BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”)

 

Stawiski, dnia 27 maja 2022 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.2.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”.
Znak postępowania: SGiT.271.1.2.2022

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego” w Części I tj. zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:
Centrum Informatyki „ZETO” S.A., adres: ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2  w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

W prowadzonym postępowaniu na Część pierwszą ofertę złożył 1 (jeden) Wykonawca; tj.
Centrum Informatyki „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt
  • Łączna punktacja: 100,00 pkt

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 27 maj 2022 12:03
Data opublikowania: piątek, 27 maj 2022 12:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 543 razy