BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach VI kadencji

z dnia:
w sprawie:

2010

Nr I/1/10 z dnia: 01 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr I/2/10 z dnia: 01 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr III/3/10 z dnia: 08 grudnia 2010 roku

w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr III/4/10 z dnia: 08 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Stawisk

Nr III/5/10 z dnia: 08 grudnia 2010 roku

w sprawie: zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr III/6/10 z dnia: 08 grudnia 2010 roku

w sprawie: zasad ustalania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Stawiski

Nr IV/7/10 z dnia: 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr IV/8/10 z dnia: 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr IV/9/10 z dnia: 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Nr IV/10/10 z dnia: 14 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

Nr V/11/10 z dnia: 17 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019

Nr V/12/10 z dnia: 17 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2011.

Nr V/13/10 z dnia: 17 grudnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2011 rok.

Nr V/14/10 z dnia: 17 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2011 rok.

Nr VI/15/10 z dnia: 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

 

2011

Nr VII/16/11 z dnia: 25 stycznia 2011 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Nr VII/17/11 z dnia: 25 stycznia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2011.

Nr VII/18/11 z dnia: 25 stycznia 2011 roku

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2011 rok.

Nr VII/19/11 z dnia: 25 stycznia 2011 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Stawiski.

Nr VII/20/11 z dnia: 25 stycznia 2011 roku

w sprawie: zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr VIII/21/11 z dnia: 24 lutego 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr VIII/22/11 z dnia: 24 lutego 2011 roku

w sprawie: zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach.

Nr VIII/23/11 z dnia: 24 lutego 2011 roku

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

Nr IX/24/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Nr IX/25/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stawiski.

Nr IX/26/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

Nr IX/27/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Nr IX/28/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr IX/29/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

Nr IX/30/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: określenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Stawiski.

Nr IX/31/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

Nr IX/32/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski

Nr IX/33/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski

Nr IX/34/11 z dnia: 24 marca 2011 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach.

Nr X/35/11 z dnia: 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Nr X/36/11 z dnia: 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Nr X/37/11 z dnia: 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nr X/38/11 z dnia: 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013.

Nr X/39/11 z dnia: 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Nr XI/40/11 z dnia: 27 maja 2011 roku

w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Nr XI/41/11 z dnia: 27 maja 2011 roku

w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.

Nr XI/42/11 z dnia: 27 maja 2011 roku

w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2021.

Nr XI/43/11 z dnia: 27 maja 2011 roku

w sprawie: w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XI/44/11 z dnia: 27 maja 2011 roku

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

Nr XI/45/11 z dnia: 27 maja 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

Nr XI/46/11 z dnia: 27 maja 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

Nr XII/47/11 z dnia: 24 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Nr XII/48/11 z dnia: 24 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Nr XII/49/11 z dnia: 24 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XII/50/11 z dnia: 24 czerwca 2011 roku

w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Nr XII/51/11 z dnia: 24 czerwca 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Nr XII/52/11 z dnia: 24 czerwca 2011 roku

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Nr XII/53/11 z dnia: 24 czerwca 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.

Nr XIII/54/11 z dnia: 26 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XIII/55/11 z dnia: 26 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XIV/56/11 z dnia: 29 lipca 2011 roku

w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XIV/57/11 z dnia: 29 lipca 2011 roku

w sprawie: w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu długoterminowego

Nr XIV/58/11 z dnia: 29 lipca 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XIV/59/11 z dnia: 29 lipca 2011 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

Nr XIV/60/11 z dnia: 29 lipca 2011 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w miejscowości Zaborowo Gmina Stawiski.

Nr XV/61/11 z dnia: 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XV/62/11 z dnia: 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach prowadzonym przez Gminę Stawiski.

Nr XVI/63/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XVI/64/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/65/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/65/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/66/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/67/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/68/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/69/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/70/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/71/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/72/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/73/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/74/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/75/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XVI/76/11 z dnia: 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stawiski.

Nr XVII/77/11 z dnia: 04 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XVII/78/11 z dnia: 04 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Nr XVII/79/11 z dnia: 04 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Nr XVII/80/11 z dnia: 04 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Nr XVII/81/11 z dnia: 04 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Nr XVII/82/11 z dnia: 04 listopada 2011 roku

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

Nr XVIII/83/11 z dnia: 21 listopada 2011 roku

w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XVIII/84/11 z dnia: 21 listopada 2011 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr XVIII/85/11 z dnia: 21 listopada 2011 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr XVIII/86/11 z dnia: 21 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Nr XIX/87/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XIX/88/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

Nr XIX/89/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2011r.

Nr XIX/90/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2012 rok.

Nr XIX/91/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2012 rok.

Nr XIX/92/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Stawiski projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Nr XIX/93/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2012 – 2021.

Nr XIX/94/11 z dnia: 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2012.

Nr XX/95/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Nr XX/96/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2012 rok.

Nr XX/97/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nr XX/98/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Nr XX/99/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Nr XX/100/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stawiski.

Nr XXI/101/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stawiski.

Nr XXI/102/11 z dnia: 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia dopłat do odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

 

2012

Nr XXII/103/12 z dnia: 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2012.

Nr XXII/104/12 z dnia: 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

Nr XXII/105/12 z dnia: 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego nr 1, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych.

Nr XXII/106/12 z dnia: 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego nr 2, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych.

Nr XXII/107/12 z dnia: 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego nr 3, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych.

Nr XXII/108/12 z dnia: 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego nr 4, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych.

Nr XXIII/109/12 z dnia: 27 lutego 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2012 – 2021.

