BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W STAWISKACH"

BI. 3410-4/1/06
 1. Część I.
 2. INFORMACJE OGÓLNE

  1. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie zamówienia.
  2. Zamawiający:
   Burmistrz Stawisk
   Plac Wolności 13/15,
   18-520 Stawiski
   REGON: 000528830
   NIP 721 10 03 298
   Tel.(086) 278 55 22
   fax : (086) 278 55 33
   e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl

   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z oferentami:
   Małgorzata Dąbkowska - inspektor d/s ochrony środowiska tel. (086) 278 50 50

  1. 2. Projekt będzie realizowany ze środków własnych.
  1. 3. Adres korespondencyjny Zamawiającego:
  2. Korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski woj. podlaskie.

   Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

 3. Opis procedury udzielania zamówienia.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r , nr 19 poz. 177 z póź. zm.) z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, przy udziale komisji przetargowej.
  Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się złożone w terminie , jeśli ich treść dotrze do zamawiającego na adres podany w pkt.1.3 niniejszej specyfikacji przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego w terminie 2 dni.

 5. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. 1. Zadanie inwestycyjne obejmuje:
   • Remont stacji uzdatniania wody w Stawiskach w oparciu o posiadaną dokumentację badań technologicznych wody ze studni znajdującej się w miejscowości Stawiski i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  1. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie:
   • Wybranie złoża z 4 zbiorników filtracyjnych o średnicy 1400 mm -12,48 t. z oczyszczeniem ścian wewnętrznych zbiornika
   • Demontaż 1 odżelaziacza z wyniesieniem na zewnątrz stacji,
   • Zakup z montażem 1 szt zbiornika filtracyjnego o średnicy 1400mm.
   • Wymiana dysz filtracyjnych - 140 szt.
   • Zasypanie złożem zbiorników filtracyjnych w ilości 4 szt o średnicy 1400mm- , tj:
    • wysokość warstwy żwiru o uziarnieniu 6,0-10,0mm=100mm
    • wysokość warstwy żwiru o uziarnieniu 4,0-6,0mm =100mm
    • wysokość warstwy żwiru o uziarnieniu 2,0-4,0mm =100mm
    • wysokość warstwy brausztynu o uziarnieniu 1,0-3,0 mm =500mm
    • wysokość warstwy piasku o uziarnieniu 0,5-1,0 mm =500mm
   • Dmuchawa DSC 30 z osprzętem i uruchomieniem – 1 szt.
   • Mieszacz wodno powietrzny centralny ARDW 2 z montażem i uruchomieniem -1 sz.
   • Rurociągi z PCV o połączeniach klejonych montowane na podparciach. Średnica zewnętrzna rury 63 mm. – 20m.
   • Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania – do mieszacza. Średnica zewnętrzna rury 25 mm – 20 m.
   • Wymiana manometrów o ciśnieniu do 12 atm. - szt 12,
   • Wymiana zasuwy kołnierzowej o średnicy nominalnej 100mm.- 1 szt.
   • Układanie rur osłonowych z PCW do średnicy 140 mm.- 15mb.
   • Układanie ręczne kabli wielożyłowych bez mocowania. W budynkach, budowlach, rurach, pustakach i kanałach zamkniętych o masie do 0,5 kg/m.- 15mb
   • Próba szczelności instalacji wodociągowych. W budynkach niemieszkalnych- rurociągi o # 150mm. – 12 mb
   • Próby pneumatyczne rurociągów. Średnica rurociągu do 102 mm. - 40mb
   • Rozruch technologiczny urządzeń – kpl 2-
   • Badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne , odbiór zamontowanego odżelaziacza przez Urząd Dozoru Technicznego.

   Prace remontowe powinny być wykonywane bez przerw w dostawie wody dla odbiorców.

  1. 3. Sposób kalkulowania oferowanej ceny ryczałtowej.
  2. Na podstawie dokumentacji badań technologicznych wody , przedmiarów robót należy wypełnić FORMULARZ CENOWY stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ do oferty w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Cena oferty objęta kosztorysem szczegółowym wszystkich rodzajów robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powinna obejmować nie tylko koszty bezpośrednie poniesione przez Wykonawcę robót przy ich realizacji , ale wszystkie inne koszty będące kosztami przychodu, w tym podatek 22 %VAT, koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego. Koszty te określone jako koszty pośrednie powinny uwzględniać również i ponoszone przez Wykonawcę koszty usług jednostek obcych.

   A zatem w odpowiednio skalkulowanym wskaźniku kosztów pośrednich należy ująć w szczególności jednocześnie koszty takich usług jak:

   • Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
   • Polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do zakończenia robót,
   • Udział jednostek obcych w odbiorach robót, itd.
 6. Oferta częściowa.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 8. Zamówienia uzupełniające.
 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 10. Oferta wariantowa
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 12. Termin realizacji zamówienia
 13. Wymagany termin realizacji zamówienia - 15 grudzień 2006 r.

