BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wymiana pokrycia dachu z dostarczonego przez zamawiającego materiału Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach.
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach
  ul. Polowa 12
  18-520 Stawiski
  e-mail: sp_stawiski@poczta.onet.pl
  tel. 86 2785609
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 800 - 1530

 3. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  • strona internetowa www.bip.stawiski.pl
  • osobiście
  • listownie - za zaliczeniem pocztowym

  cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ----------

 5. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 6. Zakres:

  • wymiana pokrycia dachowego z blachy o pow. 578,91 m2
  • wymiana rynien i rur spustowych,
  • murowanie kominów,
  • wykonanie instalacji odgromowej.

  Sposób finansowania:

  • 30 dni po odbiorze końcowym

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Kod CPV - 45453000-7

 7. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 9. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2007 r.
 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
 11. Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 13. Nazwa kryteriumWaga
  Cena100 %
 14. Miejsce i termin składania ofert:
 15. Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach
  ul. Polowa 12
  18- 520 Stawiski
  do dnia 2007-05- 18 do godz. 1000

 16. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 17. W siedzibie zamawiającego
  18- 520 Stawiski
  ul. Polowa 12
  gabinet dyrektora
  termin otwarcia ofert : 2007-05- 18 o godz. 1005

 18. Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia oferty
Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2007 14:28
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2007 19:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 13:54
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2845 razy