BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Stawiskach, Miejskiego Przedszkola w Stawiskach i Szkoły Podstawowej w Jurcu Szlacheckim

Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w latach 2007/2008

Nazwa i adres Zamawiającego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski.

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530, tel: (86) 2785609.

Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski, sekretariat lub drogą elektroniczną, bezpłatnie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Olej opałowy w ilości około 45 000 litrów w sezonie grzewczym - zamawiany sukcesywnie na podstawie cząstkowych zamówień.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
23122000-9 - olej opałowy.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 1 luty 2007 roku do dnia 31 marzec 2008 roku.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 roku w sprawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych, oraz inne zawarte w SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena - 100 %

Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski, sekretariat.
Do dnia 26 stycznia 2007 roku do godziny 1300.

Termin związania ofertą:
Okres 30 dni, tj. do dnia 20 luty 2007 roku.

Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2007 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2007 08:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:54
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2870 razy