BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/205/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 758.

     Na podstawie art.4 ust.7 pkt 2 i ust.11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości(Dz. U z 2012r. poz.83) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2013r. poz.594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Stawiskach ustala bonifikatę w wysokości 90 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej w obrębie miasta Stawiski przy ul. Sadowej 5, oznaczonej numerem ewidencyjnym 758 o powierzchni 0,0595 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00007563/3.

§ 2. Bonifikaty o której mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata opłaty po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej zapłaty i użytkownik wieczysty na rzecz którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Stawiski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 cze 2013 08:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1729 razy