BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont stacji uzdatniania wody w Sokołach

Burmistrza Stawisk,Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski,
REGON 000528830,NIP 721 10 03 298

REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W SOKOŁACH

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonych w art. 4 ustawy Pzp. tj. 14 tys. euro1. Zakres robót obejmuje wykonanie:
 1. Wybranie złoża z 3 zbiorników filtracyjnych o średnicy 1400 mm - 12,02 t. z oczyszczeniem ścian wewnętrznych zbiornika
 2. Zasypanie złożem zbiorników filtracyjnych w ilości 3 szt. o średnicy 1400mm, tj:
  1. Warstwa podtrzymująca:
  2. złoże kwarcowe o uziarnieniu 8 - 16mm, grubość warstwy 10 cm,
  3. złoże kwarcowe o uziarnieniu 5 - 10 mm , grubość warstwy 10 cm,
  4. złoże kwarcowe o uziarnieniu 3 - 5 mm, grubość warstwy 15 cm

  5. Właściwa warstwa filtracyjna
  6. złoże braunsztynowe o uziarnieniu od 0, 6 - 3,0 mm, grubość warstwy 50 cm,
  7. piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8 - 1,4 mm , grubość warstwy 50 cm,
  8. uaktywnienie złoża roztworem i przemywaniem,
  9. płukanie złoża wodą po uaktywnieniu,
  10. rozruch technologiczny urządzeń ,
  11. badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne.
Prace remontowe powinny być wykonywane bez przerw w dostawie wody dla odbiorców

2. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/
      Kod CPV 45252126-7

3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

5. Termin wykonania zamówienia:

45 dni od daty podpisania umowy

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte
w art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.


7. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %.

8. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowych informacji.

SIWZ umieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego www.bip.stawiski.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać również w pok. Nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach , tel./086/ 278 50 50 w godzinach 730 - 15 45.


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wykonawcami: Małgorzata Dąbkowska - inspektor ds. ochrony środowiska i zabytków.

9. Miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
Urząd Miejski w Stawiskach,
18-520 Stawiski,
Plac Wolności 13/15

w terminie do dnia 29 lutego 2008r. do godziny 1000 w pok. Nr 13.

10. Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Data , godzina i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 lutego 2008r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 13.

BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZ
W nawiązaniu od zapytania Wykonawcy udostępnia się wyniki wody surowej oraz wyniki wody uzdatnionej na stacji uzdatniania wody w Sokołach.
Woda surowa - wyciąg z Projektu BudowlanegoWoda uzdatniona - wyciąg z Projektu Budowlanego
Data powstania: czwartek, 14 lut 2008 10:16
Data opublikowania: czwartek, 14 lut 2008 14:04
Data edycji: wtorek, 19 lut 2008 15:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 cze 2008 21:39
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3100 razy
Ilość edycji: 1