BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa kostki polbruk i krawężników w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 14 tys. euro

Nr DRG.5541-12/07
BURMISTRZ STAWISK

18-520 Stawiski

Plac Wolności 13/15SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA  REALIZACJĘ ZADANIA PN:


Dostawa kostki  polbruk i krawężników

 

W trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 14 tys. euroStawiski , dnia 03.08.2007 r.


 

BURMISTRZ STAWISK,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 zwany dalej „Zamawiającym „ zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonym  na podstawie art.10. ust.1 w związku z art  39 ustawy  Prawo zamówień publicznych ,zgodnie z wymaganiami  określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r , Nr 164,poz.1163 zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa , przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących  materiałów polbrukowych ogółem:

-          krawężnik typu lekkiego kolor szary –  270 mb,

-          kostka szara „6” „cegiełka” – 1470 m 2 ,

-           

     Powyższe materiały należy dostarczyć w następujące miejsca :

 • M. Stawiski  ulica Kossaka – krawężnik typu lekkiego szary – 120 mb, kostka szara cegiełka  „6” – 180 m 2,
 • M. Stawiski ulica Ogrodowa – kostka cegiełka szara „6” - 50 m 2
 • M. Stawiski ulica Smolniki – krawężnik typu lekkiego – 140 mb, kostka cegiełka szara „6” 1000 m 2,
 • Wieś Sokoły – krawężnik typu lekkiego szary – 100 mb, kostka szara „6” –240 m 2 ,

 

Zamawiający informuje że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt .6 ustawy,

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

 

CPV   -  28813120-1

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :

-          okres gwarancji   36 miesięcy,

-          płatności      -       30 dni po dostarczeniu ostatniej partii materiału i otrzymaniu faktury VAT ,

-          transport i rozładunek na koszt dostawcy  materiałów . Miejsce dostaw , Stawiski ulice: Kossaka ,Ogrodowa, Smolniki   i wieś Sokoły .

 

Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienie podwykonawców .

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 3. posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia )art. 24 ust.1 i 2 ustawy).

Ocena spełniania w/w  dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia w oparciu  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.17 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie ,iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert. , chyba ze ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

 

Nie spełnienie chociaż jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
  • wykonawcy przedłożą wraz z oferta umowę określającą strony umowy , cel działania, okres ważności umowy sposób ich współdziałania, zakres oraz przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności  wykonawców),
  • w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego ,każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować ,że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
  • wykonawcy występujący wspólnie musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z oferta,

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  • wszelka korespondencja  oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem(liderem),
  • wypełniając formularz ofertowy , jak również inne  dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu ,np, nazwa i adres „Wykonawcy „ należy wpisać dane dotyczące konsorcjum , a nie pełnomocnika konsorcjum.
 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i założeniem oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy.

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelna technika oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka ) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

 

 1. Osobami uprawnionymi przez zmawiającego do kontaktu z wykonawcami są:

1.    Waldemar Kamiński

Oświadczenia , wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenie , wnioski zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl.

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres: Urząd Miejski w stawiskach ,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15,.

Zapytania mogą być składane faksem pod numerem :(086) 278 55 33 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania ,związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem ,że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na  2 dni przed terminem składania ofert.

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

 

Dokonaną modyfikacje zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

 

 1. W szczególnie uzasadnionej przypadkach przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku , gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zmawiający może przedłużyć termin składania ofert.

 

 1. Termin związania  ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. WADIUM

Nie dotyczy

 

 1. ZABEZPIECZENIE

Nie dotyczy

 

 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego  w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 , pokój nr 12 do dnia 14 sierpnia 2007r do godziny 11 oo .

-          Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 „Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów polbrukowych””, Nie otwierać przed dniem 14 sierpnia  2007r , godzina 11 05.

-          Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

-          Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz  z numerem , jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem , że zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by ć złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE””

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofanych  nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną  otwarte przy otwieraniu oferty  Wykonawcy , który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,  zostaną dołączone do oferty.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia 2007r  o godzinie 11 05 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 , pokój nr 12 , I piętro.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert , zamawiający prześle jemu informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek.

 

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

-          wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,[wystawiony nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert],

-          oświadczenie ,że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , określone w art. 22 ust. 1 i  24 ust. 1 ustawy [na formularzu ofertowym],

-          wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech  lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca dostawy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie(wg zał.nr 2),

-          atesty na produkowane materiały,

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonym za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentu w niewłaściwej  formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

 

Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł ,że nie mogą one być udostępniane.

  1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r, poz. 211 z póź.zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje  techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności . Zastrzegł składając ofertę iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
  2. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na  formularzu ofertowym przeciwnym razie  cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
  3. Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone  w oddzielnej wewnętrznej  kopercie z oznakowaniem ‘Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych , jawnych elementów oferty.
  4. zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie)por.art.96 ust.4 ustawy),

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w przedmiocie zamówienia , koszt transportu , rozładunku  oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności , których nie można przewidzieć w chwili zwierania  umowy. Cena oferty jest cena ryczałtową.

Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawca – nie dotyczy.

 

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  ich znaczeniem:

- cena – 100 %

     Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalna ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom , spełniającym wymagania kryterialne przepisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium  zostanie dokonana wg następujących zasad:

W zakresie  kryterium oferta może uzyskać  100 punktów.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą;

-          wg kryterium cena:

-          Wc = Cena min./cena ofer.x100 pkt.

-          Za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która  uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom  przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

 

 1. Wykonawcom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać  uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Każdemu dostawcy oraz innym osobom . których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienia publiczne  doznał uszczerbku  przysługują środki ochrony prawnej w postaci

-          protestu (art. 180 – 183 upzp).

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Kosztorys ofertowy,
 3. Oświadczenie z art. 22 i 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.,nr 19, poz. 117 z póź. zmian.),
 4. Projekt umowy

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 sie 2007 08:23
Data opublikowania: poniedziałek, 6 sie 2007 08:26
Data przejścia do archiwum: środa, 26 wrz 2007 21:43
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3056 razy