BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę materiałów polbrukowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.


"Dostawa materiałów polbrukowych"


1. Zamawiający:
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
18-520 Stawiski
ul. Polowa 12


2. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej z dostępem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.stawiski.pl

4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów polbrukowych:
  1. obrzeża szare – 100 mb,
  2. kostka cegiełka szara „6” – 500 m2,
  3. ściek korytkowy szary 50 x 50 – 8 mb
Kod CPV - 28813120-1

5. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:
      O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 cytowanej ustawy.
      Ocena spełnienia w/w warunków odbędzie się na podstawie weryfikacji złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentówOcena spełniania w/w dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.17 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
      Nie spełnienie chociaż jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

9. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Kryterium: cena – 100 %
W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą;
      - wg kryterium cena:
      - Wc = Cena min./cena ofer.x100 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

11. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w Szkole Podstawowej w Stawiskach, ul. Polowa 12 do dnia 14 marca 2008r do godz. 1100.
  2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
  3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 marca 2008r. o godzinie 1105 w siedzibie zamawiającego w Szkole Podstawowej w Stawiskach, ul. Polowa 12, Gabinet Dyrektora.
12. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
Danuta Truszkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach,
od poniedziałku do piątku w godz. 800 do godz. 1515, tel. 086 278 56 09.

13. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje:
Zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Stawiskach
Danuta Truszkowska

Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2008 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2008 16:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 cze 2008 21:38
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2835 razy