BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotycząca przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach na dostawę oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Stawiskach, Miejskiego Przedszkola w Stawiskach i Szkoły Podstawowej w Jurcu Szlacheckim.

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach
ul. Polowa 12
18-520 Stawiski
tel. (086) 2785609
e-mail: sp_stawiski@poczta.onet.pl"
Godziny urzędowania: 730 – 1530

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 oraz Dz. U. Nr 96, poz. 959) zwaną dalej „ustawą". Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości około 45 000 litrów rocznie dla jednostek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach, tj. Szkoły Podstawowej w Stawiskach, ul. Polowa 12, Przedszkola Miejskiego w Stawiskach ul. Cedrowska 1 i Szkoły Podstawowej w Jurcu Szlacheckim.
Oferowany olej opałowy musi charakteryzować się właściwościami nie gorszymi niż:

 • wartość opałowa 42.600 kJ/kg,
 • temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym pow. 56oC,
 • zawartość siarki 0,1%.
 • zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
 • całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
 • temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC.

Rozdział IV. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział V. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział V. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania.

Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania reny spełniania warunków.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki.

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem Dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku są dokumenty wskazane w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ)
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków są dokumenty wskazane w Rozdziale IX ust. 3 SIWZ)
 3. Ocena spełniania warunków, odbędzie się zgodnie z formuła „spełnia - nie spełnia", na podstawie załączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział IX SIWZ.
 4. Z zastrzeżeniami określonymi w ustawie i w SIWZ, do oferty muszą być dołączone oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IX SIWZ.
 5. Brak wymaganych oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Rozdział IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
 2. Ofertę - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Formularz cenowy – wg. wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

 1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Oferta oraz wszystkie wypełnione załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.
 5. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
 6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca zobowiązany jest załączyć tekst przetłumaczony na język polski.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, zastrzeżeniem określonym w ustawie.
 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 10. Ofertę należy złożyć zabezpieczoną, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert
 11. Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób:
  • Oferta - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach. Nie otwierać".
 12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę.
 13. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
 14. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
 15. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwość zdekompletowania zawartości oferty.

Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się.

 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.
 2. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesyłane na adres zamawiającego.
 3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, z zastrzeżeniem określonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

Rozdział XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Sławomir Chodnik – dyrektor Z S-P w Stawiskach tel. 086 2785609

Rozdział XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Rozdział XIV. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2007 roku do godz. 1300 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stawiskach ul. Polowa 12
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 26 stycznia 2007 r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawiskach ul. Polowa 12.
 2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwarciu ofert, zamawiający prześle na pisemny wniosek wykonawcy, informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje podane podczas otwarcia ofert.

Rozdział XVI. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ).
 2. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie ceny producenta oleju opałowego brutto podanej w jego cenniku z 23.01.2007 r. oraz zaoferowanej przez Wykonawcę marży brutto, stałej w całym okresie dostaw, według następującego wzoru:
  Cena oferty [zł] = (cena. producenta oleju opałowego podana 23.01.2007 r. brutto [zł/l] + stała marża brutto [zł/l]) x 45000 l
 3. W ofercie należy podać wiarygodne i niezależne źródło pozyskania ceny producenta oleju opałowego (np. adres strony internetowej; nazwę, adres i telefon giełdy paliwowej), w celu umożliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji.
 4. Zamawiający wymaga podania ceny i jej składników cenotwórczych (cena producenta i marża) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku stwierdzenia rozbieżności między ceną producenta oleju opałowego podaną w ofercie, a ceną źródłową.
 6. Cena oferty obliczona zgodnie z pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ posłuży Zamawiającemu jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
 7. Do obliczania ceny dostaw będzie przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna przed datą dostawy, cena producenta oleju opałowego brutto, podana w jego cenniku oraz zaoferowana przez Wykonawcę stała marża brutto, według wzoru:
  Cena dostawy [zł] = (ostatnia dostępna przed datą dostawy cena producenta oleju opałowego brutto [zł/l] + stała marża brutto [zł/l]) x ilość oleju opałowego w dostawie [l]
 8. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), netto, stawkę i wartość podatku VAT, obliczone według formularza cenowego oraz stałą marżę.

Rozdział XVIII. Kryteria oceny ofert.

 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Max. ilość punktów jakie można dostać za dane kryterium
1. Cena brutto przy najniższej marży (C) 100% 100 pkt.
 • Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:
P(x) =
Cena oferowana minimalna Cena danej oferty (x)
x 100 pkt. x
100 %

P(x) -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie „x" dla kryterium „Cena" Cena oferowana minimalna - najniższa oferowana cena brutto wśród cen zawartych w ofertach złożonych dla niniejszego zadania, Cena badanej oferty (x) - cena brutto zawarta w ofercie „x"

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 • Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
 • Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże zamawiającemu informacje dotyczące:

  • wskazania lub wyznaczenia osób podpisujących umowę;
  • wskazania banku oraz numeru rachunku, na jaki mają być przekazane świadczenia pieniężne należne za wykonanie zamówienia;

  Rozdział XX. Ogłoszenie wyników zamówienia.

  Wyniki postępowania o zamówienia publiczne zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.stawiski.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

  Rozdział XXI. Środki ochrony prawnej.

  1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść pisemny protest do zamawiającego.
  2. Wykonawca ma prawo złożyć protest do zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
  5. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
  6. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.
  7. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
  8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przed podmiot nieuprawniony. Protest musi być wniesiony w formie pisemnej.
   Protest powinien zawierać:
   • wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechanie zamawiającego;
   • zadanie wykonawcy;
   • zwięzłe przytoczenie zarzutów;
   • zwięzłe przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
  9. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
  10. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
  11. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
  12. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
  13. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia zamawiającego. Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.
  14. Zasady i przebieg postępowania odwoławczego określają:
   • art. 184- 193 ustawy;
   • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz. U. z 2004r. Nr 48, poz. 461),
   • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. z 2004r, Nr 49, poz.468);
   • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r, Nr 56, poz. 544);
   • Odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.).
  15. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
  16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
  17. Do postępowania toczącego się przed sądem, wskutek wniesienia skargi na wyrok zespołu arbitrów, stosuje się art. 194 - 198 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada i 964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz, U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

  Rozdział XXII. Ogólne warunki umowy.

  1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
  2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
  3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, nie wcześniej niż 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
  4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  Rozdział XXIII. Postanowienia końcowe.

  Zasady udostępniania dokumentów:
  Uczestnicy postępowania mają prawa wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów i informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  • zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
  • zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów
  • zamawiając wyznaczy członka komisji, którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
  • zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego w czasie godzin urzędowania

  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


  Załączniki do SIWZ:

  1. Wzór oferty – załącznik nr 1
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3
  4. Projekt umowy – załącznik nr 4

  Stawiski 8.01.2007 r.

  Pliki do pobrania:
  Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2007 09:04
  Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2007 10:22
  Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:55
  Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Artykuł był czytany: 3000 razy