BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LX/245/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2010 roku
w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1.  Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

§ 2. Regulacja wynagrodzeń objętych niniejszym regulaminem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Uchwała straciła moc 1 września 2020 r. 

Uchwała obowiązująca: Uchwała Nr XXII/114/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 28 maja 2020 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Stawiski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 mar 2010 14:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1895 razy