BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/04/02-643363

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Adres pocztowy:

ulica: Plac Wolności 13/15
miejscowość: Stawiski
kod pocztowy: 18 - 520
województwo: podlaskie
telefon: 086 278 50 50
fax: 086 278 55 33
e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.stawiski.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej we wsi Barzykowo w lok. 0+000-0+204 o szerokości jezdni 3,5 m i obustronnie żwirowe pobocze o szerokości 1,50 m. Na istniejącą nawierzchnię żwirową projektuje się podbudowę z kruszywa naturalnego i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5 cm.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

Termin składania ofert:12.04.2007

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Stawiskach, 18 - 520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, pok. Nr 13

Data powstania: wtorek, 3 kwi 2007 08:09
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2007 08:59
Data przejścia do archiwum: sobota, 21 kwi 2007 13:41
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2884 razy