BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIX/243/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 marca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art.11 ust.2, art.37 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r., Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz.1279 i 1281, Nr 206 poz. 1590) uchwala się,  co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wyodrębnionej w wyniku podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 891/91 o powierzchni 0,4367ha położonej w Stawiskach przy ulicy Smolniki, stanowiącej drogę, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 36 145, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 891/11,891/13,819/85 i 891/92.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 mar 2010 08:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1783 razy