 14. Wadium przetargowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 15. I. WADIUM

  1. 1. składana oferta musi być zabezpieczona o wadium w kwocie 4 000,00 zł / słownie: cztery tysiące złotych/
  1. 1.1. Wadium należy wnieść nie później niż do dnia 23 października 2006r.do godz. 10,00.
  1. 1.2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 , poz. 1158 oraz z 2002r , nr 25,poz. 253,Nr 66,poz. 596 i NR 216,poz. 1824).
  1. 2. Wykonawca winien wpłacić wadium przetargowe w pieniądzu na rachunek nr 51 876210220031609720000010 w Banku Spółdzielczym w Piątnicy Oddział w Stawiskach z adnotacją „Wadium nr sprawy BI-3410-4/06 „Remont stacji uzdatniania wody w Stawiskach’’ O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w pozostałych formach wymienione w pkt.
  1. 1.3 należy wnieść do tut. Urzędu Miejskiego w pokoju nr 13. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania , zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w pokoju nr 13 zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza.
   Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
  1. 3.1. zamawiający zwraca niezwłocznie wadium , jeżeli:
   • upłynął termin związania z ofertą,
   • zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
   • Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składania.
  1. 3.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
   • który został wykluczony z postępowania,
   • którego oferta została odrzucona , przy czym złożenie wniosku powoduje utratę prawa do wniesienia protestu.
  1. 3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzeniu rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy,
  1. 3.4. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana , na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  1. 4. wykonawca , którego oferta została wybrana , traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
   • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
   • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
   • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

   II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  1. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych , gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 09 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
  1. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
    1. 6.1. Podział wniesionego zabezpieczenia:
     • z tytułu ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi na poziomie 30 % ustalonej kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w pkt.8.6 do zwrotu w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancyjnego,
     • pozostała część (70%) gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót , do zwrotu w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 1. Warunki dopuszczające do udziału w przetargu
 1. 1. W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy którzy:
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych,
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 tejże ustawy ,
  • na wykonane roboty udziela 36 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek,
 1. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przez terminem składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiający wraz z treścią pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który zadał pytanie) będą wysyłane w takim samym terminie do wszystkich Wykonawców.

 1. Modyfikacje w dokumentacji przetargowej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie Zamawiający niezwłocznie przekaże w formie pisemnej wszystkim Wykonawcom i będzie ono dla nich wiążące przy składaniu ofert.

Część II
Informacje dotyczące składanych ofert

 1. Koszt sporządzenia oferty
 2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca .

 1. Okres związania z ofertą
 2. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Postać ofert
 1. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę , sporządzoną w 1 egzemplarzu.
  Oferta musi być napisana w języku polskim pismem maszynowym lub technicznym.
  W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć tłumaczenie tych materiałów na język polski wraz z oryginalnym poświadczeniem przez tłumacza przysięgłego.
  Formularz oferty zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 1. 2. Załączniki do formularza oferty, będące częścią oferty , muszą być podpisane bądź przez ww. osoby bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisania dokumentów musi być dołączone do oferty).
  W przypadku stwierdzenia braku ww. podpisów , bądź upoważnienia do podpisania dokumentów, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta nie będzie rozpatrywana.
  Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 14.3.1 .muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.
 1. 3. Dokumenty składające się na ofertę: 14.3.1. Oferta ostateczna pod rygorem jej odrzucenia i wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego musi zawierać następujące dokumenty:
  • formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
  • wypełniony formularz cenowy – na załączonym wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
  • kosztorysy, stanowiące podstawę wypełnienia formularza cenowego,
  • pisemne oświadczenie oferenta o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych na załączonym wzorze oferty – załącznik nr 1
  • aktualny wyciąg z właściwego rejestru stwierdzający stan prawny , miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienia , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
  • aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ,że wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt.9 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • wykaz obiektów w zakresie budowy hydroforni, zakończonych i odebranych przez użytkowników w ciągu ostatnich pięciu lat z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ,że roboty zostały wykonane należycie,(referencje),
  • dowód wniesienia wadium,
  • wykaz kadry kierowniczej przewidzianej do realizacji zamówienia wraz z kopiami uprawnień budowlanych przedstawicieli Wykonawcy do kierowania robotami w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do izb branżowych i wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia.
  • polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • w przypadku składania oferty przez spółkę osobową – umowę tej spółki,
  • w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę zgromadzenia wspólników lub innego uprawomocnionego organu upoważniającego zarząd spółki do czynności określonych art. 230 kodeksu spółek handlowych, u) W przypadku złożenia przez dwóch lub kilka podmiotów (tj. osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) oferty wspólnej (konsorcjum), do oferty musi być załączona umowa konsorcjum zawarta z notarialnie potwierdzonymi podpisami, z której wynikać będzie w szczególności:
   • jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia.
   • zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty,
   • określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się w współdziałania z zamawiającym,
   • czas obowiązywania umowy , który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia wydłużony o okres gwarancji rękojmi
   • sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
  • Zaakceptowana umowa,
  • Oświadczenie ,że zapoznał się ze SIWZ i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  • Oświadczenie, że Wykonawca przyjmuje następujące warunki płatności:
   • 40% wartości zamówienia płatne 30 dni po odbiorze końcowym,
   • 60% wartości zamówienia płatne 90 dni po odbiorze końcowym.
 1. 4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które postępowania, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem:” Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”,
 1. 5. Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich.
 1. Opakowanie i oznakowanie oferty
 2. Ofertę w jednym egzemplarzu ,należy składać w zamkniętych opakowaniach. Należy stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno opakowanie wewnętrzne. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane do zmawiającego na adres: BURMISTRZ STAWISK Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski z dopiskiem :”Przetarg –remont stacji uzdatniania wody w Stawiskach” „Nie otwierać przed godz. 1010 w dniu 23 października 2006r”.
  Opakowania wewnętrzne powinny ponadto być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.
  Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający mozliwości dekompletacji zawartości oferty, a każda kartka oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

