BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Barzykowo na odcinku od km 0+000 do km 0+204”.

Tryb -  przetarg nieograniczony o wartości  do 60 000 euro

 

 

Zamawiający:

BURMISTRZ STAWISK

18-520 Stawiski

Plac Wolności 13/15

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                  Tryb udzielenia zamówienia:

1) Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro z zachowaniem zasad określonych  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi  zmianami).

 

2) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)      Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami);

b)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.    Nr 87, poz. 605);

c)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 87, poz. 610).

 

II.      Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: „Przebudowy drogi gminnej we wsi Barzykowo na odcinku od km 0+000 do km 0+204”.

2) Szczegółowy zakres robót stanowi   przedmiar robót ( załącznik do specyfikacji)

3) Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ( załącznik do specyfikacji).

4) Wspólny słownik zamówień  CPV:  45 23 32 20.7  Roboty  w zakresie nawierzchni dróg

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni  od podpisania umowy.

IV. Termin płatności 30 dni po odbiorze końcowym zadania.

 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia spełniali warunki określone  w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,   tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - tj. prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( wraz z późn. zm.);  

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie u udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie  albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  art. 22 ust.1 pkt 1-3.

2a. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy;

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;

4) nie wnieśli wadium, w ty  również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących dokumentów i  oświadczeń :

 

1.1 aktualny odpis w właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

1.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ( zgodnie z załączonym wzorem).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

1.3 umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,

1.4 wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ,że roboty zostały wykonane należycie (załącznik  do SIWZ).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie , w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 

2). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.( Dz.U. Nr 87, poz. 605)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane- o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2- składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

3. Oferta wykonawca winna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt V oraz:

3.1 wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z załączonym wzorem);

3.2 wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy (zgodnie z załączonym wzorem).

 

4.Wszelkie wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii. Dokumenty w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za  zgodność z oryginałem przez wykonawcę  ( osoby podpisujące ofertę).

5.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z  formułą „ spełnia” lub „nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z wykonawcami:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się  z zachowaniem  formy pisemnej w języku polskim.

2. Na wniosek wykonawcy, zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  dostępna jest także na stronie internetowej: www.bip.stawiski.pl

3. Zamawiajacy dopuszcza przesyłanie  oświadczeń, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz informacji również za pomocą faksu. Jednakże każda ze stron, która otrzymała informację w formie faksu, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli  wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz dane te umieści na stronie internetowej, na której była umieszczona specyfikacja.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składnia ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz umieści zmiany na stronie internetowej, na której była umieszczona specyfikacja.

7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są pracownik Urzędu Miejskiego w stawiskach Bożena Majkrzak tel. 086278 50 50 fax.086278 55 33

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy

 

IX. Termin związania z ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie pisemnej ( pismem ręcznym, maszynowym, komputerowym), zapewniającej pełną czytelność jej treści, trwałą i czytelną techniką. Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy zarówno oferty, jak i wszystkich załączników do oferty.

3. Jeżeli do oferty dołączone są dokumenty sporządzone w językach obcych, to wymaga się aby były one tłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych.

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, z którego winien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika i winno być ono podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.

 7. Wymaga się aby oferta była podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.

8.  Każda kartka ew. strona w ofercie musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być dokonane w sposób czytelny i parafowane własnoręcznie przez wykonawcę ( osoby podpisujące ofertę).

10. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić zgodnie z odpowiednimi wzorami, dołączonymi do specyfikacji.

11. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia podwykonawstwa robót branży drogowej

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

13. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

a)      Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

b)      Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz.U. z 2003r nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

c)      Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako zgoda na ujawnienie całej zawartości danej oferty, na zasadach określonych ustawą.

d)      Po dokonaniu czynności otwarcia ofert, komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w  tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składających ofertę.

e)      Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art.86 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych.

14. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

15. Kopertę/opakowanie oznakowaną również nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy należy adresować:

„Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15. Oferta w postępowaniu przetargowym –Przebudowa drogi gminnej we wsi Barzykowo na odcinku od km 0+000 do km 0+204.

Nie otwierać przed dniem 12.04.2007r. do godz. 9oo”.

16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/ opakowaniu odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „Zmiana”, ew. „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2007r., do godz. 900.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 pok. nr 13, w dniu 12.04.2007r. o godz. 910.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adresy wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Powyższe informacje doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie może wzywać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą złotych.

2) Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty wykazane w kosztorysie ofertowym. W cenie jednostkowej winien być uwzględniony koszt wykonania wszystkich prac niezbędnych do wykonania danego zadania.

3) Cena brutto określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4) Za właściwą cenę ofertową ( brutto), zamawiający rozumie cenę wynikającą z prawidłowo sporządzonego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego.

5) Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone do dwóch miejsc po przecinku.

6) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie. Brak wypełnienia i określenia wartości pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera, jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, spowoduje odrzucenie oferty.

7) Ostateczną cenę oferty stanowi suma poszczególnych wartości w kosztorysie ofertowym.

8) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

9) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 88 ustawy Prawa zamówień publicznych.

10) Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

11) Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

12) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1) Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które:

- zostaną złożone w terminie;

- zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uważana będzie ta, która odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymagane warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę.

 

3) Kryterium: cena – 100%

4) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 100 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Komisja wybierze tę ofertę jako najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów.

5) Ocena punktowa zostanie ustalona zgodnie z formułą:

Ocena punktowa = ( Cena minimalna oferty :Cena oferty ocenianej ) x 100%

6) Oceny ofert zamawiający dokona poprzez sprawdzenie:

a)      czy oferta została złożona w terminie;

b)      czy wykonawca nie podlega wykluczeniu;

c)      czy oferta nie podlega odrzuceniu.

7) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)      jest niezgodna z ustawą;

b)      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c)      jej  złożenie stanowi czyn  nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

f)        zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88  Prawa zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

 poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)      nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)      w przypadkach, o których mowa w art.91 ust.5 Prawa zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert ,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

12. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą„ spełnia” lub „ nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia:

a)      Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu;

b)      Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

c)      Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione;

d)      Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

- zamawiający udostępni wykonawcy wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

- zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji;

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania;

- udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w czasie godzin jego pracy.

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej ofert, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści tę informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu projekt organizacji ruchu oraz zaświadczenie uprawniające do kierowania ruchem na drodze.

5. Jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą w formie pisemnej, w terminie wskazanym w piśmie akceptującym,  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- nie dotyczy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wzór umowy – (zgodnie z załączonym wzorem)

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI w/w ustawy.

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6 ustawy.

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

9. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

- w terminie 3 dni od otrzymania wezwania wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu;

- do upływu terminu 7 dni od dnia ogłoszenia treści ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

 Zgłoszenie wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

12. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

13. Protest inny, niż wymieniony powyżej, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

14. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach, uznaje się za jego oddalenie.

15. Proces jest ostatecznie rozstrzygnięty:

a) jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

16. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie – zgodnie z art. 4a, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XVIII. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również istotne postanowienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67,ust.1, pkt 6. oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane.

4. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.

6. Zamawiający nie przewiduje do rozliczeń z wykonawcą walut obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XIX. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Kosztorys ofertowy.

- Wzór umowy.

- Wzór oferty

- Przedmiar robót.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 kwi 2007 08:33
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2007 08:36
Data przejścia do archiwum: sobota, 21 kwi 2007 13:42
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2557 razy