Nr XXIII/110/12 z dnia: 27 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Nr XXIII/111/12 z dnia: 27 lutego 2012 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Nr XXIII/112/12 z dnia: 27 lutego 2012 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża – Ełk na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXIII/113/12 z dnia: 27 lutego 2012 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości – działki nr 489/5.

Nr XXIII/114/12 z dnia: 27 lutego 2012 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości – działki nr 505.

Nr XXIII/115/12 z dnia: 27 lutego 2012 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości – działki nr 1010.

Nr XXIV/116/12 z dnia: 30 marca 2012 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Nr XXIV/117/12 z dnia: 30 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2012 – 2021.

Nr XXIV/118/12 z dnia: 30 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

Nr XXIV/119/12 z dnia: 30 marca 2012 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Poryte Szlacheckie Gmina Stawiski.

Nr XXIV/120/12 z dnia: 30 marca 2012 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Zaborowo Gmina Stawiski.

Nr XXIV/121/12 z dnia: 30 marca 2012 roku

w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Nr XXIV/122/12 z dnia: 30 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2012 rok.

Nr XXV/123/12 z dnia: 22 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Nr XXV/124/12 z dnia: 22 maja 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Nr XXVI/125/12 z dnia: 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Nr XXVI/126/12 z dnia: 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Nr XXVI/127/12 z dnia: 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 roku

Nr XXVII/128/12 z dnia: 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski.

Nr XXVII/129/12 z dnia: 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

Nr XXVII/130/12 z dnia: 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Nr XXVIII/131/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: podziału Gminy Stawiski na okręgi wyborcze.

Nr XXVIII/132/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Nr XXVIII/133/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

Nr XXVIII/134/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Poryte Szlacheckie.

Nr XXVIII/135/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nr XXVIII/136/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Nr XXVIII/137/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: skargi na działalność p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

Nr XXVIII/138/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XXVIII/139/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XXVIII/140/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XXVIII/141/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 377.

Nr XXVIII/142/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 548.

Nr XXVIII/143/12 z dnia: 19 października 2012 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 777.

Nr XXIX/144/12 z dnia: 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Nr XXIX/145/12 z dnia: 26 listopada 2012 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr XXIX/146/12 z dnia: 26 listopada 2012 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr XXIX/147/12 z dnia: 26 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Nr XXIX/148/12 z dnia: 26 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XXX/149/12 z dnia: 07 grudnia 2012 roku

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2013.

Nr XXX/150/12 z dnia: 07 grudnia 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXX/151/12 z dnia: 07 grudnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stawiski.

Nr XXX/152/12 z dnia: 07 grudnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Nr XXX/153/12 z dnia: 07 grudnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia dopłat do odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Nr XXX/154/12 z dnia: 07 grudnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXX/155/12 z dnia: 07 grudnia 2012 roku

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stawiski w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Nr XXXI/156/12 z dnia: 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Nr XXXI/157/12 z dnia: 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XXXI/158/12 z dnia: 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 770.

 

Nr XXXI/159/12 z dnia: 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Nr XXXI/160/12 z dnia: 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr XXXI/161/12 z dnia: 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021.

Nr XXXI/162/12 z dnia: 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013.

Nr XXXII/163/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Nr XXXII/164/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok.

Nr XXXII/165/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok.

Nr XXXII/166/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2013 rok.

Nr XXXII/167/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Nr XXXII/168/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXXII/169/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXXII/170/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXXII/171/12 z dnia: 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiski.

 

 

2013

Nr XXXIII/172/13 z dnia: 18 stycznia 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2013.

Nr XXXIII/173/13 z dnia: 18 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Nr XXXIII/174/13 z dnia: 18 stycznia 2013 roku

w sprawie: podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nr XXXIII/175/13 z dnia: 18 stycznia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Nr XXXIII/176/13 z dnia: 18 stycznia 2013 rok

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XXXIII/177/13 z dnia: 18 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXXIV/178/13 z dnia: 21 lutego 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Nr XXXIV/179/13 z dnia: 21 lutego 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach.

Nr XXXIV/180/13 z dnia: 21 lutego 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XXXIV/181/13 z dnia: 21 lutego 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 672.

Nr XXXIV/182/13 z dnia: 21 lutego 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Cedry.

Nr XXXIV/183/13 z dnia: 21 lutego 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Romany.

Nr XXXV/184/13 z dnia: 25 lutego 2013 roku

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXXVI/185/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Nr XXXVI/186/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

Nr XXXVI/187/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

Nr XXXVI/188/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2013 rok.

Nr XXXVI/189/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021.

 

Nr XXXVI/190/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010 – 2013.

Nr XXXVI/191/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 750.

Nr XXXVI/192/13 z dnia: 22 marca 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 771.

Nr XXXVII/193/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Nr XXXVII/194/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXXVII/195/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Nr XXXVII/196/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Nr XXXVII/197/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Stawiski.

Nr XXXVII/198/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

Nr XXXVII/199/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XXXVII/200/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Nr XXXVII/201/13 z dnia: 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Stawisk do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu priorytetowego NFOŚiGW pt.: Systemy zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Nr XXXVIII/202/13 z dnia: 15 maja 2013 roku

w sprawie:  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Nr XXXIX/203/13 z dnia: 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Nr XXXIX/204/13 z dnia: 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Nr XXXIX/205/13 z dnia: 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 758.

Nr XXXIX/206/13 z dnia: 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Nr XXXIX/207/13 z dnia: 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

Nr XXXIX/208/13 z dnia: 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Nr XL/209/13 z dnia: 05 lipca 2013 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 1, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.

Nr XL/210/13 z dnia: 05 lipca 2013 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 2, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.

Nr XL/212/13 z dnia: 05 lipca 2013 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 4, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 gru 2010 10:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2374 razy