 1. Termin i miejsce składania ofert
 2. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) od 7.30 do 15.30 , nie później niż do dnia 23 października do godz. 10.00 w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach .
  Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu pokój nr 10.

 1. Wycofanie oferty
 2. Złożone oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak w pkt. 15 z dopiskiem WYCOFANE OFERTY , w miejscu i czasie opisanym w pkt. 16 przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania opakowania wewnętrznego.

 1. Zmiany i uzupełnienia oferty.
 2. Dopuszcza się złożenie oferty zamiennej lub uzupełniającej, która powinna być podpisana przez osoby wymienione w pkt. 14 niniejszej specyfikacji. Oferta taka powinna być złożona w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej, opakowaniach zaadresowanych i oznakowanych jak w pkt.15 w miejscu i czasie opisanym w pkt.16 przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższego. W przypadku złożenia oferty zamiennej , oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.

CZĘSC III
Otwarcie i ocena ofert

 1. Otwarcie ofert
 2. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 października o godz. 10.10 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15 w sali nr 13. Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust. 2 dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia),. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. Publiczne badanie ofert
 2. W czasie publicznego otwarcia ofert zamawiający dokonuje:

  • sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami,
  • zbadania ofert z napisem „wycofane”
  • otwarcia pozostałych ofert z podaniem imienia i nazwiska , nazwy (firmy) i adresu (siedziby) Wykonawcy, którego jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji,
  • sporządzenie protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu

 1. Niejawne badanie ofert
 1. 1. W części niejawnej przetargu zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty:
  • wpłynęły od Wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu,
  • zostały prawidłowo podpisane,
  • odpowiadają wymaganiom podanym w dokumentacji przetargowej (odpowiadają na zapotrzebowanie opisane w SIWZ i zawierają odpowiednie załączniki oraz oświadczenia.
  • Odpowiadają zasadom i wymogom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
 1. 2. zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców którzy:
  • nie spełnili wymagań określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, SIWZ i ogłoszeniu,
  • nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zamówień publicznych
  • podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy zamówień publicznych
  Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. 3. Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę , jeżeli:
  • jest niezgodna z ustawą lub SIWZ,
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
  • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
  • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,
  • Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  • Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  • Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. Kryteria oceny złożonych ofert
 2. Kryteria:

  • wybrana oferta z najniższą ceną brutto – 100 %
  • punktacja:
   Pc=Cn/Cb*100 punktów *100%,
   gdzie Cn-cena najniższa wśród ofert, Cb – cena badanej oferty
 1. Wybór Wykonawcy
 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie:

  • Wykonawców . którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
  • Umieści na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www..stawiski.pl
 1. Informacja dotycząca umowy
 1. 1. Projekt umowy stanowi jeden ze składników dokumentacji przetargowej, załącznik nr 3 do SIWZ.
 1. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego ostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 1. Środki odwoławcze
 2. W postępowaniu tym Wykonawcom , których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177) przepisów przysługują środki odwoławcze:

  • protest art. 180 –183 ustawy

 1. Postanowienia końcowe
 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zasady z art. 230 Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdził:
BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 11.10.2006 r.

Załączniki do pobrania znajdują się poniżej

Data powstania: czwartek, 28 wrz 2006 10:49
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2006 14:41
Data edycji: piątek, 13 paź 2006 15:24
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:30
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3529 razy
Ilość edycji: 1