BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu - działka z budynkiem po byłej szkole podstawowej

na sprzedaż działki położonej w Romanach, oznaczonej nr 295 o pow. 0,8000 ha

Burmistrz Stawisk
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

działki położonej w Romanach, oznaczonej nr 295 o pow. 0,8000 ha, zabudowanej murowanym budynkiem dwukondygnacyjnym - była szkoła podstawowa, o pow. użytkowej 465,19 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 66,18 m2, KW 28980.
Cena wywoławcza nieruchomości 110 000, 00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 11 000,00 zł oraz okazanie:

 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Piątnica o/Stawiski do dnia 14 grudnia 2006 r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2006 r. o godz. 1130 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz


Załącznik do
zarządzenia nr 0152 – 3706
z dnia 11 września 2006r.

Regulamin

przeprowadzania ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek będących własnością gminy Stawiski

     § 1. Przetarg przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. Nr281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz., 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 207, poz. 2108).

     § 2. W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu.

     § 3. Prowadzenie przetargu powierzone zostaje komisji przetargowej powołanej przez Burmistrza.

     § 4. Przetarg ma charakter publicznego przetargu ustnego nieograniczonego i jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

     § 5.

 1. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg przez podanie do publicznej wiadomości:
  • oznaczenie i powierzchnie nieruchomości,
  • opis nieruchomości,
  • ceny wywoławczej,
  • wartości jednego postąpienia – minimum 1 % wartości ceny wywoławczej,
  • pouczenia, że skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy będzie utrata wadium,
  • listy uczestników przetargu,
  • informacji o obowiązku zapłaty ceny i terminie.
 2. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący komisji. Kolejne wywołania odbywają się w odstępach 15 sekundowych.

     § 6. Uczestnicy zgłaszają kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości, dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.

     § 7. Z przeprowadzonego przetargu komisja sporządza protokół, którego podpisanie zamyka przetarg.

     § 8. Jeżeli osoba, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia we wskazanym miejscu i terminie celem zawarcia umowy, Burmistrz Stawisk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

     § 9. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Wpłacona zaliczka przez oferentów, którzy nie zostali nabywcami nieruchomości objętej przetargiem, zostanie im zwrócona na wskazany przez nich rachunek bankowy.

     § 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 15 lis 2006 12:10
Data opublikowania: środa, 15 lis 2006 12:29
Data edycji: poniedziałek, 20 lis 2006 11:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:53
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3365 razy
Ilość edycji: 1