BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:
Wymiana pokrycia dachu z dostarczonego przez zamawiającego materiału Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach.

I. Zamawiający

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach
ul. Polowa 12
18-520 Stawiski
www. spstawiski.neostrada.pl
e-mail: sp_stawiski@poczta.onet.pl
tel. 86 2785609

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać) zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być) składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610),

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
roboty budowlane.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Zakres:

 • wymiana pokrycia dachowego z blachy o pow. 578,91 m2
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • montaż podbitki,
 • murowanie kominów,
 • wykonanie instalacji odgromowej .

Sposób finansowania:

 • 30 dni po odbiorze końcowym

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2007 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  • wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
  • wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
  • wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
  • wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
  • wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

  Zamawiający odrzuca ofertę, która:

  • jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
  • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
  • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny
  • w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
  • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 5. Dokumenty wymagane:
  • formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
  • oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
   wykaz, co najmniej 3 (trzech) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3
 6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
  • umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach
ul. Polowa 12
18-520 Stawiski
e-mail: sp_stawiski@poczta.onet.pl
tel. 86 2785609

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Sławomir Chodnik,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach
tel. 0862785609, 0862785636, 606224353

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

 1. Przygotowanie oferty
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
  • Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
  • Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
  • Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
  • Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
  • Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
  • Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
  • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
  • Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 2. Oferta wspólna
 3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

  • Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
  • Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego
  • Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty
  • Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie
  • Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
 4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
  • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu, w kopercie uniemożliwiającej jej otwarcie, w siedzibie zamawiającego:
   Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach
   ul. Polowa 12
   18- 520 Stawiski
  • Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach
   ul. Polowa 12
   18-520 Stawiski
  • Oznakowana następująco:
   "Oferta w przetargu nieograniczonym na wymianę pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach . Nie otwierać przed 2007. 05.18 godz. 1005"

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w:
 2. Siedzibie zamawiającego:
  sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach
  ul. Polowa 12
  18- 520 Stawiski
  do dnia 2007-05- 18 do godz. 1000

  Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 3. Miejsce otwarcia ofert:
 4. W siedzibie zamawiającego:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach
  18- 520 Stawiski
  ul. Polowa 12
  gabinet dyrektora

  Termin otwarcia ofert :
  2007-05- 18 o godz. 1005

 5. Sesja otwarcia ofert
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

 • Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 • Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 • Cena może być tylko jedna
 • Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Kryteria oceny oferty

 1. Kryteria oceny ofert
 2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

  Nazwa kryteriumWaga
  Cena100 %

  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
 4. Nazwa kryterium:Cena
  Wzór:cena najtańsza /ceny badanej x 100 x waga
  Sposób oceny:wg wzoru matematycznego
 5. Wynik
 6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Warunki umowy

 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem
 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr załącznik nr 4

XX. Środki ochrony prawnej

Zawarte w Dziale VI "Środki ochrony prawnej" Ustawy "Prawo zamówień Publicznych"

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.stawiski.pl/ Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 • zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
 • zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
 • zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
 • zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie,
 • udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIII. Załączniki

 1. Wzór oferty.
 2. Wzór oświadczenia.
 3. Wzór - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych
 4. Projekt umowy.
 5. Przedmiar.
Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2007 14:46
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2007 19:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 13:43
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2984 razy