BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kostki polbrukowej i krawężników

Stawiski, dnia 6 sierpnia 2007r r.

DRG 5541 – 12/07

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski
REGON: 000528830
NIP 721 10 03 298
Tel. /086/ 278 55 11
e-mail:
wrg-umstawiski@hi.pl
www:
www.bip.stawiski.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 dostawa kostki polbruk i krawężników

1.    Zakres dostaw obejmuje wykonanie:

              -krawężnik typu lekkiego kolor szary –  270 mb,

    -kostka szara „6” „cegiełka” – 1470 m 2 ,

 

Powyższe materiały należy dostarczyć w następujące miejsca:

 

  • M. Stawiski  ulica Kossaka – krawężnik typu lekkiego szary – 120 mb, kostka szara cegiełka  „6” – 180 m 2,
  • M. Stawiski ulica Ogrodowa – kostka cegiełka szara „6” - 50 m 2
  • M. Stawiski ulica Smolniki – krawężnik typu lekkiego – 140 mb, kostka cegiełka szara „6” 1000 m 2,
  • Wieś Sokoły – krawężnik typu lekkiego szary – 100 mb, kostka szara „6” –240 m 2 ,

2. Wspólny Słownik zamówień CPV 28813120-1.

3.Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5. Termin wykonania zmówienia:

30 dni od podpisania umowy.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

8. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych informacji.

SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. Nr 12 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. /086/  278-51-92 w godzinach 700 – 1500. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wykonawcami -
Waldemar Kamiński – referent  ds. utrzymania dróg gminnych.

9. Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 14 sierpnia 2007 r. do godz. 1100 w pok. Nr 13

10. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2007 r. o godz. 1105 w siedzibie Zamawiającego
w pok. Nr 12

Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 08:29
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2007 08:30
Data przejścia do archiwum: środa, 26 wrz 2007 21:44
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2981 razy