BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Stawiski, dnia 25 października 2007 r.

GN 7144 – 2/9/07

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XI/44/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stawiski w drodze przetargu,
Burmistrz Stawisk
ogłasza

przetarg ustny ograniczony, na rzecz osób fizycznych lub prawnych świadczących usługi zdrowotne lub posiadających uprawnienia do świadczenia usług zdrowotnych, na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się na parterze budynku przy ul. Łomżyńskiej 8 w Stawiskach, wraz z udziałem 0,0491 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu oznaczonej numer 424 o powierzchni 0,0575 ha, celem zapewnienia świadczenia usług zdrowotnych.

Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 22195.

Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy będący przedmiotem sprzedaży znajduje się na parterze budynku usługowo - mieszkalnego wolnostojącego, jednopiętrowego ze strychem.
Lokal przeznaczony na zbycie wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania ( wspólna kotłownia dla całego budynku).

Opis samodzielnego lokalu użytkowego

 1. SAMODZIELNY LOKAL UŻYTKOWY Nr 2 składa się z 2 pomieszczeń i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 18.50 m2
  Z w/w lokalem związane są następujące udziały w nieruchomości wspólnej w wysokości:
  • 0,0491 części we własności działki gruntu nr 424 o powierzchni 0,0575 ha;
  • 0,0491 części we współwłasności części wspólnych budynku, w którym mieści się lokal i urządzeń znajdujących się w obrębie w/w działki.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.000 zł.
Wysokość wadium wynosi 4 000 zł.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 200 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2007r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ulicy Pl. Wolności 13/15, sala konferencyjna.

Przvstępującv do przetargu zobowiązani są do:

 1. wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. kwoty 4 000 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski w terminie do dnia 21 listopada 2007r (decyduje data wpływu na rachunek bankowy)
 2. złożenia w terminie do dnia 21 listopada 2007r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach:
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz, że w przypadku wygrania przetargu, zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych,
  • zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
  • dowodu wniesienia wadium,
  • dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do świadczenia w/w usług.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15. Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego.

Budynek w którym znajduję się lokal będący przedmiotem przetargu został przekazany jako darowizna przez Starostwo Powiatowe w Kolnie na rzecz Gminy Stawiski na cele związane z zapewnieniem ludności podstawowej opieki zdrowotnej. W obiekcie będącym przedmiotem przetargu świadczone były i są usługi zdrowotne.

W celu zapewnienia, po dokonaniu sprzedaży nieruchomości, dalszej kontynuacji świadczenia usług zdrowotnych w tym obiekcie, wybrana została forma przetargu ustnego ograniczonego, do którego mogą przystąpić podmioty posiadające uprawnienia do świadczenia usług zdrowotnych.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 25 października 2007 r do dnia 26 listopada 2007 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip stawiski.pl.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub tel.: 086 278 5223

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 25 paź 2007 12:46
Data opublikowania: czwartek, 25 paź 2007 12:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lut 2008 21:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2867 razy