BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na wymianę pokrycia dachu z dostarczonego przez zamawiającego materiału Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach

Stawiski, 2007-04- 04

Przedmiot zamówienia:

Wymiana pokrycia dachu z dostarczonego przez zamawiającego materiału Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach
  ul. Polowa 12
  18-520 Stawiski
  http://www.spstawiski.neostrada.pl
  e-mail:e-mail: sp_stawiski@poczta.onet.pl
  tel. 86 278 56 09
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 800 - 1530
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ----------
 4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Zakres:
  • wymiana pokrycia dachowego z blachy o pow. 578,91 m2
  • wymiana rynien i rur spustowych,
  • murowanie kominów,
  • wykonanie instalacji odgromowej.
  Sposób finansowania
  • 30 dni po odbiorze końcowym
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Kod CPV - 45453000-7
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 sierpnia 2007 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium - Waga
  Cena - 100 %
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach
  ul. Polowa 12
  18- 520 Stawiski
  do dnia 2007-04- 26 do godz. 1000
 11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  w siedzibie zamawiającego
  18- 520 Stawiski
  ul. Polowa 12
  gabinet dyrektora
  termin otwarcia ofert : 2007-04- 26 o godz. 1005
 12. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty
Data powstania: środa, 4 kwi 2007 13:45
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2007 14:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2007 09:19
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2967 razy