Centrum Ratownictwa
V
2007-2013
Wzrost bezpieczeństwa ludności na terenie gminy w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzkiegoZwiększenie skuteczności niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowychSamorząd gminnyBudżet gminy.WFOŚiGW.Fundusze sttrukturalne.Budżet państwa
.
6.
Zaprojektowanie i budowa nowego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych
VI
2007-2013
.Samorządy gmin ze związku celowegoBudżet gminy.WFOŚiGW.Fundusze sttrukturalne.Budżet państwa
.

PLANOWANIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ GMINY

INNE

LP.
Nazwa planowanego zadania
Kolejność realizacji
Czas realizacji
Oczekiwane rezultaty
Podmiot uczęszczający w realizacji
Źródła finansowania
Koszt ogólny (zł)
1.
Zaprojektowanie i budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego w Stawiskach
I
2004-2006
Hala sportowo- widowiskowa na potrzeby miasta i gminy.Możliwość realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.Przeciwdziałanie patologii.Samorząd gminnyBudżet gminy. MENiS. Fundusze strukturalne
4.000.000
2.
Modernizacja stadionu miejskiego
II
2004-2006
Możliwość realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.Poprawa zdrowia fizycznego wśród dzieci, młodzież i dorosłych.Tworzenie i rozwijanie kół sportowychSamorząd gminnyBudżet gminy.
40.000
3.
Modernizacja oświetlenia ulicznego
III
2004-2006
Poprawa bezpieczeństwaSamorząd gminnyBudżet gminy. Fundusze strukturalne
200.000
4.
Ochrona kultury i dziedzictwa
IV
2006
Oznakowanie wszystkich zabytków na terenie gminyUrząd MiejskiBudżet gminy. Fundusze strukturalne
40.000
5.
Rozwój infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim
V
2007-2013
Uzupełnienie oraz zakup sprzętu komputerowego. Połączenie szerokopasmowe z InternetemUrząd MiejskiBudżet gminy. Fundusze strukturalne
50.000

9. POWIĄZANIE ZADAŃ Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY STAWISKI

Rozwój społeczno– gospodarczy w skali lokalnej jest bezpośrednio związany z procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. W obecnym systemie gospodarki rynkowej otoczeniem, które może mieć i ma wpływ na wykorzystanie szans rozwojowych jest zarówno otoczenie bliskie, jak i dalsze.

Gospodarka województwa i powiatu wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w gminach. Otoczenie dalsze, w postaci gospodarki kraju i gospodarki światowej we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym sąsiedztwie. Procesy społeczne i ekonomiczne, zachodzące w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską, jak i dalszych, znajdują odbicie w kondycji poszczególnych firm i całych branż gospodarczych.

Ważnymi czynnikami, które warunkują rozwój gminy i które należy brać pod uwagę są:

 • Narodowy Plan Rozwoju,
 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego,
 • Strategia Rozwoju Powiatu Kolneńskiego,
 • Kontrakt Wojewódzki,
 • projekty w ramach programów przedakcesyjnych, np. PHARE 2001, SAPARD. Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

10. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Zakłada się, ze metodą na zbudowanie dobrego Planu Rozwoju Lokalnego jest szczegółowe rozpisanie wcześniej uzgodnionych celów na małe działania rozłożone w czasie i konsekwentnie realizowane z jasno sprecyzowanymi celami, działaniami i rezultatami oraz realnym budżetem. Realizacja planu winna także przynieść określone wskaźniki osiągnięć i efektów, jak:

 • poprawa jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację
 • poprawa jakości środowiska naturalnego w związku ze zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, gleby i atmosfery,
 • rozszerzenia oferty w zakresie kultury, sportu i realizacji w związku z modernizacją, remontami czy budową obiektów kultury i sportu,
 • poprawa bazy edukacyjnej dla młodzieży w związku z remontem i modernizacją obiektów szkolnych,
 • poprawa jakości bazy leczniczej i warunków ekonomicznych funkcjonowania ośrodka zdrowia i gabinetów lekarskich
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego,
 • poprawa zdrowia mieszkańców w związku z budową ujęć wody i sieci wodociągowej,
 • tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości,
 • rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa– budowę dróg, wodociągów i kanalizacji,
 • wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych,

11. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski odbywać się będzie wraz z uruchomieniem programów strukturalnych Unii Europejskiej. Samorząd gminy Stawiski będzie przygotowywał projekty – zgodnie z zamieszczonymi w PRL zamierzeniami– zachowując obowiązujące procedury ubiegania się o środki unijne.

Zarządzanie i monitorowanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski należy do kompetencji Burmistrza Stawisk, który będzie przedstawiał każdego roku Radzie Miejskiej w Stawiskach informacje na temat wdrażania PRL. Natomiast Rada Miejska w Stawiskach, na podstawie przedłożonych informacji i zawartych w PRL wskaźników realizacji, dokona oceny planu i wskaże dalsze kierunki jego kontynuacji.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski zamieszczony zostanie na stronach gminnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W ten sposób zostanie udostępniony wszystkim mieszkańcom gminy. Ponadto informacje zawarte w planie będą rozpowszechniane w lokalnych mediach przy realizacji kolejnych zamierzeń w nim zawartych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

Data powstania: środa, 14 lip 2004 12:19
Data opublikowania: środa, 14 lip 2004 12:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 kwi 2008 10:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 12901 razy