BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o przetargach

BURMISTRZ STAWISK Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późno zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 463 o pow. 0,0117 ha, rodzaj użytków – B- R IIIb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi
księgę wieczystą KW 7568.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.

Cena wywoławcza netto 3 300,00 zł. + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 660,00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia 33,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2007 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ul. Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/2 o pow. 0,0261 ha, rodzaj użytków – B-R IIIb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 21299

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Cena wywoławcza netto 6 600,00 zł + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 1320, 00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 66,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2007 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ul. Parkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 993/9 o pow. 0,0294, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 22195.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Cena wywoławcza netto 6 600,00 zł + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 1 320, 00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 66,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2007 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Jurcu Szlacheckim, oznaczonej numerem geodezyjnym 20 o pow. 0,3500 ha, rodzaj użytków - K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 28065.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolnicze.

Cena wywoławcza netto 5 000,00 zł + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 1000, 00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2007 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Porytem przy ul. Szkolnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/11 o pow. 0,1033, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27928.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Cena wywoławcza netto 10 000,00 zł + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 2 000, 00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2007 r. o godzinie 1400 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Porytem przy ul. Szkolnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/13 o pow. 0,0311, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27928.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Cena wywoławcza netto 2 000,00 zł + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 400, 00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 20,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2007 r. o godzinie 1500 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  • Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 17 grudnia 2007 r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 20 listopada 2007 r do dnia 21 grudnia 2007 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2007 15:48
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2007 15:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lut 2008 21:29
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 37639 razy