BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Nr 104592 ulica Utrata w Stawiskach
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

BURMISTRZ STAWISK,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15

 

zwany dalej „Zamawiającym „ zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonym  na podstawie art.10. ust.1 w związku z art  39 ustawy  Prawo zamówień publicznych ,zgodnie z wymaganiami  określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 , poz.1163 z późn.zmianami)  zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa , przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

            Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia SIWZ z wykluczeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku takiej zmiany , informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej  zamawiającego oraz przekazana wszystkim wykonawcom , którym przekazano SIWZ i będzie wiążąca dla wszystkich uczestników niniejszego postępowania. Jeśli modyfikacja treści SIWZ będzie dotyczyła wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zawiadomi wszystkich wykonawców , którym przekazano SIWZ.

            Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie , w art. 38 ust. 1 i 2,

            . W przypadku podwykonawców  Wykonawca winien wskazać w ofercie część zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

            Osobą  uprawnioną do kontaktowania się z  wykonawcami Jest:

Waldemar Kamiński – referent d/s dróg

Bożena Majkrzak – inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych

Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 , pokój nr 12 i 13,tel. 086 278 50 50

 1. Opis przedmiotu zamówienia

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – CPV; 45 23 32 20.7 .

            Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej  ulicy Utrata w Stawiskach w lokalizacji 0 + 000 – 0 + 161,5 , szerokości jezdni 4,50 m . Konstrukcja jezdni : podbudowa jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego grubości 15 cm i nawierzchnia jezdni z polbruku H-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Przebudowę drogi należy wykonać zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z zastosowaniem przedmiarów robót .

            Przedmiot zamówienia obejmuje również inwentaryzację powykonawczą przebudowanej drogi gminnej.

             Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt .6 ustawy,

            Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

            Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :

-          okres gwarancji 36  miesięcy,

-          płatności  -      30 dni po odbiorze końcowym zadania,

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 • posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia )art. 24 ust.1 i 2 ustawy).

Ocena spełniania w/w  dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia w oparciu  o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.16 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie ,iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert. , chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

 

Nie spełnienie chociaż jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

            wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo określające strony umowy , cel działania, sposób ich współdziałania, zakres  przewidziany do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności  wykonawców),

            w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego ,każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować ,że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

            oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

            wykonawcy występujący wspólnie musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.   

  Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

            wszelka korespondencja  oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem(liderem),

            wypełniając formularz ofertowy , jak również inne  dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu ,np, nazwa i adres „Wykonawcy „ należy wpisać dane dotyczące konsorcjum , a nie pełnomocnika konsorcjum.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i założeniem oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy.
 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka ) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

      Oświadczenia , wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenie , wnioski zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl.

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres: Urząd Miejski w stawiskach ,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15,.

Zapytania mogą być składane faksem pod numerem :(086) 278 55 33 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania ,związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem ,że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona będzie na stronie internetowej www.stawiski.pl

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

Dokonaną modyfikacje zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i na stronie internetowej www.stawiski.pl

W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

.

 1. Termin związania  ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wadium –nie dotyczy
 3. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowe (brutto).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

             pieniądzu

             poręczeniach bankowych

             gwarancjach bankowych

             gwarancjach ubezpieczeniowych,

             poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa  w art. 6b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek  bankowy. W  trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy  zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

             - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

             - 30% wartości  zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu  gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu  gwarancji jakości i rękojmi.

             Zabezpieczenie przechowywane będzie zgodnie z art.148 ust. 5 ustawy Pzp.

 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiajacego  w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 do dnia 14 sierpnia  2007r do godziny 9 oo .

-          Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 „Oferta w postępowaniu na Przebudowę drogi gminnej – ulica Utrata w Stawiskach”, Nie otwierać przed dniem 14 sierpnia  2007r godzina 9 10 oo.

-          Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

-          Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz  z numerem , jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem że zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE””

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofanych  nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną  otwarte przy otwieraniu oferty  Wykonawcy , który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,  zostaną dołączone do oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia  2007r o godzinie 9 10  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 , I piętro.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert , zamawiający prześle jemu informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek.

