BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późno zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż:
Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 463 o pow. 0,0117 ha, rodzaj użytków – B- R IIIb, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 7568.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.
Cena wywoławcza netto: 3 300,00 zł + VAT (22 %).
Wysokość wadium wynosi: 660,00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia: 33,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2007 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż:
Działki położonej w Stawiskach przy ul. Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/2 o pow.0,0261 ha, rodzaj użytków – B-R IIIb, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 21299.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.
Cena wywoławcza netto: 6 600,00 zł + VAT (22 %).
Wysokość wadium wynosi: 1 320, 00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia: 66,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2007 r. o godzinie 11 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż:
Działki położonej w Stawiskach przy ul. Furmańskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 620/1 o pow.0,0123 ha, rodzaj użytków - B, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 4849.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.
Cena wywoławcza netto: 3 300,00 zł. + VAT (22 %).
Wysokość wadium wynosi: 660,00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia: 33,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2007 r. o godzinie 12 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż:
Działki położonej w Stawiskach przy ul. Parkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 993/9 o pow. 0,0294, rodzaj użytków - B, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży KW 22195.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.
Cena wywoławcza netto: 6 600,00 zł + VAT (22 %).
Wysokość wadium wynosi: 1 320, 00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia: 66,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2007 r. o godzinie 13 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
  • dowodu wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 w BS Pątnica O/Stawiski do dnia 24 października 2007r.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 26 września 2007r do dnia 26 października 2007r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej: www.bip.stawiski.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie pod nr tel.: 086 278 5223

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 26 wrz 2007 10:00
Data opublikowania: środa, 26 wrz 2007 21:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 paź 2007 07:55
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2694 razy