BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/159/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2012 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz 567) oraz art. 9 ust. l i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski , przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/ 02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 (zmienionego uchwałami Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012 roku i Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012 roku) w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Podstawowym celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia terenu eksploatacji powierzchniowej kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża w obrębie wsi Jurzec Włościański. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2012 15:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1564 razy