BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

DYREKTOR GIMNAZJUM IM.A.MICKIEWICZA W STAWISKACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Stawiskach.

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego na rok 2008.

Nazwa i adres Zamawiającego: Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski

Godziny pracy: poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Tel: (86) 278 52 29, 278-50-68

Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski, sekretariat lub drogą elektroniczną (www.bip.stawiski.pl), bezpłatnie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Olej opałowy w ilości około 20 000 litrów w sezonie grzewczym roku 2008 - zamawiany sukcesywnie na podstawie cząstkowych zamówień.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 23122000-9 - olej opałowy.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 roku w sprawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych, oraz inne zawarte w SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium: cena - 100 %

Miejsce i termin składania ofert: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski (sekretariat) do dnia 29 listopada 2007 roku do godziny 14 :00.

Termin związania ofertą: okres 30 dni, tj. do dnia 29 grudnia 2007 roku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lis 2007 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lis 2007 11:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lut 2008 21:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2740 razy