BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61)

 

Stawiski, dnia 09 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ STAWISK
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

BI.6721.1.2022

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XLIII/248/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 maja 2022  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w terminie od 17 stycznia 2023 r. do 08 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski – pokój nr 13 w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 1400 na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu zmiany Studium należy składać w terminie do dnia 01 marca 2023 r. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@stawiski.pl lub ustnie do protokołu.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie zostało opublikowane dnia 09 stycznia 2023 r. na stronach internetowych www.bip.stawiski.pl i www.stawiski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawiski.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2023 16:03
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2023 16:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 501 razy