                        Komisja przetargowa powołana Decyzją Burmistrza Stawiski otworzy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach ,Plac Wolności 13/15 oferty w obecności Wykonawców ,którzy będą obecni w dniu 14 sierpnia 2007r.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            Podczas otwarcia ofert przewodniczący Komisji przetargowej ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz inne istotne  dla uczestników postępowania  zgodnie z ustawą Pzp

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

-          wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),

-          szczegółowy kosztorys ofertowy (wg dołączonego przedmiaru robót)

-          pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców jako Konsorcjum

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,[wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert i potwierdzony stan istniejący na dzień przetargu przez właściwy urząd potwierdzający  aktualność danych dokumentów ],

-           oświadczenie ,że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 i nie podleganiu  wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy,

-          ustawy aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym  w art.24 ust.1 pkt4-8 ustawy [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

-          aktualna informacje z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy [wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

-          aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń ,że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych , płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji organu podatkowego [wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],

-          aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności [ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],

-          informację banku lub  kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej , w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność   kredytowa wykonawcy do kwoty oferowanej.[wystawioną nie  wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

-           Uwaga: z informacji winna wynikać konkretna kwota w zł.

-          wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie min. 3 zadania (wg zał.....)

-          wykaz osób i podmiotów , które  będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień  osób do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności  do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego– wg zał. Nr ...,

-          wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca – wg zał. .....,/

-          Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód bankowy potwierdzający opłatę  polisy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 16 :
myślnik : czwarty, siódmy ,ósmy i dziewiąty skłąda dokument  lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że :

1)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert)

2)       nie zalega z uiszczeniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert)

3)       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania  się o zamówienie  (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert):

-          w  myślniku siódmym  - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, które dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert).

-          Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem ,właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

-          Dokumenty sporządzone w języku danego kraju muszą być przetłumaczone na język polski z potwierdzeniem zgodności tłumaczenia przez osobę do tego uprawnioną.

 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentu w niewłaściwej  formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł ,że nie mogą one być udostępniane.

             przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r, poz. 211 z póź.zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje  techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zn. Zastrzegł składając ofertę iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

             Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na  formularzu ofertowym przeciwnym razie  cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

             Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone  w oddzielnej wewnętrznej  kopercie z oznakowaniem ‘Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych , jawnych elementów oferty.

 

 

Uwaga:

             zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

             Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie)por.art.96 ust.4 ustawy)

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji  projektowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności , których nie można przewidzieć w chwili zwierania  umowy. Cena oferty jest cena ryczałtową. W cenie brutto będzie zawarty podatek VAT o wielkości w % zgodnej z obowiązującym prawem , wszelkie inne podatki , cła i zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Do porównania będzie brana cena brutto w PLN.

Cena ofertowa brutto  powinna zawierać wartość wszystkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania  zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej , materiałów i innych elementu obiektu ,koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

18. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawca – nie dotyczy.

19.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  ich znaczeniem:

 

- cena  – 100 %

    

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom , spełniającym wymagania kryterialne przepisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów  zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą;

-          wg kryterium cena:

-          Wc = Cena najniższa brutto/badana cena  brutto.x100 pkt.x100%

-          Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która  uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom  przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

20.1      Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia . W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena oferty zwana dalej cena umowną.

20.2      O dokonaniu wyboru oferty zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców,

20.3      Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia zamająjący przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz ogłosi wyniki na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Stawiskach –  www. stawiski. pl.

W przypadku gdy okaże się że Wykonawca , którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy albo nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze następną ofertę z najniższą ceną , jeśli nie będzie ona skutkowała unieważnieniem przetargu.

Umowa jest jawna i jest narzędziem nadrzędnym dokumentem wiążącym obie strony – Wykonawcę i zamawiającego.

 Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji

 

 

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wykonawcom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

      Stawiski, dnia 2007-07-24                                                                          ZATWIERDZIŁ:

Data powstania: czwartek, 26 lip 2007 08:32
Data opublikowania: czwartek, 26 lip 2007 10:22
Data przejścia do archiwum: środa, 26 wrz 2007 21:45
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2949 razy